1 Ekim 1935 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 7

1 Ekim 1935 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

pa me Teşrinievvel 1935 N Çocuk Dünyası Hediye alanlar T eylül 935 tarihli bilmecemizin klini bugün hediye isimlerile birlikte ro sanati) hediyemizi kazanmış- lardır. Şekerleme alanlar 1s İst, 42 inci okul 127 Metin, 2. İst. — sok. an dm ed, 3- Sultanahmed Muzaf e kapısı , Fetkiy, iye sok. No. 12 Se Çikolata alanlar | Ri paşa tiyatro cad. 51 Melâ- ni özlir 46 ıncı okul 187 ME 13. Bakırköy İncirli cad. 27 Al 1 Baner sesi 48 Sedad Kimi, 15- Pangaltı 54 No. Nimet, 16. Balat Molla aşkı elle Osman, 17. İst. kız orta okul 738 No. Mediha, 18- Arma- vudköy 90 No. Se , 19- Ortaköy 'enimahalle 26 No. Lâman, 20. Gedik- şa Esir Kemalediin mah. 12 Meliha. | Bisküit alanlar | 2: Kadıköy Vildan kadife s0) Vildan, 22. İst. kız lis, 96 Semi ve side 30. Fatih ae cad. No. 20 Mürekkeb alanlar - İst, erkek lisesi No, e pi Melih, ii Hale cad. No. Şi kı ez Okul 2 Cetvel ii ie İst. 1 Sn esl — > Gk vi Kap 83 çim Ak ik Al e » 1064 Avni. | Cam uçlu kalem alanlar 5 51. Kadıköy Ümit, Beşiktaş reddin iskelesi tavş > 1, 60. İst. islim ohal Ne Fa On ikişer defter alanlar » Erzincan topçu binbaşı » Ethem Kır. arel Osman, 62- Vefa Lisesi Noi 309 ri orta okul No. ME Ey Gazi Osman . 746 Ramiz, 65- Sir ğlu e EE in Beyoğlu İzi inci ep No. 213 Nejat, 68- ie e ie dişman an Vildan, 69- İst. kız lisesi , 70- Bit cumuriyet halk ri Rüknü. Tie kutu zarf v alanlar koca Mansur sok. No. 28 laseki Baki bey sok. No. 16 o No. VR. uhan, 79- 0. Kaba aş Gazi Osman pa- Dam e 245 yama 80- Bü- yükada Banul Kart in ükada Dürrünap, 82- Turhal ei alebesinden Salâhadin, 83- kul 2 Fatma, 84- Beyoğlu ha a lisesi İZİN lari, 85- To- at vilâyet tahrirat başkâtibi Tevfik kı- zı il 86- Kumkapı Yalıpaşa sok. şa No. 93 Yapıman, 87- İst. erkek Tisesi Ne 634 > 5 e inönü rıhtım han I Sami; Sultanahmed Yegân sek. 9 Ria, it Demiryolu cad. 9-1 e Blm 91. Kadıköy Rasim pa: sok No. 95 Mu; sai 92-B Oğlu TL inci Dobi No. 34 İlhan, 93- Bere oğlu İZ inci okul No. 41 Leman, İs birinci okul Ne, 453 Recai, 6 rü No. tih Ka e d. No. yazıd Mithat pava caddesi No, 9 Ziya, ı 16- Bandırma gümrüğünde Mihri oğlu No, 58 Ekrem, 147. Çarşa: lebesinden Salim, 1466 Gündüz ve yatı e LAN Boğaziçi Liseleri Boğaziçin Saraylarda Kız ve erkek için ayrı bölüklerde kurulmuş, teşkilâtı tam ulusal bir müessesedir. Kayıt içla ber gün mektep yönetimine bi lir, muummzzzz GECEL — GÜNSEL sama “As YUCA ULKU LİSELERİ ix“ ( direktörü : 6 malik Kuranı, ml Et şi HAMDI Ulküm Kuvvetli bir in yana tir. Resmi muadeleti tasdiklidir. ir, bap için hergün a gi İste; vga en ey dire Cağaloğlu - vini yiyle' e e " Eeee di az! Eski F Feyziâti Kız ve Erkek de, Arnavutköyi ünde, Çifte İstiyenlere tarifname gönderilir. Telefon: 96.210 Eski: İNKILAP oranı - Telefon 3 gün zarfında Bu güzellik tedbirini Tecrübe ediniz. Hergün bir sinema yıldızının yüzünü ema oi ve teninin Ki ii adülün tesiri dej EE Onun semiz eki sırrı, sizin Cildi, ibi lâtif

de olabilir. İdinizin, onun gi ve in olması için yalnız 3 gün ki- fayet eder, Şimdi, Tokalen kreminin terkibindeki taze krema ve musaffa zeytin yağı ile beraber k'yınetli cevher» ler vardır. rengindeki ez) yeni Tokalon kreminin günde kir veya yl dn izi ei e a e hayat e bey kta etlen- ii X ir m ii ben- eri, : kırmızılıkları vetenin gayri saf maddelerini izal mesamatı Ee ştırır. eni ül ve taze tutar, Hemen kel ii e şayanı hayret gü- zellik tedbirini tecrübe ediniz. Ve cildi. sinema ni mi mu- lie etmekten çekin Hariciye Vekâletinden: Hariciye Vekâletinde ni inci Mis mevcut münhal memuri- yetlere erer tevi üsabaka ile memur alınacaktır, Müsabaka imtihanı Fi de saat 10da eğ Ve Mi ab caktır, üsabakaya iştirâk i için, Taliplerin o memurin Zaskdine 4 üncü eleme başka aşağıda yazılı evsafı da haiz olmalari lâzımdır. Hukuk, Mülkiye, Ulümu Siyasiye, İktisadiye ve İçtimaiye ve Fa- külte derecesindeki Yüksek Ticaret mektepleri veya Hariciye mes- leği ile alâkası bulunan mümasil Yüksek mekteplerden birinden me- zun olma Müsabaka imtihanı şöyledir: — Hukuku Medeniye, Hukuku Düvel, vel, İktisat, ir ve Tarihi Siyasi «1815 hakkında tahriri Hukuku Hususiyei Dü- kadar den zamanımıza ve şifahi sı 2 — Türkçe ve Fransızcadan tahrir ve tercüme, 3 — Müdabakada Üssü Mizanı doldurmak şartiyle en fazla nu- mara alanlar kazanmış olacaktır. Müsavat GTi Fransızcadan maada sebebi rüçhan bir — lisanına vukuf alipleri: an mel le dair vesikalarını siesiiei ve 81 danı veya suretlerini istida ile 25 Teşrinievvel 935 Vekâlet zat işleri dairesi MA tevdi eylemeleri ve 4 Tamklmml 5 de rada Vekâlette hazır bulunmaları Askerliklerini yap- mamış olanların müracaat e ilân olunur. (2722) (5823) şahadetnameleri, Askerliklerini yaptıklarına ahadetnameleri ile kai cüz- kadar © w NURKALEM KURŞUN KALEM FABRİKASI e Mül ie milli asın sp edi 341032. 341036 ai eş e d hisse senedimi zayi ettim. il nüshasını o slacağım- dan zayi müzhalar hükmü olmadığını ilân ederim Uzunköprü Şehsuvar bey reg ir bakkal Ömer oğlu Hasan Kadırgada çıkmaz sok. No. 100 K 175- Emirgân e sok. Bahri, 1 İle fa 971 Daver, er, 149- İst. üncü Beyoğlu tarlabaı N o, 22 Mürvet, bi 657 Muallâ, 150. Kadıköy Yeldeğ » | Lâleli Hasan paşa Karakol sok. Cingö; vi No. 66 bö Se > 151. Kabataş erkek . m b Ni sok. Ne si AŞIN Ni » Deyazm 22 inci ln 2 -ahya, 180. Yeşilköy Veli Ge uzunyol No, 18 Mek kir, 181. Rumelihisar orta okulu No, Yani, 182. Yeniköy iskeli yl m 34 üncü okul Ne 6 83- Anadolu Hisar iskele cadde lan koru yard Ertürk, 184- Kalamış Sahil polisi, Kadri, 157- ra i ik. No. 4 Adile, 185- Çağaloğlu Bodrumpalas İs- zler 15 al AR r isesi'N M2 met, 186- Galata m e çıkmazı Ali, Bahaedin, 159- Vefa lisesi talebesin- 187- Yedikule Tekek sok, No, | Asım, den No. 384 Muzaffer, 160- K. sunpaşa, | 188: Edi ap cami imam oğlu Hafız, Bedreddin, 161- Kadıköy Süleyman 189. Eyüp milezzin sok No. 15 Dervis, & okul 44 üncü okulda Te Bayram a) Öze 12 Nupri, “i70. Sulta: ea N zıd Gi 172. We kapana | Nezahat, 173. Maltepe ee İtepe Pe . 18 Ali, 174- ğ GMAğİNa gari eke akal 189. me Me. . No. 8 pal caddesi A! riç yolu Mehmed vi 200. Selçuk kız Safi sanat okulunda Hi iz hani Mekteplilerin, o Mühendislerin, rem ları, De: ibtiyacını temin eden her cins kalemi Nak Her kırtasiyecide (satılır. Ecnebi mümessillerinden kat'i üstün v cuz olan çeşitleri aşağıdadır. 301 No. lu Mektepli kurşun kalemi 501 No.lu 1, 2 ,3, derece sertlikte (o resim kurşun kalemi DAGDELEN 10 muhtelif sertlikte en mi cins kuşun kalemi 1011 No. lu oMaraugoz kurşun kalemi 99 " Taşçı bl kalemi 701 " B w e ay iri ia için kopya kurşun kalemi 702 me e Si Renkli kopya kalemleri 901 » — Bir ucu Mei ir ucu mavi kalem 1 — > dese e NURKALEM : NURKALEM : türk yapısı ucuz ve üstündü Her Türkün elindeki — dü Galatasaray Lisesi Satınalma Komisyonundan: Okulumuzun Mayıs 936 sonuna kadar ih 80000 ekmeğin 14/10/935 Pazartesi günü saat 15 de mi zarf lime er ii Direktörlüğü binasında toplanan komisyonda yapılas n beher kilosu Belediye narhına göre 10,50 kuruştur. İlk tünek 630 liradır. artname mektepte görülür. İstekliler kapılı tekliflerini a ok bir saat evvel 2490 sayılı kanununa uygun olarak komis Başkanlığına ve teminatlarını da okul Direktörlüğünden kaka yazı e inik muhasebeciliği veznesine yle “5965, GİRME a aşi iğ ğ ©

Aynı gün çıkan diğer gazeteler