25 Nisan 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

25 Nisan 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

> 25 Numn 1990... .. TAKSİTLE Haftada 1 lira ile Kostüm Tayorlar fim ocuk Pardesüler Muşambaları| Süet Mantolar Tiftik Paltolar Krem Trençkot Fantazi Kostümler B ingiliz “ Kostüm vePaltoları ve her nevi İngiliz kumaşlarından ısinarlama ve hazır.İstanbul Eminönü Nol5-16 Karakaş elbise mağazası ilânı kesup müracaat ediniz. kamu, BU GEREN Papatya esansı Dünyanın btün diş macunlarını tecrübe ettim “e Bunların içinde tecrübe ettiğim yegâne diş macunu oksijen sayesinde istihzar olunan (Bioks) tur. 70 yaşında olmama rağmen (Bioks) diş macunu ve fırçası sayesinde dişlerim mükemmel olduğu gibi diş etlerim gayet temiz ve ağzım daima iyi kokar. CARLO ERBA S.A.MILANO ANKARA, “ey ecu AYDIN OTELİ , Bey Oteli l namile tevsim edilmiştir. Mes'ul Müdür İstanbul sabık iskenderiye otelcisi İbrahim Etem. Temizlik, istirahat ve ucuzluk. Asri banyo ve hususi Daireler. Telefon: Ankara 1150 DAKTILO SEFERBERLİĞİ Her gün iki saat derse mukabil haftada yalnız bir lira ücretle yazı, hesap ve teksir makinelerini esaslı surette öğrenmek ve makine ile imlâ hatasız olarak her hangi bir yazı yazdırmak isteyenlerin Sirkeci'de Şahinpaşa oteli karşı- sında Dervişler sokağında kâin (HALK DAKTİLO DERSANESİ) ne müracaatları. Satılık han istanbul emvali eytam idaresinden: Ömer Hulüsi beyin istikraz eylediği mebaliğ mukabilinde idaremiz uhdesinde vefaen mefruğ bulunan Aksarayda Guraba Hüseyin ağa mahalle- sinde Karakolhane sokağında 18 numaralı ve 346 zira üzerinde 16 oda, 2 koridor, 1 dükkân, / tulumba, 2 helâyı hayi bir hanla ayrıca 2 oda, 1 dükkân, 1 mutfak ve 1 helâyı havi diğer bir ev satılıktır. Mezkür hana girildikte dört basamak taş merdi- venle zemin kata inilince bir koridor üzerinde 4 erden karşılıklı 8 oda, 1 helâ ve 1 tulumba, ikinci katta keza bir koridor üzerinde 4erden 8 oda, 1 helâsı vardır. İkinci evin altında bir dükkân mevcut olup çimento döşelidir ve altında bodrumu vardır. Dük- istanbul emvali eytam idaresinden: 1 — Ali beyin istikraz eylediği mebaliğ mukabilinde idaremiz uhdesinde vafaen mefruğ; bulunan Bakırköy | Sakız ağacında Kapamacı sokağında eski 35, yeni | 39 numaralı ve 90 arşın üzerinde 6 oda, 2 sofa, 1 muattal sahranç, 2 kalâ, ile 135 arşın bahçeyi havi içi dışı boyalı, kilise karşısında bulunan bir ev, | Satılık evler, arsalar | | | | 2 — Ali Ruştu beyin Fatihte Çıkrıkçı Kemalettin | mahallesinde Yağhane sokağında eski 13 mükerrer, yeni 11' 13 numaralı ve 9 metrelik sokakta ve 15,5 metre cephesi bulunan 520 arşın terbiinde, köşeden ikinci arsa, 3 — Ahmet Rıfat bey zevcesi Safive hanımın, Davut paşada Kasap İlyas mahallesinde Samatya tramvay caddesinde eski 60, yeni 54 numaralı ve Samatya tramvay caddeşinde 9 arşın yüzlü bir tarafı belediye çavuşu Hasan efendi bahçesi, bir tarafı Huriye hanım bostanı, bir tarafı ifraz olunmun ma- hal ve yol olan 153 arşın terbiinde bir kıt'a a sra, 4 — Sıdıka hanımın, Fatih civarında Yeni hamam Aşık paşa mahallesi Yeni hamam caddesinde eski 59, 91 yeni 92 numaralı ve 46 arşın üzerind 3 oda, 1 sofa, 1 mutfak, 1 halâ ile 201 arşın bahçeyi havi bir bap kârgir hane, 5 — Mustafa efendinin Eski Ali paşada Mirimiran Hasan paşa mahallesinde Lütfullah ağa sokağında 3 numaralı ve 92 arşın üzerinde 5 oda, 1 mutfak, 1 kuyu 2 halâ ile 60 arşın bahçeyi havi bir bap hane. Yukarıda borçluları ve mevkileri yazılan arsa ve binalar müzayede ile satılığa çıkarılmıştır. Talip olanlar ve fazla malümat almak istiyenler her gün saat on beşe kadar İstanbulda Adliye binası dahilin- de İstanbul Emvali eytam idaresine müracaat etsinler. N ERKEK ELBİSELERİNDE aranan evsaf: EN MÜKEMMEL KUMAŞLARDA KUSURSUZ BiÇiM J. 'TUCCAR, terzi Beyoğlu İstiklâl caddesi No. 405. Telefon Beyoğlu 450 kânın üstündeki eve mozayik taş merdiyenle çıkılır bir sofa üzerinde 2 oda, 1 helâ ve 1 daracası vardır. Bina Ortaköy tramvay durağındadır. Talip olanlar ve fazla malümat almak istiyenler hergün saat 15 e kadar Adliye binası dahilinde İstan- bul Emvali eytam idaresine müracaat etmeleri. EvKaf umum müdürlüğünden: Fukara imaretlerine lüzumu olan üç yüz kilo zeytin yağı aleni münakasaya vaz edilerek Mayısın yedinci Çarşamba günü saat on dörtte ihalesi icra edileceğinden talip olanların şeraiti anlamak üzere her gün levazım idaresine ve ihale günü de idare encümenine müracaatları. PERTEV MüSTAHZARATI FABRİKASI PEK NEFİS olan TÜRK. eseri ve san'atı mamulâtını muhterem ahaliye

Bu sayıdan diğer sayfalar: