17 Nisan 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

17 Nisan 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

17 Nisan 1929 M. Grandi İtalyan hariciye müsteşarı Tirana vasıl oldu Tiran, 15 ( Hususi ) — İtalya hariciye nazırı M. Grandi, Bren- dizi kruvazörü ile Draça vasıl olmuştur. |M. Grandi Arnavut bahriye — nazırı, İtalya sefiri ve sair bir çok zevat tarafından istikbal edilmiştir. M. Grandi Draçtan Tirana git- miş ve parlak sürette - istikbal edilmiştir. İtalyan hariciye müste- şarı Kral Zogo tarafından kabul edilmiştir. M. Grandinin şerefine Tiran belediye dairesinde bir ka- bul resmi yapılmıştır. Rus ticaret mümessili ticaret odasında Sovyet ticaret mümessili M. Sobof dün ticaret odasında reis Hamdi beyi ziyaret etmiş, odadan bazı malümat almıştır. İzdivaç vadi hırsızlıkl.. Kadıköyünne Yeldeğirmeninde oturan Refik dün 17 yaşında Ayşe isminde kızı izdivaç vadi ile İbrahim ağa çayırma götürmüş, kızın boynundaki iki beşibirliği kaparak kaçmıştır. iki yangın 1 — Taksimde Gümüşsuyunda oturan Selim Beyin apartımanın- dan yangın çıkmış, hemen sön- dürülmüştür. 2 — Bakırköyünde Bez fabri- kası amele koğuundan dün yangın çıkmışsada — hemen — yetişilerek söndürülmüştür. Bu günkü hava Yeşilköy rasat merkezinin ver- diği malümata göre bu gün hava bazen açık bazen de - bulutlu geçecektir. Rüzgâr mutedil olarak garpten esecektir. Hararet gece- leri gittikce artıyor. Dün gece zait T olmuştur. 16 Nisan ım Altn aaa, Dekil bükren Düyümü murahhide İngilir lirası Kümeli ııııııııı Anadolü şimendileri nn Çimenta Tahvilât Anadalu öfg 45 Anadolu I Anadela M Tünel 9fo $ Tramay Blektrik ç bankası ' Çek Fiatları üzerle Nüyork Amsterdam | Bu çedreldeki fiatlar “Amerikan bankası tarafından. verllmiştiyi —— |Tahdidi teslihat | Çin heyeti mecburi askerliğin ilgasını talep ediyor Genevre, 15 | Hususi ) — İhzari tahdidi teslihat komis- yonu bu gün ilk içtimamı Fele-) menk murahhası M.Lendonun riyaseti altında aktetmiştir İngiliz — mürahhası Lord Küşendenun protestosuna rağ- beynelmilel tayare- ciler cemiyetinin bir muhtıra- sını okumuştur. Bu muhtırada | havai taarruzlar protesto edile-| : “Tayarecilerin - milletler arasında bir rabrta vazifesini görmesi lâazımdır, yoksa cellât | olması değil ,, der | —Komisyona lif yerinden teslihat talebine dair 7500 | karar sureti gelmiştr. Çin he- yeti muhtıra vererek militari- zmin asıl saiki olan mecburi hizmeti askeriyenin her tarafta (| ilgasını talep etmiştir. | Mütekaitler Yeni maaş_ kanunun- daki başlıca ahkâm Yeni maaş kanunu — müci mütekaidin ve eytam ve eramilir üç aylık maaşları bir. Haziran 1928 tarihinden asli ile — tahsisatı favkalâdeleri mezc ve tevhit edilmek ve tekaüt mek süretile hesap ve olunacaktır. Ancak mütekaidinden olup ta devlet bütçesinden tahsisat ve ya maaş alanların bu vaziyet- leri devam ettiği müşldetçe yalnız tevfikan tasviye olunur. tekaidin eytam ve eramilin S0 kuruştan dün olan kusuratının bir seneliği ayrıca hesap ve te- hakkuk ettirilerek her sene üçün- cü aylık maaşlarının tediyesi sıra- sında ayrıca tediye ve ancak işbu küsuratın - bir senelik — baliğinin yarım liradan dun küsuratı yarım Tiraya iblâg edilir. Sıhhiye Vekili Amerikaya gidiyor. Sıhhiye Vekili Refik Bey 30 nisanda refakatinde Hıfzıssıha Mi Asım Bey olduğu halde Rokfellerin davetine icabet mak- e: | sadile Amerikanın takriben 50 şehrinde tetkikatı sıhhiyede bulu- nulacak ve bilhassa Şikago hasta- hanelerini tetkik edecektir. Hem yaraladı hem yaralandı Kızıltoprak sakinlerinden Mu - zaffer Efendi çayırında dolaşmağa - başlamıştır. Muzaffer — Efendi yanlış — bir manavra neticesinde evvela Halit B. isminde bir zata çarp- mış, ondan sonra da” motosikleti ile beraber dereye “düşmüştür. Muzaffer sükut neticesinde ağır Sürette yaralanmıştır. »* Ankara İmar Müdüriyeti — Ankara İmar — mü sene teşekkülü takarrür eti Mezkür müdüriyetin — bı Türk müdür getirilmesi prensibi terçihan kabul olunmuştur. Müdü- riyetin bir idare meclisi - olacak ve Hu meclise türk ve ecnebi mütahassıslar dahil bulunacaktır. İmar lüriyeti ilk sene iki milyon İira ile ( bir. kadrosu memurları istihdam edilecektir. itibaren maaşı | âidatı ve tedrisat vergisi kesilme- | tesviye | maaş miktarı İl inci maddedeki başlıyacaktır. | olmıyacak ve Müdüriyette Emanet | Muazzam bir miras Bir kadın 150 milyon liralık mirasa kondu Londra 15 (Hususi)— Amerikalı bir tacirin kızı olan Prenses Haç- feld uzun davalardan sonra Am- casından kalan 15 miliyon İngiliz Dliralık mirası kazanmıştır. Pren- | sesin çamcası demir yolu kralı Huntington idi. Prenses bu mirası idare eden zata 400,000 ingiliz | | lirası vermiştir. Demir yolu kra- | “dnin Kaliforniyada yaşayan akra- basından bir kaç kişi yeniden | dava açaçaktır. W Fransada İtalyan | | gazeteleri menolundı Paris 15 ( Hususi ) — “ İmpera ,, namındaki İtalyan ve “İl Tevere ” gazetelerinin Fransa hükümetine tabi bütün memleketlerde satıl- Roma 15 (Hususi| — Val Lombrozso — ile- birlikte cinayet mektebini tesis eden âyandan Enrico Ferro vefat etmiştir. Talebeye cinayetlerin envat ve bunlara karşı yapılacak - takibat üsülleri — hakkında — tedrisatta bulunmağa mahsus olan bu mek- tebin adı “İtalyan mektebi,, idi. Dünyanın en meşhur. hukuku cezaiye âlimi olan burzat vaktile | sosyalist idi: Sonradan bu fırka- dan ayrılmış ve faşizm ile uyuş- muş olduğundan âyan tayin olun- muştur. Şark vilâyetleri Bütün memurlar bu vilâyetlerde hizmet edecek (OSA sadkkier zköner memurlar nakil, tahvil, terfi ve ya hangi süretle olursa olsun Heyeti vekilece tesbit edilecek şark vi lâyetlerinde kendilerine teklif edi- lecek sınıfa mukabil bir memuri- yeti kabul ve $ gün zarfında ma- halli memuriyetine azimet etmi - yenler müstafa addolunur. Memurlar birinci sınıftan altıncı sınıfa kadar A serisi, yedinci sı- nıftan 10 uncu - sınıfa Kadı serisi, 11 inci sınıftan 17 inci sı- mıfa kadar C serisi olmak üzere | üç kısma ayrılmıştır. — Şarkta mecburi hizmet ifa ettikten sonra devletçe görülecek lüzum üzerine ikinci bir defa şarkta sınıfına mu- adil teklif edilecek memuriyeti kabul 'den imtina eden A ve Bserisindeki memurlar bu seriler dahilinde bir şınıftan diğer sınıfa terfi edemez- ler. B serisine dahil olup ta A seri- şine geçen memurlar bu seri da, bilinde memuriyetine muadil teklif olunacak bir. hizmeti üç sene müddetle kabul ve ifaya mecbur- dur. Kabulden imtinaları halinde A serisinde bir sınıftan diğer bir | sınıfa terfi edemezler. Bir vekâletten diger bir vekâ- lete tahvil eden memurlar şark- taki mecburi hizmetlerini yapmış olsalar dahi”bu hizmetleri keen- lemyekün addedilerek, yeni inti- sap ettiği vekâlette yukarıki h kümler dahilinde ayrıca mecbi | hizmete tabi tutulurlar | yatçı da.. Ed;abiyaf ne halde ( tarafı birinci sahifede ) Peyami senin için en ir kimdir? — Nazım Hikmet.. Necip Fazıl Alfabe usülü takip ettigim için iyi Nazımı başa geçirdim. Malümya © sanra (a" gelir Necipte ise den sonra (e" var — — Ya Necip Fazılın ismi Nazım Fanıl olsaydı . — Ozaman Hikmetteki “H,, ile Fazılda ki “F, yi karşılaştırırdım. — Yahya Kemali nasıl buluyor- sun? — Yahya Kemal mi? Harikül - âde güzel konuşan bir adam.. Lâkin güzel konuşanların fena yazdıkları nazariyesi çok doğrudur. Ben zım da ça" den Yahya Kemalin şarkılarını | Beymen Efendinin ' bestelemesine taraftarım.. — Bestekâr ” olsaydım, katiyen Conun - şarkılarına / beste oydurmağa kalkmazdım.. Peyami sanki iki senedenberi bu ankete hazırlanmış gibiydi, bir cevabını alıyordum.. El listesine üstünkörü bir göz gezdirdi: — Yooo, buların hepsi hak- kında söz söyliyemem ... Dedi. Sonra bahsedeceği isim- lerin yanına listede işaret koydu ve başladı söylemeğe : — Evvelâ - şairleri bitire Halit Fahri.. - Asrımızın Nedir Yani abus bir Nedim, atiyyeleri ve ilhamları kesilmiş bir Ne- dim Orhan Seyfi ile dargınım, fakat temiz bir türkçesi var.. Kendisini destancılara tanıtsa varidatı 100 de 100 artar.. Gel gelelim öbürlerine.. Şu yanımızda oturan Cadamın ismi Nizameddin Naziftir, Nizam yazıları kendisine benziyen yegâne muharrirdir. Ona | Kara Davut lakabını kaz, şey, bir. sigara alması ile pala sallaması arasında fark ol- mamasıdır.. Küdretli Bunu karide anlamıştır, edebi: muharri Sadri Etem politikayı bırakıp edebiyata — iyice girdikten sonra kendinden beklenen şeyleri ver- meğe başladı. Son zamanda pek gözel parçaları var.. Yesari çok yazıyor... Realisi.. - Fakat ben o nevin taraftarı değilim.. Yakup Kadri kuyruklu yıldız gibi edebivatta bir görünüp bir kaybaldu.. Hüküm gecesi, Sedom ve Gömore çok fena - eserler.. Yakup mükemmel bir makaleci- dir. * Vâ-Nü , yu çok severim.. Her yazısı hoşuma gider. Fakat ki çocuk hep işin alayında.. Edel yatla bile alay ediyor.. Mükemmel | heccav ve her şey : Romancı, şair, | bilhassa muharrir.. Reşat Nurinin kendisini beğen- dirmesini çok beğenirim. Bu her kula nasip değil.. Büyük muvaf- fakıyet.. Reşadın nevini değiş- tirmesini çok — özliyorum. — Bü karileri sıkacak amma bizi mem- 'nun eder. Selâmi! Hmmm pokerde gayet kuvvetli.. Edebiyatta da sevimli bir arkadaş... Hakkı Süha kuv- vetli bir nasir.. Hattâ na: yaraşır. sözü Rüşen | yalnız — ona gezdirdikten sonra Hakkı Süha- 'nın yegâne nasir olduğuna hükm- Vedat Nedim iyi tiyatro mu- harriri Yusuf Ziya mizahta bize Refik Halidi aratmıyor.. Münekkitlere gelince.. — Bizde münekkit yeni yetişiyor. -Nahit Sırrı gibi., İbrahim Necmi 19uncu asırda yazsaydı iyi ederdi... Nu- #dolaşarak ancak 3-4 ay En iyi işleyen mü- essese Emanet mi? (baş tarafı birinci sahifede ) gelecek seyyahları şebir dahilinde gezdirmek için otokar işletmek müsadesini istemişti. Bu zat, Emanete de bir hisse tefrik edeceğini bildirmişti. Viya- nalı müteşebbisin bu müracaatına müspet, menfi hiç bir cevap ve- rilmemiştir. Dabiliye vekâleti müstahdemin idarehanelerinin daimi bir teftişe tabi tutulmasını ve bunların inti- zam altına alınmasını Emanete emretmiştir. Emanet, hâlâ bu idarehaneleri — intizam altına alı Mmamıştır. Makarna ihtikârı olup olmadığı bir aralık mevzubahsolmuştu. 4 Nisan 1928 tarihinde Emanetten Ticaret müdüriyetine yazılan bir tezkerede bir makarna tröstü olduğu bildirilmiştir. Bu tezkere- den sonra ertesi gün Emanet Dabiliye Vekâletine yazdığı tahriraltg Ticaret “müdüriyetine göndermiş olduğu tezkere muh- teviyatı hilâfına olarak henüz tet- kikatın bitmediğini ve - neticenin bildiri tarihten iki ay sonra bakkallar cemiyetinin istidası üzerine Ema- 'net tekrar tetkikat yapmış ve bu defa Dahiliye, Vekâletine ihtikâr mevcut olmadığım bildirmiştir. Görülüyor ki Şehremaneti, bir iş hakkında bir birini tutmıyan kararlar vermiş, Vekâlete başka, Ticaret müdürlüğüne başka mütax İâalarda bulunmuştur. Esnafa verilen beledi cezalar daireden daireye şubeden şubeye ince- mede kalıyor ve bir ceza, cürmün ikamdan 3-4 ay sonra venlı!ı'i için hükümsüz kalıyor . meselesinde Emın:hıı nakzeden müamelelei ki uzun uzadıya iza- ha lüzum var mı? Emanetin hattı cesi olarak bugün İstanbulda hastalar ” ve çocuklar için halis süt bulmak mümkün olmıyor. hareketi netis İhtikâr ile mehmaemken müc dele etmek Emanetin - vazifesi iken şayanı hayret bir. tesadül eseri Emanetin el attığı her made denin fiati fırlamıştır. 1 Bütün bunlardan başka Muhid» din B. Gazi köprüsünü inşa, için Meclisten Aaceleten bir kanun çıkarmıştı. Köprünün — inşası — için — bu müsade bir seneden beri alındığı halde hâlâ mütehassıs gelecek, proje yapılacak, sondaj ameliye- sine başlanacak nakaratı. içinde bu iş görülemiyor. ' İyle- ©x eli gl olarak iddia edilen Emanet işle. rinin nasıl yürüdüğüne bu misallerle izah ettik. İcap ederse daha misaller zikretmek bizi kolaydır. ir çok için pek rullah Ata tenkitten nefret eden bir münekkit.. j — Peki sen kendini nasıl bulu- yorsun?, — Peyami Safayı Server Bediden sorun - Server. Bedi. Peyaminin müstaar ismidir - Ben - tanımam.. Siz beni bana sorarken, bende siz fikirlerini hepimizden — güzel söyliyen bir muharrirsiniz... uzatınasına Nizamı sözü Vermeden köşeye çektim ve — sorgu j başladım. Elbet bir gün onu di — pkursunuz... Hikmet Feridun

Bu sayıdan diğer sayfalar: