8 Haziran 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

8 Haziran 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

. para işi idi diyelim, ? plan ve intizam fikdanı da mı 8 Hazlran 9291 AKŞAMDAN AKŞAMA Evlerimiz ve sokaklarımız 'Son zamanlarda, gerek yangın yerlerinde, gerek hâli arsalarda ya- Pilan evlere dikkat ediyor musu- muz? Harçları, çerden çöpten deniz kumundan,,, temel kazıkları, bilek incecik,,, kalasları, pedav- hele kapıları, pedavradan değil de, en adi, mukavva Ni tahtadan, - öyle ki, bunları küçük küçük, uzun uzun dilseniz kibrit çöpü haline gelecekler! Böyle kıriminti, böyle emtiplif- ten binaların - şehre sakil bir daanzara — vermeleri ve - sıhhata Mmüzir olmaları bertaraf - uzun kaman dayanmıyacakları, binaca- âleyh yakın bir. zamanda -müte- K S y cekleri şüphesizdir. Bu suretle, astarları yüzlerinden pahalı ola- caktır! Kendi yemeyen nasıl dok- fora yedirirse, evini yaptırırken paraya kıymıyan da aynı parayı, ftamire verir. Diyeceksiniz ki, biz fakiriz de 'onun için evlerimiz böyle oluyor. Peki, yeni açılmata olan sokakla- rımız? Bunlar, şehrin müstakbel inkişafı düşünülerek , şimdikinden 5-10 misli geniş açılmalıydı. Berlin gibi Paris gibi büyük avrupai şehirlerin nasıl muayyen bir plan dairesinde genişlediklerinden bah- setmiyeceğiz. Yunan şehirle- ile, ne taraflara —doğru büyümek istidatlarında bulunduk- ları mütahassıslara keşfetti © taraflara doğru, kırlarda, geni geniş caddeler yaptırılmış, sokak- lar — tarhettirilmiştir. — Binaların hudüdü. ilerledikçe tramvay yol- ları, Osu — boruları, — elektrik telleri de temdit edilmektedir. Haydi evleri muhkem yapmak böyle bir Bam barasızlığımızdan neşet / ediyor? Hayırl — Galiba, — parasızlığımız plansızlığımızdan ve intizamsız! imnızdan doğmakta.. Riyaziye derslerine ehemmiyet verilecek Cumartesi gününden beri ilk mekteplerin imtihanlarına başla- nacağını yazmıştık. Orta mektep | i takip edecek olan tale- belerin ilim sahasında daha bü- yük muvaffakiyet temin etmeleri için riyaziye derslerine daha bü- yük bir meleke temin etmeleri muvafık görülmektedir. , Maarif vekâleti, bu sene - riya- ziye imtihanlarına ehemmiyet vere-| zektir. Bu maksatla lise ve orta | mekteplerdeki riyaziye imtihan- Jarı için sualler hazırlanmıştır. Bu sualler, vekâlet tarafından kapalı zarflar içinde maarif ema- netine gönderilecektir. İlk mek- teplerdeki imtihanlarda bura ma- arif idaresi tarafından hazırlanan suallar dahilinde yapılacaktır. AKŞAM Yevmi, Siyart gazete İDARENANE — acımusluk sokağı Telgraf adresiı *i Teleton 1 yazı işleri Telefon * İdare işleri için ç: MA Göcüleril yamlir, sabibine inde edilmem. ABONE ÜCRETLERI Türkiye için Seneliği 1700, al aylığı 900, üç aylığı $00 kunuş. Ecnebi memleketler için : Seneliği 3000; lti aylığı 16005 Üç aylığı 900 kunuştur. —— | kere edilecek ve doktor dinleni Rusya ile ticaret Yeni bir muahede aktı için hazırlık yfıpılıyor Rusya ile aramızdaki ticaret muahedesinin müddeti — bitmek üzeredir. Hükümet yeni ticaret muahedesi yapmak için hazırlık- lara başlanmıştır. Bu hususta — iktisat” vekâleti ticaret odaslarından malümat is- temektedir. İstanbul odası Rusya ile aramızdaki ticari münasebata ait bir rapor ihzar edecektir. Raporun tanzimi sırasında Rusya ile iş yapan tacirlerin fikirlerden istifade edilecektir. Yeni muahede — Yapılırken dikkat edilecek pek ehemmiyetli noktalar vardır. Bunlar alâkadar devair. tarafından — tetkik edik mektedir. Muahedenin tatbikinde görülen muşkilât mani olacak tedabir ittihaz edileceki Yeni muahedenin Rus ticaret sistemlerine uyğun olmaktan ziyade | » cari olan ticaret esaslarına göre hazırlanacağı söylenmektedir. Bu suretle tanzim edilecek olan ticaret mukavelesi tarafeyn arasın- da çıkan ihtilâflara mani olacaktır. Taksi ücretleri Emanet muavini Hamit bey “20 kuruş ücret katidir,, diyor Dört gün devam eden şoförle- rin grevinden sonra nihayet em: 'netin 20 kuruştan tespit ettiği duhuliye ücretini kabul eden şo- | — förler yeniden çalışmağa başla- dılar. Ancak şoförlerden bir kıs- T emanete Mmüracaatla yapılan hesapların döğru olmadığı iddia ederek tetkikatın neticesine kadar muvakkatten 20 kuruş üzerinden çalışacaklarını söylemişlerdir. Dün | — ir muharririmiz bu hususa dair Emanet —muavinlerinden — Hamit beyle görüşmüştür. Hamit B : — Arlık hiç bir mesele yoktur. Yeniden yapacağımiz - tetkikatta yoktur. Bu vazıyet devam edecek- ir. Biz noktai nazarımızda musir- » Demişti Köy kanununun tatbikatı Vali muavini Fazl B. pek yakında istanbul köylerini teftişe çıkacaktır. Fazlı B. bilhassa köy kanununun — tatbikatile — meşğul seyahati bir ay devam Köy kanununun tatbi- katı hakkında vilâyete kazalardan gelen raporlar tatbikatın eyi ne- ticeler verdiği merkezindedir. Hastaya gitmeyen doktor Göztepede Vacit B. namındı bir zatım geçenlerde vefat ettiğini ve o esnada hastanın imdadına çağırılan ” maruf doktorlarımızdan bir zatın hastayı tedaviden imtina ettiğini yazmıştık. Etibba —muhadenet cemiyeti idare heyeti geçenlerde toplan- mış ve bu. neşriyat üzerine bir müddet müzakerede bulunmuştur. Ancak cemiyet tarafından kat' karar verilmek üzere doktorun dinlenmesine karar — verilmiştir. İdare heyetinin önümüzdeki içt manda bu mesele tekrar müza - dikten sonra bir karar verilecektir. şı—:ııtı?ı HABERLERİ Yeni dispanser İstanbul vilâyeti sıhhiye müdi- riyeti - tarafından — Ceğaloğlunda inşa edilen dispanserin inşaatı hitam bulmuştur. Yeni bina çok muntazamdır. Küşat resmi yakında yapılacaktır. Geçilmeyen bir cadde Eski Nafia nezareti binasından adliyeye giden caddenin son za- manlardu. tamirine - başlanmıştır. Fakat bv tamirat bir türlü bitme- mektedir. Caddenin taşları söl müş, her taraf toz taprak içinde kalmıştır. Bu yüzden buradan geçmek hemen imkânsız bir hale gelmiştir. Sokakların muhtelif ” yerlerine süprüntü — sandıkları - konmuştur. Fakat bunlar bazen - boşaltılma- makta, ağzına kadar dolmaktadır. Yukarıdaki resim buna bir misah- dir. Bu suretle dolan sandıkları paçavracılar ve bazı çocuklar karıştırarak — müzahrefatın - dağıl- masına sebep oluyorlar. Mühendis mektepleri ıslâh edilecek Mühendis ve fen mektepleri bu sene esaslı surette islâh edi- lecektir. Mühendis mektebi, uzun zamandan beri devam eden , çok eski bir müessesemizdir. Mektebin âhı için Nafia Vekâleti bu sene program hazırlayacaktır. Yaprak dökümü Yaprak dökümü Yaprak dökümü Yaprak dökümü REŞAT NURİ Beyin en son romanı Yaprak dökümü Yaprak — dökümi Yaprak — dökü, VAKIT Refikımızda 8 Hazirandan itibaren Antrepo buhranı İthalâtın artması üzerine buhran şiddetlendi Yeni gümrük tarifeleri münase- betile ithalât tacirlerinin fazla mal getirttiklerini yazmıştık. İtha- lâtın artması üzerine |i antrepo buhranı baş göstermiş Bu yüzden bazı ithalât tacirler Ticaret odasına şikâyette bulun- muşlardır . Şikâyetler Rıhtım ve Antrepo şirketine aittir. Bundan başka Liman şirketi de Rıhtım şirketi hakkında şikâyette bulunmaktadır. İthalâtın artması orlaya bir antrepo buhranı çıkar- muştar. Esasen mevcut olan-bu buhran son haftalar zarfında Liman şirketi mü B. bu vaziyet hakkında diyor ki: — Tücar yeni tarifeleri nazarı itibara alarak mal celbetmekte- i ithalât geçen Liman şirketi karşısında icap eden z etmiştir. Elimiz- tezyit ettik. Yeni yeni dubalar — celbettik. artırmak — için yeni romorkörler Vesaitimizi siparişler yaplık. Dispanserler Emanet verem dispanserlerine çok ehemmiyet verecek Şehremaneti, bu sene dispan- serlere azami ehemmiyet vere- cektir. 3 Dispanserlere devam eden has- talardan ekserisi fakir oldukları için dispanser ihtiyacı günden Küne — çoğalmaktadır. - Aldığımız | malümata göre Emanet, bu sene dispanserleri tevsi edecektir, Bu- mun için emanet sıhhiyesi vilâyet sıhhayesile teşriki mesai edecektir. Dispanserlerin- tevsünden sonra fakirlere meccanen ilâç tevzi edi- lecektir Meclisi umumi yakında toplanacak İstanbul meclisi umumisi bu sair mühim meseleler hakkında müzakeratta bulunacaktır. hasarata uğradı Son yağmurlar Denizli bağların- da mühim hasarat ika etmiştir. Zararın derecesi - henüz - tesbit edilmemiştir. Madenlerimizi işletmek için bir müracaat İsveçli madenci bir grup Tür- kiyedeki madenleri işletmek için müracaat eti Bu müracaat nafia vekâleti. tarafından tetkik olunmaktadır. Ay hakkındaki şarkılar darbi meseller toplanacak Halk bilgisi derneği tarafından ay hakkında Anadolu şubelerine birer tezkere gönderilmiştir. Ay hakkında, halk arasında söylenen türküler masallar, darbimeseller toplanacaktır. Bu malümat köp - rülü zade Fuat B. riyasetindeki ilim heyeti tarafından tetkik edi- | lecektir. “dosya vardır MEMLEKET HABERLERİ Samsunda iskân işleri Samsun 3 ( Hususi ) — Çokluğu ve karışıklığı yüzünden İyi gitı yen, iskân ve teffiz — işlerin zamanında ilmesi için dahiliye vekâletinden, Samsuna bir teftiş heyeti gönderilmişt Mithat B. in reisliği — altında, Rıfat ve Şükrü B. lerden mürek. kep olan bu müfettişler grubu bir buçuk aya yakın bir zamanlık mesailerile bu karışık ve çapraşık işleri düzeltmeğe muvaffak oldular Mevsukan — haber — aldığımıza göre, teftiş grupu bu güne kadar 250 ye yakın şikâyet almış, bu- 'nun 750 ini bitirmiştir. Müfettiş- lerin daha görecekleri 2500 kadar eceli, gündüzlü çalışıldığı içim bu işlerin temmuza kadar itirlmesi muhtemeldir. Bu meyanda âdi iskân muntazam bir yol salmı ğini söyliyorlar. imddiye kadar belki on mü- dür ve t mur değiştiren Samsun iskân da- iresinin — bugünkü — intzamından memnuniyetle bahsedilmektedir.” Trabzonda havalar ve mahsul Trabzon 2 ( Hususi) — Her sene güzel havalarla geçen mayıs ayı bu sene üç gün kapalı, beş gün açık, iki gün sisli, üç gün yağmurla dört gün güneşli geçti. on günden beri öğleye kadar güneşli ve sıcak, akşama doğru serin gece ise rutubetli sabaha karşı sisli geçen hava, sinirler üzerinde fena tesir yapmaktadır: Her sene bu mevsimde pek çok aile sayfiyelerde - bulunurdu. Bu sene ise bir taraftan havala- — it liğer — taraftan mekteplerin imtihanlarının gecik- mesi çocukları mekteplerin imti- hanlarının gecikmesi — çocukları mekteplerde oranları - sayfiyelere çııımıı.. .nkuymkııaıfiy Fındık mahsulü — Ciddi tetki- kata ve bahçe sahiplerinin ifader lerine bakılırsa bu sene bu hava- Hide fındık mahsulü bazı yerlerde — — geçen seneki kadar, bazı yerlerde daha fazla ve bazı yerlerde daha a7, umumiyetle üstü üstüne ancak geçen sene kadar tahmin edil- mektedir. Köylünün vaziyeti — Bu hava- lide fındık mahsulü bir sene az, bir sene çok olurdu, bu hale göre bu sene fındığın çok olması icap ediyordu.. Halbuki kışın fazlalığı bu intizarı boşa çıkardı. Bura köylüsü hemen ummiyyetle borç ve yüzde kırk. ve elli faiz altında kıvranmakta ve mahsulü- nü daha dalda iken tüccara tes- Him etmektedir. Bilhassa bu sene borç ve faiz köylüyü elim bir vaziyyette bulundurmaktadır. Mısır satışı — Burada misir, bu aylarda başlı başına bir derttir. Her derdin fevkinde bir feciadır, Satış fiati 15 kuruş olan mısırı Trabzon köylüsü 25 ve Sürmene köylüsü 30-35 kuruşa yalvararak alıyor. Üç dört aylık bir vade için yüzde yüz faiz vermeğe razı olanlar vardır. 928 senesinde borsaya dabil mevaddan 3,859,845 lira Kıyme- tinde mahsul ihraç olunmuştur. Baytar mekteblerinde imtihan Baytar mektebinin imtihanlarına bugünden itibaren başlanmımıştır. Bu sene imtihanlara yüz genç iştirak etmiştir. Mektepden dip- loma alacak efendiler ”- derhal Anadoliye sevkedileceklerdir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: