10 Şubat 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

10 Şubat 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Almanya lzt Medeniyetten kaçan bir çiftin garip macerası Laypzig 2 (Hususi) — Düsel- dorf cinayetlerinden sonra bu- günlerde Almanyayı en ziyade meşgül eden şey medeniyetten kaçan çiftin macerasıdır. Vaka şudür: Amerikanın Şikago darülfünun besabına ilemi tetkikatta bulunmak üzere M. Engen Makdonald'ın riyaseti altında bir heyet geçende cenubi — Amerikaya — hareket etmiştir. Heyet bir çok yer- Teri gezmiş ve bir aralık bu kıtanın garbında Hattı Üstüva hükümeti / sahillerine yakın bir takım issiz adalarda tetkikatta bulunmağa beşlamıştır. Heyet bu tetkikat esnasında Çarles adasında biç ümit etmediğ bir manzara karşısında kalmış, bir erkekle bir kadına tesadüf etmiştir. Erkek Berlinli doktor Kral Ritter isminde olduğunu söylemiş ve heyeti bü- yük bir nezaketle karşılamıştır. Doktor Bitte yanındaki kadınl birlikte beş aydan beri bu ada- da yalnız başlarına yaşadığını söylemiştir. Doktor — bugünkü Avrupa medeniyetinin sahteliğine iğrenerek buraya kaçtığını söy- lemiştir. Fakat için içinde başka sebep- ler de bulunduğu anlaşılıyor. Doktorun yakın zamana kadar Berlinde bir muayenehanesi (var- mış. Bir gün genç bir kadın ken- dini muayene ettirmek üzere bu kabineye gelmiştir. 30 yaşlarında, Hilde Körüvin isminde bir lise mualliminin zev- cesi olan bu kâtına doktor: — Hastalığınız açık havada dolaşmak ve yalız meyve ye Mekle geçer... Cevabını vermişt Gel zaman git zaman doktorla Hilde birbirleri ile ahbap olmuş- lar ve genç kadın doktorun inzivaya çekilmek arzusunu hisse- dince; Doktor ben de sizinle beraber geleyim.. Madam ki açık havaya ihtiyacım var... Demiştir. İşte medeniyetten kaçan çift birbirleri ile böyle anlaşmışlardır. Bunun üzerine doktor babasın- dan kalan mirasla külliyetli mık- tarda erzak ve saire almıştır. Doktorla Hilde yola çıkmışlardı için doktorla Hilde bir. kayığı binmişlerdir. Kayığın adaya yak- laşması pek müşkül olmuştur. Ve tam yanaşacağı esnada da kayık YENİ MÜSABAKAMIZ Çocuklarımıza İstanbulu tanıtalım Akşam - Çocuk dünyası - Resim bilmecesi No: 21 Bu resim Istanbulun neresidir? Medeniyet kaçkınlarını bulan M. Enge Pakdonald devrildiği için doktorla Hildin bütün erzakı denize dökülmüğtür. Bunun için ilk zamanlar dehşetli sıkıntı çekmişlerdir. Doktor Karıl bu sebepten dolayı tetkik heyye- tinin keudisine teklif ettiği eşya- Jarı kabul setmek mecburiyetinde kalınıştır." İşin asıl — şayar kısmı neresidir. Doktor ile yanındaki kadın gide- dikkat —olan T musunuz? | cekleri adada her hanği bir diş ağrısına ugramamak için bütün dişlerini sökdürtmüşler ve yanlarına ikişer takım takma diş almışlardır. Bundan başka apandisite — de uğramamak için evvelce kendile- rine apandisit ameliyeti. yaptır- mışlardır. Kayık battığı zaman doktor alet ve edevatını kaybettiği için adada tetkikat yaparken pek de sıkıntı çekmekte imiş.. (Bu yesimleri kesip saklayınız!) Ramazan sofrası: çorba Ramazan sofr: miyet verilecek rulmasıdır. Ev sahiplerinin oruç tutmadığı yerlerde bile , oruçlu misafir zuhuru / ihtimaline” karşı iltar- sofrasının - miadında hazır bulunması bir nezaket esen Netekim perhize riayet edil hiristiyan evlerinde perhiz ayları esnasında daima sofu bir misa- firi ağırlanağa elverişli yemekler bulundurmak ndetti N İftar sofrasının hususiyetlerin- den birini teşkil eden rengârenk reçel tabakları en ziyade manza- ralarının — güzelliği ile — iştihayı okşarlar. — Yoksa aç — karın: bunlardan yiyenler nadirdir zan- atlik bir açlığı mütaakip en fazla makbule geçecek yine çorbadır. Çorba her şeyden evel ge sıcak olmalıdır. Çorbanın lezzeti de malzemesininden” ziyade tarzı ih- zarının dahli vardır. İyi yapmak için et veya ker kaynama müddeti mü- Et veya kemikleri soğuk tuzlu su ile ateşe oturtup beş altı saat kaynatmak ve bir havuç, bir şal- gam, bir baş soğan ve bir küçük kerevi karenfil, bir tefne yaprağı ilâve ederek bir saat da- ha pişirmek ve süzmek suretile çok iyi bir et suya elde edilirki soğan soyulmayıp yalnız yıkan- makla iktifa - edildiği takdirde koyu bir renkta alır. Evde başka bir şey bulunmasa veyahatıra başka bir şey gelmese bile bu et (suyu biraz un veya nişasta ile koyulaştırılarak, içinde kaynayan , sebzelere rendelenip, ilâve edilerek pek âlâ bir çorba meydana gelebili Un yerine irmik kullanmak ta mümkündür. Et suyu bulunmadığı zaman biraz süt veya rendelen- miş peynir, yahut terbiye bu eksiği telâfi eder. Aç fazla abur cubur yenmesini tahdit etmek itibarile çorba, bilhassa ramazan sofrasında, çok faideli bir yemektir. Tenzilâtlı satış Bilmem dikkat ettiniz mi? Mev- sim sonu hesebile tenzilâtlı satış- larda müşteriye arzedilen kelepir- lerin yarıdan fazlası ahvali adiye- deki Ffiatlerinden daha pahalıdır. Toptan — kestirilse —metrosu üç liraya olan bir kumaşı iki buçuk metroluk parçası sekiz veya do- kuz yüz kuruş işaret edilince her nedense müşterinin gözünü boya- yor. Beyoğlunda bir mağaza tanirim ki tem iki senedir terki ticaret dolayısile hali tasfiyededir ve ca- mekâni kelepir ile (Hemen allah cümlemize böyle Halil İbrahim bereketi veııinîv: çerisi fırsattan istifadeye koşan safdillerle doludur. | Bir iki ay evel İstanbulda bir ma> İğazaya camekânde ikişer buçuk liraya pek zarif çocuk pijamaları görüp | almak üzere içeri girmiş fakat | biraz ince bularak almamıştım. Ahi bu mağazanın - tenzilâtli | satış esnasında bir de ne göreyim bizim mabut pijamalar altı | den üç yüz kuruşa tenzil edilmiş. | Boş bulunup oradaki memura W hayretimi söyledim. ketle lütfen yavaş söylememi rica etti ve her kaç takım emreder ve nasıl tensip edersem memnun temin etti. edileceğim Ticari ahlâk ve kaideler namına | k acıklı olan bu hale gülmedim; içim sızladı. Hakikisini sahtesinden tefrik edemiyenler bu kabil satış- | Jara kapılmamalıdır. Kemali neza- | Yakalar ve liseler EV. KADIN. Yakaların elbiseleri güzel göstermek hususunda büyük tesiri vardır Elbisenin mü bim teferrüa- tından biri de yakadır. — Bil- hassa az çok farklarla ayni hatları — havi olan sabah tu- valetlerinde ka bir fark bir yenilik amil olabilir. Resmi- mizin - göster- modellerin n de ya- ayrıdır. Soldan itibaren birinci elbise bej rengi yünlü | jerselerden yapılmış — ve yeşil ve kahve rengi jerse ke- nar ile süslen- miştir Ortadaki kurusu po dö peş kostümün yaka ve kok ları siyah ka- dife — kordele ile tezyin edil- miş ve sağdaki mavi kadife fis- tan da 'yaka ve kol kapakları siyah ve sarı ipekten yapılmıştır. Bu sade) ve pratik kostümlerde görüldüğü —veçhile modaya ve iyük terzilerin ısrarına rağmen üstü etekler tuvaletleri hududunu aşamiyor ve her sahada hürriyete alışan. ka- dınlar kısa etekleri serbest yürü- meğe daha müsait , daha derli toplu buluyorlar. uzun akşam İlkbahar şapka modası Şapkalar esas itibarile ayni şekli muha- faza ediyor, yalnız teferrüatta değişiyor Son moda Baharın yaklaştığı sediliyor. Bu mevsimde Paris mütahassısları ilkbahar bazırlık- larile meşgüldürler. Acaba bu sene ilkbaharda şapkalar nasıl olacak? Şimdiye kadar alman haberlere bakılırsa - şapkalarımız büyük bir tebeddüle uğramıyacak, başlıca eski hatları muhafaza edecektir. Mevsim renkleri ara- sında siyah birinciliği muhafaza ediyor. Kahve renklerinin en açıklarından en koyusuna kadar hepsi, gül, kanarya sarısı, açık yeş . Ma- mafih diğer renklerde şapkalar da vardır. Şapkalar bazen küçük, önü yu- karı kıvrılmış arkası enseye kadar iki şapka inmiş tayor ve manto ile giyinmek içindir. Kloş, başı kalıplamış şap- kalar hafif tuvaletler içindir. Tok şeklinde küçük şapkalar da vardır. Şunu da unutmayalım ki ber ye- re ayni şapka ile gidilmez şel tokları, hasırla fötr karışık meselâ kenari fötr ve kalot kısmı pan: ma, yahut manil denilen hasırla imal olunur. Renkleri siyah, yahut açık ve koyu mavi renklerden mürekkep veayni renkte vualetle yapılıyor ve çok güzel gösteriyor. Daima şapkaya yakın renklerde intihap olunan eşarplar / tuvaleti- nizi çok zarif ve şik gösterir. (Bu malümat Tepebaşı, 97 Nomarada Argiliz eefaroti karşısında) : Grotas Bioda salonu tarafindan verilmiştri

Bu sayıdan diğer sayfalar: