24 Ağustos 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

24 Ağustos 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

pi 24 Ağustos 1930 Akşam ı Seyahat mektupları: — ma man Buz ve buhar arasında Şam, ağustos , Suriye gazeteleri ik ava- disi olarak yazdı: Dün, Ba; zdat'ta göl, gede iy Çi hararet varmış; “on dört e dayana mıyarak öl e dün j birşeyler oldu. eee iii İrin kı orada yapmyor 30: 2 Ancak, Tr ün ım'da hâlde sıcağa yakaland am umumiyetle sıcak oluyor nai bir hararet vardı. yazıları cebimde unutmuşum. Tam öğle yemeğinden sonra oteldeki ee kat" Meet bir ben bilirim irde Cenabı Hak! Gene Allah razı olsun mile imar icat (Ooedenden Mantarlı da, başıma güneş vurmadı. Otel kapısından ai giriyordum; gö- züme, güneşe maruz bir eczaha- nenin cadd. iedeki termometrosu güneşte ii TatOM Ta ti “dere O hâlde yüz d. e “e vü- cut tahammül ediyor: Halbuki, bukadar farka maruz çe su buz ve buhar oluyor. VW Poznani sergisi ehistanda el şehrinde beynelmilel bir ticaret sergisi | ŞEHİR HABERLERİ | Kanalizasyon | Makineleri kur- mak için mütehas-| sıs geliyor Kanalizasyon şirketi tarafından Avrupaya sipariş edilen tasfiye makineleri şehrimize gelmiştir. i kuracak olan müte- akinele! hassıs ta bir haftaya kadar gele- cektir. Bu zat makineleri nihayet 2 aya kadar kuracaktır. neler işliyebicek bir hale ge eldikten sonra şehirdeki evlerin kanalizasyon şebekesine rabtedil- ktır. Kanalizasyon yerlerde eski usulde çukur lâğımların açılmasına katiyen müsaade edilmiyecektir. Kanalizasyon şebekesine kanin an evlere birer sifon konulacaktır. Bu sifonlar lâğımların keiki sına mani olacaktır. “ Motörler bozuluyor Rüsumatın motörleri için mütehassıs gelecek Rüsi motörleri etrafında valiler devam ediyo: gelen motörlerden Biri edilmek için Diğe a ineköelizei bozulm e makineisi ii ara sıra bozu- lan bu is için Avrupadan masrafı daha ziyade artacaktır. Vilâyet ve emanet sıhhiye müdürlüğü fil Bir refikımız vilâyetle emanetin birleştirilmesinden sonra vilayet iye müdürü Ali Rıza beyin vazifesinde (o bırakılacağını (o ve manet sıhhiye müdürü Neşet Osman beyin belediye mü- sseseleri | sıhi mmieetiniğine hiye tayin edileceğini yazıyordu. Vilâ- yet ve şehir idaresinin tatbikine dair talimatname gelmediğinden ileride memurların yeni vazifele- rinin ne olacağı da henüz malüm değildir. > Bir ay zarfında Anadoludan neler geldi? g Ticaret borsası e göre bir ay içinde şeh Süt meselesi Eski ahırlar birer ikişer yenileşiyor Şel EPA Gesi itirazına rağm zam ahir yapılan ısrar ediyor. başlı 150 inek dh vardır. diye kadar son sistem yapılan Vel elli dördü bulmuştur... seni eski sistem ahırlar müddet için apak mıştır. Nihayet iki e kadar diğer ahırların da yeniden yili inşa ” edileceği tahmin ediliyor. Ke ndi başına ahır' yapmağa muk- tedir olmayanlar, birleşerek bir yorlar. Bunun için ahırların o mikdarı ahır yaptırı şehrimizdeki azalacaktır. Üçüncü, Büyük Altın Piyangosuna Nasıl iştirak edilir Gazetemiz iz tertip edilen üçüncü büyük Al gi yangosuna iştirak o etmek m rettiğimiz kuponlardan 40 tan nesini sıra ile biriktirmiş olmak ve aşağıdaki şart- ları ifa etmek lâzımdır : 1 - Biriktirilen 40 kupon Ağusto- sun 23 üncü Cumartesi gününden itibaren oidarehanemize getirilerek mukabilinde oObir numara alınır. stanbul ve taşra azar günü saat 17de He, en Vi iz aca lidir. Bu tarih ve ilkini Mi müracaat edilemez. #ksik kuponlar olursa beheri için beş arş verilir. 3 - Üzerlerinde idi ameli a mulel dir. Kolleksiyon telerini alabilirler, - Künonlarii İstanbul'dan veya taşradan gönderenler üzerleri kendi adreslerine yazılmış ve posta pulu din yapanlar İ gaze- ile pullanmış bir zarfla beraber yollamalıdırlar. e için ayrıca beşer kuruşluk sta ,polu ilâv etmelidirler. 5 - Posta ile e kupon- ların arasına meki vesair fazla yazılar koymaya hi et yoktur. - Üzerleri yazılmış ve pul ilan mış zarf göndermiyenlere numara gönderilmez. - İki takım kupon gönderenler e mahal kalmamak için arfları Yeni bir ihtilâf Vapurcular rıhtım şirketinden şikâyet ediyor * Rıhtım şirketile Yİ bir- arasında yeni bir ibtilâf La Bu ihtilâf. sebebi şudur: Rıhtım şirketi, Şahan vapurlarla tama- mile yanaşan attim aynı ücreti alıyor. Halbuki şirketin ie ea rıhtıma kıçta urlar- dan daha az era İRC EDE dair kayıt vardır. Vapurcular birliği rıhtım e tine müracaat ederek haksız fazla re alındığını bildirmiğtr. şirketi vapurcular birli- e mu- kabele etmiştir: Yeni komisyon Vapurcularla seyrisefain ile bir türlü anlaşamıyor Seyrisefain idaresile vapurcular arasındaki rekabet me: a 3 türlü halledilememişir. B U leyi meki is a için yeniden bir komi eşkil müzmin işi halle çalışacaktır. Tütün inhisar idare meclisi dağıldı Tütün inhisarı idare meclisinin im slceğiden evelce bahsi et tik. İdare meclisi evelki İn ibi dam meclis azasından - olarak mürakıp daha Bu mürakıbın u Rahmi B. ayin edilecektir. Trabzon mebusı ilan söyleniyor. İktisat vekâleti deniz bu sene bir kaç yl ihdas m Dayakia terbiye yazdılar.. Bir Gazeteler mu- allim talebesini terbiye etmek maksadile mai hakkında tah- Dayakla erbi ye bizim ezeli illetimizdir. Eski darbı meselleri araştırac: olursanız çocukların ocuk üç yaşına basar imei — Yılanın oObaşı (o küçükken ezilir... Ahkâmı mucibinca her gün bir 2 övün dayak yemeğe başlar. Beş yaşına gelince ânne ile baba başbaşa verirler : — Ağaç yaşken doğrulur Di Diyerek dayağın miktarını . ziya- leştirirler. Çocuk ik basınca: — Eti kemiği benim... ki ME “mektebe kiram Bu sefer de hoca efendinin rı çocuğun iigibiyesi di faaliyete g yahut kerime peder: — Yedisinde dövmiyen yet ni iz Kğ ahkâmı hareket eder.. yetmiş Hid söğmemek için a geldiğini inri koymaz.. Aradan bir müddet En mahdum beyin, eği kerime hanı mın halinde ufak bir öğelszlik görülürse valde hanım : Kızını dövmiyen dizini dö- e dövmiyen kesesini ge döv: Deği rsi bey hemen kapi ilham alır ve ve icrası ii faaliyete geç rğ aa gin sille, gelsin km. la bey, kerime hanı ilmi da amal mi Pek bey derhal hükmü — Yaşarsa el beğeni; ölürse yer beğensin... Bu hüküm idam gra. mi şeydir. Buradaki “el, kı “yabancı,, manasına ig gs, pre asıl manası el, y es e geri Darbı uzayıp çe Çocuk yirmi yaşına kadar sene bir hüküm, bi kanun mim mütemadiyen pataklai Eğer çocuklarımız. muhakkak cennetten ma gıda ile beslemek mi İmei yedi- relim, elma yedizelim, armut ye- direlim.. Onlar da cennet meyvesi canım.. açılmıştır. Bu sergiye Türkiye Tu- | <isn ve miktarda eşya gl miştir: kupon gönderenlere ba Aldığımız malümata ring kulübü de iştirak etmiştir. Buğday 7611 Ton si çin pul ilâve etmemişlerse vekâlet leniz ticareti müşa- Hik Feridi Poznaniden Turing kı - Fasul 205 , a ra gönder er ” irketi i isi eksiz AL Sene Ene Fınd 9 - Piyango keşidesinden sonra e meclisi i mata göre sergideki Tü, Darı e kazanan numaralar ilân edilir. Nu: azasından a Ali “Nasfet B. Baş muavin terfi etti pavyonu büyük rağbet görmüştür. Mısır 86 marasını getiren Altınları a Ki tayin edilmi İstanbul müddeiumumiliği baş v Türkiyeye gelen sey- Bundan başka 81 SN afyon, edenlerin resimleri de ( gazeteye Evelce ea müşavirliğine ta- | muavini Kemal bey 8inci derece yahlara karşı nasıl teshilât gös- | 520 balya ri Anadolu'dan dercedilir. yin edeilen Hakkı Nezihi B. bu 'murluktan 7 inci dereceye terfi terildiğine dair izahat verilmiştir. | şehrimize gelmişti vazifesinden istifa etmiştir. ir. Tefrika numarası:13 mazursun. Sen benim gil eya geçen maceraları anlatmak ihti- — Fenayı ahlâksız manasına leri Ber an tanımadı yacını duyarlar. Sedat bana çok | söyledim. Gönül Ferman Diniz lâmi İzzet vay... Şu — efendim yüzünü görmediğin birader bey Sen bu mektuptan ne biha? iç... — Çok çocuksun. Ayol eğ Kâmil'in göre lücivert değilse muhakkak Kâmil lâcivert ber — kide atmış olacak. biraderinin nedi dep Nas ağ oldu iğ ulmuş, kayna veli, Celâl, bey mem- . Bir kadınla yattı ya, artık Sel bütün kadınları iğ vehmi- ne kapılmıştır. içnin de artık sekil Şefkat hanım- yere seni sever..Güzel kız çocukluk etm — İyi amı efem, za de Celâl'i eki iki ie B bii. lara karşı iki yüzlüdürler. Fakat kadınlar yalancılık ravatında er- keklerin kat kat fevkine çıktık- ları için onların iki yüzlülüğü tehlike teşkil etmez. — Ay biz şimdi iki yüzlü mü- Bal müstesna. Maamat fih baban hali kadınların kudreti hakkında ana tam bir fikir veril Bak hâlâ a neni unutmi Sonra bu SEA zuhur eden biraderi ie iyi tarif edebilirim. Hele onun da ne mal olduğunu söy Annen , , babanın şapkınlıklarına mi kaldı. Babanın yalanları; çok fi si ettim... £ Erkekleri laca yalan Söylet em tasav- r yi eme zsin — a Ka yut- sersem kör hay- eriş ne ık ol mai yala van olma de körkörüne mi m... Gevez e karasımdak” lı, Ben yüz Şefkat kıvrak bir kahkaha attı; — Çok safsın daha... Amm. > maa e sakla- kalaandan ru amma erkekli Şamar) her la anlattı. elâl'in macerası falan Me zannetmiyorum. en macera alâka uyan dimak İlan âşikane macera... Sana bunu anlatmak istiyorum. Anlıyamıyacağım galiba. 'nlı are çünkü ile sevgiyi tefrik oedemiyorsu Aslolan kiş aşk Ziemliküir. mma romanlar aksini maceralarını — Ben Ci yazıyor. — eri ediyorlar da ondan. aşkın ilâhi, Helyeti” bayağı alemi okudum. — Şehvet hakikattir, > ma- saldır. — İnsan fena arzulara kapr- labilir. Fena arzu yoktur. Tatmin edi- len veya edilmiyen arzu vardır. — Ahlâksızlık nedir bilir misin? — Nedir? — İnsanın duyğularını kendin- den bile saklamasıdır. Ruhi bir tahlile girerek olursak... amma senin canını sıkacağım. SOE3 yaş senin konuşmandan sıkılır Hem bana ablalıl vz m " bilmediklerimi öğreti- — hissiyatımı anlatmak isterdim. Bak s kimsenin bil- sana mediği bir şey söyliyeyim. Neden hâlâ mektebe ii biliyor musunuz? c .. Seninle veb ols, a ayrılma- mak için. Senden ayrılbilsem dün- ei mektebe gitmezdim. (Bitmedi)

Bu sayıdan diğer sayfalar: