8 Haziran 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

8 Haziran 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İmar müdüriyeti | Ankaranın imarı için esaslı faaliyet başlıyor Ankara, 7 ( Hususi ) — İmar müdüriyetinin teşkilâtına başlanıl- mıştır. Müdüriyet vekâletine Da- biliye müstşarı Hilmi bey tayin edilmiştir. Müdüriyet halen büt- çeye mevzu 250,000 lira ile işe cak ve bu arada Maliye ü milyon Hirahk bir istikraz aktine çalışa- caktır ikrazın, ziraat bankasın- dan yapılması muhtemeldir, İmar — müdüriyeti — Ankaranın '€n esaslı “meselelerinden — biri olan su işini de deruhte edecek- tir. Müdüriyet bir aya kadar filen işe başlayacaktır. Dahiliye Vekilinin seyahatı Ankara 7 (Hususi) — Dahiliye vekili perşembe günü orta Ana - dola seyahatine cıkacaktır. Vekil bey Kayseri Sivas ve Suşehri ha- valisini gezecektir. İzmirdeki tayyare kazası İzmir, 7 (Hususi) — Dünkü dayyare kazasında ağır sürette yaralananlardan küçük zabit İhsan efendi vefat etmiş, cenazesi me- rasimle kaldırılmışt Hazineye intikal eden miraslar Ankara 6 (Hususi) — Kanunu medeni mucibince hazineye inti- kal edecek miraslarn mıktarına göre hazine, tereke borçlarından olmaktadı Bunun için badema sulh muha- kemelcrinde izahat vermek üzere miras davalarında birer mes'ul memur bulunması vilâyata tamim edilmiştir. Kollektif şirketlerin temettü vergisi Ankara 7 ( Hususi ) — Maliye vekâleti tarafından bütün vilâyet- lere bir tamim gönderilmiştir. Bu tamimde kollektif. şirketlerin be- yanname ita etmeyenlerinden te- mettü vergilerinin üç misli alın- ması, bu kanunun 1038 numerolu kanunun meriyete geçtiği tarihten “itibaren muteber tutulması bildi- rilmektedir. Fransızlarla itilâf yakında imza edilecek Ankara, 6 (Hususi) — Fransız- larla müzakerata devam edilmek- tedir. Teferrüata âit mesail tan- zim ediliyor. İtilâfmamenin imzası pek yakındadır. Yunan hariciye nazırı değişiyor Atina 6 (Fos ) —M. Venizelos üsülen istifanamesin - Reisicum- bura takdim etmiştir. Reisicum- | bur M. Venizelosu yeniden kabine teşkiline memur etmiştir. Hariciye vekâleti M. Mıhalakopulosa teklif edilmektedi Zira M. Karapanos —mühim sefaretlerden birine tayin edile- cektir. M. Mihalokopolosun ken- “disine yapılan teklifi kabul ede- ceği kuvvetle muhtemeldir . Bereket Şark vilâyetlerine de faydalı yağmurlar yağdı Riz 6 (Hamdi j — Bi aydan beri Rize yağmur yü- zü görmiyordu. 24 saattır na- Fi yağmurlar yağıyor. Erzu- Tum, Bayburt ve Ardahan havalisine mebzul yağmurlar yağmıştır. Bu sene mahsulü- tın çok feyizli olacağı tah- min ediliyor. Şimdiden hubu- bat fiatları ucuzlamıştır. Havza 7 ( Husust ) — Bu havaliye faydalı yağmurlar yağıyor. Kuraklıktan mütees- sir olmağa başlayan ekinler tamamen kurtulmuştur. Tekirdağında nafi * yağmurlar Bir tiyatro heyeti oyunlar veriyorl... Tekirdağı 5 (Hususi) — Tekir- | dağ valisi Arif Hikmet beye vazifesinden el çektirildi, yerine muvakkatan Malkara kaymakamı | tayin edildi. Tekirdağ — ve havalisine nafi yağmurlar yağıyor, her kes sevinç içindedir. Edebiyat anketi bir alâka uyandırdı ediliyor. Tekirdağında çoktan beri güya bir tiyatro heyeti, ahır gibi bir yerde temsiller vermektedir. Tiyatro namı altında kantolar söylenmekte, komdilerde küfürle karışık galiz kelimeler sarfedilmektedir. Mem- deket halkının ahlâkını ifsat eden bu oyunlar sanat namına bir ci- nayettir. Burada nazarı dikkatı celbeden bir mesele vardır, bu da mahiyeti belli olmuyan kantocu kızlara ve saireye; sana) efise birliği tarafından sanat resmi vesika verilmesidir. Amasya ve Çorumda seller Havza 7 (Hususi) — Son yağ- murlardan hasıl olan seller Çoru- mun Hatap boğazında ve Amas- yanın Selağrı cihetinde — bazı tahribat yaptı. izmire pasaportsuz gelen bir musevi İzmir 6 ( Hususi) — Yunani tandan bir kayıkla çıkan Yuda isminde bir yahudi Karaburuna çıkmış ve oradan da yaya olarak İzmire gelirken jandarmalar tara- fından yakalanmıştır.. Yuda bundan üç gün evvel ayni şekilde — dikiliye çıktığını haber verdiğim ve Menemende yakalanmış olan Andon Papadoplo ile beraber hudut haricine çıka- rılmıştır. Orman kıça_kçılığı Ankara, 7 ( Hususi ) — Maliye burada büyi ikkatla tâkip vekâleti vilâyata yaptığı bir teb- | liğte orman kaçakçılığı haber verenlere yakalanacak kaçak eş- yanın yüzde ellisinin verilmesini bildirmiştir. izmirde komünistlerin muhakemesi İzmir 7 (Hususi) — Tevkif edi- len 53 komünistten 35 inin mu - e pek yakında başlana- iger mevkuflar tahliye edilmişlerdir. Tahliye — edilenler içinde İstanbuldan gelmiş olanlar da vardır. M. Makdonald gazetelere mühim beyanatta bulundu Londra, 6 ( Hususi ) — Yeni başvekil M. Ramsey Makdonald gazetelere şu beyanatta bulunmuş- tur: Önümüzdeki iki sene zarfında İngilterede yeni intihabat olma- masına bütün gayretimle çalışaca- ğ lemleket Her şeyden evel huzur ve sükünet içinde f eylemesine, fikirlerdeki gerginliğin izalesine ve hariçte ve dahilde emniyet ve itimadın iade edilmesine muhtaçtır. Parlamentonun iki seneden daha fazla devam eylemesine çalışaca- ğim. Bu ifademden amelele fırkası- nın diğer fırkaların muhik olma- yan — taleplerini kabul ' edeceği manası anlaşılmalıdır. İki sene- den evel yeni intihabat yapılacak | olursa bunun mesuliyeti her hal- | de amele fırkasına ait olmaya- caktır. Hangi fırkaya mensup olursa olsun yeni bir hükümete siyaseti- ikişaf ettirecek bir - mühlet verilmelidir. Lüzumsuz intihapların " memle- ketin iktisadi hayatında bhais ol- duğu bizzat — şal oldum. 1924 senesinde Başlamış ol- duğvm harici siyaset yarım kal- mıştı. Bu siyasetin Lokarno misa- kını vek Almanyanın — Cemiyeti akvama dühulünü intaç eylemişti. Sonra bu siyaset feci bir surette yarıda brakildı. Muhtelis sandık emini yakalarıdı İzmir 7 ( Hususi) — Dikili mal sandığından 9500 lira — ihtilâs eden sandık emini Ömer Lütfü elendi Rizenin Hopa kazasında yakalanmıştır. İtalalyan hava filosu gitti ( Baş tarafı birinci sahifada ) zaman olduğu gibi, giderken de bir tayyare filomuz uzaklara kadar refakat ettil Dün geceki ziyafetler İtalyan hava müsteşarı cenral Balbo ile filo kumandanı ceneral Dö Pineda ve tayyare ile gelen 3 mebusun şerefine dün akşam İtalyan — sefaretinde 45 - kişilik hususi , bir ziyafet verilmiştir.Şeh- rimizdeki / italyan gazeteciler de sarsıntılara tayyarç ile gelen gazetecilerin şerefine Türkuvazda bir ziyafet vermişlerdir. İtalyan zabitleri Türkuvazda, küçük zabitleri italyan lokanta- sında yemek yemişlerdir. Rabitler geceyi Beyoğlundaki Tokatliyan otelinde — geçirmişler küçük zabitler gece yarısı hususi bir vapurla Tarabyaya gitmişlerı Filo Çarşamba günü tekrar gelecek Filo bugün Varnada bir kaç saat kalacak, oradan Köstenceye gidecektir. Filo Köstencede 2 | gün kalacak, sonra Ödesaya gidecektir. İtalyan — tayyareleri — çarşanba günü tekrar İstanbula gelerek iki gün burada kalacaktır. Polis haberleri Patlayan kutu Sirkecide üç çocuk vücut- | larının mühtelif yerlerin- | — den yaralandılar Sirkecide — Pazarcık — otelinde oturan Bulgaristan muhacırlerinden Mustafa ağanın kızı 7 yaşında Hüsniye dün çöp tenekesinde bir kutu bulmuştur. | Hüsniye Ahmet ve Kâmil ismin-| deki arkadaşlarıla beraber oy- narken bu kutu müthiş bir gü- rültü “ile patlamıştır. Neticede üç çocuk vücutlarının bir kaç yerine den yaralanmışlardır. Kutudaki madde, tahlil edilmek üzere kimyahaneye gönderilmiştir. Çeşme başında Bir saka arkadaşını başından yaraladı Saka Vedat ile arkadaşı Satıl- mış dün Çemberlitaş çeşmesinde su doldurmak mes'elesinden kav- gaya tutuşmuşlar, neticede Vedat Satılmışı alnından cerhetmiştir. Dünkü otomobi - kazaları 1 — 532 nümerol — ötomebil dün Harbiyeden geçerken Harbiye mektebi cografiye muallimi Nuri beyin 13 yaşındaki " mahdumu Ziyaya çarpmış ve ehemmiyetli surette yaralanmasına sebebiyet vermiş dikkatsiz şoför - vak'adan sonra firar etmiştir. ü 2 — 104 nümerole atomobit dün Samatyada İlya isminde bir gence çarpmıştır. Mecruh hasta- haneye kaldırılmıştır. Defterdarda yangın Dün gece saat 23 de Defter- darda kahveci Süleymanın evin den y ikmış, derhal yetişi- lerek dürülmüştür. Sabıkala Fatmanın bir marfeti daha Sabıkalı takımından Fatma ile arkadaşları dün yeni camide Meh- met Ali edendivin yanıma yaklaş- mışlar ve adamcağızın 27 lira parası ile bir altın saatini aşır- mışlardır. Zabıta Şehremininde bir esrarhaneyi bastı Dün Şehremininde — Macuncu sokağında oturan sabıkalı Ahme- din evi aranmış ve esrar içen Kemal, Fahri, Hasan, Küçük Ahmat, büyük Ahmet ve İzzet |isminde altı adam yakalanmıştır. | Tilkinin dolaşıp döndüğü yer., | Af kanunundan istifade ederek hapishaneden çıkan Abdi ve Os- man isminde iki kişi dün Edirne kapuda balıkçı — Avramın evine girmiş, öteberi çalarken polisçe yakalanmışlardır. Kalp sektesinden öldü Anadolu şömendöfer makinist- lerinden — Hüseyin efendi dün çalıştığı Tokor binmiş ve tam makineyi tahrik edeceği esnada kalp sektesinden düşüp ölmüştür. | Bu günkü hava Rasathaneden aldığımız malü- | mata göre bu gün hava bulutlu | olacak, rüzgâr şimalden ve mute- dil esecektir. Trakyaya, İzmite ve orta Anadoluya hafif yağmur | | Rümeli | yağacaktır. İ İstanbulun umumi haritasını yapa, mağı deruhte eden şirket şimdiyâ kadar İstanbul ve Beyoğlu cihet I ile Üsküdar ve Kadıkö; bi miştir. Şirket bu defa Boğaziçinil ihetini de - bitirmi; Şimdi yalnız Kuzguncuktan itibar ren Kavaklara kadar olan cihel kalmıştır ki buna da başlanmıştır. Bunlar bittikten sonra şimdiye kadar yapılan haritalar yeni harfe. lerle tesbit edilecektir. * Divam Âli — Temyiz mal ivanı âli azalığına Ali Mec it, İhsan Kimif.î Semih Niyazi, Aptullah Hikmet Yusuf ve Tahir beyleri intihap etmiştir. * Roma sefirimiz — anal sefirimiz Sut B. bugün Ankaradan | geliyor, doğruca Romaya hareket edecektir. * Fethi Bey — Paris sefirimiz İstanbulda 3-4gün kalacak ve pazartesi günü Parise hareket edlcektir. ! * Taksilerin hepsi - işliyor — Taksimetrelerini tashih — ettiren otomobillerin adedi 700 dür. Şim- diye kadar tashih ettirmiyenler de acele etmektedirler. Taksim meys danıda ve Seyrüsefer merkezi önünde taksilerin tashihine de- vam edilmektedir. >* Şark demiryolları mukave « lesi — Şark demir yolları şirke « tiyle aktedilen mukavele Nafia Vekili Recep Bey ile şirket mu « rahhasları arasında imzalanmıştır. * Bentler — İstanbula su ves kemesi ihtiyacı olduğu - <Aylenmektedir, Mütehassıslara göre bentler iki üç seneye kadar tamir edilmezse İstanbulun susuz kalması muhak- kaktır. x Darülfünuu gençi Kadri Beyi protesto c Yakup Kadri Beyin bukünkü gençliğin tereddiye uğra'dığı hak« kında neşrettiği bir makale üzee rine gençlerden bazıları Yakup Kadri Beyi protestoya karar vere | 1 | mişlerdir. Darülfünun ııknııdm reis ve talebelerinden bazıları busus için teşebbüsatta buluns maktadırlar. * Teffiz muamelesi — Teffiz müamelâtınin. behemhal temmuz bidayetine kadar ikmalı hakkındâ Dahiliye Vekâletinin tebligatınız ifası için teffiz komisyonları yek niden bazı tedabir. ittihaz etmişe — tir. Bu suretle bazı çok pürüzli muameleler hariç olmak- üzeri diğerlerinin ikmali kabil - olacak” tır. * Liselerin son. sınıflarındal imtihanlar — İstanbulda mev resmi ve bususi bütün nsey?i'ıi son sınıflarındaki talebeleriy me* zuniyet imtihanlarından uıı;ı:: apılacakların hep bir araşâ icr: !lâşdmdmıd'v. Bu fakdirde imtihanlar bütün talebetin iştirap kiyle Darülfünun konferans salo> nunda yapılacaktır. iğü vidi Esat efendinin kerimesi Nas ciye hanımla gazetemiz muharriz lerinden Raşıp beyin akitleri by sün Esat efendinin Kartaldı Töşkünde icra edilmiştir. Yeti çifti - tebrik ve kendilerine uzun saadetl si ederiz. Dünkü nushamızda yazı bal kındaki makalenin nümütelerindi yanlışlık olmuştur. İşlek yazl nümünesi acami yazı, acami y nümunesi de işlek yazı diye kon muştur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: