8 Mayıs 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

8 Mayıs 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mağaza sahiplerine: İşlerinizin arttığını istiyor- sanız “ Akşam ,, a ilân veriniz! Sere 12 — No: 4158 Tahrir telefonu: İstanbul — 1686 Dayinler vekililleri geldiler Son müzakerelere dair bir tebliğ neşredildi Mali vazivet hakkında bir mütehassıs etkikat yapacak M, Dekloziyer Fransız dayinler vekili M. Dek- laziyer ve i pi dayinler vekili M. Vayt bu Ki k le RR gelmişler- dir. Dayinler vakillerinin Avrupaya meleri ve yakında tekrar ek üzaldye devam ey- lemeleri ei 6JA.A.J — Maliye dayinler mümessilleri i arasında cereyan eden müzakerat Tau: kalmışlardır: Hükümetle hâmiller ö&messilleri arasında mart ayı açılmış olan müzakerata hep a muhadenet vi m havası ve den ey ureti halle vasıl önün: †için li vaziyet hakkında bir e kilin ei atideki müzakerat esnasında bir itilâfa yanl ölesi eceler. tetkikatın icra ettirilmesi faideli görülmüştür. Bu sene sebze bolluğu var Bilhassa marul pek boldur, üçü, dördü çeyreğe satılıyor ze fimtleri izmiri Bundan iz Ta evel tanesi 10 kuruşa satalıyordu. Şimdi 5 kam adar di z mp xivarındaki bah de bakla ve Cabaktan başka diğer sebzeler çıkmamıştır. . Bu sene çah fası e bezelye kacaktır. nbul ezerek ger bah: | an e Bir kaç hafta sonra piyasada | bol ie satılacaktır. Bu sene vi pek beldur. İri göbekli yüzer paraya üçü hattâ dördü çeyreğe ei maktadır. Marulun bu ucuzluğundan bil- bassa fakir halk fazla “istifade etmektedir. Skeklarda marulunu yiye yiye dölâşanlara, evine dört tane marul götüren aile ba- ela ire e Bir mke Pei larda, cuma ve tal gümlerindi marul yemek in Yodike bağ tanlarına amima gitemcletez en “Bir ka İİnhisar memurlarından biri jtabanca kurşunile yaralandı | Dün gece saat 24 te e kaçakçı Tevfik bir imhisar mem lan iken memuru Niyazi efendi bili rmak © istemiş, sml e efondiye 6 el ateş edilmi Altı me erme biri Niyaz yaralanmasıtia sebep ol açakçı T. Ki evfik pike seti PERŞEMBE — 8 Mayıs 1930 Fırka grubu Başvekil İsmet paşa Hz. nin beyanatı Ankara 6 — Fırka grubu m e reis vekili Ali be- yapacağını, halı nes&inde kulla nılan ipeklerin imal muamele vergisi oile hububat vergisinin kaldırılma: ası için kan iri sonra millerile den maçağın, O taksitler DE , içinde bulundunuz düyun umu müzakorata ü. Kendisine beyanı teşekkür a hakkındaki takrir müt- tefikan kabul edildi.

Bir hırsız çetesi.. Hizmetçiyi o bağladı, kıymetli eşyayı çaldı! Dün saat dö Le EM çitle saraylara metgâhında (hizini bulun Meryem kadın bileli gu sükekle en ire olan İzmirli Mehmede kapıyı açtım Yanında 2 kişi daha Beni bağladılar, sesimi çıkarsan “ öldüreceklerini söyle- Nerede para ve yan ya olduğunu sordular. Para yok, be: bilmiyorum dedi — is Beni ve gümüş takımlar yine bağlı ilm kaçtılar , polis hi: M m. tarafindan metle arkadaşlarını teharri oet- ei Meryem polis tara- felaıil bir kaç defa istiovap Tahkikat devam et- İsviçre ile muvakkat ticaret İsviçre ile ai ticeret itilâfnamesinin omüd nisan nihayetinde delmuştur. / İsviçre ikümetinin mür üzerine yeniden muvakkat bir ticaret tilâfnamesi yapılmıştır. Bu itilâfnamenip feshi için ta- rafeyinde en birinin üç ay evel zımdır. Yeni fna iptidasından itibaren tatbik edi mektedir. Bugünkü her hava köy rasat merkezinden ve- rilen malümata göre bugün hava mütehayvil ıcaklık düne nazaran artacaktır. n en fazla hararet 17 gece z sabah saat dekuzd. derece idi. Anadoluda hava açık olacak Karadeniz sahilleri kısmen bulutlu caktır. İdare telefonu : İstanbul — 1434 Fiatı 5 kuruş Edebiyat üstatlarımızın aşkları.. Güzin'in hatırasını “Kırık hayatlar,, da bulabilirsiniz “Öldüğü vakit ben okadar gençtim ve o okadar küçüktüki okadar acıduymadım,, | Tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur) Halit Ziya bey mütalâayı pek sever — Hayatımızın büyük bukran- | yaptığı tesiri ölçmek lâ- larını, büyük eri dinlemek isterdim beyfeni Hal ii bey: MAP k uzun sürer beyfendi, lak sizi sıkmak iste- unda zımdır.. Halit Ziya bey durdu, durdu, durdu, sonra birdenbire: — Üzerinden | elektrik dedi, mem... ak efendim. Bilâkis | bütün O ampı alleri urursa bu benim iç Dedim | bu sualimiz üzerine ende durdum “Sizin diomlerinizi dizle- | ütü cılai bir. ve mek benim için büyük bir zevk | birbiri arkasıdan uyandı beyfendi.. larak tada” Ky ler: lim Size hangi birinden bahsedeyim? endimi hi bir çok beri- hedef gine ayatta in Börüli versin ki Mavi ve Siyah bine vel eni mubarriri o kadar dolgun ve o kadar eski dertlerinin hatırası ile başbaşa idi ki benim birdenbire kesilen cümlemi duymadı.. | lim... L. za | ve kader denilen cilveli be İnna enaz hedef ge biriyim. an en büyük bein | oklar. k ir adar nından bahsedilmek için burları | az ed ef olursa EE hiç birer birer uyandırmak, mukayese bir ömrü beşer kabili tasavvur etmek her buranın zamanı vuku- (Devamı ikinci sahifede ) 'Teiiike!.. kız; âşıkım intiner etti, diye göz yaşı dökülür mü?... ği — Cahil Gözlerinin boyası bozulacak, yazık değil mi

Aynı gün çıkan diğer gazeteler