March 31, 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

March 31, 1937 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Türk - italyan müzakeratı büyük bir faaliyetle devam ediyor Roma mahafiline göre muhtelif meseleler halledildi, Kant Ciano
 Gebelüttarığı kontrola memur delegemiz Bahriye albayı B. Safiyeddinin Cebelüttarık - cihetinden İspanya hududlarını kontrola
 Muallimleri manen ve maddeten 1 terfih için alınacak tedbirler — Modern I_grbîy_e vasıtalarından istifade etmeleri, sıhhi -
 Inhisarlar vekâleti kalkıyor mu? Maliyenin iki vekâlete ayrılacağı __sğy_leniyor Ankara 30 (Telefonla) — Gümrüklere siyasi
 Başvekil arabüke gidiyor emir fabrikasının temeli pazar günü merasimle süRe a Kat Ankâra 30 (Telefanla) — Karabük: te demir
 Ithalât serbestisine doğru Hükümetin alacağı tedbir büyük bir alâka uyandırdı Iithalât serbestisi hem gümrük varidatını...
 A . peve vrupa birliği Ha0 h . v reisi şehrimizde İKont Kalergiye göre Avrupa birliği nasıl kurulabilir <Avrupa- birliğİ» —
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Tİ yarama Ka reket ediyor Sene 19 — No, 6626 — Fiati her Başvekil cumartesi günü Karabüke ha- yerde 5 kuruş ÇARŞAMBA 31 Mart 1937 İthalât serbestisi iade edilirken gümrük ta- rilesi de değişecek Telefon: 24240 (İdare) —24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe) m > Türk - Italyan müzakeratı büyük bir faaliyetle devam ediyor Roma mahafiline göre muhtelif meseleler halledildi, Kont Çiano itilâfı imza için nisan ortasında Pariste çıkan İntransigeant gazete- sinin Roma muhabiri bildiriyor: «İtalyan Hariciye nazırı kont Cia- two, ecnebi memleketlerde şayi olduğu Veçhile, Belgrad dönüşünü müteakip derhal Ankaraya gitmiyecektir. Türkiye Hariciye vekili B.. Tevfik Rüştü Arasın Milânoda Kont Ciano e mülâkatırıdan sonra başlıyan 'Türk- gi İtalyan müzakereleri faaliyetle devam ediyor. Roma mahafilinde beyan edil- diğine göre muhtelif meseleler halle- dilmiştir. Kont Clanonun itllâfname- yi imzalamak için Ankaraya seyahati, Aağlebi ihtimal nisanın ilk nısfında vu- ku bulacaktır.» Dünkü posta ile gelen diğer Fran- 8iz gazeteleri de Kont Cianonun yan kında, Ankarayı ziyaret edeceği he- berini teyid ediyorlar, Ankaraya gelecek Türk - İtalyan müzakerelerinin başlanget olan B. Rüştü: Arasla Kont Çiano arasındaki Milâno mülükatından bir intiba v —————<< Ct Başvekil Ithalât serbestisine doğru Hükümetin alacağı tedbir büyük bir alâka uyandırdı Ithalât serbestisi hem gümrük varidatını artıracak, hem de hayatı ucuzlatacak İthalât serbes- tisi için tedbirler almak üzere hü- kümetin - tedki kata başlaması her tarafta bü- dün Sanayi birli- ğine müracaat ©- derek bu husus- ta malümat iste- mişlerdir. Kontenjan sis» teminin derhal kaldırılması hak kında henüz ve- rilmiş bir karar yoktur. Esasen bu İthalâtın o serbes- tsi meselesini ted- kik etmekte olan iktisad vekili B. Celâl Bayar mesele uzun tedkiklere muhtaç ehem- miyetli bir mevzu teşkil eder. İşe ev- velâ şimdiye kadar memlekete sokul- ması menedilen eşyadan ( başlanmış- tar, G.İR. de (U) Yistesini dolduran bu maddeler üzerindeki tedkikleri, (V), (A) listelerine dahil eşyaların gözden geçirilmesi takip edecektir. Mevzuu bahis listelerdeki maddele- rin memlekete serbes ve kolayca gir- mesini teminden sonra diğer listeler ele alınacaktır. Bu suretle peyderpey kontenjanın tamamen kaldırılmasile geniş bir ithalât serbestisi meydana getirileceği anlaşılmaktadır. CU) listesi İlk olarak ele alınmış bulunan it- (Devamı 4 üncü sahifede) Bu yıl Florya ve cıvarında Sivri Muallimleri manen ve maddeten | Zezeeği terfih için alınacak tedbirler Demir rabriasnın temeli sineklerle mücadele ediliyor Eyüb ve şişlide sivrisinek varsa pazar günü merasimle Modern terbiye vasıtalarından istifade etmeleri, sıhhi bakımlari temin edilecek mesken bedeli ve © yoyatılacale maaşları yeni esaslara bağlanacak Memleketin her tarafında mektep- ler açarak ilk tahsil yurdumuzun €n ücra" köşelerine kadar yaymağa çalı- şan Maerif vekâleti bir taraftan ge- niş mikyasta okutma işine ehemmiyet verirken diğer taraftan yeniden mual- | im yetiştirmeğe ve bilhassa mevcud muallimlerin bulundukları şartları ve ihtiyaçlarını göz önünde tutârak va- ziyetlerini esaslı surette ıslah edecek yeni tedbirler almıya karar vermiştir. rif vekâletinde teşekkül eden bir komisyon bu hususta bir müddet tenberi yaptığı tedkikleri bitirmiş ve cide ettiği neticeleri bir rapor halin- de yekâlete bildirmiştir. Bu rapor, muallimleri gerek manen gerek maddeten yükseltmek için icap eden tedbirleri tebarüz ettiren mü- him esaslar ihtiva etmektedir. Bun- da evvelâ muallimlerin iş başında iken ilerilemelerini temin için mesleki neş- riyat yapan dergilerden, sinema, rad- İ yo gibi modem tekniğin terbiye edici vasıtalarından, seyyar terbiye sergile- rinden, kongre ve seyahat gibi vasıta: lardan istifade ettirilmeleri göz önün- de tutulmaktadır. Muallimleri hayat ve sıhhat bakı- mından koruyacak Sigorta © teşkilâtı yapılması, prevantoryom ve sanator- yomlar tesisi ilk halledilecek mesele- lerden biridir. Verem ve buna benzer (Devamı 4 üncü sahifede) İnhisarlar vekâ- ileti kalkıyor mu? Maliyenin iki vekâlete ayrılacağı söyleniyor Ankara 30. (Telefonla) — Güm- rüklere siyasi müsteşar tayin edilme- mesi bazi tefsirlere yol açmıştır. Söy- lendiğine göre gümrük ve inhisarlar vekâleti kaldırılacak, mâliye vekâleti biri masraf ve diğeri varidat işleri- le uğraşmak üzere iki vekâlete-ayrı- Macaktır. - Varidat. işlerile uğraşacak vekâlet hazine, masraf işlerile o meşgul ola- cak vekâlet tö maliye vekâleti adını | alacaktır. Gümrükler vekâleti de ha- Zine vekâletine bağlanacaktır. Av ve avcılar kanunu Ankara 30 (Telefonla) — Meclis bütçe encümeni av ve avcılar kanu» nu projesini tedkik ederek kabul ef- miştir. Proje önümüzdeki hafta umu- mi heyette görüşülecektir. Fındık satış kooperatifleri Ankara 30 (Telefonla) — İktisad vekâleti fındık . satış kooperatifleri teşkili hazırlıklarını bitirmiştir. Bu- günlerde kooperatiflerin kurulması- na başlanacaktır. Avrupa birliği reisi şehrimizde Kont Kalergiye göre Avru- | pa birliği nasıl kurulabilir «Avrupa birli- ği: cemiyetinin rdisi Kont Cou- denhove Kalergi Sofyada bir kon- ferans. verdikten sonra şehrimize gelmiştir. Kont, Tokyoda (odoğ- muştur. Annesi Japon, babası -A- vusturyalıdır.” Bü“ yük” ahnesi de Umumi Harpten evvel İstanbulda Yunan — sefirli- ğinde bulunmuş olan Kalergi ailesindendir. Baba cis hetinden de aslen Belçikalıdır, Da- marlarında sarı ve beyaz ırkın kanı- nı taşıyan Kont Coudenhov&-Kalergi son Avrupa birliği konferansının ver- diği kararlar hakkında, demiştir ki: — Kohferans, Avrupadaki. iktisadi buhranın ancak şu tedbirlerle orta- dan kalkabileceğine karar vermişti (Devamı 4 üncü sahifede) Kont Kalergi Ankâra 30 (Telefonla) — Karabük te'demir Ve çelik fabrikalarımızın te- mel'atma merasimi, önümüzdeki pa- zar günü büyük merasimle yapılacak- tır, Başvekil İsmet İnönü, bizzat demir fabrikalarının temelini atmak için önü- müzdeki cumartesi günü hususi tren- le Ankaradan Karabüke hareket ede- cektir. Başvekile bu seyahatinde bazı vekiller ve mebuslar da refakat ede- ceklerdir. Cenup hududlarımızda demiryolları Ankara 30 (Telefonla) — Öğrendi- ğime göre cenup hudutlarımız içinde kalan ecnebilere ait demiryollarının satın alınması için pek yakında mü- zakerelere başlanacaktır. Gebelüttarığı kontrola! memur delegemiz Bahriye albayı B. Sefiyeddinin Cebelüttarık ci- hetinden İspan- yâ hüduğlerni kontrola memur edildiğini — yar mıştık. B. Safi- yeddinle beraber Cebelüttarıka gi- decek muhafaza memurlarının tef« rik ve ihzarına başlanmıştır. An- karadan emir ge- lir gelmez hare. (o Bahriye albayı ket edeceklerdir. B. Safiyeddin YAĞ KÜPÜ Selâmi İzzet Sedesin türkçeye çe- virdiği beynelmilel hikâye üstadı: Guy de Maupassant'ın bu barikulâde güzel hikâyesini yarından itibaren neşre başlıyo- Tuz. YAĞ KÜPÜ On gün devam-edecek “bir şahe- sedir. 8 ya . Yeşilköy ve Eyüb civarında siyrisi- neklerin ve binnetice şikâyetlerin ço- galdığını bir refikimiz yazıyordu. Siv- risinek meselesi de şehrimizde yapılan sıtma mücadelesinin son vaziyeti et- ye Bi lazımgelen sıhhitedbirler alınacak ğe Bu yıl sivrisineklerle mücadele edilecek olan Yeşilköyden bir manzara rafında malümat simak için sıtma mücadele reisi doktor B. Seyfeddinle görüştük. B. Seyfeddinin bize verdiği izahatı kaydediyoruz: (Devamı 4 üncü sahifede) — Vapur dörtte!,.. Dörde beş kala bavulları alıp gitsek gene yetişirizi.. — Öyle amma hamallarla ne zaman kavga edeceğiz?...

Bu sayıdan diğer sayfalar: