17 Nisan 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

17 Nisan 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

17 Nisan 1929 a AKSAMDAN AKŞAMA | Kalamışı imar edecek şehremini Her medeni memleketin şehir- Jeri, vaktile Fenni surette çizilmiş bir plân üzerine büyür ve genişler. Yalnız şehrimiz bundan müstes- padır. İstanbulun — tabii inkişafı şehreminleri tarafından ekseriya Şehreminleri, Mmüzaheret görmez. taraf,, alelâmum evlerinin civarıdır Daha eskisini bilmiyorum; zira, pek çocukluğuma — tesadüf etti; €n iyi şehremini - olduğuna kani bulunduğum operatör Cemil paşayı zikredeceğim . — Bu zat bile, şehrin kum gibi ahalile kay: nayan — cihetleri — dürürken, bizzat kendinin oturduğu Çifte- havuzlar gibi. ihtimal ismini dal duymadığınız. bir dağ başındaki top oynadığı ve günde ancak tüç beş adamın - üzerinde lüğü kilometrolarca yolları yaptırdı. - Bu semtten o derece sene evelki yeniliğini muhafaza etmektedir. Bozulmamıştır. İsimlerini ayrı ayrı saymıya hacet yok, o zaman bu zamandır, hemen bütün şehreminleri, aynı | keyft faaliyet tarzını takip eli lerdir: Merhum İsmet beyin Bo- yacı köyünü ihya ettiği”gibi... En sonuncularına gelelim: Emin bey... Evimin bulunduğu Kalamış- ta bir villa satın aldı. Ve derhal faaliyet başladı. Sokağı mek maksadile, bahçemizden ve komşuların bahçelerinden üçer metro istimlâk ederek duvar- larımızı geri” aldılar. Kapımızın önünde, müstakbel kaldırım yerin- de, Girit adası gibi, kayalar,, nida eden bir adamın — kolu | gidi havaya uzanmış . bir | ağaç.... Komşumuzun bahı- sorarsanız, o, daha ziyade felâketzede oldu. Belediye amelesi 20-30 senelik Aâlâ çamlarını yıktı devirdi. Kuyusunu sokak - orta- sında biraktı; evini yıkılmağa . Her gün bekliyor- duk: Kalamış gibi en kalabalık, en rağbetli bir sayfiye mahallimiz imar olunacak sanıyorduk. Heyhat ki,fena şayınlar dolaşmağa başladı. “Emin bey istifa edecek, ediyor, ettil Korktuğumuz başımıza — geldi... Hakikaten de öyle oldu: Operatör 'yanlız alelâcele, yanğından mal kaçırır gibi, kendi önünü yaptırdı. Bizim Girit adalarını, nida eden holları, kuyuları, sokak ortala- rında koydu, gitti. Üç senedir, Kalamış ayaı vaziyettedir.. Hâlâ, yolumuz yapılacak diye bekliyoruz. Son Şehriminimiz de, aymı za- manda vali olduğu vilâyet konağında oturduğu için, kar yağdığı vakit, konağın — yalnız kendi geçtiği tarafını açtırmış; | öbür tarafı metrük bırakmış. Bunun / içindir ki, merciinin kulağına gitsin diye önüme gelene propaganda yapmaktayım: Kom- ve İstanbul valisi Esat paşa, şeh- € en münasip zattir. -) (Böylelikle belki caddemiz yapıl ( Vâ-Nü ) Darülbedayi sanatkârlarının seyahatı Darülbedayi sanatkârları Ada- dan Mersine geçmişlerdir. Heyet 'arsus ve Antalyada temsiller Yeni mahsul İktisat vekâleti tetkikat için müfet- tiş gönderiyor Kışın şiddetli olması yüzünden | bazı yerlerde yaz zeriyatı erken, Halbuki mutat zamanlarda yapılan zeriyat, her sene tam vaktinde idrak edildiği için memleketin istihsal miktarı malüm olurdu. Bu sene bir hesap tamamile değişmiştir. — Memleketin hangi: semtinde ne kadar — hububat istihsal edileceği, ne kadar sev- kiyat yapılacağı henüz malüm olmadığından — iktisat — vekâleti mahsulâtın — nevi ve — mahiyeti bakkında malümat vermek üzere vekâlet — tarafından — vilâyetlere ziraat müfettişleri gönderilecektir. Bu müfettişler teftişine memur bulundukları vilâyet zeriyatını tetkik edecekler, noksan gördük- leri hususat hakkında alâkadarları tenvir edeceklerdi: Havuz ücretleri İstnbul limanına Varnanın rakip çıktığını yazmıştık. — Bu rakabet yüzünden buradaki vapur tamirat işleri Varnaya intikal edecektir. Buna sebep buradaki havuz ücretlerinin pahalılaşmasıdır. Mev- cut havuzlar Seyrisefainin elinde bulunmaktadır. — Seyrisefain - son zamanlarda havuz ücretlerini yöz- de elli derecesinde arttırılmıştır. Vapurcular bu pahalılıktan şikayet etmektedirler. Kış bitti Fakat kömür fiatlari asla düşmedi | Kış bütti, şiddetli kar/ tipileri, hâlâ düşmedi. Meselâ kör Kışın en soğuk günleri g kunuşa. satılan kömür, ciddi ürakabe olmadığı için bir santim bile tenezzül etmiş değil- dir. Kömürcüler, — kışın — mazeret olarak kara denizde fırtına oldu- gunün, yollar — kapandığı — için mahrukat gelmediğini iddia edip duruyorlardı. İhtikâr maksadını saklayan bu zahiri sebepte ortadan kalkmıştır. Yazdan kışlık mahrukatmı tedarik etmek ihtiyatkârlığında bulunan- lar, en ucuz ve müsait mevsim olarak Nisan ayını intihap eder “ler. Bu, İstanbulda öteden beri bir âdettir. İlk baharda kömür, odun fiat- leri kış fiatlerinden farksız olyrsa önümüzdeki kış şiddetli olursa ihtikârın ne kadar şiddetleneceği kolaylılda anlaşılır. Mayıstan itibaren sokaklar sulanacak İstanbul sokaklarının bu sene sulanması — için yeniden arozöz mübayaa edilece- 'azmıştık. — Havalar Geciikçe iyileşiği içia BUK bir an evel sulanması ihtiyacı çoğalmıştır. Emanet, arozözleri süratle mü- bayaa edecek ve nisan sonunda verdikten sonra İzmire geçecekt Darülbedayi baziran - ibtidası büraya gelecek ve Karadeniz türnesine çıkacaktır. O L ea mutlaka sokakların başlanacaktı Emanet, terkos şirketile bir iti- laf zemin bulamadığı için sokaklar deniz suyu ile sulanacaktır. sulanmasına bazı yerlerde de geç yapılmıştır. | Ş İstanbul sokaklarında akla, ha- yale gelmiyen şeyler satılır, Yu- karıdaki resim evlerdeki su küp- leri için kapak satan birini gös- teriyor. Bir ecnebi bunu görse ne işe yaradığına bir türlü akıl erdiremez. Bir liraya bir balık Bu sene İstanbulda balık pek 'a ve tabil © nisbette pahalıdır. Son zamanlarda çarşılarda bir ipe geçirilmiş beş altı balığa ucuz diye 5 liraya satanlara tesadüf ediliyor. Bu suretle balıklardan her biri bir Tiraya — geliyor demektir. Kör satıcılar İstanbulun muhtelif yerlerinde mütevekkilâne boyunlarını büke- rek sadaka bekliyen kör dilenciler vardır. Son zamanlarda | bunlar dilenciliği bırakarak potin bağı satmağa başlamışlardır. Yukardaki resim bunlardan steriyor. Hükümet - Emanet meselesi Hükümet Emanet arasındı daflı meselelerin halli için muhte- lit bir komisyon - teşkil edilmişti. Bu komisyon Mayis nihayetinde vazifesi mal edecektir. Ekmek narhi Ekmek fiatleri 17, francela fiatleri da 23 kuruşta ibka edil- miştir. Beklenilen Mersin boğday- ları bu hafta gelirse önümüzdeki baftada Ekmek - fiatlerinin bir müddet sonra düşecekleri talmin ediliyor. Vakıf sular Emanet su varida- tını ayırmak için memur istiyor Kanun mucibince bütün menba suları Belediyelere devredildiği elindeki sular Ema- ilmiş, fakat varidatı he 'nüz devredilmişti" İki senedenberi Evkaf ile Emanet arasında cere- yan eden muhaberat, henüz bir neticeye raptedilmemiştir Şehirdeki vakıf suları, asırlar- danberi, bakımsızlık — yüzünden harap bir haldedirler. Emanet bu suları devren aldıktan sonra tamir, | aslah etmek istemiş, fakat elde kâfi tahsisat olmadığı için buna muvaffak olamamıştır. Son defa ölarak Emanetten Evkafa yazılan bir tezkereye Evkaf müdüriyeti cevap vermiştir. Evkaf bu cevabile hülâsaten şu mütalâada bulunuyor: " Suya it vakfiyelerden yüzde doksanı liğer — varidat ile —memzuçtur. Bunları birden bire ayırmak kabil değildir. Binlere baliğ olan bu vakıfnameleri ayırarak sulara ait varidatı almak için Emanet, 3, 4 memur göndermelidir. Bu memurlar. Evkaf memurları ile müştereken suların varıdatıri tefrik edebilirler. Emanet, fazla memuru olmadığı için bu işe Evkafın (: murları gönderemeyecektir. Bun- dan başka Emanet, Evkafın böyle cevaplarla işi sü mek istedij İ:faiye mütehassısı 700 bula geliyor İstanbul İtfaiyesinin islahı için Emanet Viyana İtfaiye müdür muavini M. Könik, isminde bir mütehassısı celbetmek üzere bir müddetten beri muhabere ediyor- dü. Nihayet, Viyana / Sefirimiz Hamdi bey, bu zat ile uyuşmuştur. Hamdi B. Emanete yazdığı bir tahriraatta M. Könikin orta Avru- panın en maruf İtfaiye mütehassısı| olduğunu bildirmiştir. Viyanalı mütehassıs ayda 700 racatımız artıyor Bir çok memleketlerde tuz ih- tiyacı baş gösterdiğinden memle- ketimizden harice külliyetli mik- tarda tuz ihraç edilmektedir. Bu sene harice gönderilecek olan tuz geçen seneden fazla olacaktır. Yugoslavya, Çekoslaya hüki metleri taleplerini bir misli çoğalt- mışlardır. Rüsumat muhafaza memurluğu için “müracaatler Rüsumat — muhafaza — memuru olmak içi her gün Rüsümata mü- racaatlar vakı olmaktadır. Müra- caat edenlerin yekünu 600 kişiye balig olmuştur. Münhal yer ol- dukça taliplerden en eskisi tayin edilecektir. Talipler arasında 926 senesinde müracaat edenler vardır: Fakat biç beklemeden muhafaza memuru | olmakta mümkündür. Bu da bir beygir satın alarak suvari muh faza memuru olmakla kabildir Sahife 3 Kırkı bulamadım! Geçen gün matbaada : — Haydi edebi bir anket açge lwm da ediplerimizin, şairlerimizin, romancılarımızın, hikâyecilerimiziz fikirlerini — toplayalım ... — Diye düşündük . " * Bu niyetle elime kalemi aldım ve kendilerinden fikir. soracağım ediblerin , şairlerin, romancıların, hikâyecilerin isimlerini birer birer yazmağa başladım... Bizim edipler lilııl tamam otuz yedide “znki, dedi durdu... Aman üç isim daha, hiç ök mazsa kırka çıksın.. Düşündüm, — taşındım, — kafı sıktım.. İmkânı yök hatıma miyor... Yok, başka isim yok. Nihayet Hızır gibi yetişti * Florinalı Nazım Bey! Onu da Tisteye Bundan sonra kafa patlattım, ler listesini 39 za çıkarmak imkâır olmaz Sanatkârlar birliğinin hazırladığı 900 kişilik muazzam edipler listö- sini, aradım, taradım, gazete kob Aleksiyonlarını karıştırdım, onu da bulamadım... Aradan bir hafta geçti, hâlâ bizim liste 38 de.. dindim, yoruldum, benzim soldu, dermanım kesildi, fakat otuz do- kuzuncu ismi bir türlü bulam: dim... Allah rızası için edip olan, şajr olan, hikayeci olan, romancı olan, nasir olan varsa parmağını kal- dırsın.. Hikmet Feridan Kemal Ömer B. Ankaraya grafikler götürdü Şehrimizin bu günkü iktisadi şartları ve geçinme tarzı hakkında izahat vermek üzere Vekâletten vaki davet üzerine Emanet İktisat müdürü Kemal Ömez beyin An- karaya gittiği yazılmıştı. Kemal Ömer bey son 5 sene içinde istihlâkât fiatları hakkında izahat yermek üzere bazı ihsai malümatı gösteren grafikleri de berabe- rinde götürmüştür. Diger taraftan Emanet hayat pahalilığı — hakkında — tetkikatta bulunarak, erzak, eşya, ve sair havaici zaruriye fiatlarının ne dek receye kadar çogaldığını ayrıca tespit edecektir. Talebe konserleri ne vakit verilecek? Her sene olduğu gibi bu sene de konservatuar talebesi konser- ler verecektir. konserler — için şimdiden hazırlığa — başlanmıştıt. 9 Mayista umumi prova mahiye- tinde olan birinci konser, meks tap — talebesile, — konservatuar talebe velilerine mahsustur. Mü- teakip konserler, 10 ve 12 Ma- yista — verilecektir. — konserlerin hepsi meccanidir. konserler Te- pebaşı tiyatrosunda verilecektir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: