26 Eylül 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

26 Eylül 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 2 Halk fırkası grubu Vasıf beyin dün saatlerce süren mühim nutku Ankara 25 ( Hususi ) — Halk de sabah saat elif meb söz alarak düşüncelerini izah nn İpi ii mebusu Rasih bey Halk fırkasının baki him gördüğü rağbetin nasıl zevale yüz tuttuğunu ve fırka e aya gm dal, çalı: üren uzun ve ateşi De etmiştir. Büyük bir alâka ile dinlenen bu nutukta hatip vaktile Halk fırkasının mecliste müraka- beye ve matbuat hüriyetine taraftar olduğunu, matbuat ten- hükümet Hatip şiddetli nr arasında sözüne devam ederek demiştir ki: “ Kuvvetli Kiki sokak te- > zahürlerine, gpuhalefetin tenkitle- rağmen Millet Meclisinin ekseri- yetine istinat ederek mevkiinde labilen hükümettir. Herkes sı n hüxümetin icraatı tenkit edilmediği .zamau iktidar vkiinde okalan 2 ai kuvvetinden ben şüphe ederi nm senelerdenberi hükü- e kaya m yollar devlet işi değil- dir. Bunları verelim, dedi. Fırl sene geçti, ini iddia etti, yolları devlete iade çi. zi doğrudur Dilme yorum, fırkanın bir senede değişen fikir- Akşam 26 Eylul 1930 | HUSUSİ TELGRAF HABERLERİ | Fırka grubu Cumartesi günü mühim kararlar verilecek Ankara 25 ( Telefon ) — Fia i ia 5 b ti zn olursa, istikbalden iz ler Gr Ömerler gi günü ederim teli pafıa vekilleri şahsi kanaatle değil, mi görem mukarrerat ittihaz fırkanın programile hareket etme- | edecektir. lidir. Devletin mühim işleri alel- Evelcde bildirdiğim © veçhile âcele çıkarılan | kanunlarla tedvir | bu anda mutemetler, müfet- edilemez.,, ööşlikler. ilga edilecektir. İdare Acele kanunlar heyeti 9 kişilik merkez etile Vasıf bey acele yapılan kanun- ları da tenkit rek: “ Kanun-Ş e başka milletleri . ederel apılamaz, kanun milleti akiki İmdi tetkik eğikrek yapılır. iş iş hayret bir süratle şerait dahi- Di melt lamel > demiştir. Yeni fırka Vasıf bey bundan sonra yeni fırkanın asıra tetkik .— iki fırkayı iktisadi nemde değişiklik si du; GALKL miş ve demiştir “ Bütün Miyei me in, koşuyor. li i köhn. siplerle asırda are —— ine meslek ebi rmayesini omemleke! — teneffü Ems dem meslek karşısında hiç mi yoktur, bunu asla kabul edemeyiz. Ancak böyle bir fırkanın mu- halefet etmesi meclise gelmesi, hükümeti tenkit etmesi, çok fa- ideli olacaktır.,, e f£ b ii bitirdiği an bütün mebuslar elini sıka- he hatibi alkışlamışlardır. eden sonra aktedilen ikinci öğleden evel devam edilecektir. Belediye intihabı (Baş tarafı birinci sahifede ) hükümetle mütesanit, yekvüci erbes fırka, namzetleri ara- bir kütle Ohalinde, hükümetin | sında ermeni, rum, musevi mazideki mes'uliyı > öge ğe atan. dan da üçer kişi kabul ediyor. Bundan asil, | bulunacaktır . Şimdiy kadi daha necip bir manzara Mz, mu?,, | mevzuu bahis isimler henüz Vasıf bey bi sonra hükü. kati değildir. e Yalnız o sabı met. icraatının daima kontrol İstanb bul mebusu Orfanidis efen- Sr amml ve matbuat hürriy ln ve | Musevi namzetler ir Raşel e ee ein nakleylemiştir. hanım ininde biri ardır. de tut e uula al nokta Serbes fırka nikap propa- Üz eya gandaları için muhtelif zevatı tezahürün Yl memnuniyet far çi arr de ettiğini söylemiş, İsmet tenkitlerden Ok lâzım geldiğini söylemiştir. Vasıf be; vergilerin ( cibayet usullerinden şikâyet etmiş ve bazı sui ii lere hücum etmiştir. bey rüşvet hastalığını izale için kanun- mediğini bu gibilere karşı fevkalâde tedbirler ittihazı lâzım geldiğini, köylünün altında bunaldığını, Ziraat Ban- kasının hattâ zarar ederek köy- » ni yardım etmesi lüzumunu ıştır. “Ta prensiplerine riayet asıf B. bilâhare dedi ki: kanunları hazır- kamwın prensiplerinden e ilm larken fi! mü'her: ollıdır, Meselâ 2 seni vukat Hayri, Ziya Molla, Orhan Mil Beyazıt'a avukat Mahmut Kâmil, Adalara Sadi. Rıza, Kadıköyüne Dr. Nazif, Hikmet beyler ayrıl- yi > ara- müderris ail Hakkı ve Şeri Eyice Nezihe Muhiddin hanım da lüzum görülen yerlerde fırka programını izah edeceklerdir. lari Fehmi > irtihalini teessürle yazdı- A beri meclisi reisi doktor hmi aym enazesi bugün kendisini büyük” bir kalabalık talan “si ve metfenine tevdi edilmi lerhumun ailesine ve . “iz rına teki “ taziyet beyan ederiz. Binadan düştü yaralandı! Mustafa düşmüş, ağır surette 40 kişilik umumi heyetten kep olacaktır. Bu heyetler meclis tarafından intihap Vilâyetlerde iile heyet idare- leri mahalli teşkilâtı ( tarafından intihap edileceklerdir. Yalın mü- him mahallerde merkezden fırka kâtibi o namile memui 1 tayin edileceklerdir. Bu suretle fırka ME yy fezallip “ikirlerinden aza “Bugünkü içtima Ankara, 25 (Telefon) — Fırka grubunda söz söyliyen hatiplerin ir Meri üzerinde in öğleye eratı ecek, ye tebellür eden bu ların karar şeklinde hükümete tebliği muhtemeldir. İzmirde Mevkuf gazeteciler 1 teşrinievelde muhakeme edilecekler İzmir 24 (Hususi) — Mevkuf gazetecilerden eye iri Bedri, hzat ii dullah Abidin beyl ugün Ağır cezada ilk sorguya Bi ve m iza y İzmire geldiği gün nümayiş için rna teda- rikile halkı davet vu ai — zabıtaca tevkif e: Keri arkadaşı Rıza 20 vi mev- kufiyelien sonra müstantık kara- rile serbest bırakılmışlardır. Selim Ragıp bey Mevkuf Son posta mesul mü- dürü Selim Ragıp bey dün bin lira kefaletle tahliye edilmiştir. Hüviyeti anlaşıldı! Yaralar cinayet hissini vermektedir abah Sirkecide araba vapuru iskelesinde bir ceset bu- lunmuş, morga nakledilmiştir. Cesedin hüviyeti tetkik istiyen Şehzade da altı caddesinde 43 li. li oturan ecati isminde dinin oğlu olduğu anlaşılan Meh- met ati efe 23 Nec ndi henüz yaşındadır. u gencin bir aşk yüzünden intihar ettigi şayi olmuşsa da başında ve boynunda yaralar görül- mesi şüphe hasıl FE Morgun bugün vereceği rapor hadiseyi mk ilaintakpi | Bekeinin p parası gitti! ! Taksimde merkez garajında | da Bebek ek yatağı altın- n 29 İd Yeni kabine Programda mühim esaslar bulunacak - Kabine U Ankara 25 (Telefon) — lerini bildirdiğim zevattan E kül edecektir. a nd Paşa, meclisin ictimaında ietimai, iktisadi ar işçilere teallük-eden ee yeni. esaslar kabul edeci Bugünkü celse Mühim müzakerenin cumartesine kalması muhtemel Ankara 25 | Hususi) — - Büyük Millet e bugün nra içtima edecektir. Bu içti- mada Fethi bey de Gümüşhane fta Fethi be; ntihap edildiği bildiril- ig Bu gü kanun müzakere ve ağlebi ihtimal ittifakla kabul edilecektir. Bu akşam İsmet Paşa Hz. istifa “ecek ve cumartesi nü in m meclisten itimat reyi isi et Paşa ile Fethi ipi ei mü: ogün vaki olması muhtemeldir. Urfanın ticareti Bir sene zarfında Suriyeye rai ve oradan ithal edilen eşya Urfa 23 (Hususi) — 929 s inde Urfadan (1,200,900) liralık Since yapılmıştır. Bu miktarın kısmı azamı Suriyeye ihrac edilen Koyun, a deri, ham kenedir ve saireye aiti Suriye halâ ihracata tekabül yel Pa sene geçen nisbeti azdır. Koyun ihracatına kapiler baş- lanılmıştır. Yağ ve yün ihracatı hemen yok gibidir. anın Suriye ile münasebatı ticariyesi günden güne az e ve ancak tüccarın yüzde Suriye ile muamele Gİ LİL Yüzde doksan beşi ise İstanbul ve Mersin tüccarlarile, muameleye girişmişlerdir. Urfa köylerinde müstamel bir kaç cins manifatura ve saire gibi Türkiyede imal edilmiyen eşya dahilde temin edildiği takdirde Suriyeden bir çok eşyanın ithal edilmiyeceğini ai göstermek- tedir. Urfa ticaret ve sa nayi oda- sında 3 birinci 21 ikinci 37 üçüncü 131 dördüncü sınıf büyük ve 368 küçük tacir ve san'atkâr mnkay- yettir. ». Para kanunu Ankara, 24 — kıymetini korumak olunan m lâyihası iktisat, ma- e bütçe encümenleri tarafın- dan tetkik. LAR in ik umumiyesine sevkedilmi ölü ef İzmirden anica Adnan vapu runda Kür t Ali zevcesi a ziy ölü emi zi Aile faciası Bir bahçıvan eski zevcesini öldürdü kendini yaraladı u sabah Kadıköyünde Osman ağa mahallesinde bir cinayet bii n ölmüş ve Cinayeti yapın Mehmet Ali isminde bir bahçıvandır. Bahcıvan Mehmet A Ali bu sabah saat 8 de Piripaşa sokağın. da oturan mirela. m be eyin evine gi pence: oturan eski zevcesi Ne. dime mm tabanca il del e Siir. Kuram iii göğsüne e sali lir derhal öldürmüştür, Katil bah- çıvan cinayeti yaptıkten sonra bir is o Eakilel eriş ve Sürey' de bıçağını sekerek kendini. karnın- dan vurm inim ei "tehlikeli olan bah- çıvan tıp fakültesine ginirizi kadina möbelçi müddeiumumiliğ esip NN Bahçıvan İrez et Ali son günlerde eski zev- sesi banal istemiş, mütema- menfi cevap almca bu a ise yapmıştır. Muhtelit takımdan beklediğimiz Yarın, 26 eylül cuma günü mühim ve cok heyi e İn maç daha ezilir Bu müsabakanın ne kadar mü- > a, olan muhtelit takımın İstanb > lünün en güzide ve en kuvvetli ir kkülü Iduğunda hiç kimse şüpheye ir aya > muh- elitte mevki alacak üzerlerine bu itnlirda izahı kabil e bir yük almakta- dırlar.26 eylül cuma günü muhtelit Mi ME çıkacak oyun. eruhte etm ekte olduklar etice ilkeli mubhtelit takımımızdan bir galibiyet ( bekliyo: Sebebini izah e Paz: ünü Fenerbahçe - II Ker maçı 3 2 lehimize neticelendi. Buna Fenerin güzel oyunu amil olmuş- Fakat, dün de yazdığımız iyi neticeyi tesadüfe li ler de bulunmakt. aç in pazar cenin hiç de tesadüf ve şans eseri olmadığı anlaşılacaktır. İşte biz bütün b eplerdeni cuma günü yapılacak muhtelit nın zanılmasını tal maçı istiyor ve bekliyoruz. Kal yh tekrar ediyoruz: Muhte tülimde Bu çol A nasıl teşkil edileceği “hakkında henüz bir arın yazacağız. im. Rifat

Bu sayıdan diğer sayfalar: