28 Temmuz 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

28 Temmuz 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ar a NR ER a 28 Temmuz 1930 Amerika mektupları Sefaletin en az hüküm sürdüğü memleket.. Amerikada herkes konfor içinde yaşar, küçük bir memurun bile - otomobili vardır e yanl kalem vela Kaman Dünyanın en büyük ir iye e Los Angeles belediy. si Los Angeles, (Hususi) Geçen omektubumda (Amerika hakkında umumi bazı malümat ir ğe Bugün de bl ld bahsedec. pl sefalet ile Dk ik arasındaki fark Avrupada bariz görünmez. bir memu- taşiiğ anlaşılamaz. Yani büyük ei vardır ki lüks yapmak taraftarı olmadık- Sin an istifade ile ( esapsızdır. Bazıları pa olduğu halde milyoner gibi geçi nirler. Bı ( blöf ) yapmak pek kolaydır. Avrupaya gelince orada heme n ını vardır. Zengin ve fakir... Fakir diyorum. Çün da e men orta halliler de fakirane aşamağa mecburdurlar. Ve b sebepten Avrupada şarlatanlık yapm. : Amerikada bir polis ayda iki yöz elli lira Şi ra m Avru- k alabilir. ince Hanri r a vey e. fen ei olur. Halbuki | Fran: Ikeltüel bir banka memuru eti altı yüz frank alır. Zenginlerin hayatı tabii pek | tir, bir gün zengin sosye- Ke in i I bi lundum, bu içtimaların zenginliği kalemle tarif olunamaz. aileler tüvaletlerine çok para sarf ederler, sarfiyatları bazen senede yüz binlerce dolarlara baliğ olur, bulunduğum içtimada kadınların renin o kadar zengin ve elmas- arı o kadar mebzul idi ki, Avrupa yarin bu kadar zenginlik miştim. Amerikan kadınları arasında bizde olduğu gibi çok din! tesadüf edilir. Mamafih bunlar yalnız yük- sek tabakaya mensup kadınlar- dır. Bunlar tuvaletlerini Paristen ön orta halliler Amerikan ii e süslenirler. sek tabakaya mensup olan- lar denki lisanları iel halliler hemen hem lizce tekellüm me io ri ba binaen mi gelen ecnebi- lerin halk anlaşabilmesi için Köni gilizce bilmeleri şart- tır, yoksa biç bir iş görmek imkânı yoktur. Amerikalı ecne- biyi anlamaz ve anlamak için de kendin üzmez. ecnebi onların lisanını tekellüm ilerde anlaşmak ül Amerikan kadınları çok — RA am çok mi hirdirler. Los Angeles'e bir mesafede olan deniz kenarında yazları bütün günlerini deni; mektep » vardır. Bunların hepsi ükümet mektebidir, - burada bedava tehsil ederi Bunların en yi ae iz mını teşkil e mektep- ler Bu ü e a gi ge derle ve intihap ettikleri bir mii öğretirler. Bu mekteplerde tahsil San ler için her dersi takip etm 2e- buriyeti yoktur, Yalnız sie Sahile 7 EV. KADIN. MODA | Kadın işi.. İçki ile mücadelede kadının vazifesi Yeşil Hilâl ; cömüye Gömiyetinin bir de m faal iy teşekkül alta miş ve geçen h içtimamı küle Bu he tn ayni za- m merkezi Amerikâda bulu- üzahei karâr kul düşünülürse her kadımn tâbiatile <i hilâla hadım olması icap. eder, İçki ibtilâsının beşeri- yete mi atsız zararlar göz önüne getirilirse bu afet ile mü- ler çok rüleme: mer- bir şiirinde bir“ sarhoşun sefaletini pek canlı bir surette tasvir ettikten sonra soru; kâinati: bir böğlule ev, âyal,çocuk?» «Nasıl görür bu nazar Bu sisli hatıra uğrar mi ve ilâve ediyor: «Cezayı işte bu biçarelerdir, ahi ii > Atalar Me en güzel ve ğrut uvayı i ten yuvaya, avruya daha f: merbut olduklarına göre bunların refah saadet ve sıhhati onları daha ziyade e m Sefih ir erkeğin ihmal iği ©ev kadının başıma eli alkolik babanın bigünah em ŞE baya tunmak için didini k Gir anasının kalbinin en hassas telle; e ir, emel vayı ve yavru; tehdit ii ii tehlikeye karşı azami müdafaa tertibatı almak kadına düşer ve tehlikelerin en büyüğü olan içkinin önünü almak gayesini takip eden bir cemiyetin prensiplerine riayetle kalmayıp belli neşir tamim etmek ancak ve ancak kadın işidir. Faydalı bilgiler Tıkanmış bir boruyu açmak için evvelâ bolca soda dökerek üstüne sirke — Itmak kâfidi Güm dolaba İle lerinin sararmasına ve le ilani lerine mani olur. üzerinden meyva lekelerini çıkarır, fakat pek ik renkleri soldurduğu vakidir. — Eski bir abajur Fazla yaglı et suyunun ya- ını almak için içine. bir iki parça kaba bakkal - kâgıdı pe yagı içtikten sonra çekmek k ir. Gene kısalmağa başladı At em ile en çok görülen yerden bir. rı yüksek eteklerdir Uzu e kısa etek eti münakaşa” “elân rim etek taraftarları yav: işe ağa, halk kısa eteğe getme fazla eğik etmeğe başlamıştır. aze etek diyince bir kaç sene velki diz kapaklarına çıkan zler Ci gelmeni Yeni tekler berden bir karış ee e ri suretle sokak- ları süpürmek tehlikesi ortadan trafındaki re kalktığı gibi kısa eteğin mahzur- ları da izale edilmiş oluyor. adın modasının başlıca mer- kezini teşkil eden at yarışlarında geçen aya nisbetle uzun etek pek azdır. Her tarafta etekler kısal- makta: Kadınlar ve spor merakı Almanyada kadınlar halat çekmeğe çok merak sardılar. Ka dınlar arasında spor merakı rağbet ediyorlar. Son zamanlarda Eer kadınlar halat: çek- çok.merak sarmışlardır. an kâdin takımları bigün kazan- — Ihlamur ve papatya kayna- | lamışlardır. ire Gine takım- | müsabaka yaparak maçı İ alıp yemek üstüne sıcak sıcak | larından sonr oksörler | mışlardır. Yukariki resim kadın- içirilirse şişmanlıktan korkmağa | de peyda li tur, lardan mürekkep > takımı halat 1 | Kadınlar bilhassa atletizme | çekerken gösteriy yaşına kadar erkek kadın herkes | için talebeye e m hüsnü serbestçe çalışmak hakkını ER r, | muamele eder. Bu, gündüz ve bunun için de bir santim | ektepler inden banka ayrıca etmez. | iki darülfünun . vardır, Hocalar talebeyi büyük bir ha- | mleketin bütün âlim, sanatkâr, hişle kayı ler, çünkü bir | dinle tüccar ve musikişinasını sınıfta on beş babdiki eksik u muazzam müesseseler yetiş- olursa osinf kapanır, hocada | tirir, memleketin en büyük adam- emuriyetsiz kalır, hocanın kada ar ttur, | | buralarda on k eş ln nel | sanatı talebe taplnisl olduğu larını bu darülfünunlar yetiştirir. B.0.

Bu sayıdan diğer sayfalar: