8 Haziran 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

8 Haziran 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Tenis gittikçe rağbet görüyor Almanyadaki maçlarda on binlerce seyirci oyunu büyük heyecanla takip ediyor Tenis maçları son zamanlarda her tarafta çok rağbet görüyor, bu kibar spora heves edenlerin miktarı gittikçe çoğalıyor. bir zamanlar şehrimizde tenis / oynayanlar pek mahduttu, hele tenisin seyrine gidenler yok gibi idi. Bir kaç ” seneden beri tenis maçları da futbol kadar merak ve heyecanla takip ediliyor. Tenis, bilhassa Avrupada gittikçe rağbet görmektedir. Yukarıdaki resim Romanlar karar vermiş ve Amerikanın Boston — şehrinde hoş bir aşk macerası olmuştar. Burada Evlin iszminde bir. genç laz var. Evlinin ailesi gayet fakir. Genç kızın en büyük emeli bir milyonerle evlenmektir. Evlin çok güzel, çok zekidir, vefbu meziyet- leri sayesinde milyoner bir koca bulacağını kuvvetle ümit etmek- tedir. Diger taraftan Con Smit isminde bir çocukluk arkadaşı Evline fena halde aşıktır. Vattkâr bir istikbale sabip olduğu için Con Smit sev- gileme isdivar teklli. eieieü Evlin aşıkınm bu teklifi karşısında uzun uzun gülmüş : T a aa aZ K fakir, lenmesi cinnettir.. Hem benim öyle yokluğa sefalete tahammülüm kalınadı. Ben milyonerle evlene- ceğim. Otomobiller, apartmanlar alacağım, seyahatlere çıkacağım.. kocam, bütün bu arzularımı yapa- cak kadar zengin bir adam olmalı. Demiştir. Con Smit bu. sözler karşısıida çok mütessir olmüş, | hatta biçare genç bir aralık intihara bile teşebbüs etmiştir. Lâkin bu esnada çalıştığı kas | lemde , daktilograflık eden Mat- | mazel Meri isminde bir genç kız W Con Smiti tesliye - başlamıştır. | | Meri meyus genci: — Çalış, kazan.. Milyoner ol- duğun zaman elbette sana sevgilin elini uzatır., diye teşvik etmiştir. Cak, Merinin verdiği teselli ve teşvikle çalışmağa başlamış, az sen fakir.. İki parasız gencin ev- | zaman için terakki etmiş, büyük buna bir misâldir. Bu resim Berlin civarında Grunevaldda çekilmiştir. Seyircilerin | | çokluğu tenise verilen ehemmiyeti pek güzel göstermektedir. Futbol birinciliği Urugu;;ı; büyı müsabakalar tertip ediyorlar Beynelmilel futbol federasyonu İspanyada — toplanmış ve cihan futbol şampiyonluğu için dünya fatbul takımları arasmda müsa- bakalar tertibine karar vermişt Beynelmilel kongra bu müsa- bakaların tarzı tertibini de müza- kere etmiş ve Çekeslovakların bu maçların ibtidai ve nihai iki devreden mürekkep bir turnuva şeklinde ve ayni mevkü coğrafide n ekipler arasında icrası i reddetmiştir. Bu maçlar Uraguayın paytahtı olan Montesideo şehrinde yapıla- caktır. Uruguay futbol — federasyonu cihan — şampiyonluğu — maçlarına iştirak için Monteideoya gidecek takımların bütün masraflarını ta- temmuzdan ağus- ay sürecektir. Sofyada maç Yunanlılar son zamanda fut- bolde gösterdikleri terakki ve inkişaftan cüret alarak Bulgar müli takımile bir maç yapmağı kabul etmişlerdir. Bu maç haziranm son pazar günü Sofyada yapılacaktır. Yuna- nlılar — milli kim — oyuncularını tefrik Atina, Pire, Selânik şamıpiyon takımları arasında mü- sabakalar tertibine başlamıştır. ik | Balkan — kupası maçları için cereyan eden müzakere hitam bulmuştur. Maçlara / teşrinievelde başlanacaktır. Bu defaki maçlara Romanya, Yugoslavya . Bulgaris- tan / ve yaanistan iştirak iştirak edeceklerdir. Bundan sonra her iki senede bir bu maş yapılacak ve Balkan devletlerinin - kom- şuları da bu maçlara iştirak edebileceklerdir. Gelecek maça Macaristan, Çekoslavakya ve Le- histanın da iştirak edecekleri anlaşılmaktadır. Maçlar umumi — kaldelere- tabi olacak, oyuncu değiştirilmiyecek- (tir. yalnız kaleci mecrah olursa tebdil edilecektir. Bu defaki maç- lar için tanzim edilen program şudur: Romanya - Yugoslavya maçı 6 teşrinisanide Bükreşte. Bulgaristan - Yunistan 1930 ha- Tiranının son pazar günü Sofyada. Bulgaristan - Romanya — 1930 temmuzunuu üçüncü pazar günü Lufyada, Yugoslavya - Yunan maçı 26 kânunusani 1930 da Atinada. Yugoslavya - Bulgaristan 1930 ağustosun ile pazarı zagreple Romany - Yunanistan maçı 1930 mayisinin son pazarı Bükreşte. Hakovanın bir maçı Viyananın meşhur Hakova ta- kımı geçen hafta Selânikta Ma- | Balkan kupası maçları Maçlara teşrinievelde başlanacak gelecek ağustosta nihayet verilecek kedonikos ve Herkül Wlüpleri mühteliti ile bir maç yapmıştır. Bu maçta Hakovanım müdafileri yunan oyunculara göz açtırmamış- lardır. Buna kızan ve bir türlü gol yapamıyan Vogas isminde bir oyuncu iptida Hakova müdafile- sonra diger oyuncularına Yunanlılar - birleşerek saldırmış, Hakovalıları adam akıllı dövmüş- lerdir. İneklerin sadakati | İnekler de Köpekler gibi, sahiplerinden ayrılmıyorlar Köpegin çok sadık oldğu efen- | disini bulabilmek- için ve hattâ günlerce lümdur. saatlarce, uğraştığı ma- Fransada geçen bir vakâ inek- lerin de sadık olduklarını meydana çıkarmıştır. Köylünün biri pazara inegini - satmıştır. Köy giderek Ertesi | ineğini görünce hayret günü erkenden evinin - önünde etmiştir: Satılan inek yeni sahibinin ahı- rından kaçarak - yirmi kilometro uzakta olan eskiefendisine gelmiş. | işler yapmış ve nihayet milyoner olmuştur. Zekâsına ve güzelliğine rağmen © zamana kadar milyoner koca bulamayan — Evlin, ; Con — Smitin zengin olduğunu işitince derhal eski aşıkına kur yapmağa başla - mıştır. Genç kaz bir otomobil ge- Amerikalı bir kadın Parisin en — kibar muhitinde bir çok dedikoduyu mucip olan bir vaka olmuştur: Amerika — milyarderlerinden Guldün kın, bundan 2 sene evel kont dö Kastelan ismin de bir fransız asilzadesi evlenmiş, üç sene sonra da ge- çimsizlik yüzünden — kocasından ayrılarak, zevcinin teyze zadesi dö Sagan ile izdivaç aç — mesut olmuş prensesin- bir kaç çocuğu dünyaya gelmiş, bunlar Amerika- | da tahsil etmişlerdir. Çocukların en büyüğü prens Hovart tahsilini ikmal edip Avru- paya avdet etmiş ve kışı geçi mek için Nis şehrine gitmişti Hovart Niste bir mimarın gayet güzel bir genç kızını sevmiş ve evlenmek İstemiştir. Hovartın ba- bası izdivaca razı — olmuşsada, milyarlarına, ve oğlunun esaletine bir mimar kızı ile evlenmeği zül | addeden Amerikalı anne izdivaca katiyen muvafakat etmemiştir. 21 yaşında bir genç olan Ho- vart Öanmesinin —rızası olmadı evlenemeyeceğini anlamış, * sizliğe düşerek gösüne bir kurşun ile | daki gibi... Bir milyoner fakir bir daktilografla evlendi / Milyoner aşk yüzünden zengin olmağa zengin olunca.. Daktilograt Mis Meri zintisi esnasında milyoner aşıkin elini elleri arasına almış: — Smit ben (seni ta çocuklu - undan beri severim.. Senin eski — tekl retettigine bakma, Şimdi zeveeli nuniyetle kabul edebilirim.. Demiştir. Con Şmit senelerden beri uğrunda çalıştığı bu arzusu- mun tahakkukunu — görünce bir n için kendisini halecana kap-” tırmış, fakat Evlinin kendisinde paradan başka bir şey bekleme- diğini hatırlayınca bu izdivaçtan vaz geçmi: Genç milyoner — bu . esnada Meriyi gözünün önüne getirmiş | daktilograf kızın müşfik tavru ile, Evlinin bayağı halini mukayese etmiş, nihayet Meri ile evlenmeğe karar vermiştir. Con Smit aylar- dan beri ziyaret etmediği eski' kalemine girince Meriyi makine- sinin başında elindeki/ fotografa — | kayran ha ğ r Tei ee Si keşla gz diğini görünce hemen elindeki fotorafı saklamak istemişt b Con bu fotografı Merinin elin- den alınca bunün kendi - resmi oldğunu hayretle görmüştür. Ni- hayet ğenç milyoner fakir dakti- lografla evlenmiştir. mem- — Asalet düşkünü... bu yüzden oğlunun intiharına sebep oldu Prens Hovart sıkmış, intihar etmiştir. Hovart derhal hastahaneye - kaldırılmış- sa da zatülcenp neticesi vefat etmiştir. Bu hadise üzerine her kes prensten ziyade asalete ehemmiyet veren amerikalı kadına kızmakta, aslı ne olduğu belli olmuyan bu kadınının aleyhinde söyleyüp dez- maktadır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: