28 Temmuz 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6

28 Temmuz 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i Sahe 6 TIBBİ MÜSAHABE: “ Vitaminin, kıymeti.. Gıdalarda “ Vitamin ,, meselesi- nin ortaya çıkması insanların bes- lenmesi hususuna yeni bir çığır açmıştır... Ve ortaya yeni yeni e yeni yeni stile at- km yediği yemeklerden vücu- .— > addeleri yer İmei hat zaman deva camek ve pik İlmığal at ir çol ei daha sıbhatte bulunmağa ve > kurtarmaya muvaf- fak olmuştu, Bu ses uzviyetin e! ziyade (Vitamin) denilen a 1 nize lâzı! en edebilirsiniz, fakat lâzım olan vitamin r ve bund bir bin bas- uhur eder. Kalori meyva, sebze K şeyleri de almağa mecburu: Vitaminsiz El den igtida ismen mim hastalıklar oluyo: Son keli iki ve tetkikat Vitaminlerin anların beslenmesinde büyük yi âmil meydana çıkarmıştır... ir şe- mışlar, harici kabuğu gitmiş ve kabu- ğundan'olan Vitamin mahvolmuş- e Kıymeti gıdaiyeside azalmış- . Parlatılmış pirinçlerin meli parlatılmamış e m çok azdır.. İşte bu parlatılmamış e yiyen bayanlarda asabi talıklar görülmüştü: “Bütün -oRREağ ve tetkikata kadar vitamin yelda halde bilkimya elde edile- yen maddelere (Vitamin)deniyor, mecburdur. Vücuda hareketi için sarf va ve sonra aldığı gıdalar- dan ğı me yerine koyar. Vitâminsiz tagaddide ( kalori temin edilebilirse de bedenin ha- reket sıhhati tamamile yerinde olamaz... Fenni iğ usullerinde kalori ile beraber lâzım gelen vitamin- leri de almalıdır. km ve sarap La vüçut nn fazlası özi ill lü ve bu beden için zehir olur. herkes sarfiyatı nisbetinde gıda almalıdır.. Bir insanın kendi tayine, vücu- dunun tahammülüne. bir hastalığı olu; dığ öre sıhhi bir itamin e bir çok hastalıklar zuhur ediyor.. Bu has- talıklara Gaiizinezi” lin Buna bilhassa çocuklar lerin adedi beştir.. telif şekillerinden ve noksanından imiterelik “hastalıklardan ge 2 ek yazımızda bahs sedeceğiz... Dr. Ekrem Emin Akşam Sıcaklardan kurtulmanın çaresi eğ gittikçe ini şiddeti artırı- yor. du haber- lere göre bu sene Fransa, bir £ etmiştir. Dört e Üye küçük ir ws hr lamışlar, bununla denize aç ar ir. Yatta dört kızdan başka kimse bulunmamaktadır. Bunlar gemiyi gendileri idare mi yei nöbetle dümende oturuyol De geceleri ” üzel bir im ihtimaline karşı eyl demirliyor, verm la yemeklerini lim Dört genç kız küçük ik bir yat kiralıya- rak yalnız başlarına denize açıldılar Büyük bir mağazada çalışan dört kız birer aylık tatillerini deniz e e sonra (güverte deki yataklarına uzanıyorlar. Ge — kızlar İ yapıyor. Mama- yemek pişirdik- leri de oluyor. "denç kızlar bı: iy mütema- n üze- fevkalâ bir sebep olmadıkça karaya çıkmamak niyetindedirler. Resimlerden biri sabah temiz- liğini gösteriyor, m üzeri gramofonla dansı, aşağıda- kiler m emek hazırlığını gös- teriy: yaşadıktan sonra geçende Roman- yaya. dönen arolun zevcesile barıştığı şayi olmuştur. Son ha- berler bu şayıanın doğru olma- > Meze Karolun ,evcesi pre: H .casının yaptıklarını” Yi türlü affetmemiş barışmıya anlaşılıyor. alın son saçlı madam Lup pek a şeh Bir riv bir köşkte yerleşmiştir. Kral sık sık buraya giderek dildadesile — tatlı nil geçirmekte Sai ile rr yag beraber babası Kral d başında yapılan merasimde kral ve kraliçe yarım tten fazla yanyana di fakat birbir- lerine hiç bir söz söylememişlerdir. Kraliçe kendisile görüşen bir gazeteciye, dünyada oğlu Mihail- e iin, etmiştir. a Yanyana duruyor, fakat konuşmıyorlar Kral Karol ile zevci elân barışmamıştır. İkisi de vi ayrı yaşıyor den başka e Sevmediğini ve ona iyi bir terbiye vermek için Kral teciye krallığın bir gaze- en er bir spor olduğunu ve orun ca- besine dayana may: isen Roman- yaya geldiğini söylemi tir, Kral oğlunu çok 8 Ge hiç bir merasimde yağli iii mamaktadır. Yukaridaki resim kralı bizi y- yare alayını sancak verirke giz teriyor. Veliaht kralın Gibi sıra gelmektedir. 28 Temmuz 1930 en Karilermizin mektupları: Fiajlar hakkında Bundan bir — evel pl arda daha ziyade ehemmiyet verilmesine dair bir yazı neşret- miştik. R Bu yazı hakkında Kilyos muh- tarı İnmasil efendiden aldığımız bir mektupta deniyor ki: a ehemmiyet veriliyor.,, yazıyı okudu Bizi Plaj likeli olan yerlere mandıralar İlmi başka plaja, şama dıralar hari- cinde denize giri olacağına gli muştur Son: ihtimaline “el iki muru daimi surette nöbet a mektedirler. Bunun için Kilyo: Plajında her türlü tahlisiye tedbir. leri vardır. Radyoya dair “İstanbul radyosu başladı. Fakat Ankara ile aynı tulü mevç makinelerle kabil hagi Da seneye ve gerek Avru pada halkı elinde ln makineler “ç 85 nisbetinde 2-4 larla bu karşılarına mecburiyeti (o vardır. için bu hal büyük bir mahrumi- ettir. Bunun içinde ya Ankar İstanbul radyosu müşterel program takip etmeli, yabut ta tulü mevç miktarını yarı yarıya tenzil etmeli.. Bir radyo mütehassısı Gene ecza fiatleri Geçenlerde gazetenizde ecza- nelerden (o bazılarında o satılan ilâçların. fiatlerinin (birbirlerini en de e tetkik ettiler: — “17 5 k dediler. Fakir bir adam e m karıda yazmıştım. Bu kadar kilim eczacıya iyim O Sonra Emin Gi eğ bir eczanede aynı ni va kuruşa dik, Tam 1 çok değil mi? Telsiz telefon Almanyada mühim bir keşifte bulunuldu Almanyada teli £ vel pür zna ait mühim bir apık mıştır. Bu keştin eğimini bağı lanacak olursa telsiz telefonlar için yapıla n mühim sarfiyat yan yarıya eksilmiş olacaktır. telsiz telefon. muhaberatı, ele! trikli tramvaylardan çok müteessir olmaktadır. Yakından geçen bir tramvay aş alt üst etmek- tedir. Yeni keşifle bu mahzur da ortadan ki uikazakii tır. Yeni keşifle" istenilen sesi yak nız bir şehire vermek, diğer şe- hirlerin bu sesi dinlemesine mari | ldir. olmak ta kabil

Bu sayıdan diğer sayfalar: