25 Nisan 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6

25 Nisan 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

NN Sm —— Sahife 6 Akşam 25 Nisan 1930 Fas ve Sudandan gelen çekirgeler | | Çelikten 48 katlı derülfünun Re m | Eg ALENEN Ge a am me apre en mühim sanayi ai biri olan ve bilha- demir ve çelik sanaii ile iştihar vi en Klevland şehrinde büyük bir darilünün e ve mıştır. Bu bina kle çeliktendir. 48 kat elki günkü nüshamızda Ankaradan gelen bir telgraf vardı. Bu telgrafta Fastan ve Sudandan gelen olup uzaktan bir kuleye benzemektedir. ke kii ei fakül bir çeki bulutunun hududumuzu geçtiği ve Malatyaya kadar geldiği iy Bu sene Fas | telere ait kil, caniler ii Bin: erikanı üyük izfan çekirgeleri bütün şimali Afrikayı istilâ etmiş, Filistin ve e eye ek gelmiştir. Her tarafta yapilan mi rini biri İnşi iki e bida ve bu mücadeleye rağmen afetin önüne geçmek kabil olmamıştır. Şimdi bu mu: mahlülar hudu. ği çöğinlerdir. hususta 10 mi ler yön bizim para ile 20 milyon ira sarfedik / Resmimiz çekirgeleri tabii Pair ve çekirge yumurtalarının topik gösteriyor. miştir. e sen sömestrinden itibaren tedrisata başlanacaktır. Marsilya limanı tevsi ediliyor M. Çemberlayn bahçıvanlıkla meşgul! > > vi. Akdeniz'in en iyi limanı olan Marsilyanın büyültülmesi er > İngilterenin sabık hari ısıdır, tırılmıştır. Lim. çinde yeniden bir çok rıhtımlar inşa edilec çiçekleri iii ve Ga nak i eriya h pe e ei biri Marsilya limanının bugünkü halini digeri emberlayan X de şehirden bir manzarayı gösteriyor. İkinci i resim, garp şehri olmaklı olduğundan eri e b beraber Marsilyada şarka ait bir çok manzaralar olduğunu gösteriyor. ! bahçede eği ie ile birlikte gösteriyor.

Bu sayıdan diğer sayfalar: