24 Ağustos 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

24 Ağustos 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

24 Ağustos 1930 Dilsizler kahvesinde bir saat... Yeryüzünden harbi kaldırmak için en münasip çare insanların dilini kesmek! Bir dilsiz diyor ki : “ Mebusluğa damzetliğişmi koyacağım Fena > orğundum.. Fatih arkının karşmdaki vr kahveye aram. Kah — Bir kahvel. Dedim. ir adam sağ inin ri parmağını 8ol elinin avucu: turdı başımı salladı.. Bundan hi iç yn şey anla- — Ne var?, a e hareketleri tekrar Fakat benim gene — lam ma deki küçük kalemi dili ile b en - mermer masanın Üstüne 5 Seki mi?, Sade mi? , zaman si iz üni ülmek. Fa- kat şayanı .. Kahvede çıt işitil, Hiç kimsi tek lakırdı ettiği yok... Köş ol guru; ktım. Biribirle- ri elleri rı ile bir eyler işaret ediyorlar. em ağızlarındı Arkamdaki masaya dikkat ettim. yanı hal.. Herkes a işaretlerle pp kahvedeki üşterilerin idi... Biraz sonra duv. yazısı otarifeye gözüm ilişti. udum: “ Dilsizler kahvesi! ,, - Kahve halkının neden bana hayretle sg im şimdi anlaşıldı.. Ben da Devler e) düşmüş bir cüce vaziyeti idim.. Kahvede benden em dilli adam yoktu.. Esasen buraya kırk yılda bir kere bir dilli dü- şermiş... Duvarlarda bir çok resimler ardı.. Sonradan öğrendim ki bu nlar Avrupanın, Amerikanın a e imiş.. Bu resim- yormuş.. Sesli filim ii sonra işleri bozulmuş. için kendisi sesli filimin şiddetli ri aleyhtarı imiş,, Zaten bütün dilsizler sesli filmin aleyhinde ya... Dilsizl Sıcak ünce elin- hır?. şam va ye Ea aze iş başında bir | ) liste nasıl İköpekler biribirlerile hal) | trım.. Ah brtistler çil yavrusu gibi : gü ; jrir- çok pler azik bir man dilsiz im ile dilsiz” ve gelişi Mpa miyim TAN ck. Kibar, genç.. et ada bul Ora dilsizler EE ari girmiş.. Sa -Cemiyet reisinin ismi- İ stanbulda & en iyi iz an . Ba: ve lisanı pakkaaz pide malümat verdi. izce, ingilizce, dre Eses gibi başlıbaşına türlü dilsizce v. bütün dünyada konuşulan milletin ssk taradı kulla- lis; — Dilsizle; bir arı * amma.. Mec- derdimi an- A olsaydı.. ,, iceyi —en-iyi iği için yağmurun, sıcağın, soğuğun, neşin nasıl anlatılacağını İl gösterdi . Ne beynelmilel lisan değil mi? |! Eğer bütün dünya dilsiz olsaydı erhalde asındaki İ Askeri hahisler İstikbalin orduları nasıl olacaktır ? Sulh zamanında orduların küçülmesi muhtemeldir, fakat harpte.. Asri ordunun yarınki şekli son zamanlarda bir çok seki kağlan mucip olmaktadır. Pek çok kim- er müstakbelde orduların küçü- leceğini, daha fenni ve fakat daha küçük ordular meydana geleceğini ia etmekte ve buna sebep olarak ta makine ve elektriğin müstak'-el inkişafını ileri sürmek- tedirler. Bizim matbuata kadar akseden Bugün! le YT ir Sel bazı noktalar ütdik ki şun! 1 — Muhtelif ee nasıl muhtelif silâh ve sınıflar en mühim rolü ış, ve meselâ nasıl sıra ile süvari, opiyade ve toj sınıfları meydan mul him ve en kalabalık kei ai mi dır. ai yi ak ve Elele vesaitinin Mi işletme, gizleme, yol ihzarı gibi işlerini başarmak üzere iie Ke fen ve sanat sı- nıfına mühendislere, hattâ Fizil ve m âlimlerine ibtiyaç gös- tereci: bugünden dah geniş bir kadro ile bütün efradı milleti (kadın ve Mi ile > ihtiva edec Bu dmg tabiye yem ölmeli rinin lehine siki küçülebilir, Müstak orduların til ve terbiye vazifelerinden mühim bir kısmının (günden; net i mekteplerine intikal eyli edir. Ordular ieelşikçe e verilen bu vazifeler ei müsinkkee deki ha hazar ordular yalnız tekmil milletli ten sonra bizde de maarif mek- teplerine sn talim ve terbiye dahil olm Hele yüksek fen mektepleri ular için en halini almış- ili her sahada yetişmi e mühendise ea d vr ilkyaz vardır. Bunu ene e memleketin fen eee Bu noktalar göz önünde unduru- larak hazar akil ek MERİ, istifade Şi eskiye an daha küçük ol bileceğine i ihtimal verilebilir, fakat harpte, fen, e ve elektrik ne kadar ilerilese, efradı milletin harbe iştirak eden kısmı kadar tesla diye gemi cağı a dillerimizi keselim daha trafımda| ir bazıları hece- muhale sağ, sol,, diyebiliyorlardı.. Lâkin bir az dikkat edince ye ara- sın buçul po “rağbeti Ba ar di, kon zak deni! e ağra malüldüler, Dilsizler i reisi Süleyman Sırrı bey dilsizce konuşuyor — seriyi saydığımız bu hizmet- | çoğalacak, yani ordular o kadar peri görecek olan yarının ordusu | büyüyecektir. â küçük olmıyacak ve belki M. Ş. bunun için El o mpanya.. Ya itibar etmiyorlardı — pepe 'ka dediniz de atina za Kakvemi in a nımdaki zat kâğıda şu ci u “Yeni ela ” dilsizleri kabul ediyor mu TTalirirei 4 cevap verdim: “Tabii kabul Ve Derhal, eyeranla kaleme sarıldı: “Fırkaya irip me diği samzetliğimi A Ek istiyorum am. Se nasıl der- dimi anlata raci bilmiyorum... pri ie bir vak di Dam ei larını açmı Ah onları dille eri bende e erkal ei e dık et yi ele li Heniin em Hilakakdarda da Dükkâ- ndaki tarifede eş şey ADE ve, çay, gazoz, mar Bir aralık kahveci şanıya çıkti, dilsizler ona oynamağa karar verdiler. Bir Şampanya şişesi 200 Konyak 100 Bira 100 Rakı 60 Şar ap 100 Fakat dilsizler şampanyaya nulan fiyatı az buldular. Si 500 e e yüze iblâğ ettiler.. 500 kuruşu şampanya için tam fiyat adde- Nei ise.. Listeye nakti iürLin elile Sadık efendi evvelâ bir şe, sey isti cı neşesiz di rme. Aman sık sık tenbih ettiler, onu da yazmağı unutmayayım.. Dil lerin yakında erah Galronlda Fakat halinde öyle, ri bir eda vardı ki, âdi — Hiç biz İllere” tenezzül eder miyiz demek istiyor gibiydi!... Hikmet Feridun

Bu sayıdan diğer sayfalar: