17 Nisan 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

17 Nisan 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahifr * Fransız Hulivatu | Norma Şererin yeni filmi Fransada bu hususta hararetli münakaşalar oluyor Fransızlar sinemayı iplida bir fransızın keşfettiğini iddia ederler; böyle olduğu halde fransada Sinema sanatının geri kalmasına pek sıkılırlar. Filhakika bu gün sinemacılık €en ziyade Amerikada — inkişaf etmiştir . Amerikadan sonra Al- manya ve İngiltere gelir . Fransa ancak üçüncü derecede bir mevki! işgal eder. Son zamanlarda bu hal İransız- ların çok camını sıkmış, bir fransız Holivutu tesisi için teşeb- büsatta - bulunulmuştur. nü- len şey Fransanın en müsait noktasında bir sinema şehri tesis etmektir. Fransızlardan bir kısmı bu fik- rin tatbiki kabil olmadığını iddia ediyorlar. Bunların fikrine göre Fransada ne kâfi derecede ser- maye, ne de sanatkâr yoktur, bu itibarla bir fransız Holivutu tesisi kabil değildir. Diger bir kısım sinema münt sipleri ise bunun tamamile aksi fikirdedir ve ciddi bir. himmetle fransız sinema sanatının pek ziyade inkişaf edeceğini söyliyorlar. Bu münakaşalar — hararetle — devam ettiğinden henüz bir karar verile- memiştir. Mamafih netice ne olurma olsun | her halde fransada sinema sana- famın tevsi için teşebbüsler vuku bulacağı anlaşılmaktadır. Menju bıyıklarını 50 bin liraya sigortâ ettirdi Adolt Menju Sinema artistlerinin garip sigor- talarından geçende bahsetmişti Son haberlere göre maruf sanal- kârlardan Adolf Menju da ince bıyıklarını 25 bin dolara, yani 50 bin liraya sigorta ettirmiş- tir... Şıgara içerken kibritin teması yüzünden kazara bu bıyıklar yanar ve ya her ne suretle olursa olsun dökülürse Menju bu parayı ala- caktır. Menju sigorta şirketine senede 500 dolar (1000) lira sigorta üc- reti verecektir. Ü man her tarafta ve Sinema yıldızı bu filimde divan üzerine oturmuş bir kuklaya benziyor Norma Şerer sinema yıldızları içinde en sevimlile- çinden — biridir; - oynadığı olur' Yukarıdaki resim Norma Şereri NEM A | »: röllerde çok muvafi yeni bir filim- de stil denilen elbise ile gösteriyor. Mavi taftadan yapılmış olan bu elbise üzerinde ziya, gümüşi akisler yapmakta, Norman divan bir kuklaya benzemektedir. üzerine oturtulmuş büyük | | Pola Negri boşanıyor | Bir istida ili Paris mahkemesine müraacatla talak talebinde bulundu l Sinema yıldızları arasında koca tır. aşk neticesinde vuku bulan izdivaçlar bile arad; bir iki sene geçince hararetini kaybetmekte , karı koca birbirin- den ayrılmaktadır. Sinemadaki — oyunlarını zevkle seyretliğimiz artistlerden — çoğu bir kaç defa evlenmiş ve boşan- mıştır. Paristen gelen haberlere nazaran talâk — serisine bir tana daha iltihak etmek üzeredir: Pola Negri, kocası prens Medivaniden ayrı- hyor... Bu haber şayi olduğu za- bilhassa si 'nema mahafilinde büyük bir tesir husule getirmiş, gazeteciler derhal meşhur santakâr ve prens Medi- vani ile mülâkata koşmuşlardır. Pola Negri, gazetecilere şimdi- lik bir şey söylememeği tercih etmiştir. Medivaniye gelince, prens şu kısa beyanatta bulunmuştur: * — Pola çok tatlı sevimli kadındır, ona karşı ilk günü duyduğum hisler hâlâ değişme- miştir. Fakat aile hayatında bazan öyle dakikalar olur ki en uygun bir çift bile birbiri ile anlaşamaz. İşte bundan dolayı istida “ile mahkemeye ederek talâk talep etmiştir. .. Tarsaki| Pola Negri ve kocası prens Medivani Prensin beyanatı talâk haberi- nin doğruluğuna şübhe bırakma- mıştır. Medivaninin talâktan pek memnun — olmadığı — hissediliyor. Fakat Polanın bir çok perestiş- irları talâk haberini büyük bir memmaniyetle karşılamışlardır. — | Hem İıukım, İıem munun’ rikada rüyet edilen garip bir dava... Hakim, sarhoş yakalandıgından dolayı kendi kendini hapse malıkum etti Amerikada içki yasaktır. Lâkin yeni dünya — sakinlerinin - hepsi alkole karşı perhiz mi yapıyor zannedersiniz? Ne gezerl. Ame- rikalıların çoğu kaçamak- suretile içki bulup içerler Fakat maazallah bir de sokak- ta sarhöşken yakalandılar , iş fena.. Doğru mahkemye... Bu içki meselesi yüzünden Ame- rikanın Vinipek şehrinde gayet garip bir vaka olmuştur. Bu şe- hirde Kurtret isminde bir hakim vardır. Adamcağız içkiye fena halde düşkündür. Bulur buluşturur. ve her. gece evinde içer.. Mösyö Kurtret bir pazar günü mutadından çok fazla kaçırmış ve o halde dolaşmağa başlamıştır Hakim efendi çok geçmeden düşüp sızmış ve polisler kendisi yakalıyarak —bir zabıt varakası fanzim etmiştir. Ertesi günü hakim dairesine gelmiş ve bir gece evel yakalanan sarhoşları muhakeme etmeğe baş- lamıştır. Nihayet sıra kendisine gelmiş ve polis tarafından tutulan zabıt varakası okunduktan sonra hakim mubaşire emretmiştir: — Mösyö Kurtret diye çağır. Mübaşır bağırınca: — Geldi. Diyerek hendi yerinden mevcut maznun muhake etmeğe başlamış- tır. Hakim Kurtret — İsminiz Kurtret, 52 yaşında- sınız.. Mesleğiniz hakimlik degil mi? Kanun nazarında herkes Mademki sarhoş olarak yaka- landınız. o halde 50 dolar cezayı naktiye ve üç gün hapse mahküm- sunuz.. Lâkin bu ilk cürmünüz olduğu için kanun mucibince ce- zanızı tecil ediyorum.. Bundan sonra Mösyö Kurtrel maznun sıfatile kendi kendisine: — Teşekkür ederim ... Demiş ve önündeki — Tisteye bakarak diger davalara geçmişti Kısa etek yüzün d a. “Madamın bacakları gözlerimi işgal ediyor, lütfen bunları kapatsın! Madam Odet Mezon İngilterede garip bir âdet var- dır. Burada kadınlar istedikleri kadar kısa — etekli elbiselerle gerebilir. Fakat erkekleri vahat- sız etmemek şartile... bir kadın kısa etekli ile bir tramvaya binse, oturan erkek, bilet- Faraz elbisesi karşısında çiye: — Bu Hanımın bacakları benim nazarımı fazla işgal ediyor.. Diye şikâyette bulunsa / biletçi ya © kadımı ayağa kaldırır, ya tramvaydan indirir, yahut da ba- caklarını örti Geçenlerde Odet Mezon isminde genç bir fransız kadını kocası ile beraber İngilterede Birmingam şehrine gitmiştir. Madam Odet Mezon sinemaya gitmek üzere bir oto- büse aflamış ve bir sıraya otür- İşte bu esnada genç şısındaki ihtiyar adam ü çağırmış ve : — Madamın etekli fazla işgal ediyor, lütfen bakınız... demiştir. Bunun üzerine kodüktör genç kadmma ya eteklerini kapatmasını ya ayağa kalkmasını, yahut ta omnibüsten inmesini teklif etmiş- tir. Madam Ödet eteklerini ka- yamak için çok çalışmışsada mu- Hak olamamış ve sinemaya yetişmek —için ayakta seyahat etmeğe razı olmuştur. Lâkin bu sırada bir başka kadın - bir de kadınlar arasında tesanüt yok derler- Madam Odete bir gün muştur. zlerimi icabma | halde bulmuşları — Oturunuz efendim, oturunuz, her şeyin çaresi bulunur. Diyerek kolunda duran mantosu ile genç kadının dizlerini kapat- imtlir. Ba süretie hem Madam OÖdet hem de karşısındaki adam rahat rahat seyahat edebilmişler- dir. Baş papasın başına gelenler iyetinde Romanyarın Botosani vi Corancea mamastırını beş bir çete / basmıştır. Haydutlar manastırında kapısım açan para- sını ağzını tıkayıp elini ayağını bağladıktan sonra manastır. haş- papasını odasında — bastırmışlar ve paralarının nerede - olduğunu söyletmek için sıkıştırmışlardır. Buş papas paraların yerini söy- lemekten imtina ettiğinden hay- dutlar baş papasın dilini kesmi ler ve burnunu ezmişlerdir. Ertesi günü diger papaslar baş papası höceresinde baygın bir

Bu sayıdan diğer sayfalar: