28 Aralık 1939 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

28 Aralık 1939 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Suriyede asker top- landığı hakkındaki haber tekzib edildi , Bene 23 — No, 110 — Fllâti her yerde 5 kuruş PERŞEMBE 28 Kânunuevvel 1939 Çiçele. MUHTAR M. DÖMEKE Ss Türkiyenin en büyük ve güzel çeşilli mües- .sesesidir. Beyoğlu Tel, 40875 Telefon: Başmuharrir: 20565 — Yazıişleri: 20765 — İdare: 20681 — Müdür: 20497 Erzincan vilâ ye ti ile Kemah | bir enkaz yığını halini aldı Binlerce ev yıkıldı, yangınlar çıktı, pek çok ölü ve yaralı var Erzincan halkının mühim bir kısmı öldü.Tokat,Ordu, Refahiye, Sıvas ve Samsunda ölü ve yaralıların sayısı henüz tam olarak tesbit edilemedi Dahiliye ve Sıhhiye Vekilleri bu sabah Erzincana hareket ettiler Kızılay zelzele mıntakasına para, çamaşır, çadır ve battaniye gönderdi. İmdad trenleri gitti. Meclis, bir milli yardım komitesi teşkilini ittifakla kabul etti mleketimizin he- a Erzincan, 'T: valisinde ağır tahr yurdumuzun bu yüz ı oluran ve Sıhhiye - Vekilleri bu hareket eden uünmak üzere gitmişlerdir. | Ankari 27 (A.A) — Büyük Millet | Vekili Dr. Hulüsl Alataş, Meclisinin bugünkü içtimamda cel. | memleketimizin hemen her senin açılnıasını müteakib kürsiye | hişssedilmiş olan hareketlarz hakkın- gelen Sıhhat ve İçtimai Muavenet | da şu izahatı vermiştir: İnsan zayiatı hakkında alınan ilk haberler Erzincanda zayiat mühimdir. Sivas, Tokat, Amasyada yüzleri buluyor Ankara 27 (A.A.) — Etzincan, Sı- vas, Ordu, Tunceli, Tokat, Samsun ve Amasya vilâyetlerinde dün gece vukubulan zelzele hakkında bugün saat 21 e kadar aşağıdaki resmi ma- Tümat alınmıştır. Bu malâmat mu- vakkat mahiyeti haizdir, Kıslncanda tahribat büyüktür. İn- san zaylatının yüzleri geçtiği muhak- kaktır, Fakat, kati rakam tesbit olu- | mamamıştır. | Sıvasın Hafik kazasında 16 ölü, 150 yaralı, Zara kazasında 1 yaralı ve bir ölü, Suşehrinde 150 ölü, Pülü- mür kazasında 5 ölü, Samsun vilâye- ti merkezinde üç yaralı vardır. Ordu, Tokat ve Amasya vilâyetle- çİ rinden henüz kati malümat alınma- I mışsada bu vilâyetlerden “Tokat, merkez ve mülhakatında 388 ölü ve Amasyanın Pazar nahiyesinde yüz ölü olduğu tahmin edilmektedir. Amerikada, şimali Afrikada Felemenk Hindistanında zelzele Hasar mühimdir, ölenler vardır Londra 28 — Şimali Afrikada Tanca eyaletile meri ikada Los-Ancelos ve Bansalvador şehirlerinde oldukça mühim zelzeleler olmuştur. Hasarat ehem- miyetlidir. İnsanca zaylat miktarı tesbit edilememiştir. Amsterdam 28 — Felemenk Hindistanında Selekt adalarında şiddeti bir Belzele olmuştur, Birçok ölü vardır, | 66 yaralı, Ordu vilâyetinde 28 yaralı, | Şimdi bir enkaz yığını halini alan Erzincandan bir manzara memleketin bir çok yeri etli bir zelzele his- sedildi, Bu zelzele tes (Devamı 5 inci sahifede) İsveçte ihtiyat tedbirleri Bir kısım ihtiyatlar silâh altına çağırıldılar Stokholm 27 (A.A ) — Kış talimleri İ yapmaları için İsveç'in merkezi min- | takalarındaki ihtiyatların silâh altına çağrılmış oldukları haber verilmekte- dir. Dikiz Maarif Vekilinin seyahati Antakya 21 — Maarif Vekili B. Ha- san Âli Yücel burayâ gelmiş ve İzmi- re gitmek üzere şehrimizden ayrılmış- ——————— MBülzüran tle e: ———n

İtiraz hastalığı Bütün İstanbul halkı; tramvaylar. da sardalya kutusu tertibi naklıyat. fan şikâyetçidir. Dr. Lütfi Kırdar, ye- | mi bir çare olarak, taksilerin ön ku İ Tuşa müşteri nakletmeleri usulünü kabul etti, Bundan, olsa olsa, otobüs sermaye- darlar: şikâyet etmeli. Fakat onlar bile pek değil... Zira anıl wkarça tram- vayların kârından istifade eden Bele- diye halkın menfaatine olarak feda- kârlığı göze almıştır. Bir de bakıyoruz ki, şu gazetede, bu gazetede sızıntılar... Esbabı muci. be neymiş? Püf! İncir çekirdeğini bi le doldurmayan şeyler... Buna, adıyle sanıyle daül'itiraz de- nir. Türkçesi, «itiraz hastalığı!» lede ini en ziyade | İ min edilmiş ve mülhakatta 300 ölü | | € A Reisicümhurun telgrafı “Cümhuriyet hükümeti tedbirler almıştır. Bugünkü enkaz içinden güzel bir mamure çıkarılacaktır,, Elâzığ 27 (A.A) — Zelzele münasebelile Reisicümhur İsmet İnönü, Erzincan Velisine aşağıdaki telgrafı çekmiştir: «Erzincanın uğradığı felâkete pek müteessir oldum. Bütün millet de Erzincanla yakından alâkadarğdır. Cümhuriyet hükümeti felâketin wt rablarını hafifletmek için âcil tedbirler almıştır. En ziyade ızlırabımız müucib olan nüfusca uğradığımız pek acı zayiattır. Diğer tahribatı mille timiz pek az zamanda kâmilen tamir ve telâfi edecek ve bugünkü enkaz içinden memleketin güzel bir mamuresi çıkarılacaktır. Bütün devlet memurlarının fedakârlık, vazifeseyerlikte birbirlerile yarış etmelerini beklerim. Halkın iztırabını teskin için bilhassa mânevi ahvalde sükünet muhâ- faza edilmektedir. Milltimizin Erzincanla candan alâkadar olduğu halkca bilinmelidir, İsmet İnönü Şimendifer hatları bazı noktalarda bozuldu Bü yüzden Erzurum ve Sivastan kalkan imdad trenlerinin Erzin- cana varması gecikmiştir Ankara 21 (Telefonla) — Erzincan | valisi ile mevki kumanı manli istas! Ş ile gönderdik! r telgrafa gö- re Erzincan halkının yüzde sekseni ölmüştür. Ölenler arasında askeri | okuldan 90 talebe vardır. | Tokattan “son gelen “bir telgrafa göre oradaki parti binası, Halk sine- ması, Ziraat bankasile merkez nahi- yesine buğlı Çilkolu karakolu binala- ri tamamen yikilmiş, hükümet kona- ğımın her tarafında çatlaklıklar hu- sule gelmiştir. Yine Tokattan en son gelen bir tel- grafa güre, mülhakatla muhâbere te- Zelzelenin Sümklni tahribatı Samsun 27 (Akş: saal ikide biri 1, diğeri 40 saniye de Yam eden çok ye iki zalzele ol- Ak. kn ; £ minare yıkalım iy zi ağır olmak üzere elliden fazla yaralı vardır. 25 dairesi yı- tesbit edildiği bildirilmiştir. Son dakikada öğrendiğime görs,Erzu- an ve Kemah - Erzincan ara- | endifer hatları bozulmuş ve nda Geban köprükü şimendiler ge- ek bir şekilde hasara uğramıştır. Bu yüzden Erzurum ve Sıvastan tahrik | olusan imdad trenlerinin Erzincana var- amaa sal ev, hükümet konağı, polis kılmıştır. Zilede iki yüzden fazla ev yıkıldığı haber veriliyor, Yollar bozulduğun- dan Çarşamba treni Kirazlıktan geri İ dönmüştür. amam em ma almanı. — Vallahi yirmi yaşındayım kız, neden inanmıyorsun?... — Nasıl inanayım kardeş; -baksana «Moruk mortoyu. çekmiş!» Ky ne «İhtiyar velat etmişi» diye ka

Aynı gün çıkan diğer gazeteler