23 Eylül 1938 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 4

23 Eylül 1938 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ni i U Li NA Sahife 4 Hitlerle Çambörleyn ara- sında görüşmeler başladı (Baş tarafı 1 İnci sahifede) maktadırlar. Yabancı gazeteciler ara- sında bilhassa İngiliz matbuatı mü- messilleri göze çarpıyor, 'Ren'in diğer kıyısında B. Çambör- leyn'in ve maliyetinin ikamet ettiği Petersberg'de bu görüşmeler esnasın- da tam bir sükünet hüküm sürmek- tedir. Godesberg 22 (A.A) — Çambörleyn ve Hitler arasındaki görüşmelere bu- gün saat 19,15 te nihayet verilmiştir. ve yarın tekrar başlıyacaktır. B. Çam- börleyn, yanında protokol şefi baron Dörnberg olduğu halde Petesberge dönmüştür, B. Çambörleyn İngiliz gazetecilerile görüştü Godesberg 22 (A.A.) — Umumiyet- Je Alman mahfilleri, Hitler - Çambör- leyn görüşmelerinin yarın akşam ni- hayet bulacağı mütalâasındadırlar. Godesberg 22 (A.A.) — B. Çambör- leyn beyanatta bulunarak demiştir ki: «Bütün alâkadar tarafların, Çe- koslovakyadaki vaziyet, müzakerele- rin ilerlemesini bozacak bir mahiyet almıyacak veçhile hareket #tmeleri çok lüzumludur.»> Başvekil, nizamın muhafazası ve hâdiseler tavlid edecek mahiyette ha- reketten içtinab edilmesini tavsiye et- miştir. Königsvinter 22 (A.A) — İngiliz Başvekili B. Çambörleyn bu akşam saat 19,37 de Godesberg mülâkatın- dan dönmüştür. İngiliz büyük elçisi sir 'Nevil Henderson ile mâiyetindeki di- ğer şahsiyetler de ayni zamanda Pe- tersbege dönmüşlerdir. Otelin önün- de uzun zamandanberi bekliyen halk İngiliz Başvekilini gerek giderken, ge- rek dönüşünde hararetli bir surette alkışlamıştır. Otelin holünda gazeteciler İngiliz Başvekilini hararetli alkışlarla karsı- lamışlardır. B. Çambörleyn apartımanına git- meden önce İngiliz gazetecilerile gö- ür, Protokol şefi B, von Dörnberg, Baş- vekile odasına kadar refakt elmiştir. Londradan hareket Amele partisinden bir heyet Parise gidiyor Londra 22 (A.A.) — Amele partisi mebuzlarından Cilrine, Dalton, Lathan ve Gillees bugün Başvekilin Almanya- ya hareketinden bir az sonra tayyare ile Parise gidecektir. Mebuslar Fransız sosyalist ve sendi- kalist liderlerile görüşeceklerdir. B. Litvinofun beyanatı Moskova 22 — Sovyet Hariciye Komiseri B, Litvinof dün, Cenevrede Milletler Cemiyeti asamblesihde ad ettiği nutukta Çekoslovakya mese- lesine de temas ederek, Sovyetler bir- liğinin Çekoslovakyaya karşılıklı bir yardım paktı İle bağlı olduğunu söy- Jedikten sonra demiştir ki: — Çekoslovak hükümetide son günlere kadar bizden pakt mucibin- ce girmiş olduğumuş taahhütleri tutup tutmıyacağımızı bizden sor- madı. Çünkü bundan şüphe etmiyor- du ve etmesi için de bir sebeb yoktu. Anesk bundan üç gün evveldir ki Çekoslovakya hükümeti ilk defa ola- rak Sovyet hükümetinden, Fransa hükümeti taahhütlerine sadık kala- rak Çekoslovakyaya derhal fili yar- dımda bulunduğu takdirde, Sovyet- ler birliğinin de pakt mucibince böy- le bir yardımda bulunup bulunmıya- ğını sormuştur. Sovyet hükümeti bu suale kati ve müsbet bir cevap ver- miştir, Sovyet hükümeti, hiç şaşmaksızın Milletler Cemiyeti ve hemen hemen bütün dünya milletleri tarafından tasdik edilen Briand - Kellog paktı prensiplerini takib etmiştir. İleride de bu paktlardan ( ayrılmıyacaktır. Çünkü bugünkü şartlar içinde haki- ki entemasyonal adaleti başka va- sıtalarla temine imkân olmadığına kanidir. Sovyetler birliği, diğer devletleri de bu yola avdet etmeğe davet eder, Bir hırsız 3 sene hapse mahküm oldu Akif adında bir hırsız Beyoğlunda Hayri adında birinin apartımanına girerek kıymetli fincan zarfları ve sa- ireyi aşırdıktan sonra Françesko adında Londra 22 — Başvekil B. Çambörleyn| bir terzi dükkânına gitmiş ve panta- bugün saat 10,48 de buradan Kolon- yaya hareket etmiştir. Kendisine bu defa Hariciye Hukuk müşaviri Malken ve kâtibi Davis de refakat etmektedir. Başveki! tayyareye binmeden evvel şu beyanatta bulunmuştur: nın esaslı bir şartıdır. Bu anlaşma ise Avrupa sulhünün lüzumlu şartıdır. Benim istihdaf ettiğim şey, bu Avru- pa sulhüdür ve yaptığım seyahatin bu sulhe götürecek olan yolu açacağın- dan ümidvarım.» Tayyare saat 1230 da Kolonyada karaya inmiş, Başvekil Alman Harici- ye Nanrı ve İngilterenin Berlin sefiri tarafından karşılanmıştır. Çek cevabı neşredilmiyecek Paris 22 (A.A.) — Hariciye Nazırı Bonnet, dün akşama doğru İngiliz se- firi sir Phipps'i kabul ederek kendisile beraber Prag tarafından kayıdsız ola- rak verilen muvafakat cevabı üzerine hasıl olan vaziyeti tedkik etmiştir. Dün akşam iyi haber alan mahfiller. de Prga hükümeti tarafından İngiliz ve Fransız elçilerine verilen notanın neşredileceği zannedilmemekte idi, meclisi toplanıyor Prag 22 (A.A.) — Neşredilen bir teb- Wöde milli meclisin yakında içtima edeceği ve hükümetin meclis huzurun. da kendisini Londra projelerini kabule sevketmiş olan sebepleri anlatacağı bil dirilmektedir. — İngiliz amele partisinin beyannamesi Londra 22 (A.A.) — Havas ajansının muhabiri bildiriyor: Akşama doğru Lord Halifaks tara- fından kabul edilen altı kişilik heyetin verdiği İzahatı dinledikten sonra ame. le partisi resmi bir beyanname neşre- derek Hitlerin tehdidi karşısında uta- mlacak bir şekilde zelilâne boyun eğil. miş olduğunu kaydetmiştir. Beyannamede «Eski İngiliz demok- rasi ve adalet ananesinin Jekelendiği» #lâve edilmektedir. Jonunu ütületmek istediğini söylemiş- tir. Françesko, dükkânda başka bir iş- le meşgul buunduğu sırada, Akif ora- dan da iki yeni pantalon çalmış, fakat biraz sonra yaklanmışlır. Dün Asliye dördüncü ceza mahke- mesinde yapılan muhakemede Akifin suçları sabit olduğundan üç sene hap- sine karar verilmiştir. Kemerburgaz hayvan sergisi açıldı Dün Belediye reis muavini B. Rauf ve Belediye mektupçusu B. Necati, Sa- rıyer, Beyoğlu, Eyüp Kazalarındaki hayvan sahiplerinin iştirakile tesis Deniz Ticaret müdürlüğünde gece bekçisi Veli, yatarken odasına henüz yanmakta olan bir mangal koymuş, az sonra zehirlenme alâmeti gösterdiği cihetle zabıtaca Senjorj hastanesine Posta fttihadına dahil olmıyan ecnebi memleketler: Seneliği 3800, altı aylığı 1900, üç aylığı 1000 kuruştur. E. 1001 1138 559 04 1200 Va, 409 546 1207 1541 1806 1937 AKŞAM Eski nişanlısını yaralıyan genç Carih 8 sene 52 gün hapse mahküm oldu Bir müddet evvel Cibali cadde- sinde nişanlısı Halideyi öldürmek kas- dile tabanca ile iki yerinden, Hüsa- meddin adında birni de bir yerinden yaralamaklan maznun oMehmedin muhg&kemesine ağuceza mahkemesin- de bakılmıştır, Mahkemenin tahkikatına nazaran Mehmed o civarda Halide adında bir kızla nişanlanmış ve kendisi de Hali- denin evine giderek nişanlısile bera- ber oturmağa başlamıştır. Fakat bir müddet sonra Halide ile Mehmedin araları açılarak sık sık kavga etmeğe başlamışlar ve bir gün Halide ile ana- 81 bir olup Mehmedi evden koğmuş- lardır, Mehmed tekrar barışmak Üzere mü- teaddid defalar teşebbüste bulunmuş- ga da Halide bu teklifleri reddetmiş- tir, Bundan hiddetlenen Mehmed bir gün gene fabrikadaki işine giderken yolda Halideye tesadüf emiş ve kızın barışmak teklifini reddetmesi üzerine tabancasını çekerek Halideye iki el ateş etmiştir. Çıkan kurşunlar Hajli- denin muhtelif yerlerine saplanarak ağır surette yaralamış, yere yuvarlan- mıştır. Bu sırada caddeden geçmekte olan | Hüsameddin edında biri vakayı gör- müş ve Mehmedi yakalamak istemiş- tir, Mehmed bu defa da tabancasile Hüsameddine ateş etmiş ve onu da ya- ralamıştır. Vakayı müteakip yakalanarak ağır- mahkemesinde muhakeme altına alınan Mehmedin, öldürmek kasdile Halideyi yaraladığı sabit olduğundan Türk Ceza kanununun 448 inci mad- desi mucibince 18 sene müddetle ağır hapse konulmasına karar verilmiştir. Fakat Mehmedin öldürmek suçu te-

şebbüs halinde kaldığından, cezası 12 seneye indirilmiş; diğer taraftan, ken- disinin evden kovulması da, hakkın- da hafifletici sebep mahiyetinde gö- rülerek bunun da dört senesi tenzil edilmiş ve sekiz sene ağır hapse ko- nulmasına karar verilmiştir. Mehmedin, kendisini yakalamak İs- tiyen Hüsameddini de tabanca İle ya- raladığı sabit olduğu cihetle bu suç- tan dolaoyı da 35 gün hapsine karar verilmiştir. Fakat cürümler içtima et- tiği cihetle, son hapis kararına, yarı- sının da zammile her fki suçtan dola- yı sekiz sene elli iki gün ağır hapse konulması ve o kadar müddet te âmme hizmetlerinden mahrum bıra- kılması kararlaştırılmıştır. Bari şark fuarı kapandı Bari 22 (A.A.) — Beynelmilel Şark fuarı dün akşam , Fuar sergi haricinde tertip edilen nümayiş- ler de dahil olmak üzere her sahada Mesud bir evlenme BAYAN SELLA ŞİRİN ve BAY ROBERT LE ROUX'nun evlenme merasimi Paris 16 ncı Beledi- ye dairesinde icra kılınmıştır. Yeni ve genç evlilere saadetler dileriz. * TEŞEKKÜR Aramızdan ebediyen ayrılarak ber biri- mizi derin kederler içinde bırakan aile rekimiz Mühendis AVNİ ATAM'ın cenaze merasiminde bulunan veya diğer her hangi bir suretle elemimize karşı alâka- larını gösteren dost ve ahbaplarımıza ! BULMACAMIZ Boldnni sağa: 1 — Bir nevi ketenhelvası. 2 — Tersi yuvarlak olur » Hindistan hü- kümdanı, 3 — Gemici yatağı - Musibet. 4 — İsim - Alaminot yumurta yemeği. $ — Pokerde bir kâğıd derecesi - İşte (kaba). 8 — Bir göz rengi - Yapmak - Lâhza, 7 — Usul - Yalnız. 8 — İzaz - Beyan edat, 9 — Tafdil ed&tı - Sofra takımlarından biri, 10 — Manzum piyes - 30 gün. Yukardan aşağı: 1 — Toptan satış değil 2 — Azım sahibi - Tersi bir rakam olur. 3 — Ayıp - Alman rejimi. 4 — Bazı nakıl vasıtalarında kullanılan bir eins mahrukat - Para 5 — İnsan - Geçirmek. 6 — Lâkırdı - Ced.. 1 — Göstermek - Üzüm fidanı. 8 — Lâvha - Nota. İ 9 — Kraliçe - Nes 10 — Büyük bir deniz. Geçen bulmacamızın halli: Boldan sata: 1 — Karavana, 2 — Abanan, Zar, 3 — Duyan, Kayd, 4 — İh, Humar, $ — Kart, İliç, 6 — Ör, Ayılan, 7 — Yaprak, Mis, 8 — Ütü, Aba, 9 — Balkan, 10 — Tremola, La. Yukarıdan aşağı: N 1 — Kadıköyü, 2 — Abuhayat, 3 — Ray, Püre, 4 — Anahtar, 5 — Vann, Ya, Bo, 6 — An, İkbal, 7 — Kal, La, — Azarla- mak, 9 — Ay, Anibal, Dil bayramı hazırlığı Beyoğlu Halkevinden DU bayramı mü- nasebelile 28/Ey101/933 pazartesi günü radyosunda verilecek söyler dinlenecek- tir. 2 — Söylev: Ev başkanı B. Ekrem Tur tarafından. 3 — Korferane: Semih Mümtaz tarafından. 4 — Konser. miz üyelerinin ve arzu edenlerin teşrifle - rini rica ederiz. YENİ NEŞRİYAT: BİR ŞEHRİN RUNU raklar durunca,, «Düşkünler., «Bacayı In- dir, bacayı kaldir», «Kotku, «Silindir şap- ka giyen köylü,, «İmparatoriçe ve saray», «Ankara - Bükreş» gibi bir çok değerli ue veren Sadri Ertem'in yeni bir ki- dır. Kitap Remzi kütüphanesi tarafından basılmıştır. Bütün edebiyat meraklılarına tavsiye ederir. ÇOCUK DUYGUSUNUN 52 sayılı nüshası dün çıktı okurlarımı- sa tavsiye ederiz. * Mili bir edebiyat yaratabilir miyiz? Genç muharirlerimizden Nusret Safa Coşkun başlıca edip ve muharrirlerimizle yaptığı mülâkatları bu nam oltında bir kitapla neşretmişlir. Karilerimize tavsiye €deriz. Beyoğlu Halkevinden: 1 - Evimizin Halk dershanleri ve kurslar şubesine ka- gekçilik dersleri verilecektir. e Asliye Üçüncü Hakuk mahke- çam Kurtuluşta Baruthane cad- desinde 40 numarlaı evde Zehra Kayra sokak 21 sayıda Arif aleyhinde açıları ve mahkemenin 930/915 numarasına kaydo- Iunan dokuz senedenberi hayat ve mema- tandan haber alınmadığından gaiplik da- “yasında müddelaleyhin Ikametgâhıni terk eylediği ve yenisi belirsiz olduğu anlaşıl- dığından hukuk uslü muhakemeleri kanü- nunun 141 ve 142 nci maddelerine tevfi- kan hülüsai muhteviyatının bir ay müd- yeni Nünen tebliğine karar verilmiş ol- duğundan tebliğ tarihinden itibaren bir ay zarfında mürneaatla dava arzuhalini tebellüğ ve cevab vermesi lüzumu tebliğ makamma kaim olmak üzere ilân olunur. M. 1185 ERTUĞRUL SADİ TEK “TİYATROSU Bu gece (BEBEK) te, ya- rın gece (A, HİSAR) da NURBABA 23 Eylu. .. 22/9/908 Türk borcu I Peşin Londra 1 Sterlin 60125 New-York 100 Dolar 1502 Paris 100 Prank 340.50 Milâno 100 Liret 6,62,50 Cenevre (o 100 İsriçre Fr. 253,25 Amsterd. 109 Florin 68.06 Berin 100 Rayhşmark 503128 Brüksel Oo 109 Belga 31,45 Atina 100 Drahmi ın Bofya 100 Teva 150 Prag 100 Çekoslovak Kr. 43450 Madrlâ 100 Pezeta 80725 Varşova o 190 Zioti 071025 Budapeşte 100 Pengo 40115 Bükreş 100 Ley, 0,9150 Belgrad 100 Dinar 28450 Yokohama 100 Yen 35,45.125 Stokholm 199 İsveç Kr, 3130,125 Moskova (O100 Ruble 3,1015 İstanbul Elinde toptan satdan yaş meyva ve sebze flatleri; En aşağı En yukar” fiati (flat Cinsi Emsal! Kr. 8. Kr. 8& 22/9/938 Perşembe günü Kilo 16— 6— yeli Bel 19 — — Çaz dı 4— — 1— u— n— 10 — 15 — s0 175 Sakızkabağı Dolmalık biber Bivri biber Kır domatesi Sırık domatesi Çalı fasulye Ayşekadın fasulye Barbunya kırımızı Azmakabağı Patlıcan baş Patlıcan orta Patlıcan ufak Üvez Ayva Taze incir Kestane Ceviz a İp 109 aded 350 425 Ecnebi limon 100 izi ri iğ » » > oil“ » Alaca baş » 10 — Sl e » » ufak »> 28 Kavun Hasanbey baş » 12— » > orta » 5— > » ufak » 2— > Kırkağaç baş » 9— e orta » ufak ÖLÜM Tüccardan Trabzonlu Hacı Yakup oğlu Saffet ve İbrahimin valdeleri Fat- mâ dün vefat etmiştir. Cenazesi bugün saat 12 de Paşa limanında 109 numa- rTalı yalıdan kaldırılarak Paşa limanı camiinde namazı kılınacak ve Kuz- guncukta Nakkaş tepe mezarlığına defnedilecektir. Merhumeye mağferet i ve ailesine sabır ve metanet dileriz. ALKAZAR Bir hafladanberi büyük muvaffaki- yetlerie gösterilmekte olan YERALTI HAKiMi 25 Kem tekmili birden harikalar filmini görmiyenlerin görmeleri için bir kaç gün daha temdid edilmiştir. Tepebaşı e GARDEN'inde 24 Eylül cumartesi akşamı Büyük Fransız yıldızı DAUVIA nn Birinci suvare Piyanoda Bestekâr JEAN JAL Meşhur KIRK”S kumpanyasının Varyete numaraları PAZAR 17 de MATİNE Beşiktaş Askerlik Şubesinden: i Beşiktaş askerlik şubesinin 881 sırasında kayıtlı emekli Jevazım Bab. Mehmed Asim oğ. Mustafa Resimin şubeye müracaatı ilân olunur. Zayi — Ayvalık Gazi İlkokulundan 335 İli

Aynı gün çıkan diğer gazeteler