3 Mayıs 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

3 Mayıs 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— ĞĞin - 3 Mayın 1929 || Sizde olduğu vakit aradığınız || e sizde olmadığı Onadığınız şey ne dir Ba sualin Cevabı b sahirede $ Çocuk bayramı! Pantalonunün boş ve sökük riya çıkmış oldağı hakle/ sahnede laşı) . | |Bizim bayram çok şükür geldi i. Fakat bir hafta öyle eğlen- . iki bizi gerdirdi de bu suretle çocuk bayramı,nın ne dimek Tuğunu anladık. Bizim evdekilere saydı vay halimizel | Güya çocük bayramı... - bizim “eder beyle valide hanım daha kşamdan şöylece masanın başına ürülüp kapısını yapmağa - baş- — Cingöz, yavrum! Yarın ço- bayramı şerefine bir müsa- ere tertip edilmiş.. Oraya davet- iyiz. Öbür gün de himayei etfal osuna gideceğiz. Sen dadınla irür, evde eğlenirsin! n. dadım'da Bir az Sonra horül: mağa başladı. Ben yavaşca ımdan — fırlayarak *giyindim. inemin O gece beni aldattığı: farkında idim; Merdiven ba- “gizlice konuşurlarken A mra sinemasına gideceklerini tim. / Evden çıkarak “döğru soluğu ünemanın kapısında aldım, saat on vardı, sinema yeni başlamış- tı. İçeriye girdim ve karanlıktan bilistifade, — onların ukları rin tam arkasında bir koltuğa Hikâye Cücelerle bir Devin harbi — Haydi arkadaşlar yö- la çıkalım, dedi akşam olmadan şu dağları aşa- lım. yürümeğe başladılar. Fakat dev çok yavaş yü- iğü halde üç arkadaş mütemadiyen koşuyorlar ve ona yetişemiyorlardı. Nihayet Ali bağırdı: — Âman arkadaş, oka- dar hızlı gitme, sana ye- tişemiyeceğiz... koşa koşa kuvvetimiz kesildi, nefes alamıyoruz.. Bunun üzerine dev on- ları birer birer alıp cep- lerine koydu ve: — Şimdi dinleyiniz, dedi, ormanın ağzına ka- oturdum. Annem anlatıyordu: — Beyl şu çocukları kandır- mak he kadar Kolaydır. “Sen ©| çocuksun, bu yaşta her yere git men doğru değildir, dedik, inandı ve dadısının tatlı tatlı masallarını" dinlemeğe başladı, değil mi? Artık sabrimi tükenmişti, beni bükadar aptal yerine koymalarna tahammül edemedim. Elektrikler açılır açılmaz, ikisinin omuzları arasına başımı uzatarak: — Anne, dedim, 'ben her şeyi dinlemeğe razıyım.. Fakat dâdı mın soratı kadar korkunç ve üy- durma masallarını artık dinlemeğe tahammül edemiyeceğim! Cingöz dar götüreceğim... Orada yere indireceğim.. ve ba- caklarını açtı. Hızlı hizli yürümeye başladı. Üç ar- kadaş-bu iyi devin ceple- ri içinde uykuya daldılar. Ormanın ağzına vasıl oldukları zaman dev on- ları cebinden çıkardı ve yavaşça yere koydu. Al- nından akan terleri si- lerken üç askere: — Hava sıcak.. Dedi, bir gölgede yatıp istirahat edelim... her biri bir ağa- çın gölgesine uzandı. Dev de gayet iyisbir ağacın altına uzanmıştı.. Epi za- man uyudular. Birden Ali uyandı ve hayretle et- rafı dinledikten sonra bağırdı: — Arkadaşlar yağmur şcljy_or Müthiş gürültü- erini işitiyor musunuz. Filhakika mütemadi bir gürültü işidiliyordu. Ha- san Aliy — Gidip Danonu da uyandıralım... dedi Üç arkadaş devin uyu- makta olduğu yere yak- laşınca -gürültü . ziyade- leşdi. Bu gürültü devin horultularından ibaretti. Ali devi uyandırarak: İ Acem mübalâğası İki acem arasında: — Sözümde hilâf yoktur.. Me- mim dadaşımın öyle büyük bir burunu / vardı ki, bir şey devir- meden odada dolaşamazdı. — Bu da bir şeymi? İki gözüm! Menim dostlarımdan birinin öyle uzun bir. burnu oluptu ki, bir çiçeği bu gün kohlasa yarın his idüptül Yakaladım! vermiş konuşuyordu: — Gezmek için para bulamı- yoruz, ne yapalım? Gingöz sevinçle haykırdı : — Buldum, buldum ... — Kaç para buldun? — Para degil be....PİRE! de- minden beri arıyot Kopya müsabakası 15 gün evel ilân ettimiz “ Kop- ya müsabakası , müddeti bu gün hitam bulmuştur. güzellerile, isimle- Bu kopyaların en masabakada kazananların rini gelecek nüshamızda derç ve ilân ede Haydi arkadaş Danon, dedi. yola çıkalım.. Çok istirahat ettik... Dev- kalkmak mıldadı. " Fakat müthiş bir küfür savurdu. Başını, ayaklarım Ve kollarını oynatamıyordu. Binlerce ipler vücüdunun her ta- rafını sarmiış ve yere ça- kılmiş iğne gibi kazıklara bağlanmıştı. Dev: — Vay. hınsırlar beni Parasız kalan iki çocuk başbaşa |" bağlamışlar... dedi |Sonu gelecek nu: DÜNYASI Cemiyet içinde çocuklara ilk || önce ahlâksızlık talim edenler, | | zile efradıdır. 'aşamak için yiyiniz; yemek için yaşamayınız! * Güneş ve hava, insanların ye- göne gıdasıdır. Bu gıdadan mah- rüm olanların ömürleri kısa ve renkleri soluk olur. * Az, fakat sık yiyiniz. (Oburlar kendi dişlerile daima kendi me- zarlarını kazarlar!) sözü hakikattır. Dişlerinizi temiz tutunuz. Ma- kinesiz degirmen buğday öğütmezl Çocuk hekimi pek Bilmecemiz ZEREEEELELLERN Kafasının üstünde yürüyen şey nedir? — Halledenler meyanında kur'a çekilerek : 1 inciye bir kol saati, 2 inciden beşinciye kadar birer kalem takımı, 25 inciye kadar da faydalı bi- rer kitap hediye edilecektir. — Bilmece için 15 gün müddet vardır. İ hallini, — bilmece kuponunu keserek aderesinizle birlikte: “ Akşam gazetesi Çocuk Dünyası muharrirliğine , gönde- * GAZETESİ ÇOCUK DÜNYASI BiLMECE -.| Kuponu Resimli hikâye: Cingozı'ı HEV ARKADAŞLARI — BÖYLE OTURMAKLA OLMAZ, MEŞMUR OLMAK. içiN İNeolis HaFITELİĞİ YAPALIM DARENANE ” n polis hafiyeligi! Gi YA ei aa l 4.;3_) ; D A GTEMİZLİĞEDE Mi KARIŞACAKSIN ? K TOZUNU SİLKİYORUM.

Bu sayıdan diğer sayfalar: