26 Eylül 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

26 Eylül 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

m Ki mmm n ei Sahife 12 Akşam 26 Eylül 1930 ROTBART LUXUOSA MOND - EXTRA Sİ amm Fen ve ihtira âleminin bir harikası olan ROTBART İnceliği ve mukavemeti bir tezat teşkil VLLEOA LUXUOSA tıraş bıçağı o kadar ince imal edilmiştir ğ eden dünyaca maruf tıraş bıçağı MOND , © ki tıraş olurken bıçak cildin üzerinde kayar ve kalbe Ö . EA dır. Her yerde satılır. DSA / Kİ phi zevk bahşeder. Her yerde satılır. adedi 20 kuruş, io adedi 175 kuruştur. 10 adedi 75 kuruştur. Acentası: Galata” da Kürkçübaşı hanında, vi PiYER PiRIMYAN Leyli ve Nehari - Kız ve Erkek Anadolu Orta Miekte Talim heyeti güzide muallimlerden mürekkeptir. Ecnebi lisanı Ilk sınıflardan başlar. Kayıt muamelesine devam olunmaktadır. Taşradan gelen talebenin yol masrafı temin olunur, es : Istannul Çarşıkapı. Tel. Istanbul 4205 istiyenlere tarifname gönderilir. Yüksek Mühendis mektebi Rektörlüğünden : : Bu kere mektebe kaydedilmiş olan talebenin 4/Teşrini- SALAMANDR A | <vvel/930 Cumartesi sabhı mektepte ispatı vücut etmeleri Gece gündür yanar, 24 sat bi defa delduulu. ve bu tarihten itibaren iki hafta zarfında bilâ mazeret mü- a “eke talan salım mi ' a İ) racaat ve devam etmiyenlerin olbaptaki talimata tevfikan Sullmanaralar na ar dere İm kayitlerinin terkini iktiza eylediği alâkadarların malumu olmak üzere ilân olunur. VERESİYE KEYF... GE. HAFTADA LİRA İLE yel ? ) Kız ve erkek - Leyli ve nehari İSTİKLÂL LİSESİ ilk, Orta ve meki kısımlarını muhtevidir. Bütün mma mevcut Kız ve erkek talebe ayrı kısımlarda ayrı teşkilât “dahilinde idare edilmektedir. Talebe a ri devam olunmaktadır alep vukuunda iin gönderilir. genealobaşi Polis merkezi arkasında Telefon zelal 2534 deposu: A. Hristidis, Galata Hezaran sokağı posta yakınında Nazlı han köşesinde No. 20, Tel. Beyoğlu 3085 Muhterem muallimlerimize: Ankarada son defa içtima eden “Türkçe muallimleri,, kongresi tarafından kabul e esaslara göre - tertip edilmiş olan edebiyat muallimi - Kâzım DİLİMiZiN GRAMERİ (lik mekteplerin 4 ve 5 inci sınıfları ile Maarif müfettişlerinden (A. Fuat) Beyin, ilk e . . YENi HESAP DERSLERİ z eserlerini kendisine has bir nefasetle: RESIMLI AY MATBAASI tabetmiştir. li isteyiniz. İlk ar bütün kitapları olarak mevcutti halis üzümden (pweu uepuostue 94 Tiftik ve Skoç Paltolar Haki ve blö Pardesüler Muflonlu Krem Trençkotlar İngiliz Kauçuk Muşambalar ÜÇ AYDA BiÇKi VE Dikiş Fantazi ve Spor Kostümler Podö Peş Mantolar- Spor “Tayorler Müessesem yüzlerce. mezunlarının muvaffakıyetleri çe çitimal hayatta Çocuk Kostüm ve Paltoları Kadın erkek örme e Kazaklar ihraz ettikleri mevki dolayısile gurur hisseder. En son kolay Fransız — ii Spesial Kostümlüklerden Mame için mus Galen Kadın için ısmarlama ve oi meşhur makasdar M: Karlo tr imal İstanbul eminönü No. 15-16 KARAKAŞ ii mağazasına bu ilânı kesüp müracaat edin Bütün mahrukat A bulunur. Salamandra ve cins demir sakalar için biri Sovyet Antrasiti Mey AKL ARIYOR Kadın, Erkek ve çotul s her renk Empermeablize İliç liz Ga ib rdin Pardesiileri Eminönünde Köprübaşında 13 numaralı dair. İtil TÜMÜ Cİmiş ir i birinci katında İNGİLİZ PARARI (LEONLASNİK) olduğunu muhterem halkın nâzarı ıtlaına arzeyler orifer kazanı ve gaz UGUN AÇILIYOR ERK İş nevi dahi vardır. Mute. İngiliz et â izli KE a em m ai ie Krem emmi tal şi Mayasbaları ” ar 12'/, ” Galata Arapyan Ha 37 İnal fantağl 1 Hakiki İngiliz. 18 numaralı M. Bavranal” e FRANSIZ TABİ MADEN Su kilimi OLOYACm gpuşambalar hanesine müra Göbariln 25 erd 16'/, ii Telefon: Bahai 4585 ardesüler ” erse 2 YICHY ÇE | ESTİ NS Hakiki Mandel- 21) Mekteplilere mahsus gayet Müzayede ile satış la dn 2» müntahap çeşitlerde Cuma günü sabah saat 10 da Bey Şeker hastalığı -. Alâmı mafsaliye Sa iğ MUŞAMBALAR Öl iunda İstiklâi caddesinde İş bantasınm z Derdi ipi 1 36 Ja Ni Şervan üstünde Luvr apatımanının 2 numaralı viCHY > ETAT | MUSTAHZERATI dai 16! Satış de nn gayet maruf bir ME lar İn ” Toptan ve perakende âileye ar müzayede sure- px Ela Si ma vi VI v VICHY-ETAT TUZ» seen sara Vi İstanbul Maarif Müdürlüğünden: o (“5 VICHY-ETAT PASTİLLERİ aldı Nan ai YICHY-ETAT KOMPRİMELERİ > *-- bie iza yon Karahisar vilayeti ilk Mp muktezi defatirin ve İla pes keten ib ele ektrik avize- yle mak İçli. ie ” yede rio nümüre vE şartname mucibince 28/9/930 er, £ ii iş vi ape ve ve bâşka marka markalardân s aş tarihine müsadif pazar günü saat 15 te akl ihalesi icra edil- re münakasaya konmuştur. Nümune ve şartnameyi görmek iteybülerin idareye müracaatları ilân olunur. Etibba muhadenet ve ml ni taavün cemiyetinden: || | alebe kayıt ve kabulü | * > ni iz önümüzdeki Cuma günü saat on buçuktaj Yüksek baytar mektebi rektörlüğünden: Ee dir in aylık Içtimaı umumi aktedileceğinden azayı Yüksek ERİ m talebe kayıt ve kabulin teşrini evvel kira ocağına tesrifleri rica olun 250 bae EL am salik Kia lip olanların ykeller lar, Si ey alları en 100de et minat aa

Bu sayıdan diğer sayfalar: