29 Haziran 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6

29 Haziran 1935 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Memleket haberleri | İzmirde bir cinayet Bir genç eski dostunu bıçakla 6 yam ağır yaraladı İzmir 25 (Akşam) — Tepecik- 23 yaşında ve adlı bir ka- dın vardır. Bu kadının Muhiddin adında bir dostu vardı. Muhiddin parasının büyük kısmını bu kadı- na yedirmiş ve paraları bitince dost- Tuktan çıkarılmıştır. Bundan muğ- ber olan Muhiddin; kadına tek- rar metresi olması için haber yol- lamışsa da Hayriye bu teklifi reddetmiştir. Muhiddin, bundan sonra intikam il memuru; bus raya girip çıkanların üstlerini ari- or, bıçak ve tabanca bulursa alı- yordu. Bıçağını portfoyu içine sak- Yaralı Len hastanede lıyan Muhiddin, polis muayenesi- ni atlattıktan sonra umum umhanele- rin bulunduğu sol arkadaşile birlikte Heyriyenin dı- şarı çıkmasını beklemişti 4 9 Saat 23 raddelerinde Hayriye e ge- Muhiddinle Osmanı yakalamış e dır. yriyenin büyük damarları kesilmiştir. Kendisi hemen bir kliniğe götürülerek ameliyat ya- pılmış ve kesilmiş olan damarları dikilmiştir. Bu ram hayatı kur- tarılmıştır. Müdd n ve Muhiddin tevkif edilmişlerdir. Konyada cinayet Iki köylü, lü, eski bir kin yüzünden diğer iki köylüyü öldürdü Konya 27 (Akşam ) — Burada yünden Durmuş Ali ve arkadaşı Mehmeddir, 5 inen işlerini görmek e Konyaya mea > ii getirdikleri leri satmışlardır. ayni ki iki düşmanı vardır. Bunlarla bir ex kavga etmişlerdir. e e Ali, Durmuş Ali ve e Bizlerle Konyaya kadar takib etmişler ve iki gün evvel Kapı ca- miinden çıkarlarken üzerlerine e etmişlerdir. 'amiden çıkan halk, silâh ses- işi üzerine kaçışmağa başladı- ğından, iki katil bundan istifade ile kaçmışlardır. Fakat iki saat sonra send ir, urmuş Âli hastanede ölmüş- tür. Mehmedin yaraları ağırdır. - Kaçakçılar Bir ölü, biri yaralı olarak ele geçirildi ettiklerinden abelede bulun- Kaçakçılar ateş jandarma da muki alar kendileri. ni araştırıyorlar, Hava kepezi yardım Babaeski (Ak: — Hava ku- Fu ardım için burada bir ei emin Halk hav: tehlikesini bilen üye eğ Samsunda miting Samsunda hava tehlikesine kar. şı büyük bir miting yapıldığını ür direktörü Cemal Gültekin söy- — söylerken, aşağıda saylavlar, ve hükümet erkânı görünü- Piar yangını Beş ev yandı, 40 kişi açıkta kaldı Bursa 26 — Geçen gün Armut- İu yanındaki Fıstıklı köyünde bir yangın çıkmış, beş ev yanarak kırk köylü açıkta na söndürmek için Ar. tludan motörle tulumba geti- ilişik Şiddetli bir rüzgâr, köy- lüyü Le korkutmuştur. Ni kaymakamı bay Gani deo tiyde bulunuyordu. angında, ge KR a il getirdiği ekleri gidi ve e Ri arttırmaya (çıkarılarak 70 lira kadar para toplanmış ve bu para ile açıkta kalan köylüle- re ilk yardım yapılmıştır. Köylüler, Kızılayın yardımını | dilemektedirler. Koza ürünü Bursada yeni ürün ie milyon kilo Eni koza dökümü Ekmen Hergün at, araba, o- tomobil gibi birçok» slnikik İka za gelmektedir. u yılki koza ürünü bir yz milyon kilo olarak or or. Düne kadar kalan o lip satılan yaş koza yüz otuz bin kiloyu geçmiştir. Orta fiat 71 ile 77 arasındadır. En iyi kozanın kilosu 90 ili kadar satılmaktadır. Edir > Fiatlerin yüksek olacağı umulu- yn > ei ekirdağ (Akşam Saray- iy ya atlı - Nk ve Tekirdağ - Hayreb <a yolların- aki inşaat devam etmektedir. Tekirdağ - Hayrebolu İl do- küz adet betonarme menfez köprü yapılması Karam ve inşaata başlanmıştı Yeni ii e Tekirdağ kazalarında 16 mektep yapılıyor Tekirdağ (Akşam) — Tekirdağ -vilâyetinde yaptırılmakta olan 16 ilk okul inşaatı bitmek üzeredir. Bu okullardan Tekirdağının Fer- hadanlı köyünde yapılan 5, Mü- reftedeki 5, EE 5, Sara- yın merkez n dershaneli- dir ki, bitilimln ii inşaatı bit- miş ve binaların üzerleri örtülmüş- Fr, Şarköyün Gaziköyündeki 3, Hoşköydeki 5, Eriklice köyünde- ki 3 dershaneli okulların duvar inşaatları bitmiştir. Çorlunun Aşağısırt köyündeki 3, Kara Mehmed köyündeki 3, Pr. narbaşındaki 3, Paşaköyündeki 3, Bahçeağıldaki 3, Beyazköyde- ki 3, Kapaklıdaki 3, Çayladaki 3, ukuryurd köyündeki 3 sınflı o- kulların inşaatına da devam edil mektedir. AKŞAM s Yazan: Mustafa Ragı Şayed Şemsi paşa initlilek olu! ursa.. , Cemiyetin yaşadığı bu çok na- ve tehlikeli günleri atlatmak lüzamda, Bunun için de bir taraf- tan inkılâ; mak i İs girişilen mekle bera- e ileri geleceğine hiç şüphe et- mişti. ani daha ilk günlere ka- dar Selânik merkez kumandanı lâzım beyin yaralanması bunun üzerine iri gönderilen İs- mail Mah heyetinin hiç bir inuvaftnkiyet elde edememe- vermiş, faaliyetini daha açıkça yürütmekte mahzur olmadığı ka- naatini vermişti. F ei lice Manastıra gönderilmiş v: miyetin «merkezi yari Selânik- ten Manastıra geçmi iler. i paşa kuvvetleri li inklâ pçıları ezme- ge muvaffak olurlarsa Selânik ve civarındaki teşkilâtı kurtarmak mek ve nastı, yapılamıya- k inkılâbı Selânikte yaparı Abdülhamidi bir «emi i» ri vaki» kar- şısında bulundurmak çarelerine baş vurulacaktı. Bu vere si l eee için de her şe; sonra (merkezi umumi) bu düşün- cesini yerine getirmek şarelerine baş vurdu. Abdülhamid, mL yapacağı tenkil hareke- eki kuvvet- ini düşün- niğe ene li düşünmüş, bu- un için de aha yolda inkılâp fikirlerini aşılamağa, bun- ları Abdülhamid hükümeti aley- hine çevirmeğe » hazırlanmıştı. Diğer taraftan Enver beyden başka genc zabitlerin de çeteler teşkil etmek ve bu çetelerle gaye- sine erişmek yolunu araştırıyor- du. İşte Şemsi paşa bütün dehşet ve kuvvetile Selâniğe ve buradan da Ee giderken (merkezi umumi)de böyle bir vaziyette bu- Tunuyor, giriştiği tarihi davayı ta- MEŞRUTİYETTEN ÖNCE Manastırda paftlıyan tabanca 29 Haziran 1935 “ Sıra No. 724 sama dl Lr için bu suret- le «Terakki ve ağ cemiyetiy- nin faaliyetini arttırması ve teşki- bilhassa meş“ ir ay önce . Cemiyetin bu suretle da- ei düşmeyen ve tan bu nazik ve tehlikeli vaziyet- ten nasıl kurtulmak mümkün ola- cağını aralarında derdleşerek gö- rüşüyorlardı. Bu hararetli derdleş- me, bilhassa bin Bu genç zabitler, çok kerre ay- larca tabur pis EE ka- sabadan uzaklaşarak bir müfre- ze ile dağlarda, sireni dolaşı- ini ak sl ayrılıyorlardı. Bulk ar eşkıyasının sm, bunlara ih- tilileiiği, komitec öğreti ti. Hü. ümeti şi dai sini arayan bu gençler, Bulgar komitecilerinin kendi milli istekleri için baş vur- dukları usullerle ekette in- kılâp yapmak mümkün olacağına inandılar. Bu itibarla Bulgar komiteleri- nin takibinden Selânik ve Manas- tır gibi cemiyet teşkilâtının mer- kezlerini teşkil eden şehirlere dö- nen inkılâpçı zabitler, komitelerin takibi sırasında elde ettikleri tec- rübelerden biribirlerine bahsedip duruyorlardı. Bulgar çetelerinin çalışma tar- zı cemiyetin bölükleri) ilâtına örnek olmuş, cemiyet teşkilâtı bu usullerden ilham ak olmadan evvsl cemiyet, usullerle çalışıldığı takdirde ide- aline varmak imkânlarını bulaca- ğını Gk Cem merkez yet idare. een gizli top- lantılarında bütün kararlar, bu fi- kir etrafında birleşirken, cemiyet mensuplarının hususi toplantıla- rında da hep bu mevzular görüşü- lü yordu. Manastır şehri, Selâniğe naza- ran hafiyesi daha az ,Abdülha- mid hükümetinin şerrinden dal az zarar gören bir muhit olduğu cemiyete mensup olanlar, yal- başbaşa vererek derdleşmek im- kânlarını buluyorlardı. (Devamı var)

Bu sayıdan diğer sayfalar: