17 Ağustos 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 9

17 Ağustos 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

tidis, gözlerini E Titriyen ellerini uzatar: baykuş gi Yaza açınca, karşısında genç ve güzel bi rak: Fethinden sonra... n: İskender Fahreddin ir ye «Sen kimsin? - a - I gel lin: 0 yor Kontarini, bir a Haliç sahilinde Rum dilberini yaka- «Kleopatra, ezof özleri açınca, genç ve güzel bir keli ü. İ— Gece yarısı burada ne arı- - dedi - >sun? - uğursuz bir bay- i gibi yuvamda otmeğe mi Aldim? istidiz, rum dilberinin böyle vakit, osulardan atlıyarak e leceğini nasıl tahmin edebilirdi? İhtiyar | filezof bağırmağa baş- mıştı: — Yüzünüzü şeytanlar üörsün #lancı sey Beni herşeyden, tı u an niçin uyandırdın? n bu mermi hiç .. dilini . Filezofun a. çok ik a Ga duğunu ve herkesi bu suretle hdit ettiğini biliyordu. — Ben, ye siz ae rüşmek için le haber gönderen Kleopatra'- m, dedi, ai inle görüş- pk, dertleşmek giri um! Aristidis gözlerini oğuşturarak, pi yerden kalktı “sir Kleopatra hâ...?I eğ n şe: kadın... Hüsr. m. avucunun içine alan Bm, ice eopatra eteklerini topladı ve klifsizce yere oturdu. ye ne haber getirdin, he bakal Cehej a dolaşmaktan hneti görmeğe vakit PL eopatral — Sen zaten cehennemden işlanırsın, şikâyet etmeğe hakkın ik zannederim BE — Gehennemden.. Fakat, dün- cehennemindnn değil... henneminden hoşlanırım. Onu icükluğumdan beri güzel bir hsal gibi dinledim ve sevdim. — Cehennem sevilir mi üstat? şten ve işkenceden erin yavrum! Kırmızı alev- n bir ateş yığını >. asırlarca yanmak — Ben ate 2 5 e GREN ok seviyorum.. ölmemek.. O besi Ne hoş bir ci değil mi? Sen at rif ederken, ben buz gibi > bir ter vg — Cehi mden o kadar çok mu karkuyorun aksi — Hayır.. Cehennemden kork- tuğum e abe dim.. Ateş, senin dar ir şey oldu ki,adeta onu yemek istedim. — Çeğtimiz ge yea hepsi rı ayrı birer ate: ıdır... Onlaları ne kadar kolaylıkla haz- ei iz farkında dai misin? — bugün ayni ıztırabı ei ” kalbimde o a alev- lerini hissederek m m, üstat! D çı irşat ! rica im ım, ne senii Kleopatra yalvarmağa başladı : Mi — mki, yeniden dünyaya gelmek kudretini gösterdin! O belde, benim emel ve arzularımı d andıracaksın!... o Kendini yeniden halkeden bir > - inandım ki- benim arzı uları, tahakkukuna da yardım edebile cektir... — Nedir istediğin? — Toğan beyle evlenmek... — Toğan bey de kimdir? ultan Meh. zada > yeni gelen bir kahra — Seni almak | mu? — İstiyor. Fakat, evlenemiyor.. — Sözleri i mıyorum | inden bir şey anla- — Toğan beyi Hüsrev paşa hapsetti. Aristidis a gözlerini genç adının yüzüne çevirdi; — O halde, sende Hüsrev paşayı hapset... — Paşa onun rakibidir.. Ken- disi avucumun içinde olmakla beraber, Toğan'ı serbest bıraktır- mağa muvaffak olamadım! (Mabadi var) Ak — AN... Mefsuh Ankara Milli e | şirketi hissedar: e hissedarana yüzde yedi kuruş kırk santim yani « tediye edilmiş beher | beş 5 in hisseye Sn yedi kuruş isabet etmiş olmakla tasfiyo memurlu- gunca atideki va tevziat icrası kar im tır, — Tev lat şirk kaydına göre hai ellik ibraz e) gi muvakkat Hil senedi üzerine icra edile ceğinden hisse- aranın mezkür senetlerile bizzat veya NA yantas 10 ağustos 930 ) tarihin. Ankara'da Zafer pan Zat ll (2) numarasına mi kadar müracaat ede kat ezkür bankaya YAREMERAa ios almaları ilân olun Bankası hi i Mi Sermayesi 20.000.00 000.000 Türk lirası Bi akçeleri 754.000 » ! Bi EMLÂK ve ,INŞAAT özerine müsait şerait ve mutedil faizle Para ikraz eder m) mi imi İ Batumum Banka muamelat Bİ Mm ADEN İstanbul şubesi: Bahçekapı Telefon İstanbul: 8972 Lİ Dünurga Gayri on malların açık artırma nı istanbul 4 üncü İcra e Açık artırma ile ya EE menkulün ne olduğu: Bir bap ahşap hane maa bah. Gayri menkulün Dola eki mahallesi, Ri numarası : . Ayas paşa camiişerif S.a. 61 e. 57 No li, Takdir olunan kıymet : 1750 lira ei yapılacağı, yer, gün üncü » icra 20/3/830 ER e s, 14 den 16ya 1 — İşbu gayrı menkulün artırma şartnamesi 8/9/9380 e itibarı ei No ile İstanbul 4 ü ra dairesi- muayyen mrb ei bir kesin las bilmesi için açıktır. İlinda yazın Re tazla malümat almak te- er, işbu şartnameye ve 929/2 dai sya numarasiyle nemuriyetimize müracaat etmelidir. 2 — Arttırmaya iştirak e yukarda yazılı EA yüzde > teminat KE sterilecektir. — ei tapu TE e pi Si ipotekli azalir - darların ve irtifak klarını ve husu' iz ve masrafa Mi hari — Gösterilen etmiş ad ve l Her akşam İh; be Tim | Ihtiyarlık ve aşk — Fredric Boutet in Il Flavy, ihtiyar, kat şık ve arz pek zengin bir Parisli, Altı serme iğ ilgil meşhur aktrislerden Francine e, birlikte imi yorlar. Âdeta kan ei imişlei Ir mesele... Hele sabre- : Bana oğlan yarın uğrar kendisile o zaman konuşurum. GE gelmi, ial, metresine, | ? temin ediyor. Onun güzelligile müftehir, Maurice, dayısına artık uğrama- — Erkeğin 24 yaşlarındaki hemşireza- | dı. Halbuki, dayısı, annesinden, i Maurice , taşrada bir fotog; tüste, iki he; mel an, sureta tahı tte ise, mi diye Paris'e . — sere Ee Yeğeninin, bu otelde, in bir” odası vardı; fakat, bu odada m tığı yoktu. 'Oda, resmi bir sahibi Mine yarıyo: ordu. , Maurice Delorme'yi, M. Flavy smer, iri ve klı bir delikanlı lili bir ii gesi eee du. Şık ve zarifti. Francine'ye a 7. dayıl - Ke, erir nazik ve ihtiyatkâr Bu Maurice idi: Bu ilk mülâkat esna- kalana alilir, gek nın taşradaki dim! - diyerek izahat > vi şukasına dair hiç konuşmadılar. em bura duğ Yeme! a sonra, gecikmeksizin, iyor... Onu endi: dü aktrisin (o oynadığı (o music-hall'e lele ai sürmek müzikhol'a) gitmek vee Bu soğ kanlı, M. Flavy'yi Ende bulunan M. Flavy, y ne | kızdırdı. Uluorta serzinişe başladı. de, kendilerine refakat a Fakat, biz fotoğrafçının kızına e etti. ki Ba ir dayanır dayanmaz, Maurice, onu medi. Dayısını başka bir susturdu. arette bul imz vadeyle. — Dayıcı; arı ğım ! - - Lütfen, ime İri a M. — mırıldandı.- | en ulâdesi: Ben, bu hu- Niçin ekli erd acaba? susa dair kat'i kararımı verdim. Gece, Francime'nin apartıma- | Onu sevi İsterse: nına girerken, bu merakı tatmin edildi: Uşağı, ötedenderi tenbehliydi: Erkel metresinde (oo kaldığ gres mektupl sinin evine getirilirdi Sı Lazare istasyı civa- O gece, Meri rında, iyi bir otelde, mükemmel tup aldı. okuma: bir odada, dayı, enfes bir " — Şimdi anlaşılıyor meselece lü ıya geldi: aurice, güvercini P. saçlı, orta boylu, ihtimal a kendisile Oberaber uçurtmuş... ral ur vE ET Gi gözel... vet, oğlanın hareket ettiği gün, Arkay: taranıp 1 kız, babasına: “Artık yaşımı ba Pik kökü kerilmiş saman mi aldım. m. Sinema aktrisi | rengi saçları, yanlardan, pudrasız olacağım!,, diyerek evini terket- | yanaklarına ne güzel düşüyordu. miş, Başkaca izahat memiş. | Henüz on altı yaşında gözükmek- Fakat, hemşire, emin ilk | teydi; çocukluğunı avırlarını pure kız Maurice” ye iltihak muhafaza ediyordu. Yalnız kur- , İkisi de Paris't ma şuni - yeşil gözleri, uzun kirpi üm toğrafçı bu ii de miş? | lerile, hemen tahrik edici, ti — Ne diyecek? “Beni lekeliyen | bakışlarile bu masumiyeti tekzip bir kızdan yila çok e eylemekteydi. demiştir... Ah avanak Mau Dayı, müphem surette e İnsan iyle bir maceraya kalkış “Vayl Amma da parça... Am mak için behem çıldırm. da piliç hal... diye d Hemşirem, şimdi büsbütün müte- Maurice'yle ve Mile Maddeleine fe © bir kaç nazikâne cüm- T. halede buli ı; ailemin namu- Beri m a sunu e teklif — ve, yeğeninin k ihmal Zavallı kardeş Yirmi dört Gesi emeği 1 söyliyerek yaşı ındaki adamın — mi kulâ- | çıktı, gi ğını çekem > üstü , olup kirli — Yeğeniniz Paris'i in neresinde | Francine Fonton'a da anlatt ia 7, Aktris, onu , büyük bir lük run bakıyım,güzelim... Ad- | ile dinledi. resini sinter .. Annesinin tavsiye Sonra, dedi ki: li (Bu hikâyenin dikkate şayan mabadi yarına, Mütercimi: (Hatice Süreyya) ettiği pek ciddi bir otele iv Saint Sulpia mahallesinde... otel... Saint - Jude oteli - İşe bakın hele... Üstünde bırakılan gayrı menkulün be- me deli zamani ra verilmezse gayrı menkul B p ikinci bir art! a ile satılır ve bedel fari Da ve a mn yüzde beş faj diğer zararlar hükme hacet kal m; ei ği 09 alıcıdan an tshsil olunur. Beş numaralı fikrad şart tah akkuk etmek kaydile üç bağrıldıktan sonra gayrı menkul en ç arttıranın üstünde bırakılır. Şart tahak kuk etmezse arttırma geri birakı air eriyen kurtulur ve temi a kal # — ml birinci veya ikinci olması ve gay menkule teâlluk | eden azinit b vi ve satışın tarzına | göre diğer şarti İ vakıf ica- Müterakim releri müşteri) 1 — Bu sene kız eri | şartlar dalinde w ve İsale , | sü Muallim Mekteplerine girmek istiyenlere imtihan: İstan ERER Muallim mekktebi ür k 'kek muallim mekteplerine ancak aşa; talebe alınacaktır. o İmtihanda — im 1930 tarihinde bir imtihan komisyonu iri sr şu şartları haiz olmaları lâzımdır. A) on K yaşından aşağı on yedi yaşından yukarı olmamak. e rubah hasta, abi sakat ve rağ mah yani beş “. bir ilk mektepten mezun ai 2 — Yukarda yazılan yanl haiz talipleri 30 Ağustos cumartesi ününe kadar bulundukları vilâyetin Maarif müdürlüklerine ve Muallim mektebi bulunan yerlerde de in mektebi müracaatları lâzımdır. nlar Maarif müdürlükleri ve muallim mekteplerinde yapılacağından talipler ri bu makamlara müracat etmelidir) - doğruya muallim müdürlüğüne 3 — İmtiha

Bu sayıdan diğer sayfalar: