27 Eylül 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6

27 Eylül 1935 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 6 AKŞAM 27 Eylül 1935 i Memleket haberleri Yeşil Aksaray güzelleşiyor Eskiden bir toprak yığınını andıran kasaba modern bir şekil aldı ve vi imar yüzün iü Çarşının imarı ...- bitmek üzeredir. © bugün sıhhi şirin w gil almıştır. Di- ğer taraftan halkın ihtiyaçlarını tatınin için park, çoçuk bahçesi Pi Yay pa biz görünüş binası yapılması için Bu yıl hububat ürünü geçen yıllara m az ? olmakla beraber i andıran buğday mabrutları (o ve ağızlarına kadar dolu olan ambar- lar göğsümüzü kabartan ulusal servetimizi gös- termektedir. diğer: ihtiyaçlarını da medar aldağından “kalkta el bir sevinç ve refah görülmektedir. Burdur garı İlk tren 30 haziranda Burdura gelecek Burdur (Akşam) — Afyon - Antalya demiryolunun inşasına hummalı bir surette devam edil- mektedir. Tren hattı, ii yakında şehrimize ulaşacaktı, Bundan dolayıdır Ki, Burdurda ba istasyon binasının in; Burada söylendiğine göre ilk tren önümüz. iel ki 30 şehrimizde Kavak hükümet | konağı haziranda tü kısımlarının da tamamlanmasına başlanmıştır. Bu noksanlar bir ay içinde ik- mal edilecektir. Konağın cumuri- yet bayinin açılma töreni ya- pılacaktır. Otobüsler ucuz Burdurdan Istanbula kadar 5 liraya geliniyor Burdur (Akşam) — Burdurda işleyen otobüsler çok ucuz bir fiatle müşteri taşımaktadırlar. Burdurdan Afyon - Kütahya - Bur- sa - Yalova yolile İstanbula gitmek için beş lira otobüs ücreti alınmak- tadır. Yollarda kalınacak otel masra- file yalaya Yataş ERİR ücreti Halk ei zahmetli olan bu oto- büs yolculuğunu ucuzluğu yü- ünden tren yolculuğuna tercih ediyorlar. General Ali Hikmet Antepte Gaziantep (Akşam) — Saylav general Ali Hikmet Ayerdem se- çim bölgesini dolaşmak ve seçmi lerile görüşmek üzere buraya gel- iştir, Narlı lere karşılanan se rti binasında konuk- ıma, Burdur parkından bir görü e — Burdur parkının bir kısmı muallimler birliği meli aile bah tadır. Burada batan” muayyen okul hademelerinden teşkil olunan ER geceleri de etle Burdur radyosu çalmaktadır. Öhtiyaçları rı temin edilmektedir. si, diğer kısmı da di günlerinde k şeklinde kullanılmak- ususi idarenin İl Halkevinin balkının o musikiye olan At yarışları Teşrinievvelde Gaziantepte yapılacak Antep (Akşam) — Yarış ve 1s- lah encümenince tertip edilen Ga- ziantep si ar at koşuları bu sene 6 ilk teşrin pazar günü Düz- tepe koşu yerinde yapılacaktır. Dört koşudan birincisi hiç koşu kazanmamış halis kan arap tay- lara, ikinci koşu kazanmamış arap- kan kısıraklara, üçüncüsü kezalik hiç o kaza em Em kan dördün- cüsü de dört ve daha Buz yaşta arap atı ve kısıraklarına ki olarak tertip edilmiştir. Koşunun bu yıl daha güzel ve heyecanlı olacağı yapılan hazır- lıklardan ve koşuya girmek için yapılan müracaatlardan anlaşıl- maktadır, Koşuya civar vilâyt ve kasabalardan da bir çok ünlü hay- vanlar iştirak edecektir. İkrami- yeler zengindir, a) nen "a “ mein e almış Bu elek göre birinci kmek 9 kuruştan 10 kuruşa pi m Bir haydud öldürüldü Konya ilinde hayli zamandır kaçak bulunan yol al suç- lu ve mahküm a Kerim adli bir şerir jandarmamızla ali çarpışmada ölmüştür. Haydudun kışın Anamur taraflarında, yazın ağ e dolaştığ ı Mi, ii düşerek öldü da Pınari mahallesinde u sukut sonucunda ölmüş- Üçüncü genel enspektör Erzincanda Erzincan 26 krem) — Üçün- cü genel e nspektörü B. Tahsi Özer saç e zatlarla dün akşam şehrimize gelmiş ve tören- le karşıl m Yazan: Mustafa Ragıb bel eklerinin en sali ietikmali ve istihsal oluna acak netayici muaffakı- en bu | " telgrafı cemiyet, çeteye bildirmekle | h Ti ükümetin takip hareketine ehem- miyet verdiğini ve çetenin tetikte bulunması lü bildiriyordu Çete ikiya ayrıldı fakat. Çete, bu tel çe izm a ni; durmadan dinlen- meden köylerde la ALLE. nı genişleterek halkı inkılâp fikir- lerine yi umunu şündü. Butada hep Kelile; heye ket ederek Zaşla MEŞRUTİYETTEN ÖNCE | Manastırda patlıyan tabanca köylerin halkım cemiyete sokma- ğa ve her köyde bir idare heyeti Birine teşkilât yapmakla kur- muş oluyordu. anastır selesi bu köylerde bu suretle ke ii neticeler ak dıktan sonra ertesi gün Sop köyü civarında cemiyetin ve idare heyeti reisi yüzbaşı Ali beye (Ali Çetinkaya) tesadüf etti. Ve bu ras- layış, çok faideli oldu. Çete, Ma- nastırdan kâfi Me silâh ala- ban Kik kısı r mı Kırçovadan, bi irili da| anali getirtti. Bunlar, ça- rık, fişeklik kepe idi. Bundan sonra gene teşkilâta devam edilerek Zitçe köyü ve rında Bun civar vik e için getiri edebilecekler, ayni zamanda bir nevi çe ri n- de bulunacakları i için çetenin bir ihanete elişi de rd. Manastır a N meşrul eN kadar geçirdiği ii er le dikkate şayan bir vaka, İeislieii otuzuncu günü akşamı cereyan etmişti: Evvelce karar verildiği gibi bu- rada çete ikiye ayrıldı: Bir kısmı Bokorin köyünde kaldı, bu kısım- da erkânı harp kaymakamı Sa- lâhaddin bey bulunuyordu. Diğer ayl rak ayni surette cemiyet teş- kl Yaptıktan sonra ertesi sâ- € kalan kısım- bura a ar- e in- fial içinde bulunduklarını si Bunun sebebini araştıran Ha- san Tosun, f ve irem beyler kendilerinden ayrılan kısmın o gece buhranlı dal e geçirdiklerini anladılar; gece kır “rara göre Sıra No. 210 azm ma A NA bekçileri tarafından atılan silâh- I e bundan doğabilecek tehlike kendisine anlatıldı. Salâhaddin bey, Tekke kara- koluna niçin çekildi ? in Mana: stır merkezi, Hayri bey de çağırılarak fikri s0- ruldu. Burada hep birlikte verilen ka- tazyiklerine maruz kalsalar bile icap ederse müsademe yapılacak, fakat Salâhaddin bey teslim edil miyecekti. Bu karardan sonra Sa- lâhaddin beye yol meşakkat ve .Ok ki, 8 lâhaddin b bu ricası ka- bul edildi. Salâhaddin ve Mehmed Ali beyler ayrıldıktan sonra bu vazi- ir olan Has te: yahığir. ei ederek daima ön safları Sadi çetesi, bele sonra, hükümetten gelecek bir tehlikeye karşı zaaf ve tereddüd eserleri en lığına çekilen şu telgrafın sureti- ni getirdi: «Bazı bettinet ve kâfirinimet eşir. is ra kadar şümulü pek aşi! ğu tebliğ olunur.» (Devamı var) © m hükümet kuvvetlerinin

Bu sayıdan diğer sayfalar: