19 Ekim 1939 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

19 Ekim 1939 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—AKŞAMDAN AKŞAMA Türkiyeye düşen bir vazife Başıma gelen birilmiş. Benim de ıma geldi; öz tecrübemle anladım ki, ilâç çok pahalıdır. Hattâ daha ileri Bidip şunu iddia edeceğim: İlâç kul. lahmak her kula müyesser mazhari- Yet değil; zenginlerin harcıdır. Ebedi Şefimiz Atatürkün vefatın- dan Sonra, pek çoklarının ağıından $u #ikâyeti işitmeğe başladık: — Karaelğer hastalığı... , Bunu birdenbire moda olmuş bir lâkırdı sanmamalı. Sadece, © Büyük Yıbımızdan sonra dikkat, bu uzva Şevrilmiş bulunuyor. Fakat muhak- k ki kavrulmuş soğan esasına da- Yanan milli tabahatimizin kabahat i büyüktür. Benim de yakınlarımdan biri, safra kesesi - karaciğer arızasına uğrıyarak | Yatağa serildi. Tedavisi için bir çok İlâçlar almak lâzım geliyor. Yalnız B vitaminini vücuda temin etmek üzere günde 430 kuruş sarfetmek icab | *tmektedir. Diğer tübleri, ampulleri de hesaba katarsanız yevmiye vasati 10 Tiralık ilâç alıyoruz. (Doktor, has- İane parası hariç.) Şaşılmaz mı; Bir tek hastanım kurtulması için, ayda İki yüz elli Jirayı hayli geçen devalar tarı - Bunların yerine başka birşey? — Yok. Parası olmıyan? — Evini, eşyasını satar. Eorç alır. Ece, sıhhat için..Ne yapalım?.. — Onu da yapamıyan — Maalesef ölür. İşte feci hakikat! çi bir bakıma, bir torpille Royal | Oak saffı harb gemisinde 800 küsur Pür sıhhat insanın ölüverdiği bir de- virde kara ciğeri at ferdlerin de vefat etmesi feci değilmiş gibi görü- hüyor, Fakat mini mini bir kuşun Polonyadan gelerek bizim Hürriyeti Ebediye tepesinde cansız düşmesi zihinleri meşgul etti, gönülleri üzdü. Bu büyük nrbede içinde bile münfe- rid yakalar efkârı bu derece ilgilendi- tir. Kaldı ki kara ciğeri tedavi eden kimyevi maddeler, ve umumiyetle ilâçlar sırf şu veya bu ferdin meselesi ktan çok uzaktır. Bizim İçin milli | &a: Meselesidir, beşeriyet için beynelmilel meseledir, demokrasi meselesidir, İn- Saniyet davasıdır. Yalnız mümtaz bir yalnız zengin - şifa verecek Sınıfa, - binmanaleyh milletlerin bir kısımı bir tıbbi kimya sanayini sempati ile karşılar ân yoktur. Riz kendi imkânlarımız dahilinde nleket içinde ilâç ucuzluğunu gümrükleri ve vergileri indirerek, kolaylıklar göstererek - temine çalışırken, ileriki sulh ve sükün dev- im sa Tesinde de beynelmilel bir mesele ola- Yak, bır ilâç pahalılığına karşı sesi- mizi Uluslar arası kongrelerinde yük- seltmeliyiz. Bir tek işi, 1914 barbinin sulhnamesinde yer almıştı. | Münevver ve pistar bir Şark memle- keti olan Türkiye, diğer fakir memle- ketlerin İlâçlarında ucuzluğu temin için her konferansta, her kongrede önderlik etmeli, gayret o sarfetmeli, vicdanları tahrik etmeliğir, asprin nam ve hesabına, Avrupa ... ...... sa Hollandadan şeker gelecek landadan gelen )ki bin ton şekerin it- İçin icab eden müsaade, bükümetten şirketi müdiriyetine gelmiştir. Ho; haj ŞEHİR HABERLERİ Feribot iskelesinin yeri kararlaştı İskele Sarayburnu ile saç ambarları arasında olacak Trnleri Sirkeciden nakleccekd Feribot iskelesinin kati mevkii tesbit edilmiştir. Burası, Sa- rayburnundan itibaren sarı boyalı ilk bina ile saç ambarları arasındaki sas hadır. Burada icab eden tesviye ya- pıldıktan sonra derhal inşaata başla- nacaktır, Bundan başka, limanlar umum mü- dürlüğü, atada yeni yaptırılmak Çorap fabrikalarında işler azaltılıyor İptidai madde azlığı hissedilmeğe başlandı Haydarpaşaya abrikatörleri inden, işlerini ler: Şehrimizi tedarik edemediki pey azaltmak vaziyetine düşmü velce günde 24 çift çorap İşliyen makine» | iğnezizlik yüzünden bugün ancak 18 | çift çorap imal edebilmektedirler, Bu yüz- | en çorap fiatlerinde yak: | r bir teretfü kaydedil ir. Daha şimdiden kadın ipekli ç | arında fiat yükselmeleri na mafa başlamıştır. p sanayiinin at an gelen İğne mektedir, Yet- i çorap fabrikalarının gerait altında | ancak altı ay dayanabilecekleri iddia olun- maktadır. Yeni yollar Belediye 100 bin parke taşı sipariş etti mi arasında bir yol yapılması lan kırk bin liraya odu yaptır. bu parayı fazla olun daha ucuza up kik ettirilir dir Talip ie yol ihal xa Tak: pkapı nal yağı sAnDAŞA m da yeniden yap- yüz bin park Bu hafta Karadeniz dördüncü postası hareket etmiyecek vüğü, 4 ür edilmiş kta İskenderun limanı için bulu: kalk; n Limanlar rn Aştara- nakalât Vekâletin kdim edilecektir. Ankaraya gidecek izciler huriyet bayramında ik bi 1 bi erdi, ya edeceklerdir. . İ Benzin satışı tesbit ediliyor | Belediye, dü itibaren şehrimizdeki benzin satış e aylık Bi fiyatını tahdid emri Ankı deki alâ harekete geçecektir. adan gehrimü nez, Belediye İ Bay Amca ve dom ta olan y otomobil parkı muştur. Bunun için de mevzuubahs yerdeki antrepo yıktırılacaktır. Gerek feribot iskelesi, gerekse otomobil parkı için yıklırılacak antrepolar, ortaya bir antrepo buhranı çıkaracaktır. Bu- günkü antrepol bile ihtiyacı zor inşasını kararlaştır- Karilerimizin mektubları Asker ailelerine yardım işi daha geniş tutulmalıdır mizden M. Sili Askere gidenle yardım iğin daha esaslı tedbriler almak lâzım- erdeki bütün muntazam bunlardan çinmeyi mümkün r asker mileleri- k Kartal ak köngresi evvelki v anım am ve beledi- y bay Bahir Öztrak kaza halkının di- leklerinin yapılacağını söyledikten sönra idare heyi çimi icra edilmi diye reisi bay Kemal, K halk ymümes- sili bay Nafiz Eralp, bay Hakkı, belediye azasından bay Mehmed Ali ve büy Memduh seçilmişlerdir # Kartalda tep içir şar k Kartala bi olan bir arı kararlaş- orta» güz na İk köyünde üç ka» bir kadını çeşmeden yerlerinden kan gelir Adiseden haber- a ri yakala elen kanun! takibat yapiis isminde biri, eânr kalma zarajda dumandan 4 Yeniköyde otur ir arakadaşı bi yet direktörlüğü ikinci şube hır- sizlik kısmı m şehrin o muhtelif yerlerinde hırsızlık yapan Şoveket ve Mus- nde iki sabıkalıyı yakalamış, haklarında tahkikata başlamışlardır. ehrin ı salonu önünde birde | karşılamakta iken yeni vaziyet li- manlar umum müdürlüğünü büsbü- tün müşkül mevkie (sokâ& ar, Umum müdürlük, bu işe ilk bir çare olmak üzere şimdiki Galata yolcu sa- lonu karşısındaki sahada antrepo in şasını düşünmekte ve diğer yeni inşa ellecek antrepolar için de saha ara maktadır. Mesele, Müakalât Vekâle- tine arzedilecekti: Şişli Sanlıralı i ay başında açılıyor Harbiye, Nişantaşı, Maçka Şişli telefon numaraları l değişti hi Ankar ntrsln on- yuvafık bulduğ: tesellüm klar ukarıdaki min- rdaki telef L Yeni merkez Bir motör karaya oturdu, ünü atarak kurtuldu #vvelkit tonl Gönlü tmanımıza gi ü Bur yüzünden uştu. denize & bilmiş v sanca zay Gazi köprüsü Cümhuriyet bayramında açılacak Gazi c b bayramın- da aç iyacağı c ld şti. Mem- yapılan im ait olan eserlerin Cömhüriyet b açılması h bayram asndan nameye yapı eyrü Bu sene anason az değil İnhisa müdürlüğ anason Kr redi ş yazetelerin rekolte noksanlığını 9m ; a alt gibi gösteri yolundaki zuhu- | lü de bundan ileri gelmektedir. Yeni sene rekoltesi bir m celbi katiyen düşi İSTANBUL HAYATI Ramazan pek sessiz geçiyor Bu sene ramazan pek sessiz sağasız geldi. Fskiden ne kadar şatafatlı ge- lişi vardı. On beş gün evvelinden İs- tikbal hazırlıkalrı başlar; reçeller, tür- lü türlü peynirler, zeytinler, pastır- malar, güllâç, ekmek kadayıfı deste- leri, pirinçler, teneke İle zeytinyağla- rı taşınır, mutfaklar tıklım tıklım dolardı. İlk ramazan günü herkeste bir telâş başlar, cami avlularından kalabalık eksik olmaz, ilk hevesle oruç tutmağa yeltenen çocuklar sokaklar- da biribirlerini yakalarlar; — Oruçlu musun?. Çıkar bakayım dilini... Ağızlar açılır, açlıktan çatlamış dil- ler birer karış uzatılır. Akşam üzeri Şehzadebaşında bir alay faslı yapı hır; ağızları sulanarak bakkal dükkün- larına bakıp sabırsızlıkla tesbih çeke çeke dolaşan tiryakilerin arkaların- dan tenekeler fırlatılır, kestane fişek- leri patlatılır, bağrışmalar, kahka- halar çınlardı Hele gece eğlencelerine doyum ol- mazdı. Her tarafla Karagözler, kuk- lalar oynar, kahvelerde meddahlar taklidli hikâyeler anlatır, kadın, ço- luk, çocuk yüzlerce kişilik gruplar halinde teravih namazına gidilir, her gece başka bir camide namaz kılınır ve sahur vaktine kadar da yedi ma- halle aşırı ahbap evlerinde toplanıp türlü türlü oyunlarla eğlenilirdi. He- le Direkalerarasının kalabalığı gece- nin geç vakitlerine kadar dağılmazdı. Teravih namazından sonra Reyazıd- la Fatih arasında tramvaylar işl mez, elleri fenerli gruplar üç aşağı beş yukarı dolaşırlar, kalabalık ara- sında eller arkaya uzatılıp âşıklar ara- smda mektuplar teati edilir, karan- lık sokak aralarında başbaşa veren çiftler doya doya konuşmak için mü- kemmel fırsat bulurlardı. Vitrinleri tıklım tıklım dolan dük- kânlar yetişi ormuş gibi her taraf- ta pazarlar kurulur, hepsinin etrafı da karınca yuvası gibi kaynardı. Bu sene ramazan, harp dedikoduları arsasında büsbütün unutuldu. Beya- zıd camiinin avlusunda kurulan mi- nimini sergi İle, akşam üzerleri mi- nareleri kuşaklıyan kandillerden baş- ka eski ramazanları hatırlatacak bir eser yok. Ramazanın il dostunun evine Sofra kuruldu ci günü bir baba iftara davetli idim. Eski, mis kokulu re- yerine çikolata İle pastalar yerleşmiş, üzeri yumurtalı, çörek ot- lu pide yerine gatolar sıralanmış... Yemekten sonra radyo açıldı. Ajans haberleri dinliyerek kahvelerimizi içerken bir hayli kalabalık kadın mi- safirleri bastırdılar, Onlar hâlâ eski usulü bırakmamışi çellerin İçlerinden yaşlı bir bayan: — Bu gece teravih namazını Süley- maniye camiinde kılalım, dedik, sizi de almağa geldik. Haydi, hep beraber gidelim. Diye evdeki kadınları, çocukları da alıp götürdü. Bizim ahbapla beraber” biz de sokağa çıktık. Nerede o sokak- ların eski hali.. Şehzadebaşında si- nemaların önüne yığılan afacanlar- dan başka kimseler yok. Havalar da gittiği için kahveler bomboş. Yal nız, minarelerdeki kandillere bakın» ca eski hatıralar canlanıyor. Cemal Refik ardıman >— Bu nasıl hastalıktır böyle bi Yorum baş Amca, baş vurmadığım kor kalmadı... ... İçmelere gittim geçmedi... .. Bursa kaplıcalarına gittim, ge- ne hayretmedi!.. | ... Hâşâ huzurunuzdan, durmadan | kamım gurulduyor!.. Tehlikeli bir şey mi dersin?... Çe AY B, A, — Burada dı pada olsan tehlikeli!., — dn B. A. — Tayyare hücumu sanıp göklere ateş açarlar!,, arıma Avru-

Bu sayıdan diğer sayfalar: