8 Temmuz 1936 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 10

8 Temmuz 1936 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

m , Çarşa: kekeme “1 — Eş arıyanlar lm mİ İd İŞ ARIYORUM — Askerliğini ikmal etmiş, orta e a olan fransız- ca, ru: iyi ir genç şirket, © müessese, mi tahsildarlık, komisyonculuk, buna mümasil iş yap- mağa muktedirdir. Kefalet verebilir, İşine gelenlerin Akşamda zuna mektupl racaat. — ie “ANLARI £ — Kiralık-Satılık REY az RE SATILIK İKİ DÖNÜM TARLA — difer hattı kenarı dönüm tarli 250 liraya satılı rzu edenler Ka- dıköyünde Şifada 20 numarada bayan ineye müracaat eylesii — RA DE Her şaata ve her türlü ticarete elverişli stk ve si arsa dükkânlar çol güzel arz mümkün değ inis için bir defa görmek | sahibile görüşmek lâ- Mi Karaköy, Topcular Necati bey tramvay caddesi 110, 112, 114, 116. —9 AKŞAM en yollarile Çatal mahdut müfrez 6 parça arsalar satılıktır, Gala- Havyaı Yetike müracaat. o 5“ murabbal 13 numaralı arsa satılıktır. Yanındaki 9 numaraya soru- nuz. —2 Mi SATIN ALMAK İÇİN — akkaliye dükkânı arıyorum. mi sal Ersa istiyenler Nişantaşı caddesinde 84 No.lı hanede a Meh. mede müracaatla; —3 ri, SATILIK HANE, İKİ KKÂN yan i öy Altıyol ağzı Dut numarada min mek iple iye şifahen müraca: iğ MAN — Avrupada hsil hassa sinemaya aj “işlerle dektrik. eri ihtisası bulun: genç iş arıyor. Müaen Tekir ında Kumbağında Sam © ALMANCA TRANSZCA — Ve biraz Türkçe: nezdinde çocuklara mürebbiyeli! ap- © mak, bilgilerini arttırmak için hususi ders be Zem bir iş arıyor. Ak- pe rümuzuna mektu; b mü- Ee İGİLEZEE, FRANSIZCA — Bilen İvi ay iş arıyor. Akşamda (Bay) ad- resine mel la müracaat. li , 2 — Işçi arıyanlar mmm a zi his y » ACELE SATILIK DENİZ MOTÖRÜ— : n y ir deniz motörü gayet ucuz y il 7 ni nkelesinde ayan Salih reise müraci SATILIK KOTRA — e metre bo- .,yunda kamaralı çok yollu ve denizci © bir tekne görmek ii ia Fenerbahçe O ye kayıkcı Niyaziye mü- —2 ARSA A Fransız kilisesi bni ide Sai alığlap biti- şik 6 numaralı arsa satılıktır. Bol hava, sonsuz deniz görüsü, vat üzel, k ucuz, ie mümkün değil, menfaatiniz için bir d fa görmek ve doğruca mal sail görüşmek lâzımdır. e eN ÇİFTLİK yetiştirmeğe elve: köşk, ahır, akar suyu, N kuyusu ve mütenevvi pi meyva ağacı olan mahal satılıktır. Ti lipler İstanbul belediyesi karşısında diş tabibi bay Mehmet Rifata müracaat. — 9 TILIK KÖŞK IYOR — Adalarda, Suadiye ile Ka arasında veya Boğaziçinde deniz em ağı ELAN hçeli köşk aranıyor. sarayda İnebey mahallesi asan paşi lı senevi (720) lira kira getirmekte olan üç dair: rtıman ve a; sol sinin geniş bahçeleri ileceğinden ucuz satılacaktır. dekilere müracaat, | ne, kk Hi DÜ ie gn 3, 9/1, 9/2 — Moda ve ii üyük tresi, iki katta di Hirderi oda, geniş sofaları olan 80-100 lira müli tehammil hane vedükkân- lar liraya satılıktır. Görmek için ak üzere Cevizlik Şifada raya müracaat call —9 DEVREN SATILIK K DÜKKÂN — Be- en işlek ye inde Galata- beli tebi li a tütüncü ükkânt e satılıktır. İstiklâl caddesi 269 numaraya müracaat SATILIK HANE—Gedik paşada cami sokağı 24 No. lu hane, bi oda elâ bir mutbak ve bahçesi, ayrı muşam Löş ie Ab pu İçindel ki mal ine —2 TOR VE DİŞ TABİBLERİ- NE — F. a ein ra ve prezantabl kiralık odal; r türlü konforu ve servisi var. Sar; a ehven. Menfaati- soki ağı a aşı Vakıf apartıman No. 1, daire 5 — Müteferrik EEE EKS ERE) TAHSİLİNİ FRANSIZ MEKTEP- LERİNDE YAPMIŞ BİR GEN! Evlere giderek 50 kuruşa ei pin veriyor. Ders ei ye vi er- kek celi Galata P. bei No. 1. — Yabancı talebesi rmek veya ane ii İSE re LL rümuzuna mektupla müracaat! UCUZ ALMANCA, ii VE TİCARET USÜLLERİ diğer dersler hazırlar ve yetiştirir ği > am BAYAN ARANIYOR — Jisanların- e kolay- ayan mü- ardır. . İsteklilerin m Giielesimiz “ülütercim) rümu- yazmaları —3 CİDDİ, GÖRGÜLÜ, HAYAT KADI © NI ARANIYOR — Serbest çalışaı » yüksek tahsilli, genç, bekâr bayın bü- ro - ev işlerinde çalışacaklır, Zeki, faal serbest, olmalıdır. Fransızca bilen ter- cih olunur. Fotoğraf erime istek- © lerini akşamda Sekretere: göndermesi. —3 © MÜREBBİYE ARANIYOR — 5 ve 7 yaşlarında iki kiz çocuğuna bakmak üzere iyi bir yan mürebbiyeye ihti- -yaç vardır. Göztepe istasyon caddesi 10 numaraya müracaat. Telefen: 52.138 - İKİ BULAŞIKÇI KADIN — Ve iki erkek garsona lüzüm - vardır. Bahçe-

© kapı da Hüdadat lokantasına müracaat. “ 3 — Satılık eşya e Kİ senii AN ACELE SATILIK ALMAN RİYA- U — İyi marka, Göztepe e . orta sokak 1 Numaraya müraca; SATILIK ASTON MARKA 26 BEY- TİNDE 4 SİLİNDİRLİ — BENZİN MOTÖRÜ— Komple mükem- “mel. Misir apartımanı Beyoğlu İstiklâl 4 İYIP öge 1 Ari bi sa ap. IYANO SATILIKTIR — Pan- garaj istasyon a sokak No. No. 1 —2 SATILIK EV — - Şişlide Osman be; ğın lıktır. Mezkür sokakta Şahi > nı kapıcısı! müracaat, — .CEL SATILIK VE KIR HANE — Fatih eski > vi bahçe, bir No. lu hi lıki Talib olanla; "Eminönü bik şar fatihli Osmana mü- racâat — TILIK KAGR EV — Şehzadebaşı Feyziye caddesi 34 No. 6 oda bir sa- lon, bahçe ve a içindekilere müracaat. — 3 SATILIK EV —5 büyük oda iki sofa hamam ve muti ve odun kömürlük » Şehzadeba- inde 2 No.da içindeki sahibine müracaat KADIKÖYÜNDE — Nezareti, havası . Arzu aliyl d on numarasına müracaat, MR eye 8 Temmuz 1936 İst. 3 cü lera Memurluğundan : Mehmed Ali ile Hanife Cavidenin tasarruflarında ime “ Emniyet sandığına birinci derecede ipotekli olan ve e amına Beyoğlunda Kamer hatun mahallesindeki gayrime: 800, İstinyedekine 9300 lira eğe takdir edilen Beyoğlu Kamer ih a bostan soka-' ğı eski 19, 19 mükerrer yeni 1 vakfından müşterek duvarlı iki hanenin bir tarafı Kostaki arsası ve bir tarafı Yorgaki arsası tarafı rabii bostan sokağı ile mahduttur. Ve Boğaziçinde Yeniköyde Köybaşı caddesinde eski 313, 361 yeni numa-. ralı maa rıhtım sahilhane ve derununda cari nısıf masura su vardır. Beyozlundaki 1 No. lu hane, kle Bodrum katı: Zemini çimento döşeli bir taşlık üzerinde bir oda 5 kömürlük bir mutfak ve bir abdesthane olup mutfak derununda bir sarnıç vardır. Zemin katı: Bir EA çine 2 oda bir abdesthane. Birinci kat: Bir sofa üzerine 2 oda a numaralı 7 Sultaş Beyazıt phe kısmında bir taraça ve bir küçük oda ve bir dofedır ibarettir. Halen muattal o- lan elektrik ileri ri 13 No. lu hane 11 No. lunun ayni olup yal nız mutfakta sarnıç Ap buna mukabil bahçede bir kuyusu vardır. Heyeti umumiyesi 103 metre murabbaı olup 87 metre murabbaı üzerin- deli ve 13 No.lu Höele olup kalanı da bahçedi İstinyedeki yalı: Zemin katı: Büyük kısım 2 taşlık 4 oda 2 abdesthane. Birinci kat 2 sofa yedi oda 2 abdesthane. 2 ci kat: Bir sofa iki oda bir kiler bir ab- esthane, Müştemilât: Zemin katı: Zemini çimento döşeli bir mutfak m vin KE nie lık. Birinci kat: Dört odadan ibarettir. Hamam : Zemin katı etrafı rıhtım olan kayıkhane, Lanisağ kat: Bu a venle çıkılmakta olup bir ara üzerine iki oda bir abdesth k cephesinde iki mermi sekel ve göbek taşlı kubbeli bir küçük hamam vardır. Binanın içi Dn yağlı boya ve elektrik ve terkos tesisa- tı vardır. Heyeti umumiyesi 650 metre re murabbai olan gayri- menkul ik la E Saten. uştur adi. Ge ini ya işik edecek müşterilerin ze ti yikanir veya | milli zifat, tenviriye ve vakıf bo; 25/7/936 tarihine müsadif cum: na m edilecektir. 'nenin 90,75 dörde üste bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın teahhüdü ba ini bulduğu tak- kı kal ni ra ve İflâs kanununun 126 ını rı tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli lazeri diğer alâkadara- nın ve irtifak hal sarife dair olan iddi. sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve ma- alarını ilân tarihin. tib: 20 gün zarfında vrakı müsbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri lâzımdır. o Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaş- masından hariç kalır. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden iba- Vakıf icaresi ile 20 senelik vakıf icaresi tenzil kün Daha fazla malümat almak 34/1971 b dosyada mevcu k ve mahallen bal ve takdiri kıymet raporunu görüp anlayacaklar ilân olunur. 3816) Viyanalı (o diplomalı (oObir (o muallim en ucuz şartla Alman mekteple- rine devam edenlere her sınıf için Ke Almanca bütün pin lee en kısa zamanda hazırlar ve öğre- tir, ” tekllerin Karl Weinet: Beyoğlu ek eN sokak 5 sayıda Kosti apartıman 1 sayı. Fazla tafsilât iin. Beyoğlunda Kalis kitap evine > Ek ez JADELESİ — Genç gi iman kızı inci sımf için türkçe üz ini krala ve tarihi ile ei mel kala muallimeye vey: talel ana Almanca Vr rine aliye istemektedir, (M. 360) rü: kşam gazetesine yazılması. DANS BİLMEYENLERE MÜJDE — n kısa bir zamanda iyi dans öğren- ei isterseniz ve ucuz bir fiat ile vakit kaybetmeden (Bay erin) ya müracaat ediniz. Adres: Beyoğlu Tı: e pe mi Mai Valiliğinden: 1 — Vanın Havasor ovasında ve ayrıca Van ile Edremit çi ara- sında sahile yakın etçe gösterilecek mevkide cem'an 250 gi men evi yaptırılaca! — Yekün keşif bedeli 141,692 lira 50 kuruş ve beherinin keşif be- deli 566 lira 77 ei olan bu evlerin ihalesi ei zarf usuliyle eksilt- meye konulm 3— Ekesiltm itme e Baris0 gününden 15/Temmuz/936 e ba la saat 16 ya kadarı — Usulüne göre ikm kapatılacak olan bu eril adı ge- çen KEN karine vilâyet eksiltme komisyonuna verilmiş bulunacaktır. 5 — Zarf içine konulması izan teminat makbuzu veya banka mektubu muhteviyatı 94 7,5 hesabiyle 10,626 lira 93 kuruş olacaktır. ui işe aid plân ve keşif, şartnameler Van vilâyet makamından almaz! (3746) Hükümet kası Nevi Zade sokak No. 35, 2 ALMANCA DERSLERİ Belin el Sene ve felsefe ag- rejesi olan profesörü Al- manı ca, Franz ve iZCE dei zleri :emeki har rem edris rümuzile (Akşam)a t, Eğ ia müracaal ayşe hi rehanesini o adres m in olan karilerimizden GD -M 360 - Mütercim Sekreter - B.B. - MZÜ * | istanbul belediyesi ilânla Fırtınadan yıkılan s4 tane servi ağacı satılmak üzere çaçık arttır- ku- ektubile beraber 20 Temmuz günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. zartesi (B.) (ör) İğ tarihinden itibaren 937 veya 938/939 seneleri mayısı s0- a kadar senelik muh: kirası 24 ze olan binba sz mi de kale burcu kiraya verilmek çık arttı kon- muştur. Şartnamesi levazım müdürlüğü; vii eril. İstekli ai 180 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 20 Temmuz 936 pazartesi günü saat 15 de daimi encümende bulünma- lıdır. (B.) (3715) namlarına gelen mektupları idare- hanemizden aldırmuları mercudur.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler