22 Kasım 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

çıkamayınca... ha içinden çıkmıştırl| 35> -— Sene 12 — No : 3991 CUMA — 22 Teşrinisıgl_'_l_m Fiatı 5 kuruğ —| Yunanistandaki evkaf D İEĞZE Merhameti.. Evkaf Yunanistandan Bugun a 600 milyon altın istiyor Yakında başlıyacak olan müzakerede sahifa

Sayfaya ait küpürler

 Manisa civarında bir soygunculuk Manisa, 21 (Hususi) — 15 yolcu ile Aksaraya giden bir kamyon Kayıslar bağında dört kişilik
 Evkaf idaresi uzun müddetten beri Yunanistanda kalmış olan evkafa ait cedvelleri hazırlamakla meşguldü. Son zamanlarda bu...
 Mektebe gidecek yerde.. 16 yaşındaki aşığın ) - cinayeti Hem sevgilisini, hem de kendisini öldürdü Izmir 21 (Hususi ) —...
 Darülâceze balosu bu akşamdır Darülâcezedeki Bu akşam Pangaltına Sipahi ocağında Darülâceze menfaatına bir balo veriliyor.
 İmar filmi Filme nelerin çekileceği kararlaştırıldı Ankara 20 (Hususi) — Memleketimizin imar ve inkişafına ait faaliyet ve
 Polis  istatistiklerine — nazaran teşrinievel ayı zarfında 177 hırsızlık vakası olmuştur.. Bu sabaha kadar da teşrinisanide
 Sıtma.. Bir köy başka bir yere naklediliyor İzmir 21 | Hususi ) — Sıtmadan kıvranan — İldir. köyü halkının Barbaros köyüne
 miştir. Kadın hastaneye kaldıtir. Hidayet hanım sev- | rılmıştır T lit t e tekliflerini...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

y Cemiyeti belediye ev- kaf sularının varidatı mes- elesinin bir türlü içinden çıkamayınca... AKŞAM ... Ziyafet faslında tah» sisat olmadığından | fasla 2000 lira koyüp | içinden çıkmıştır ö- Sene 12 — No: 3991 CUMA — 22 Teşrinisani 1929 Flag $ wi EN Yunanistandaki evkaf Evkaf Yunanistandan 600 milyon altın istiyor Yakında başlıyacak olan müzakerede bu mesele. de tetkik > Evkafın milyonlarca altın liralık emlâki bulunan Selânik Şehrinin lin manzarası Evkaf idaresi uzun müddette, beri Yunanistanda kalmış olan ili ait irem hazırlamakla ü, zamanlarda bu tetki at Bitmiş ve evkafın Yuna- nistanda yüz şe liralık alacağı olduğü anlaşı ılm maddesi mucibince iki “taraf, kendi. arazilerinde - kalan. evkafı tasfiye e Halbuki şimdiye kadar mele yapılmamıştır. lü Yunanistandaki evkafı mübadil ve gayri mübadil diye iki kısma Mem Hayratı Türkiyed e, emlâk ve akarı yuna- nistanda olan pi gayri mübadil, emlâki yunanistan: e Evli mübadildir. an mübadil kısım için Anadoludaki rum emvalinden arazi ve emlâk istemiştir.Bu talep iskân ardi. de tetkik ediliyor. Asıl mühim olan gayri mübadil evkaftır. Bunların Yunan hükü- meti tarafından iade edilmesi lâzımdır. “Atina müahı bii maddesinde Yu i nanistan bu gibi evkafın, evkaf idaresi tarafından satılmasını kabul etmiştir. Ev maddeye istinat et- Evkaf emlâk için 24 bin 258, orman ve (Devamı ikinci sahifede) mektedir. milyon Darülâceze balosu bu akşamdır Darülâcezedeki veriliyor. rülâceze şehrimizin belli başlı gs şefkat müessesesidir. Dün bu münasebetle müesseseyi ezdik. , Müessesejer şimdiki halde şi obarınıyor. ardan 279u çocuk, 15 ı Memede lı ri k çocuk, 456si d ede ür ,bin lira muave- netle müessesenin açığını kapatıyor. manız çocuklardan y see anadan, babadan mahru cuklar, ölüm saatlerini bekliyen ii gün görmüş ihti- yarlar vardır. Mican memede çi efrik edilen koğuşları şeh- o: rimizdeki çocuk müesseselerinin en mükemmelididir. eçen Sel verilen balo hasılâtı ile Avrupa- n su imin. sus alât vebir rontken makinesi getirtil- miştir. Bu Sul sretl ü ssesenin akşamki balonun hasılâtı ile z diger noksanlar tamamla- nacaktır. Bugün 12 sahife Mektebe gidecek yerde.. 16 yaşındaki aşığın , « cinayeti Hem sevgili hem de kendisini öldürdü İzmir 21 (Hususi j4 — Bura 16 Haklar efendi Kestelli caddesinde kurtuluş yurdunda, hademe 23 an Lütfiye hanımı sevmek- La ütfiye h anımın kocası ve yedi

yaşında birde çocuğu vardır. Son amil Laiye la Hak- kını, Hakı dün Lütfiye hanıma bir gezinti teklif etmiş ve ret cevabı Ea fena halde kızmıştır. Kız- gınlığı bir kavga takip etmiş, Hakkı Kl çıkararak evelâ sergi disini vur- Mönü ikisi de bir z vam ölmüşlerdir. İmar filmi Filme nelerin çekileceği kararlaştırıldı yi a im — Memle- ek olan Amerikan şirketinin mesaisini tesbit etmek üzere teş- mi edilen Fey n işe kaş emleket timizin tabiat ire bu güne kadar muhtelif sekilee besik o olan işleri, B. M. isinin ime filme lilseeker. Manisa civarında bir soygunculuk r rn — 5 yol- müsellâh bir çete tarafından so- yulmuştur. va 500 m liralık Kıymetli eşya piyangosünda inci gelen, 100 Tiran istediği eşyayı alacaktır. Bundan başka 80 kişi daha ayrıca mükâfat kazana- caktır. Üçüncü Sl e kuponları kesip sakla- A yin! -—RAME <A <am ozcuodEp<-i i Merhameti.. — ak üç gündür çoluk çocuk açiz!.. Yardım li 1.. Öyleyse dört gün sonra gel beni görl.. Hırsızlık vakaları azalıyor Polis,hırsızları yakalamak için tertib mein Bir buçuk ay zarfında 283 hırsız kanunun pençesine düştü : Polis istatistiklerine (nazara; < teşrinievel ayı zarfında 177 hır- sızlık vakası olmuştur.. Bu sabaha kadar da teşrinisa- nide 119 sirket vakası kaydedil- miştir. Teşrinlerdeki 296 hırsızlık vakası içinde 283 hadisenin faili derdest edilerek adliyeye sevke- dilmiştir. Yalnız son zamanlar- aki polis | faaliyeti Usayesinde derdest edilen hırsızlar yekünu mali vakalarının eli olarak 131 sabıkalı yakalanmış! Bu sabah polis niyetinden yaptığımız tahkikat, henüz der- ” Gece A yapan. ya Li destine imkân hasıl olmayan hır- e e Pa sızların da zi üzerinde bulunul- | tisleri yapm. hara yalaka olan meşkerlerde duğunu göstermektedir. hir Mm Bekçilirin; Polin evryeleriin ile bat haz simit. muntazaman faaliyette bulunma- | Bu i ları için teftişata 2 edilmek- | kat “#aillerinin müküm bir bil tedir. Polis merkezlerinin şube | cürmü meşhut halinde yakalan- müdürleri tarafından teftişi ia maktadır. iri serbestisine darbe Polisin şiddetii teyakkuzu sa- esinde hırsızlık vakalarının büs- aki in şube er ap bütün azalacağı muhakkak adde- bey, son a zarfında gece tef- | dilmektedir. Aşk nden; Sıtma.. Hafifmeşrep bir kadın Bir köy başka bir yere intihara kalkıştı naklediliyor ün gece saat 19da Beyoğlun- İzmir 21 ( Hususi | — Sıtmadan da Hidayet isminde hafif meşrep | kıvranan İldir köyü hal lie bi ın mahiyeti meç ir su | Barbaros köyüne Dalis içerek kendini öldürmek istemiştir. | verilmiştir. adının intihara teşebbüs et- ru ni ta dahiliye vekâletince mesine -sebep Mehmet ismindeki lây: m gelen tebligat ya- bir hsı uzun dan piliğiştir Yaka köyün akıla Spvme3 lerd Me b p l AAA H son günlerde il e ele geçiremiyece- sünliklin yy ve la Sini EE ia eşik müteaddit davet ve tekliflerini etmiştir. Kadın e dai reddetmiştir. Hidayet hanım ii "yu o < p

Aynı gün çıkan diğer gazeteler