24 Kasım 1931 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

24 Kasım 1931 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

24 Teşrinisani 1931 EV-KADIN.MODA EK) Zarif bir kaç sabahlık: 1 - Penbe krep dö şinden sabahlık, 2 - Mor kadifeden sabahlık, ( Ayni renk ipekli ile yaka ve kolları süslenmiştir) 3 - Yeşil krep satenden sabahlık ( Kolları ve yakası açık yeşil krep satenden yapılmıştır ) 4 - Çiçekli kırmızı ipekli ile kaplanmıştır ). kadifeden sabahlık ( Yakası, kolları, kuşağı kırmızı Eski şapkalar Bunlarla yastık ve çanta yapılabilir Geçen ve evvelki seneler kadın şapkaları açık renk fötrlerden yapılıyordu. Penbe, mavi, yeşil, sarı fötrden şapkalar pek çok giyilmişti. Eger şimdi giyilmiyen bu renklerde bir eski şapkanız varsa bundan son moda yastık ve çanta yaptırmanız mümkündür. Yandaki 1 numaralı (resimde görülen çiçek gayet basittir. Açık renk fötrden üç yuvarlak kesilir, etrafları makasla festone edildik- ten sonra birbiri üzerine yerleş- tirilir, ve en ortasından fötrün renginde bir boncuk ile dikilir. Eger koyu yeşil bir fötrünüz varsa ondanda yapraklar ve saplar kesilir. Fötr yoksa yeşil dıradan da bu yaprakları yap- mak kabildir. I Numaralı çiçek etrafı siyah kadife ortası açık yeşil satenden yapılan yastıgı süslemektedir. Çi- çek pembedir. LI Numaralı çiçekler aynı tarz- da, fakat daha küçük olarak yapılmıştır. Bunlarda tekerlek yastığı süslemektedir: Bu yastığın etrafı lâcivert, or- tası mavi çiçekleride sarıdır. Siyah ve beyazın bu sene çok moda olduğu malümdur. Resimde görulen çantanında yarısı siyah, yarısı beyaz ipek kadifesindendir. Çiçek beyaz fötrdendir.. Kürk çantalar Mantoya uygun kürkten yapılan çantalar en son modadır. Kürk çantalar en çok brayşvanztan siyah ve kahve rengi olarak yapılmaktadır. Camları temizlemek usulü Aynaları ve pencere camlarını en iyi temizliyen gazete kâğıdıdır. Gazeteyi suya batırıp sıkmalı sonra temizlenecek cam üzerinden geçirmeli. Diğer kuru bir gazete ile camı kurulamalı. Cam ve ayna gayet temiz olur. Fındıklı kek Harcı : 100 dirhem ince şeker, 100 dirhem kavrulmuş fındık, 100 dirhem kuru üzüm, 150 dir- hem un, 5 yumurta. Yumurtaları iyice dövdükten sonra içine şeker, fındık, yıkan- mış üzüm, ilâve ederek güzelce vurmalı, nihayette un konularak karıştırdıktan (sonra yağlanmış | bir tepsiye iki parmak kalınlığında dökülerek fırında pişirtmeli. Arzu | | edilirse tepsiye yaymıyarak kura- | biye şeklinde koymak da kabildir. Yaldızlı kaşlar!... Amerikadan Avrupaya geçen yeni bir moda Garip modalar ekseriya Ame- rikadan çıkar ve dünyaya yaylı Kırmızı yeşil, yaldızlı tırnaklardan, elbisenin renginde boyanmış saç- lardan sonra şimdi de sarı ve beyaz yaldız sürülen kaş ile kirpik moda olmuştur!... Kaş ve kirpiklere sürülen bu yaldız bir nevi rimeldir. Balolara ve suvarelere giderken sürülen yaldız sarışınlar için altın rengi, siyah saçlılar için de gümüş renği- dir. Rivayete nazaran bu rimel gözlere madeni akislarla par- laklık verdiği için çok beğenil- mekte imiş... Bize kalırsa bu yaldızlar ne kadar parlaklık verse hiç bir za- man muntazam kaşlar altında, kıvrık o kirpiklerin (o gölgelendiği gözlerin letafetine gelemez. Bu yeni moda bize gelmediği için kirpikleri sıklaştırmak, uzat- mak, ve kıvırtmak, çarelerini öğreteceğiz: Her gece yatarken, bir kibrit çöpünün ucuna küçük bir parça pamuk sarmalı ve bunu hint yağına batırmalı. Öu yağlı pamuğu (kirpiklerin (köklerine sürmeli ve yatmalı. Sabah yıka- nırken kirpikleri parmaklarla tan- zim etmeli. Üst kapakları yuka- rıya , alttakileri aşağıya doğru düzeltmeli. Az zaman zarfında kirpikler sıklaşır, uzar ve sabah- ları verilen biçime göre kıvrık bir şekil alır. Sırça sürahileri nasıl parlatmalı? Sırça sürahilere billur parlak- lığını ve şeffaflığını vermek için, sürahiyi yıkarken içine ezilmiş bir yumurta kabuğu, bir kaç parça patates ve ufak ufak kesilmiş İ sünger kâğıdı (papye buvar) par- çaları koymalı. Üzerine su koy- duktan sonra şişeyi iyice salla- malı. Bir kaç su çalkaladıktan sonra şişenin parlaklığına hayret etmemek kabil değildir. Suriye ne olacak? Fransa Suriyeden çekil- mek yollarını arıyor Suriye ile Irakın, kral Faysalın idaresi altında birleşmesi muhtemel Şam şehrinin umumi manzarası Umumi harpten sonra Suriyeyi İşgal eden Fransızlar oburada nüfuzlarını muhafaza etmek için milyonlar sarfetmişlerdir. | Buna mukabil Suriyeden büyük bir istifade temin edememişlerdir. Vakit vakit çıkan ihtilâllerden başka Suriyede halk arasında daimi surette bir istiklâl hareketi vardır. Bu hareketin her gün bir gaile çıkarması muhtemeldir. İşte bunları nazarı dikkate alan Fransızlar ötedenberi Surye mese- lesinin kendilerine muvafık bir surette halli için çare aramakta- dırlar. Yakında İngilizlerin Iraktan çekilecekleri haberi üzerine Fran- sızlar Surye meselesile daha ciddi surette uğraşmağa başlamışlardır. Deyli telgraf gazetesinin dip- loması muharriri Suryenin vaziyeti ve Fransanın düşünceleri hakkında şayanı dikkat bir makale yazmış- tır. Muharrir bu makalesinde diyor ki: Fransa hükümeti Suriyedeki Fransız fevkalâde komiseri ve Suriye efkârı umumiyesinin bü- yük nüfuzlu bazı liderlerile isti- şarede bulunarak Suriyenin ileri- deki vaziyet ve rejimini ehem- miyetle tetkik ediyor. Iraktaki Ingiliz mandasi gelecek eylülde nihayet buluyor. Bu hal Suriyede istiklâl hareketini bir kat daha kuvvetlendireceğinden Fransız memurları için müşkülât artacaktır... Binaenaleyh Suriye mandasının bir an evel terkedil- mesi fikri Pariste (yerleşmiye başlamıştır. Diğer taraftan Fransa Suriye mandasından vaz geçmenin bu yerlerin başka bir devlete ve meselâ Italyaya terki manasına gelmiyeceğine kat'i surette karar vermiştir. Suriyenin âtisi için düşnülen çarelerin arasında Suriye tahtının Irak kralı Faysala terki de vardır. Kral Faysal geçenlerde Parisi ziyaret etmiş ve burada fevkalâ- de hürmetle karşılanmıştı. Halbu- ki ayni hükümet on sene evel Faysalı (o Suriyeden (O koğmuştu. Fransadaki müstemlekâtçı fırka- nın fikrine göre Suriye ile Irakın kral OFaysalın saltanatı ve Fransanın sahabet ve hima- yesi altında birleşmesi Fransanın umum Arap ve müslüman âle- minde nüfuz ve itibarını ziyadesile kuvvetlendirecektir. Bilhassa kral Faysal Obiraderi sabık Hicaz kralı (OAliyi (OBağdatta vekil bırakarak paytahtı buradan Şa- ma makledecek olursa Fransız Kral Faysal müstemlekâtçı fırkasının maksadı tamamile husule gelecektir. Bundan sonra Faysalın üçüncü biraderi Maverai Erden kralı Abdullahı da Haşimi hanedanının riyaseti altındaki Arap federas- yonuna girmeğe razı edeceği zannolunuyor. Şunu dahi söylemeğe hacet yoktur ki Fransa Suriye üzerin- deki mandasından ancak Kral Faysal ile Irak ve Suriye büyük millet meclislerinden en sıkı temi- nat alınmadıkça vaz geçmiyecektir. Evvelâ Fransa Suriye ile akte- deceği ebedi bir ittifak muaha- desinde bir fransız askeri heyeti ile Suriyenin harp kuvvetleri üzerinde murakabesini ve Suriye- nin bazı mali ve adli işlerini kendi nazareti altında bulundur- mayı istiyor. Ahalisi hıristiyan olan Lübnan için hususi bir idare tayin edil- ve Fransızların maarif ve mesi dini müessesatı ve alelümum hıristiyan ekalliyetler | için geniş mikyasta teminat iştenmesi muh- temeldir. Fransa Irakta İngilizlere göste- rilen iktisadi imtiyazları Fransızlar için de istiyecektir. Tabii Ingiltere de Suriyede İngiliz tabaası için ayni hukuku istiyecektir. Suriye ile Irakın bir hükümdarın idaresi altında bulunması Musul petrollarının Akdenize nakledecek boru hattı hususunda Fransaya sevkülceyiş (— cihetinden (omühim menfaatler temin edecektir. Yalnız Italya ve diğer devletlerin bu Fransız - Arap düşüncesine karşı ne gibi vaziyet alacakları bir meseledir. Bu tasavvurdan Siyo- nistler oşüpheleneceklerdir. Ibni Suut da pek memnun olmıyacaktır

Bu sayıdan diğer sayfalar: