30 Mayıs 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

30 Mayıs 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 12 Akşam 30 Mayıs 1930 Si HAZIM Karaciğer ve böbrek ve» hamile “MAZON MEYVA TOZU almak pek nafidir. Meyvaların ekseri havası nafiasını camidir. Kolay İNKIBAZ, I kadınların gasyanında deni bir hazım, rahat bir uyku temin eder ve vücude lâtif bir rahatlık verir. çckapı'da NR ecza deposu, Beyoğlunda Tokatlıyan karşısında Lü ani sa ve a sim karakolu karşısında Limonciyan eczaneleri. Fiatı 80 ku! 2 Umum! deposu: Bahçekapı Mazon Botton ecza deposu. © | Vakıf paralar müdürlüğünden: e akli paralar mudunugğunden: em a liye. Kuzguncukta İcadiye caddesinde (96) No.lı hanede ikamet eden İsrail Kasteryano efendi ve zevcesi DRDSİME inüra KESİ) Coya hanım tarafından 14/1/928 tarihinde ipotek irae olunup vadenin hitamında borcun verilmemesinden ARLO ERBA dolayı açık artırma ile satılığa çıkarılan Kuzguncukta İcadiye caddesinde (148) ve Sinagon sokağında 2 ve 4) no.li dükkânı müştemil iki bap bârgir hane temdiden icra kılınan açık li (2000) m Opopeptol lira bedel ile talibi uhdesinde bırakılmış ve dl Man mahallede mevcut olmadıkları hini istik- müsta > rini | tecrübe razdaki ikametgâhlarının bulunduğu mahalle heyeti ye lee tasdik ve avrupada oldukları da icra in DEME a vazıyet beyannamesile tevsik kılınmış olmakla tarihi ilân itibaren bir ay içinde borç ödenmediği v. yahut rızalarıle müşterisi uhdesine takrir verilmediği takdirde rıza ve takrirlerine bakılmaksızın ye ml emlakin müşterisi uhdesine tapuca satış muamelesinin icra ettirileceği medyun İsrail Kastoryano efendi ve Cuya hanıma ilânen tebliğ olunur. Tekirdağ Evkaf müdürlüğünden: — ia ay al minaresinin inşaatile camideki bazı tamirat 16 Haziran 1930 Pazartesi sini saat on beşe nakas onulmuştur. — Bedeli e 1 ui Taliplerin şartname ve keşifnameyi görmek ve münakasaya iştirak Si üzere Tekirdağ Evkaf müdüriyetine müracaatları. . | Adanabelediyesi riyasetinden: 15 Mayıs 930 tarihinde mümakasası yapılan mezbaha ve teferrüatı inşaat ve tesisatına talip tari ikiliği senle fiatlar haddi lâyık görülmediğinden mayısın otuz birinci günü saat on altıda irilik Büyükada'da Ya m e ihale edileceği ilân o mteri. Mevsimden istifade ediniz İS s 29 Mayıs Perşembe günü küşat im Tenzilâtlı fiatlar - yevmi 5 liradan itibaren tam pansiyon. Evlerinizi kiralamadan evel otel PLICALARI fiatları hakkın yi malümat isteyiniz. All Elit ve uzun ikametler için Raman 22 haftadan Na kalacaklar için Otel ve Yemek fiatlarında ususi fiatlar. Telefon: Büyükada hususi tarifeler. Ya yemeği 150 - 250 kuruş. Her türlü malümat için ( Y. VA ) Si müdürlüğüne ve yahut İstanbul'da LİN a müdüriyet kalemine müracaat. Tel. 25 EN FENNİ GÖZLÜKÇÜ £ HASAN MUN'İM a E m Ke Toptan ve perakende İstanbul ii İş Bankası karşısında No. 15 Ankara (Aydın) oteli Mesul müdür: İstanbul Sabık esi ve a) Etem anyo ve İstirahat fevkalâde ve hakiki ee aimi ve hususi doktoru vardır. E : t d 5 üdü I d Telefon ( Ankara) 1150 2. sandıgı mudurlugunden: e 5 - : cı Şükrü keyin 11458 ikaz numaralı deyin senedi mucibince Müskirat inhisarı Bb sandığından istikraz eyledikleri meblâğ mukabilinde sandık İstanbul Başmüdüriyetinden : Başmüdüriyet kaçak eşya ambarlarında mevcut olup bilmüzayede satılması takarrür etmiş olan bakır ve mevadı saireden mamul alât tı 7-8 aylarından itibaren sütten kesilme zamanı e anasında re — emsalsiz bir gıdı — PHOSPHATINE FALIERES FOSFATİN FAL İE sayesinde temin edilir. Fosfatin Faller yavruların yüzlerine tazelik ve penbelik, ade'âta kuvvet verir, ve onları gürbüz kılan Vakmız bir Fosfatin vardır oda FOSFATİN, FALİER dir. (Alâmeti farikâ) YAKLİYLERİNDEN İÇTİNAP EBİNİZ < HER VERDE SATILIR yo baren yi tle mevkii müzayedeye vazedi i ür- — mek ve şeraiti müzayedeyi anlamak isteyenlerin Galata'da Hüdaven- Müzayede ile satış iz N SER 30 uncu KÖ İ günü sabah diğâr Hanında ikinci katta Mei inhisarı İstanbul Baş müdüriye- dk ib Ea Ga alacalı, Şal tine müracaat eylemeleri ilân eluni mi : ie MR atmanın 4 numaralı Devlet Deririollir ilânatı E e sedef işlemeli Viyena ma- salon takımı, BReyEN A Bilecik deposunda kömür tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla mü- yakisan 16/6/30 pazartesi günü saat 16,30 da Ankarada Devlet yolları idaresinde yapılacaktı. İştirak a teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını yni günde saat 16ya kadar münakasa komisyonu kâtipliğine verme- eri lâzımdır. ie lâ < Talipler münakasa şartnamelerini bir lira mukabilinde gemin Diş ai ağrıları Ankara ve Hay. Hi e) ve Bilecik İstasyon omüdürl 2 pek tahammül tersadır günden tadan edebilirli dol DİR heykel ve ei portmanto, ri ın * emaye banyo takımı, matbah takımları, As sp i 2730 tane meşe traversin kapalı zarfla münakasası 16 Hazıran 1930) apartmanın eki übiöbelarle gani eleri “ E İ & eşyai beytiye. <Şiltmayer» markalı nefis prim. dn olunabilir. Pa mearderi isi günü saat 15,30 da Ankarada Devlet Demiryolları İdaresinde | pi. Alman pia ne And ma e deha e ie © yapılac hahları ye secca: kırmızı koy) mutrren İştirak <lzdlerin teklif mektupları ve muvakkat emen ayni 7 K günde saat 15 e kadar Münakasa komisynuna vermeleri lâzımdır. rai dikkat V talep ediniz. Münakasa şartnameleri beş lira mukabilinde lal Maliy e ve Ni ei işleri dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa veznesinden tedarik et * 259 kalem tıbbi ecza ve sairenin kapalı zarfla münakasası 16 ğ haziran 1930 pazartesi günü saat 15 te Ankarada Devlet demir- rvi olları resimde olaca. 125 kuruşa yüzil İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat m e ğ Aş Meya pöralai KUŞTUYU YASTIK ayni günde Sa: m 14, 8üa kada ar mlinal kasa komp onuna vermeleri Dr. A. KUTİEL rma rda Çeşme sokağında kuştüyü fabrikasında kilosu 125 | Jâzımdır. i beş | Ankarada maliye Eirenci ve cil hastalıkları mütehassıs! kuruştan reg Küştüyler hazır yastık, şilte, yorgan, salon yastıkları | ve muhasebe ai dairesinden, yi e ae veznesindek « | K“LAKOY. Rüraçi, gire RANO, öl bulunur, Kuştüylerine mahsus kumaşlarımız vardır. tedarik edilebilir. Mes'ul müdür: Hikmet Feridun < — mm — vardır. Telefon ii 15

Bu sayıdan diğer sayfalar: