18 Mart 1936 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 10

18 Mart 1936 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1 — Iş arıyanlar em m imi azım seri ve güzeldir. a 30 kelime daktilo ni Ev- rak işinden anlarım. İsta: rum. Akşamdı racâai MUHAS Daktilo, Fransızca, manca il çak tecrübeli bir sib iş arıyor. Günde defterinizi ve muhaberatınızı temin Taca GTA MEKTEP MEZUNUYUM ve müesseselerde iş ü arıyorum. erebilir rim, Tösaye şam: a giderim. râcaat. © MÜREBİ kmak için mürebbiyelik arı; b apartıman No. Nocevda, Maibicd Ziya HASTABAKICI o ARANIYOR bilir bir hastabakıcı 2 — Satılık eşya ZE 309 LİRA ARASINDA — mede müracaat. Me İY il Kuloğlu sokak Arif Bey RA BİR MOTOSİKLET cami yanında Uğur “şik eve saat 12-14 te müracaatları. t “rak yerindeki ediniz. oğlu Ferah aparlmanda e ANKAR Alman riliyor. Mür: kiraya ve: kutusu 173 No.ya e N ADA — ailesi © dinde (2) oda hee r melisa ELİNİ Ki Tahsilim dir. Daki- nbulda iş arı- a (W) ye peyami Ee i, muha- bitkaç. saat için eder, mii Kâtib rümuzile mü- —9 yi mi ve yeni okur yazarim. Ticaretha- ü Kefil Ak a (M. Z) rümuzuna”mektupla mü- —3 — Avusturyalı tecrü- beli bir Dz pi aile ği ve caat: Beyoğlu Ri ava sokak Hayr bey pe TEC ve PARİSLİ sr Fransız bayanı 3 yaşından itibaren ar nezdinde mürebbiyelik arıyor. Adres: Beyoğlu Sakız ağacı caddı 32 numarada Madam Mari. —O— 45 YAŞI — Bir Fransız Bayi dört yaşında büyük çocuk- “lara mürebbiyelik yapacak? bir iş arı- şal rümu- 2 — işci arıyanlar ESTA AMY. AE ER “ Şişli Şifa yurdu ki yy İLE i aşk veya kapalı küçük möotorlü bir SE satın almak istiyorum. Telefon e telefon edilmesi veyahut Be- yoğlu “Bölen sokak No.11 de Meh- —1 'ANO — «Blütner» Gi Apa: ni TIR — İsteyenlerin Ayazpaşada apartımanına biti- ç ACELE — 160 liraya satılık Ariel - marka motosiklet tecrübe Za- “debaşı Feyziye caddesi NY No. h Er? ve sahibi İsmâile mürac: SATILIK DENİ ST — — t ehven Jonson spo: niz motörü gre ei Atmeydanı 12 - -16 n ıı kıraathaneye müracaat, SATILIK İNEKLER — Üçü Mik - makta, a üçü nisanda racak © halde, esi de düve olan 12 inek a pr Sany de sütçü : Kiryakoya üra —4 SATILIK PİYANO eri arkalı 88 tuşlu kıymetli piyano piyanola'nakil dolayisile e acele ılıktır. Ortaköy Bebek: tramvay du- doğra mürâcaat ari. — Çok güzel bir pi- ie beraber acele sa- Hamal ii 2 4 — Kiralık-Satılık AMİ EL ZE ELM MEZ EM nez- İŞLEK ii yea kı- raathane mek ve kârlr-işe- ser- mayeli oruk yener Sirkecide ii yanında berber bay Mehmede mü. —4 LERE — Köprüden iti- eniz a boşalmıştır. Adele etmezseniz tutamaz- sınız, FRANSIZCA DERS — kşamda «F.D.» adresine mektupla müracaat. —i BİR ALMAN MUALLİMESİ — gayet ucuz fiatle Almanca mi 3 ii. F 10 rümuzuna mektupla müracaat. ADAN ya — ya ek Alma rumi AKŞAMA ve yahut Beyazıtta Milliyet kırtasiye dükkânına müracaat. — sie aldırınız | BOĞAZİÇİ — Yenimahallede nazır maruf Fırıldak: gazinosu kik Adres; Beyoğlu Ki ki : üşük. Parmakkapı 21 M Ga dar ehanesir vi il l i olarak LA ED. GF- EO tupları idare- si e ye konulmi gün ve saatlerde ve şai 5000 1 tep tape için ran ıda cins ve miktarı yazılı Yüksek Mühendis Mektebi arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: Miki Cinsi Tahmin bedeli : Teminatı Gün Saat L. n 1500 K. 247 50 19 27/3/936 10. Makarna 450 » 112 50 ga 2 » ik 200 » 36 SE » ek 8000 920 70 »» » 10.30 irinç 2500 » 525 40 »» « 1 Fasulye beyaz (500 87 50 yaş » Beyaz peynir 500 » 125 10 »» » 110 Kaşar peyniri 200 » 115 9 »» » » Zeytin yağ 750 » 398 50 30 »» » 12 'umurta 5000 A. 187 50 M4 »» » » Patates 3000 K. 180 14 »» » 14 Soğan 2000 » 125 10» 5 » Şeker 2500 » 662 50 Ge e. 0 Sade 1000 » 950 İZ “aş wi AŞ Koyun 2000 » 1000 m Eş ğü » 2500 88 »» » » mevaddı iaşe elleri ile teminat miktarları r. Tahmin e gün ve ri ka gösterilmiş olduğundan isteklilerin belli artnamelerini görmek için de her gün Gümüşsu- yunda mektep dahilindeki komisyona müracaatları, «1302» H amlarına gelen m: hanemizden oldırmaları mercudi bahçeli, e n muma- —7 ak istey: asına müracai KERR Dn —. ddesi bi si deniz Te Hr alıktır. Kabataş en sie 136 Bay Kabataş tram- her Talipler ği mr. aker müracaat. 300 LİRAYA — Kabataşta lm ii, yokuşunda 6 numaralı elekti terkosu havi dört odalı hane ir lıktır. Görmek için e a >. Hafıza müracaat e

00 LİRAY, — ekte 1 No.lu ilime acele satılıktır. On iki oda, ahır- ği ları beton, konförü, nezareti fevkalâ- dedir. Zeyrekte 4/1 numaralı ee Raife müracaat. ACELE SATILIK Be: li Tarlabaşı Hüseyinağa mahallesi Keres- teci sokağında 23 No. e i r yeni LE sper elektrik, terkos sarnıcı olan ev 2500 ray iraya ak. Yanındaki kö- mürcüye müracaal —7 ERDE KİRALIK DAİRE— evkalâde manzaralı havadar 5 min bir daire İ m Kiz Sıraserviler 97 manı di 5 ES ÇOK — Hertürlü ticarete e KİRMİE DÜKKÂN : Vitrini, 60 Mn Olduğum halde rdan (nasıl a: Buruşukluklai kurtul dum. Ve 20 daha genç görünmeğe muvaffak oldum. « Ben 60 yaşımı bitirmiştim. Bu be olan bir e a ii dini inal li göst Fakat, ben ee kase tebeddülüt; hayaiyeden solm nuş ve olan Tokalon rübe etmek daviden tasavvur ediniz. Bu bit e tim ve beş ay sonra harika ta; Janmıştı. Beni görenler, yaslarında olduğumu açık ve cazibeli ve vE yüzümde ancak 40-45 üye e hal iz e cildin suru kullanı seneler bulunmıyecaktır. Hamiş — İkminin pe ini İstemiyen şu yukarıki mektu- ani Gil ç Cildin unsuru olan e reminin terkibinde yici unsurlar balam ya taze be z kalması zem ölen hayati EE iban olunmuştur, e ları yatmazdı evvel penbe rengindeki v. iliak ları Mir rengindeki “Tekalan kre- ız, Bir gece zarfında le ER, lal hayrette ka- lacaksınız, alı c— ri ypta misyona tevdi edilmiş olma! Ankara Belediye Ralliğinden A — Satın alınacak şey yemin e olup tahmin bedeli 253 için 50-70 ton benzin e) 127 kuruş leri Direktörlük levazımından nabilir, ea İri > ay 0 aa cuma günü saat 15 de a. yapılaca! rı 1904 e E— rekli, kanunun ği bütün çekle haiz olmaları i icap eder. F— kapli zarflar 3/4/936 günü saat on dört buçuğa pi ie lıdır. «589» Saçları dökülenlere KOMOJEN Kanzuk SAÇ EKSİRİ DX Saçların sy ve kepekl mesine mani olur. Saçların köklerini kuvvetlendirir ve besler Tabil renkle rini bozmaz, lâtif bir rayihası vardır. bni an ECZANESİ « İstanbul Satılık ve kiralık alı Mücedded rn on iki odalı iki kalb Ni katta beş ACELE SATILIK HANE — Aksaray İnebey mahallesi cal Kemal cadde- sinde bir dakik. ryaki Hasanpaşa sokağında ?ANo.lı cümlesi geniş ola- mütfak bin liraya acele satılıktır. İçindekilei müracaat. — 5 — Müteferrik mlm üm nl SERMAYEDAR mayedar bir in Kan alir em müşterisi İsteklil a (LK) si ski Mi . — İlk mekteplere mahsus YARDIMCI TARİH HULÂSASI AKŞAM Kitaphanesi neşriyatından olan bu çok faideli kitap yalnız ilk mekteplere değil herkese tarihin hülâsalarını, özünü öğretiyor. Fiyeti her yerde 10 kuruştur. Fazla para vermeyiniz. Tevzi yeri: AKŞAM matbaası ikinci katta yedi odalı içi ve dışı düş meni el havagazı, os, alai a ha- mamı, bahçesi, rıhtımı mevcut ğ nezih bir sahili olan Vaniköyde iskele yakı- nında (76) numaralı kuleli yalı hem kiralık hem satılıktır, Mezkür yalıya müracaat mma SATİLİK muzu aş kıymettar ve ühim bir arsa sopa Mahmutpaşada Şere sokağında. m ine İiihat ve Tedi ki Ek olan vu Arii ikin arsası temel taşları ve undaki zen ile birlikte satılacaktır. Talip olanların Beşiktaş ci Sulh Hukuk Mahkemesine 20 Mart 936 > 14 emi leme- Beyoğlu sulh hukuk mahkemesi Baş- | Kök il atesin allak say. veri ke Tire muhammen va Hüda mü: e iki buçuk dellâliye ücreti li yo aittir. 3 — Arttırmaya ek ist senle uranlaşmış bedelin yüzde yedi buçuğ nisbetinde teminat akçesi veya ulusal bir nka teminat mektubu getirmeleri şarttır. mi gün içi e kasasını caktır. o Aksi takdirde ihale e bark farkı fiyat ve zararı ziyan hüküm kendisinden alına. 5 — 2004 li icra kanununun 126 une addesine tevfi gayri menkul üzerindeki ipotek alacaklılarla diğer alacaklılar gayri ü i husu: satış Aksi pu kütüği sabit satış parasının saylan ün e ri hissesi İstanbul ikinci icrasınca sa dur, Gri Si esyası- oi et zaptını yazdır Alam mehir görebilirler. Şartnı mahkeme elleri - «hen "görebileceği yere malümat almak die lerim "o30/ö Me alı ei all gri anlığa müracaatları ilân olunur. (21245) İstanbul asliye altıncı hukuk mahke- mesinden: Rüştü Si Nimet tarafından kocası elemi rtaran a 17 numarada mukim iken hâlen ikamet- gühi beli olm İmıyan Nazmi lan çi hukuk mahkemesinde tahkikat hâ- kimi huzurunda bulunma: tak- dirde gıyaben tahkikatı bakılacağı teb- liğ yenine olmak üzere ilân olunur. (M. 557)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler