15 Temmuz 1936 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 9

15 Temmuz 1936 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

15 Temmuz 1936 Türk Hava KÜÇÜK İLÂNLAR «Akşam» in Pazar, Çarşam- ba ve Cuma hüshalarında çıkar, 1 — Iş arıyanlar KEMA A A EA GS MÜKEMMEL ei BİLEN BİR B, Yi — Bir kibar aile syinde bir, yahut iki a ders vermek Vi ru dibi ek e fi arıyor. Fi N.) rümuzuna mektupla müra- N YAŞINDAYIM — Muht AK man fabrikalarında At gn » tım, fabrikalarda atölyelerde tamirha- nelerde münasip bir iş DEAN Orta- köy Dereboy büyük kuyu 39 No m hanede Necmi. EE . Akşamda ek tapa müracaat. 2 — Işçi arıyanlar EZE AA ALAM DEE MORE EZ 200 LİRA KEFALET GÖSTEREBİ- LEN — Bir plasiyeye ihtiyaç el Yeni postane karşısında Letafet No 1 müracaat. a e N habe- resi kuvvetli muktedir bir genç muhasip araniyor. Akşam: fcrans vermeleri. in MÜTERCİM a ee rananzda, e , Almanca İisanların- dan bir ni iyi bilen ve kola; Eyi tıkla e Şeri bir Bayan mi tercime — ihtiyaç İsteklilerin Akşam zleri e lerim) rüm rümu- zuna yazmaları. iel epi 2 BIR BAYAN vel leşi -1 Bakin a telef, lir 8 — Satılık eşya 72 12 SE ZEMZEM SATILIK PİYANO — 135 liraya az kullanılmış güzel bir piyano acele satı- lıktır. « Müracaat» Beyoğlu Balıkpazar Duduodalar sokak No. 26 dükkânında, 2 kz SATILIK DENİZ MOTÖRÜ— Tm m 1,65 b dili 2 beygir kuvvetinde Sitroen markalı sekiz kişilik ei aralı 9 mi Ea ge saatte 2,5 ki ipi eden yeni bir deniz motörü Satıh iktar. Moda ise emer “e ir eeişe mürdeyat, man; SATILIK ASTON MARKA 26 BEY- İNDİRLİ (OTÖRÜ omple lke mel, m apartımanı ni ii caddesi 2— Kiralık Satılık REN RE ON MALE KİRALIK ve — Anadolu hisarın- e Siyeri iğ iski — nezareti evka yu bulunan bir iş Kiki. > ülkin isarı Otaktepe caddesi No. 4 ACELE SATILIK HANE — rayda pazara karşı İnkılâb ari 33 No. li kâgir beş odalı ve geniş bah- geli Kemalpaşa caddesine li ERE sahibi il il ucuz —2 T dıköyünde Hi Sanpaşa mahal Ulu Soluk soka- Eında 18 numaralı, 5 odalı içi, dışı yağl, boyalı, elel di ER havi ve metre ir, Mezkür çede bağ, müh a açlar > vuz, kuyu, tetiyinlerii” sönbuller e Balıkhane sokağında 25 numaraya mü- >acaatları, —.0 iki dönüm ari edeni ne pe için 71 No. hı üst iralıktır. e İsteyenlerin o Şehzadebaşı Vezneciler Askeri mütekaitler cemiyeti Umumi kâtipliği: her leye dar müracaatları. Telefon, 20968 —2 ACELE SATILIK APARTIMAN VE — Aksara; ei mahallesi tiryaki Hasan paşa sokağında 26 No.lı senevi (720) lira kira getirmekte olan üç daireli apartıman ve ayni sokakta yedi an e 4) e e getir- mekte ecele sabık ve “ma la her iki ali ize ardır, Taşr: ya eğilen ucuz salca tır. İçindekilere caat. ELEPİR E Beyoğlunda tram- bei a ii mesafede çok mükem: irad ve ikamet için elverişli 5 ki a kimden bo; azimet dolayı: caat: İstiklâl © e lada No, 133, kat 1 Bi mal TASTE SATILIK ll e avadar, mü ee öl Kurtuluş eli ir onuna Obir dakika mesafede 16. Su arşın. İN olanlar Kurtulu; üstü 77 No. lu haneye müracaat. —3 EEE KİRALIK KÖŞK — Büyükadanın ha- Me ve manzarası en yüze mahalli olan Hristosa giden cadde üzerinde vasi bahçe ve içinde mebzul suyu bulunan üç oda ve iki sofalı hane mobilyesile b Lalahatun be a lo.hi ME müracai a boya tai gayet havadar, istasyona yakın, gör- İsmek içi gün içindekilere ii MERAKLI e DE MAHSUS SATLİK. Koş — Y Serencebey yokuşu danm ii bir köşk 7 bira, ical iki bölük kan yine böy: ek trik,' su, mam, dal içinde, havadar o le satlık. a oda, Bk dn Gi ai gayet lari lam Ki yalı satılıklar. çanlar Yakacıkda ei -acaat olun CEV ar gEE 7 KİRALIK APARTIMAN — 7 oda 1 Hol geniş, ferah, a! vadar, neşli, bahçeli ve konfurludur. “Fat ge caddesi No. 41 Güneş ene AKÖYDE — Her türlü inşaata ve her türlü ticarete SE satılık ve kiralık arsa ve üzel re Karal tramvay yil Topcular Necati bey 110, 112, 114, 116. —6 ARSA AYAZPAŞADA — e e li Cennet bahçesine biti- ralı arsa ln Bol hava, yah O yazl mümkün Ke ast için bir fa görm doğruca Tl sie görüşmek ilan dır. eli SATILIK, ir a | CAK anlıcaya 20 dakika mesafede siri ve e atılıki iyesi karş diş et Rifata mi —6 ILIK KÖŞK ARANIYOR Aileni Suadiye ile Ki arasında veya Boğaziçinde deniz kenarında a büyük bahçeli köşk aranıyor. Fiat mufassal ealiab Akşamda (A.S. ) tabibi bay Mehim Kurumu Genel Merkezinden: 1- eşin bir Paraşüt kulesi

YAPTIRIL ACAKTIR. 2— mi İsra keşif bedeli 44,947 lira 50 kuruştu; 3 — Plân caktır, 4 — Eksiltme 31/Temmuz/936 günü saat 15 de kapalı zarf usu- Genel merkezi ki yapılacaktır. lile Ankarada Kı 5 — Münakasaya girebilecekler Ml diplomalı mimar veya teahhidi olduklarına dair mimai mühendis mukayyet bundle Tü hin: itibarı ari yedi gün evvel na ibraz ederek RYAN satan diki eb ln meler 25 lira mukabilinde Ankarada rumu e ere ol izabulda T. H. K. İstanbul şübesinden alına- olmaları ve icaret tur, Hava ku- vi ŞE a g 5 2 9 ni ŞE Gl a ro KE EE di 5 p i li ir. — Talipler 3371 lira 6 kuruşluk muvakkat teminat mektul iy vesikalarile birlikte teklif mektuplarını 31/Temmı e kadar Genel Merkez başkanlığına teslim etmelidirler. (3906) İktisat Vekâletinden: vey sid ütenavip cereyanlı Elektrik Ey ayar masası eksiltmesiz — İktisat Vekâleti e) akn «İstanbul» Ölçüler ve Ayar Müdü i Marmara e Ayar Bari eni 'kurulaca! Beri — ayar: masası şartnamesi dairesin- inşaat odasi k müs di ili u ve saat li Mın lir SATILIK e m > lunda Yenişehirde ane kk Vişne sokağında 17 bi “Kagir 4 oda mutfak ve kam yarısı mir rısı beş re "1000'in Diz Sal Ada han 17 numaraya Gi —2 İl lyemaraymieie ye A müştemilâlı yeni ev yarısı Sn yari bila faiz senede ödenmek re 4000 liraya yes Galata lu a 17 numaraya tele- fon : 43837 —2 4 Bakkaliye dükkânı arıyorum. satmak le” Nişana me caddesinde a Jı hanede bay Mei mede müraca: e İKİ DÜK! da sofi an 80-100 eh. mİ r 8000 il satılıktır. Gö kana an nie iie Cevik Şia iğ efa görmek kâfidir. Be- ya re caddesi Mis sol sokağı e şı Vakıf apartıman No. 1, daire 7 ehe 5 — Müteferrik RE REME YENER "ME YENLERE MÜ, iyor, Dae bayanlara ve küçük. er ocuklaradır. . Galata P. R. Sen iha 20/7/936 pazartesi günü saat 15de Ankarada Nafıa vekâleti Yapı | eksiltme komisyonu odasında -31546- if bez“ delli Polatlı jandarma techizat anbarı inşaatı kapalı zarf usulile ek- işleri avele şartname, keşif cetveli, proje siltmeye konulmuştur. Şartname, -2366- liradır. blarına Nafıa vekâletince verilmiş müteah- İsteklilerin tekli f mektul hitlik vesikasını iliştirmeleri lâzımdır. EYİ kms > a 20/7/936 pazartesi güz örde kadar ıksiltme ve ihale komis- nü saat ol yonu reis ili iğine vermeleri ar. (1519) lira -14- kuruş (3634) projesi, Nafıa işleri şeraiti ie se fenni © ve tafsilât resimleri -1 kabilinde vekâlet yapı işleri dairesinden verilecektir. Muvakkat teminat 55- kuruş mu- rümuzuna bildirilmesi, —6 | tenavip cereyanlı VE KIRALIK | de İye eksiltmeye kon: ğ HANI Fatih eski Ali paşa tramvay ksiltme İİ” em tarihinden itibaren 45 gün olup bakkalda be an yüz inle 6/8/936 perşembe günü saat 10'da İktisat Vekâletinde yapıla e satılıktır. nlar Eminönü z sesinde got a Osmanı “mik 3 — İstekliler bu işe aid şartnameleri İstanbulda ölçüler ve Ayar j racaat edil <A ki em ari ve Ankarada ölçüler ve Ayar Müdürlüğünden SATILIK KAGR m — Şeke alabilirli Feyziye caddesi 34 oda bir 4— Talipler Fenni şartnamenin «D» Fıkrasındaki evraklarla tek- e e ve rizik içindekilere lif fiatlerini halı le gününden en az 5 gün evvel Ankarada Gael ” Yaz klerd j | e m remain ikti; ksiltmeye girebilmek için taliplerin ihale gününden en az 1 — 276 metre arsa (maa bahçe) bod- 5 gün evvel Ölçüler ve Ayar Müdürlüğüne verecekleri teklif fiatlerinin mdan maada dörder oda, 3950 ira | 90 7.5 nisbetinde muvakkat teminat akçesi yatırmaları si 2490 bedeli, iki kat üştemilât kâgir. | sayılı arttırma eksiltme ve ihale kanununun tarifatı di bir — 275 metre le (maa bahçe ah çe) bod- ar mektubu getirmeleri ve gömdiye kadar bu gibi işleri Ti ie Si in amm i gösterir kanaatbahş vesikalar gir. ga kaş (oca bahçe) rise ylemeleri ve bunlar bir Şirketi temsil ediyorlarsa musaddak| bodrum ve iki kat 3250 lira teli, ii > sali bulundukları Ticaret Odası veya Muhake- 5 dörder oda (kâgir). Arzu edenler Ce- inden tarihli bir vesika göstermeleri şarttır. (1492) (3580) vizlik Şifa mesiresi 20 No.ya müracaat. ” . > mma m- Nafıa Vekâletinden: | bu vazifelere «50» lira ücretle tayinleri mukarrer bulu: lip olanların ilân tarihinden itibaren bir hafta zarfında aşağıda ya- zılı evrakı müsbitelerini hâmilen bir dilekçe ile müracaatları lüzumu bildirilir. — si mektebi viyet eN SE — ie vesikas “4a— nen ” kğ 5 — Sıhhi 6—3 ii tarar en veya tasdiknamesi Inhisarlar Umum Müdürlüğünden : i ç askerliğini y. yaşları ya- ALMAN RSLERİ — Berli üniversitesinden iyki Si 2g” im i olan genç Almi sızca ve fişi izce öç teri vermektedir. Bakalorya ve hanlarına hususi surette hazırlar. ve .seri ei metodu. Fiatlar im dir. . M.M. rümuzile (Akşam)a Di müracaat, —2 a lllaşie Kaymakamlığından : e konan iş — mi meye konmuştur. ie — iha is iskâ ln olunur. (3745 ü saat 14 Teminatı Bepakkaı li a 70 Ge kaşlı Şi kasaba w Kyle Ya 28,862 lira 68 Ke vi kapalı zarf usuliyle ekili. de â ân Üöyisrdmca lanır İı isteklilerin eiemes İ ). ii

Aynı gün çıkan diğer gazeteler