14 Temmuz 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

14 Temmuz 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mi ENAM 2 Sahife 2 — 14 Temmuz 1930 Büyük tayyare piyangosu çekildi Bugünkü keşidede ikramiye isabet eden 1,000 numaranın hepsini dercediyoruz 200000 Lira kazanan numara 52015 50000 Lira kazanan numara 40000 Lira kazanan numara (6000 lira kazananlar 10646 4000 lira kazananlar 26210 41497 45060 36497 37089 4000 lira kazananlar 6020 51610 9000 lira kazananlar 867 21701 25615 41098 55834 48102 1000 lira kazananlar 2119 14032 57614 18464 29304 34329 39001 4617 500 lira kazananlar 57243 16812 29408 56139 96 939 9027 216 47659 19193 4997 59890 21048 53409 lira kazananlar 51481 (o 981 37166 19968 20626 52082 16118 27260 37814 22467 42432 39654 5755 31424 46406 - 27088 321 “2760 49242 55057 11457 46432 55916 4412 30813 49079 18 20104 31122 46684 il 884 13607 31717 5119 3396 12475 4964 100 lira kazananlar Vet 25 28 ga © © 8 pi © 4 7867 13359 39564 55914 29 40057 7087 45645 31972 15877 36135 30307 37882 12936 izin 33488 30791 DR 5245 6278 1002 11522 30762 427108 17378 2482 26729 21203 1684 5 — © a 2 yy" x & 58692 42372 “a 4847 34047 49605 2626 25252 19010 51293 17759 7067 53941 33440 31486 58366 53926 7696 44643 4802 33310 43325 55025 26594 55837 3421 14123 5842 44318 3763 25607 iş 20010 20810 33367 59705 36776 58241 44651 39324 4907 47835 57764 4437 55727 4869 1681 8468 3431 po © 207 49752 54831 26735 1062 56882 52414 18213 56149 21866 34340 56610 52412 16 8239 49047 32802 44608 33757 3434 0 lira 56455 15678 45119 37870 45658 23044 59123 39573 9737 37773 53612 42837 — 7225 30811 53144 5875 32617 21366 13073 55086 31609 37024 717 37587 30374 57287 48693 33929 29164 14054 31811 40331 200 450 24655 46942 5811 60 lira 3888 2966 45310 1236 39657 31922 17441 44661 642 14764 39156 12949 16034 37889 4209 45275 53577 46354 44363 13536 16073 15374 58040 59535 24118 31211 29650 43236 34277 36223 kazananlar 54645 32534 3254 22263 21085 41370 kazananlar 23067 34006 51493 20219 8986 47083 44087 58900 46507 8135 19054 48048 27236 26631 55448 32214 35437 58278 48562 19450 47178 54040 25418 2930 55154 42656 41691 1520 3705 48933 43094 20437 54 7333 41524 46377 27479 14779 37696 51107 59314 53665 39177 25847 33085 23594 44457 G. Vi vaz'ıyetler kaldırılıyor Atina, 12 ( Hususi ) — Yun bilinki Türk - Yunan itilâtnın addak nüshalarının teatisini beklemeden Garbi Trakyada etabli Türklerin emlâki üzerine > yduğu gör ve si iğiyie Bu “tebii “edil “Baht teslihat muahedesi efetmeğe kan alağala lara © Gazi Hz. ve döndüler Gazi Hz. dü 16 da refa- katlara mutat zevat bulunduğu halde Ertuğrul yatile ri ya gitmişlerdir. Gazi Hz. ni iğ anda bal an Berkisatvet b pimi tarkan toplar atılarak selâmlanmıştı Bir r cinayet Hammal Battal a arabacıyı Saferi niçin öldürdü araıkapıda « Safer isminde b mak dir. Katil yil tevkıfhane- ye nakledilmi; Palisara ateş! talı Raif; dün gece umum- hanelere taarruz üğisrei — yi 43958 59792 3726 52564 40777 53119 hareketi bitti (Baş tarafı birinci sahifede ) Asiler, bu Karadan Bayazit ağa, Patnos bilhassa Erciş merkezlerine zarfında Anlaşıldığına göre kiyrellir jandarma ve askerin bulunma zannettikleri ve aşiretle- ran'da bulunan bu tmişler ve ktmeği ümit etmiş- si ei aki ele kıtaata ha- sel ve tenkil ti lerin tedip ve tenkilini erdirmiştir. Hariçten ve dahilden olan asi- ü geçiyordu. ikanlı aşiretinden 20 kişi Eriş" te ve 60 kişi Zeylan'da maktuller arasında İoldağ u bil Ti Pek çok rüesa ve eşkıya ; hitama imha edilmiş ve tah- 'ne Si telerin az efradı İran'a kçabilmişlerdir. İbrahim Tali Beyin beyannamesi Şark vilâyetleri umumi müfet- — İbrahim Tali Bey Zeylân hâ- disesi e ele ha ika hitaben atideki beyannameyi neşretmi iştir: “1— Ağrı eteklerinde bulunan ve sık sı a zarari se kiya kuvvetli tayyare bombardımanları ile Ağrının k amaçlarma tırman- mak 1 canli alalı — İran e — tertip et- tiği ge ter atlı ile hududu- muzdan girip ylân nahiye merkezine kadar ilerliyen, geçen sene arkadaşları tarafından Irak'ta katlolunan Kör Hüseyin oğul! ağa ve aveneleri jandarma ka- rakolu ve (o seyyar ölüğ e Yi baskında 3 — Umumi li ar kasında her tarafta bu hâdisenin mi Mi dr bir telgraflı ei — Mes'ele takkmda | Bekatla balendin. Kiza e yalan ve anlış rivayetlere aldanılmaması ri arsa zn ime Lens ağar ta riye gazetelerinde okunmuştur. erh! a vela Zeki; dün Dayko- kahvesinde Kayserili Sl hçakla yaralayıp ka tir. sekebi belli deği ir TL

Bu sayıdan diğer sayfalar: