21 Haziran 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

21 Haziran 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

21 Haziran 1930 Sakla 5 ME | Türkiye Şerlok Holmesinin hatırati Ü il gi kil e vE ) şe İstanbulda ingiliz casusu güzel bir i kızı nasıl ele geçirdim? zaman saraya gidebilirsiniz .?,, dedi Fransız takımı Belçikayı 2 1 yendi | Mis Edit gözlerini açtı: yi Yal. Demek siz istediğiniz Yazan: Salih Münür (Tercüme ve iktibas hakkı mahfi uzdur| — Mis sizin Ee midir — Efendim vakıa burası çok elini? Lâkin kışın bu güzellikleşe erimem değil amma onun ve istifadeye bakan yokutur. O ii bir şe vakit de bizim Mısırımızın güzel- v Mevzu gene hastalığıma intikal iğinden ilde etmek.. — Edit: ii) etti. Dokto Mısırlısını ARR dedi, hası EEE mi? | a sonda. a gayet mühimdir. Kendinize çok itin: — Evet mis... etmelisiniz. Artık bugün bubuzi e lam elliğini çok gelmez , mamafih her ihtimale işik, Lakin öneli ile görmek karşı size bir adres vereyim de İmadı inşallah bir vakit | eğer bir fenalık hissederseniz bili eğe Siz İstanbula derhal bana haber yollayın. Ben ilk dafa mı geliyorsunuz? i itin evinde misafirim. — Ee efendim.. Yalnız amu- burada Mamafih kz da lüzum yok ya.. | “am ünkü mekten sonra nasıl mz lm otelde mi? || olsa biz Vi gelceğiz.. yır o mabeyinde İçi Mabezi ve kâtiplik sö: Böyle söyliyerek ikisi de elimi Mal yin sıktılar, dişarıya çıktılar. Metr | rine Editin en ii d'oteli o çağırarak doktora bir sizi ziyarete gek mez ez ngiliz lirası vermesini söyledim. til edersem yarin gelecek. etr emrimi ifa etti. | Fakat onun da vakti belli olma- Fakat giri Klark': yorki.. Kendisi padişahın akaret- ve insani bir vazife İerindeki evine bile güç gidip olarak yapm. Bunda vizite | geliyor... Çünkü işi gayet mü- | wzubahis olamaz.. demiş | himdir. | ve parayı kabul e: Be rm e Ö gün muhaveremizin bu kâ- darla kaldı. Ertesi mis dan çıkardım. Yataktan fr. | Eğ gene otele geldi. Yemek e — itina il Si . > Hafif bir akşam zer Geçen hafta Fransa ve Belçika | Pariste bir maç yapmışlardı. Bu ten a alkana rağ ak Pier m e Fransız federasyonu bunun na- i takımları Belçikanın Liyej | maçta “yg - 146 yeni milli n ik | zarı ayla alarak milli takımı | mis Edit ile ktor şehrinde II Maç | mişti. aglubiyet O üzerine | y ve kâmilen genç oyun- | orada buldum. Kendilerini bir — Bugün o gelemedi ama ben | E | dost gibi karşıladım. güz ii kendisini gördüm.. çok hararetli olmuş ve fransız | halk se ii ıslık çalmış, 7 O e Yeni Mis Edit: Kp Fransa m bir çok (o gürültüler | takım az zaman içinde eski mag- | re iyileştiniz.. dedi. mek siz saraya ve Belçika takımları iki ay evel | kopmu | lubiyetin iatilim nz | efendim. Doktor klar- a zaman serbestçe girip a | a verileri üçler olen ia çıkıyorsunuz... Sürat kralının . o . | müessirmiş., n geçti. Yalı — hi” değil mi ya.. Amcam si şam İnd spor faaliyeti (“im Rİ m | te ak mak feci ölümü | midir ? ee ettiği | bir adamdır. ui de oi Cihan sürat — z | — Evet çok eski efendim. | Yeğeni Eyes orta — Bunu anlayamadım. kralı | İngiliz Sinir... Bu hastalık 3 binbaşısı Sir parmmiğunda başladı.. Parmağımda Mısırlısınız.. Amucanız Gri olu- Ss öyle bir çalma vardır ki en | yor da sarayda bulunuyor? ufak dir bile onu sıksa Tereddüt etmeden mis Edite derhal bayırı. Bana o kadar | cevap verdim: ıztırap verir. — Efendim Mısırlıların çoğu Mis Edit: tahsillerini İstanbulda yaparlar. — Ne diyorsunuz efendim?. | Ayucam da tahsilini burada ikmal Ma çok arya Be etmiş mülkiye mektebinden birin- 1 armagımı Ilerinin a > “1 i na aldı in oda bir fevkaladelik olarak cıkmıştır. İngilizce | zaten Mısırda iken biliyordu. Bu- e ister gibi tetkike koyuldu.. di seline bl a Bu esnada, viskil ler öm Bir yan my M.E A | Kp ml ei mükemmel bir surette öğren- taraftan da ünal Boktor Yüksek mekteplerden bi- Klark diyordu ki: nd ve ikinci ge sultan — İstanbula geleli on beş sene | Sarayma adet olduğun- Ş kaz oluyor, ni o kadar | dan amucamıda aldılar. Amucam | sevdim ki âdetâ İstanbul ikinci | yavaş yavaş terekki ederek şim- diki wkiini elde etti Fakat sadınıa muvaf- fak olduktan ir sonra feci O rekoru şim kadar Aanörilalı sim e komodor Gor Woo'da idi. me ileyh bu rekoru yeçe n sene Am: rikala saatte 96,25 mil rami kazanmı İngliz Söye bu cihan reko- mak içim a 21 br lin üzerine vatanım diyeceğim geliyor. Boğaz me ai. F bir motor! aplı içinin güzelliği beni hayran Si ben onun hayatını hiç beğ: enmi- , “İkinci Mis Bozlami ismi ve- en e sözüm ona memle- | yoru Adeta esir gibi. Dizi bu motorbotun pervanesi ketim olan Mısırı renin mai altında yaşa; başladım: (Mabadi var) İşsiz güçsüzler arasında kumar merakı ve Da e iki defa devir | © pmış virde saatte | ! 06, 41 nil ve ki Geiirdn 101,11 | 5” mil yapmışi Bunun vasaitsi ; 96,25 mil aayıkn Amerikalını i tihan rekorunu 2,5mil ile Geçe , Fakat üçüncü devirde Mis En- m iki gru gland yüzmilden fazla bir sür'atle İzmir, 16 ( Hususi mes — İzmirde | Tri Mn b ylıla ilerlediği sırada, sudan havaya | spor faaliyeti hararetle devam — Altay biraz kendin topla, fırıyan Oo somon o balığı gibi ediyor. Lik Rai ikinci dev- | gene mi meağlâbiye fırlamıştır. Motordaki üç kişiden | resine başlandı. İlk maç Altınordu Diye bişeler Oyun AK ikisi havaya fırlıyarak suya düş- | ile 5 eyi yapıldı. | tayın bulun gayretine rağmen | müşlerdir. orbot ise havada Birinci haftaym 2-1 Altınordunun | (0-1) Altay aleyhine neticelen- | dönmüş ve alabora olarak su ser-| galebesile bitti. İkinci haftaymda | di. Üç sene gibi uzun bir zaman- | pintilerinin teşkil ettiği büyük bir | K. bir sayı daha yaparak dan beri şampiyonluğu muhafaza bulut içinde kaybolmuştur, müzavatı tesi etti, oyun beraberlikle | eden mağlübiyet tatmıyan, Altaya | Binbaşı kurtulmuş isede ağır | bitti. Bu oyundan sonra Altay - Göz-| bir şeyler oldu. Bunlara sebep surette yaralı olduğundan iki sa tep çı yapıldı. pe, takı- | idaresizliktir. | K > Ri sanra vefat etmişti; mını, Nihatla takviye ederek çok | a AE şerefine | N v yeniği “iü ? ür'at kralı motorbot cihan Jatak bir hücum hattile sahaya çıktı | gece kulüpleri geç vakte ka- | , i z mi i eği 3 rekorunu yapmak emeline nai yun başlar başlamaz Glee | e e Mei ve | Me il erin ie e Dal, pe isi sahal faaliyet Köprü altında, şurada burada yatan işsiz güçsüzler arasında kumar nefesini vermiştir. Kazanın neden | güzel bir şütle topu Altay ağla- vardır. Altay Di s6, ibtilâsı artmıştır. Resmimiz bunlardân bir grubu zarla oynarken çıktığı tamamile anlaşılmamıştır. rna takmaya muvaffak oldu. | da seyahate çıkaca österiyor.

Bu sayıdan diğer sayfalar: