8 Mayıs 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

8 Mayıs 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

H. Rifat B. davasında şahitler Sabık müsteşar, gazeteciler davasının nakli sebebinin ihtira ve icat edildiğini söylüyor Mi üderris Cevat, eski Adliye müsteşarı Kenan Ömer, müderris Ap- turrahman Münip, avukat Mustafa Hayri, eski Adliye nazırı İsmail Sıtkı B. ler dinlenildiler “örnis Abtürrahman Münip E. Avukar Haydar Rifat B. aleyhine vi vekili Mahmut Esar A tarafından he A Ve Ankara ceza mahkemesinde rü'- H Unan davada istinabe suretile ifadeleri» İş masına karar verilen şehitlerden ; e, Makiler, dün sabah İstanbul birin. “A mahkemesince dinlenilmişlerdir. Mahkeme salonu temimile dolmuş © Samiler - arasında birçok bukukcu VA Aya İçil ve Nigir FL lat, di s5 Cevder Ferit " avukat Ab- > iman Adil B, Sıddık Sami B, eski Kg öllardan Nesim Mazilya Ef, müd- | mmlik musvinle n Celâl B, muha: Wi k YE müfetriş rinden B, Sı Önliyenler arasında idi. | i ve Pei, Onda reis Vâsıf, aza Kâzım ÜR. ye, A ler, müddel umumi Ragıv Mik |, “© çıkular. Kâtip Abdullah Sid e, eni ler zabıt totuyorlardı Ür pi #amilerin açcığı yoldan Hay. , ilat BR. sürede geçerek dava edi- ? sus yere geldi. Arkasından £#- e Sbisesin! giyinmiş olarak Adliye wi Sadettin Ferit B. di, Yürüdü, davacıya mahsus yer Kü Reis Yasf B. Haydar Rifat ih Ferit B. ler mahheme karşı- < ece, şöyle söyledi: N Gelen istinabe varakasında yalnız iğ, “n İsimleri, ifadelerinin alınacağı la. Kanunun saraheti malümdur. $ğ Elin sizlere crlpname gönderme- Mü Süenaleyh, salonda ancak sami st- e bulun, il t id abilirsiniz: sir Rfat B. kolunu üzatir Ve, Üfendim, bu bususta maruzatım vekillerinden e Naum © garibin. . Binaensleşii. t, 3 “Sözünü tekrsrladı. Haydar Rifar yg fade hazır bulunmak üzere © Sedertin Ferit B, çekildi. Ta, Üderris Cevat B. İPE olunan ik şalı. Darülfünu akültesi slerinden Ceva gır adımlarla geldi. « dava edilenide tanıdığını > Merkes avağa kalktı, kendisine O ettiritga, Li Bir se, Rt, #€Y saklamadan, katmadan, kim: My Orm, Mv Moiz” vicdamınz üzerine yemin eder âmuslu sahtekâr, dan doğruyu söyliyeceğinize | İ pek tabi Ni Avukat Mustafa Heyri B. — .Söyleyiniz, dedi. İrtişa davası dolayısile İstanbul gazetelerinin neş undan müteessir olan Adliye vekili Mahmut Esat beyin srf şahsi iğbirarın- dan dolayi efkân umumiyeyi | tehyiç maddesinden gazeteler aleyhine ikamel dava ettirdiği, “ Yavuz, havuzdan çıkı- yor, bırszlık çoğalıyor, gibi neşriyar dolayısile de ikame edilen davayı hilafı kanun olarak Bursaya naklettirdiği hak- kında ne biliyorsunuz ? — İrtişa davasında bendeniz hiç kimsenin vekili değilim. Binsenaleyh, © dava ile hiç bir alâkam yoktur. İrtişa meselesinin tarzı cereyanı hakkında her- kes gibi gazetelerden ve alâkadar olan- ların elsinesinden istihsal ettiğim mald- mattan başka malömatım yoktür. İrtişs meselesinin gazetelere bir meseledir. bir davanın herhangi bir fstintak daire- ineikali Böyle mühim sinde cereyanıma muttali olan gazeteci- lerin bunu kendi gazetelerine dertetme- leri, serbestii neşriyat mukteziyatındandır. İbik bağı deferrüatin harice siz- mamasını arzu eden Adliye Vekili, bu Heyer, yerine oturdu. Reis Vasıf B; | Müderris Cevat B. neşriyattan müğber olmuştur. iğbirar bahsi Müderris Cevat B, burada bir Jahza tevakkuftan sonra, elini kımıldatırak il&- ve etti — Herkesin hissiyatı ruhiyesine Ken disinden başkası vâkıf ulamıyacağından iğbirar gibi maneviyaşın şahidi olamam. Fakat, dsarı zahiriye kastı batıniye delâ- let ederse, denilebilir ki şu harekenen bir İğbirarvdereni vaki "inaşmr. Gaze tecilerin tarzi takibi, naki; dava, bu iğ- bir ara deller edebilir. Çünkü İstanbul mehakiminde daha mühim davalar ce- revan etmiş, fakâr bu davalar “nükledil

memiştir, Reis Vâsıf BR, bu esnada mübaşir Mus EF, ye falonde başka sahi varsa, koridorda beklemelerinin söyledi. o Şahitlerden hepsinin dışanda durduğu - anlaşıldı. “Tatbikan hukukive müderrisi, vaziyeti tetkike devam etti: — İkinei cezadaki davaların bu ne tice ve , bepten dolayı, müddeilerinin vali, kumandan, polis müdürü, müddei umumi olmaları idbarile bitarafane bildirilmesini İtavi hükmetmemeleri melhuz bulunduğundan bahisle nakli dava, Dakli davanın O şe- kilde talep ve kabulü, Yalnız beni değil bütün müntesibini hukuku hayrete “sev- kedecek kadar gariptir. Çünkü bu mev- kiler, bu mevkileri işgal edenler yalnız İstanbulda değil, Başka şehirlerde olduğu gibi Borsada da var, Esbabı makbule ve makule bunler değildir fikrimce, (Al tara 4 üncü sayılamızda | a T WALK TI EİD saya Azgın bir kaçakçı Bir inhisar memurunu yaraladı ve kaçmağa muvaffak oldu Taksimde Me şe sokağında © turan rakı ve is- pirto (kaçakçısı Tevfik dün gece- evinde depo et- miş olduğu ra- kıları 256 numa» ralı şık ve husu- si bir otomobille kaçıracağı sıra- da inhisar me- murları ve polisler otomobili ablu- ka etmişler ve (dur!) emrini vermişlerdir. Tevfik cürmü meşhut halinde yakalandığını his- muvaffak olarak kaçmıştır. sede' etmez bu cimri dinlememiş ve tabancasını çekerek 6 el bir- den ateş etmiştir. Bu aralık çıkan murlarından Niyazi efendiye isabetle ağır surette yaralamıştır. Bu kanlı cinayetini gören kaçakçı otomobiline son sürati vermeğe kurşunlardan biri inhisar me- Atina, 7 (N.) Alman mevsuk haberlere göre Türkiye hükümeti mübadil emlâk mese- lesi hakkında itilâf projesinin 5 inci maddesini kabul etmiştir. Maamafih bu kabul bu madde- nin ahkâmına sureti mutlakada iltihak ve tebaiyeti mutazammın değildir. Çünkü Türkiye bu maddenin bitaraf ve Türk mu- rahhaslarının iştırakile derecei vüs'at ve şümulünün tayin ve tesbitini" talep ediyor, ve esbabi mucibe olarak şimdiye kadar birbirine tevafuk etmiyen iki taraf noktai nazarınn tezada düşmemesi için bu maddenin sarih surette tesbiti icap ettiği- ni ileri sürüyor. Salâhiyettar Son bayram hazırlıkları Ba Bugün arife. Bayrama bir gün kaldı. Bunu çarşı ve pazarların manzarasına bakarak da anlamak kabil, Dün Mahmutpaşa, Sultan bamamı ve saire gibi yerler kalabalıktan geçilemez bir halde idi. Resmimiz böyle bir intiba: tesbit edivor, | Boyuna fikir değiştiriyorlar ! Yunanlılar eskiden mahsup muamelesini kabul ettikleri halde şimdi vaz geçmişler | mahafilin fikrine göre Türkiye- nin Sinci maddenin yeniden tesbitini kabul etmesi gene mü- badil emlâkin mahsubunu orta- ya atmaktadır. Yunan hariciye nezareti bu Türk teklifini şaya- nı kabul görmüyor. Bu ret, ahi- ren Yunan hükümetinin noktaj nazarında hasıl olan tebeddül- den ileri geliyor. Zira Yunanis- tan evvelce mahsup muamelesi- ni esas itibarile kabul ettiği balde şimdi fikrini tamamen değiştirmiş ve emlâk meselesi- nin bu şekilde hallini redde ka- rar vermiştir. Bitaraf mübadele azasından M. Henderson yarın Selânik tarikile İstanbula hareket ediyor. Komünizm İspanya darülfünunla- rında yer yer isyan! Barselon, 7 (A.A) — Dün Darülfünun önünde bir çok ha- diseler olmuş talebe polis me- murlarım taşa tutmuştur. Va- lansta da talebe keza Darülfü- nunda karışıklıklar çıkarmışlar, ve kızıl bayrak çekmişlerdir. Hükümet memurları bu Darük fünunların o kapatılmasına karar vermiştir. Yeni anketimiz Ne okuyacağız Yarınki sayımızda: Âli ticaret mektebi müdürü Hüsnü Beyin fikirleri

Aynı gün çıkan diğer gazeteler