22 Haziran 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11

22 Haziran 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

22 Haziran 1934 Deniz yolları İŞLETMESİ Acenteleri: “Karaköy - Koprabaşı Tal, 42362 — Sirkeci Mohürdarzade, Han “Tek 2274 Ayvalık sür'at yolu MERSİN pi, Cumartesi 17de Sirkeci rıhtımından kalkacak İzmir'e kadar gidip dönecektir. “3395, Mersin yolu ANAFARTA j7“. Pazar 10 da Sirkeci rbtr- mından kalkacak. Gidişte Ça- nakkale, İzmir, Küllük, Bod- rum, Rodos, Marmaris, Dalyan, Fethiye, Kalkan, Kaş, Finike, Antalya, Alanya, Anamor, Mersin'e, Dönüşte bunlara ilâveten, Taşucu, « Kuşadası, Geilbolu'ya uğrayacak yalnız. Anamur'a uğramıyacaktır. Scandinevian Near Easf Agency Galata 6 ncı Vakıf han (Sabık | Arapyan han) 4 üncü kat Tel. 44957 -8 - 40923 Svenska Orient Linien Gothenburg Gotlenburg, Stokholm, Os1> Danzig, Güynia Copewuhag Abo Reval ve bölen baltık limanlar Şark ve Kere ücnis taşlıcn Ilmanları gmde Lir szimek ve avdet için müm tayam pestelar, Güynün - Danzlg - Gotkenbürg ve Osladan buklenen vapurlar, Blaland vapuru 23 Haziran doğru, Vıkingland vapuru 25 Hazirana doğru Roland vapuru 23 Temmuza doğru, Yakında İ-anbuldan Hamburg Rötar arasnda 16 dam - Kopenhaz, Göyniz Gatehburg, Dantzig » Stakhulm, ve Oslo, limanları için hareketederek vapurlar, Blaland vapıru 26 Hazirana doğr Vikingiand vapuru 30 Hazirana doğru Roland vapura 25 Temmuza doğru, tafsilit için Galala'da Gine i Arspyan hanında) 4 üncü Asliye Alime H. hakimliğinden : Eyhpeultanda Kinlmesçit mahalle ve caddesinde arap Hayriyo H. m 81 No. 1 hanesinde Yusuf kızı Fauna Seniha, uratpaşa mahallesinde 19 No.lu haneda, mukim Yusuf Çavuş tarafından aleyhi nize açılan tesçili tale davasına ikar metgilimzın meçhuliyeti hasebile dave diyenin on beş gün müddetle ilânen tebiigime © Karar verilerek © tahkikat 6/9/954 tarihina müsad perşembe günü, saat 10 A bırakılmış vo imlâ ebilen daveliya varakası da malıkemo dv hünesina silmiş olduğundan muayyen olun gin ve saatte Istanbul asliye mah: keieci altıncı hukuk dairesi tahkikat bakimiiğine gelmediğiniz. takdir Kikata gıyabınızda bakılacağı tebii mar don: İstanbulda. sirkecide Türkiye ole: izde müteveffa doktor Molmet Ali bey, kerimesi Meşküre hanıma, Orhan Gazi kasabasında mukim Gani: me hanım sleyhine ikame eylediğiniz. iptali vesâyet davasının icra kılmmakta. olan rauhakemesinde ilâmen tobliğak. ie- rasına yağmen gelmediğinizden hı mızda giyap karar ittihaz ve ilânen teb ligin mahkemecn karar verilerek mü- çarşamba günü &. 9 tayin kılmıcış ol uğundan yevm ve vakti mezkürde bürdirna asliye hukuk mahkemesinde, bizyat hâzır bulunmanız ve ya tarafı. Gan musadlak yekdistnameyi baiz bir vekil göndermeniz ve aksi takdirde mı hakemeye kabul olunmayazak mul menin gıysbınızda rüyet edileceği tebliğ makamına kalm olmak üzere ilân olunur. 680) Hünkâr suyu Hor sene olduğu gibi bu sena dahi Beylerbey Musiki Heyeti ae | VAPURCULUK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ İstanbul Acentalığı Liman ban, Telefon: 22925 Trabzon Yolu DUMLUPINAR gi biran PAZAR günü eaat 90 de Galata rıhtımındanı kalkaca e: Zonguldak, İnebolü, Ayana, Samsun, Ünye, Ordu, Giresun, Tirebolu, Görele, Trabzon, ve Rizeya dönüşte bunlara ilâveten. Of, ve Sürmenayo uğrayacaktır. Dr. Hafız Cemal Dahiliye mütel Cuma ve pazardan başka günlerde öğleden sonra saat (24 den 6) e kadar İstanbulda Divanyolunda (118) nu- mi almana el im Mazim e e a Yali amman li Kandilli 38 — Beylerbeyi gm Dr. AHMET ASIM mm Ortaköy Şifa Yurdu Tramvay yolu Muallim Naci bey cad.115 İstanbulun en güzel yerinde, geniş bir park içinde, her türlü asri kosforu havi, çok temiz, bakımı çok ii) fiatleri çok ehven ve kadın erkek her türlü hastalara açık hastane. l Yatak fiyatleri 2 liradan itibaren Doğum: 8 günlük ikametle beraber 5 Apandisit ameliyesi: 10 günlük ikametle beraber 40 FIKRİYE Hanım PANORAMA Bahçesinde İLÂN Osmanlı Bankası hissedarlar umumi beyeti 1934 Haziranının 19 uneli Salı günü Londrada toplanmıştır. İdare Meclisi tarafından hisse- darların taadikıma arzedilen mu | karrerat ittifakla kabul olüm- muştur. 25 Haziran 1934 tarihinden itibaren, 65 numaralı kuponun | ibrazı mukabilinde hisse başma temettü olarak 3 şilin verilecektir. lira 1 ci katında salon. 2 — Çenberlitaş, Mollafenari, Mahmudiye C. i No hi hane. 2 4 — Hırküişerif, Akseki, Cami 5. 7/1 Nolu 7 5 — Beykoz, Atikçeşme, |, - 6 — Hocapaşa, Karaki Hüseyi mektep mahalli, 7 — Kanlıca, Cami avlusunda 10 No.lu dükkân. 8 — Çelebioğlu Alâettin Marpuççular, 16/1 No.lu dükkân. 9 — Hocapaşa, Emirler, Hamidiye C. 57/46 |, 5 10 — Bayazıt, Eminbey, Tramvay C. 5 No. lu üstünde odaları müş- temil dükkân. 11 — Çelebioğlu Alâettin Yeni Cami avlusu 109 No. lu dükkân. 12 — Gedikpaşa, Divamâli 61 No. lu dükkân. 13 — Küçükpazar, Hoca Hayrettin, Sebzeciler 153 No.lu dükkân. 14 — Galata, Sultanbayazıt, Yenişehir 40 No. lu dükkân. 15 — Bayanıt'ta Simkeşbane altında 93/89 No.lu dükkân. 16 — Çelebioğlu Aletin, Yenicami avlusunda 90/54 Numaralı dükkân, 17 — Kumkapı, Tavaşi Süleymanağa, Çeşme 8. No.lu dükkân. 18 — Bahçekapı, Şeyh Mehmet Geylâni, Peynirci 5. 22/24 No.lu dükkân. 19 — Tahtakale, Rüstempaşa, Papasoğlu 22 No.lu mağ 20 — Koca Mustafapaşa, Mektep 5. 5 No.lu arsa, 21 — Bayazıt, Simkeşhane altında 105 No.lu dükkân. 22 — Çelebioğlu Alâettin, Çavuşbaşı 5. 22/14 No.lu han, 23 — Bahçekapı, 4 cü vakıf han Ici kat 10 No. lu oda, 33/23 Noh )rhaniye, 4— : » asmakat36 »— . > m 37489," 40 No hu odalar. a ” » Zci kat 26 No. oda. n— » ” » 27, 28 No. lu odalar. Le ” w Acü kar 17 No.lu oda. »— Oy 23,24 No. lu odalar. Min » w zemin kat 15/16 No.lu dükkân, n— » m z 8 No, mağaz. 32 — Galata, Şahsuvar bey, Karanfil sokağında arsa ve üzerinde baraka, 83 — Bahçekapı Dördüncü Vakıf Han dördüncü katta 15 No.lu oda, Balâde yazılı emlâk 935 senesi Mayıs nihayetine kadar pazarlıkla kiraya verileceğinden talip olmak isteyenler Haziranın 27-ci Çar- şamba günü saat 15e kadar Evkaf Müdüriyetinden Vakıf Akarlar Kalemine müracaatları. (8385) Büyük Tayyare Piyangosu 3 üncü keşide 11 Temmuz 1934 dedir Büyük ikramiye 50,000 liradır. Aynca 4 10.000, 5.000, 4.000 Liralık ikramiye ve 20.000 Liralık bir mükâtat yardır. 1 — Kabataşta inşası mukarrer levazımalı umumiye bina ve anbarının inşaatı kapalı: zarfla" kırdırmağa: konmuştur. 2 — Kırdırma gartaamesile evraki fenniyesinin musaddak suret- leri (10) lira mukabilinde Cibalideki Levâğıt! Mubasibi Mes'ullük vermesinden alınacaleı 3 — Kurdırma 16/7/934. tarihine müsadif Pazartesi günü saat on beşte Cibalideki Alım Satım Komisyoriüda icra olunacaktır. 4 — Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yukarıda tayin olunan gün ve saatten evvel Komisyönd “verilmelidir. 5 — Kırdırmaj tnamenin dördüncü inaddesinde yazılı olduğu i veçbile fenni ehliyet bulananlar iştirak edebilirler. 6 — Her istekli bedelin */ 7,5 gu olan (4875) liralık muvakkat teminatı tayin olunan saatten evvel teslim etmelidir. 7 — Kırdırma için tayin edilen saatte tutulması âdet olan zabit kâğıdı doldurulduktan sonra bir teklif kabul edilmez. (3302) Gayrimübadiller Takdiri Kiymet Komisyonundan: 920 No.dan 951 No. ya kadar 23 Haziran Cumartesi 25 Pazartesi o 952 No.dan 981 No.ya |, 7 Çarşamba, 982 ,, 1018“ 28 , Perşembe 1014 , ,, 1044 |, numaraları yukarıda yazılı Gayrimübadillerin yüzde 25 be sabile bonolarını almak üzere hizalarında gösterilen günlerde Ko- i 3400, Yukarıda yazılı malzeme Köpali zarfla münakasaya konulmuştur. © İhale 28/6/1934 perşembe günü saat on dörttedir. O saatten sonra teklif kabul edilmez. Münal girmek: isteyenler teminat tarı vesaire hakkında malümat almak ve şartnameyi görmek için her gün Taksimde Sıraselvilerdeki idare ' binasında malzeme şef- liğine müracaat edebilirler. “3403,, Haydarpaşa Emrazı Istilâiye hastanesinden: Hastanemize 35 lira ücretli iki hasta bakici alınacaktır. Küçük sıhhat mektebinden yahut hilâliahmer mektebinden veyahut kabile mektebinden mezun olmak şarttır. Taliplerin vesikalarile mülessesemize müracaatları ilân olunur.“3380, Belediye Sular idaresinden: Ş 0015 lik kurşun boru O 10500 kile e 500 , 0,030 "w 50 0,040 ,, " ” 300 m Külçe kurşun 12.000 Yukarda yazılı malzeme kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. İhale 28/6/ 934 Perşembe günü saat on dörttedir. O saatten sonra teklif kabul edilmez. Münakasaya girmek isteyenler teminat miktarı ve saire hakkında malümat almak ve şartnameyi görmek için her gün Taksimde Sıra servilerdeki idare binasında Malzeme şefliğine müracaat edebilirler, İlk mektepler talebesine müjde Tarih dersleriniz! kolayca ve herkesten daha İ için alacağınız kitap: Yardımcı Tarih Hulâsası 124 sahife - Yalnız 10 kuruş Posta Dereti 8 kuruş meli AKŞAM KiTAPHANESİ 121, Ankara caddesi İnhisarlar İstanbul Baş Müdürlüğünden: 934 Mali senesi zarfında Kasımpaşa ve Sirkeci ambarlarına get, trilecek cem'an dört bin ton tuzun bamaliyesine ait birinci müna- kasıda taliplerinin sürdüğü pey haddi lâyik görülmediğinden münakasa mülddetleri 23/6/934 tarihine müisadif cumartesi günü anat 16 ya kadar uzatılmıştır. Bu işlere ait şartnameleri görmek İsteyenlerin Baş müdüriyetimiz muhasebesine müracaatları, (3285) Hor cuma derayı abeniç edecektir. (560) EEE

Bu sayıdan diğer sayfalar: