28 Şubat 1940 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

28 Şubat 1940 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

şehri temiz tutmakla E z İli ei bö bamidiedir bir Temizlik” imüldürlüğü “kar kile, görebilmek. içim geniş teşkili Sİ a geri temizlemeğe gayert eder. Gönül ister ki Ielediyeye mükellef bir ana müessesenin usvu olduğunu hatırdan idaresi Belediyeye bağ- Fakat gönlün istediği olmuyor. Meselâ Aranır indikten vardıkları saman, miişteriler dır. Tramvaylar son istasyonlarına çen ır giriyor, içerisini iyor, toplanan çöpleri arabamın arka Kapma Ki bitmiş addetlerek başka bir arabanın gelmesini i sn. Halbuki arabayı dığma kadar götürmekle ehri temiz tutmak işi Belediyeye aittir. Belediye bu vazifesini Lâyı- 5 muştur. Bu müdürlük, ln bir unsur haline gelmemeye gayret isin. sonra arabaya, elinde süpüğe bulunan yenin sokakları temizlemeğe memur adamı mesine lüzum kalnuyacaktı. Ba suretle Belediye bir öteki elile yapan bir insan mer diyenin taşıdığı ağır yükü İtalyanın vaziyeti , akın Şark İtalya , Balkanlarda tehlike görmiyor. yi emdi dikkatle takib ediyor. Fakat alacağı vaziyet henüz anlaşılmamıştır. KR Le ekimi DE Temps gazetesinin Roma muhabiri | kanalına Mişiyor. Bu mıntakalar, yazıyor: Tuna ve Balkanlar havsasi- nı yakın hiç bir tehlikenin teldid et mediği kanaati, Romada günden gü- ne kuvvetleniyor. Romada söylendi. ğins göre Almanyanın Balkanlarda sulh ve sükünun hüküm sürmesinde esaslı bir menfaati vardır. Zira Ak manya, muhtaç olduğu petrolün ve yiyseeklerin bir kısmını buradan te min ve tedarik ediyor. İşte bu sebsp- ten dolayıdır ki, Almanya, Ruayayı | Balkanlarda her hangi bir teşebbüse | girişmekler vazgeçirmek için ein | den geleni yapacaktır. Diğer taraf ! tan Balkan Antantı kuvvetlenmiş, Romanya işe elzafını bir istihkâm hattı ile çevirmeğe muvaffak olmuş- detle alâkadar bulunduğu bu mınta- kalarda siyaseti gizlidir. İtalyan gazeteleri general Wey- Üsküdar ve Kadıköyde açılması düşünülen yollar gkarmann ve kiri | Kadıköy koyu doldurulacak, iskeleden Moda ve spor sahasına kadar geniş bir cadde açılacak mevzii bâzı tadiller yapılacaktır. Bu | yol - aşağıda kaydedeceğimiz veçhi- | Je - birçok yollarin birleşeeektir. 2 — Gene iskele meydanı başlangıç olarak Şemsipaşa mesire yerinin ya- | rından sahile müvazi geçecek yol. Bu | yal Salacak İskelğsi önünden ve De gancılar camisi istikametinde Do- gancılar parkı önünden geçecektir. Belimiye talimhenesi önünde birine | Selimiye kışlası civarından sahile mü- ; vazi olarak Haydarpaşa iskelesi civa. | rına çıkacaktır. Bu yol, Selimiye kış | lası ve Haydarpaşa garına doğru uza- | talacağından deniz tarafından geçe | cek bu yola Tüzumlu görülen 300 metrelik saha için belediye ciheti as- keriye ile anlaşarak kışla önünden bir mikdar yer alacaktır. B. Prost, Haydarpaşada bilâhare tesis edilecek müstakbel iman için bu yola büyük bir ehemmiyet ver. mektedir, Bu yol, eyni zamanda şim- di Haydarpaşa nümüne hastanesi ve lisesi olan eski tıb fakültesi binasının münakalesini temin edecek vaziyetiş görülmektedir. 8 — Üsküdar - Şile yolu Mütehas 8ıs, bu yolun şimdiki güzergâhmm ihtiyaca göre tadil ve tanzimini Üs küdarın tanzimi sırasında nazarı dik- kate almağı muvafık görmektedir, 'B. Prost, Üsküdarda açılacak bu yolları, mevcud olan binaların vazi- geçerek eski Darülkelip binası önünde | ve bu yolların etrafında geniş cepheli gene yukarda kaydettiğimiz birinci | bahçeli mıntakalar tesis edecektir. yolla birleşecektir. Kadıköy yolları * ıyacak bir yol, Bulgurludan Çavuş- gandın, general Wavellin orduları İ deresi bostanını ve Yenimahalleyi veyahud Türkiyenin vaziyeti hakkın da birçok makaleler neşredi; 5 Fakat bu makalelerden hiç birinde İtalyanın alacağı vaziyeti tasrih et- memşitir. İtalya, müttefiklerle müzakereye girişmek imkânlarının belirmesini mi bekliyor? Nikahını kaldırmak için va- ziyetin bilhassa askeri sahada ink tur. Bindenaleyh Rusyanın bu ek Eke fe hette bir harekât sahası arıyacağı zannedilmiyor. Her ne olursa olsun Tuna ve Baj- kanlar havzasında bulutlar e örinüyor. Adiryatığın. emniyeti mevzu baha değildir Bu ehetten İtaiya, memnundur. Aksi takdirde, Türkler arasında bir müsademe vu- tini li tehlikesi vukuunda | ku bulursa, dalma bolşevik e kendi * prestijini, , nem | dağını kayası ve tears ettirmiş oi #antlerini ve emniyetini korumak için | #talya, yolumun bir dönün Fa mukabli harekete kano Buna akalın alyan gökdelen tm bi: müddettenberi Asya Yakın Şarkında; meseleler mümktindür. Şayed toplanmaktadır. Bunlar, İtalyan men- — ni inerse, gayri muhe- İsatlerinin . kalbgâhını im | deyora faşist İtalyanın pros mintakalardır. Bu mıutakalar, şarki | ri kuvvetini vahim bir sürette Ailenize ve İtalyanın Habeşistanie İ Mame muvasale yolunu teşkii eden SÜYEY$ Matineler 11 den itibaren başlar Dik A öm B. Prost, Kadıköy rihtımını 30 metre olarak genişletmek #ikrindedir. Kadıköy limanı genişletildiği takdir. de imanın zaruretlerinden olan mâ- gazaların, depoların inşası için Tihti- nun datleride 30 metreden faşla (genişietilebileceğini leri sürmektedir. tesis etmek üzere Kadıköy koyunun | doldurulması icap edecektir. B. Prost, Kadıköyünde Mühürdar. la Kuruluğa yakın sahadaki kesif ve birbirine bitişik mahalleyi kaldırarak gerek burada, gerek Haydarpaşa - Kadıköy rıhtım boyunda bahçeler içinde mümferid evler inşa edilmesini muvafık görmektedir. Haydarpaşa dan Mühü doğru gerek sahilde, gerek iç tarafta villâ aranda binslar inşa edilmekle Kadıköyünün tabif güzelliği muhafaza edilecektir. Mütehassıs, Kadıköyünde açacâğı başlıca büyük yolun fstikametini de tayin etmiştir. Bu büyük yol, Kadi- köy iskelesinden sahi takip ederek Mühürdar önünden şimdiki Moda caddesini katederek spor sahasına ulaşacaktır. Gene Kadıköy iskele meydanından itibaren açılacak diğer bir yol da AL tayolağıına vasıl olacaktır. Bu yol, biri Kurbağalıdere, diğeri de Yoğurt- çu istikametinde olarak iki esaah caddeye ayrılacaktır. B. Prost bundan başka OKadıkö- yünde diğer birçok yollar daha açma- Bı münasip görmektedir. Fakat bu yollardan bir kısmının istikametleri- Dİ tamamile çizmek için elinde kâfi mikyasta haritaldr olmadığını ve to. pografik malümata ihtiyacı olduğu. nu kaydetmektedir. Yeni zelzeleler Kayserinin Pazarviran nahi- yesinde bazı binaların duvarları şatladı Kayseri (10 (AA) — Kayseriye bağlı Pınarbaşı'nın Pazarriran nahiyesinde bu Schiller'in gürültüye sebep olan eseri Don Carlos Üzere beşer saniye Süren iki yer sarsıntı olmuştur. Mahiye müdürüğü binastle bası M eseri oynanırken bir yerinde «Haşmeapi Bize hürriyetimizi iade edin, tefekkür ser- bah 130 da hafif, 4.15 ta şiddetli olmak Em evlerde çatlaklıklar baml olmuştur. Develi merkezinde de dün 1130 da iki 14,18 te 4 saniye süren ki hafif, saat de verini, diye sö geçince, halk sarsıntı olmuştur. Develiye bağl | ralanmışiır. Yahya nahiyesinde de 330 da alta saniye ... devam eden yer sarsıntısı kaydedilmiştir. Don Carlos, 1759 le 105 arasında yaşıyan Ankara YI — Dün Erbaa, Tirebolu ve Gi- | meşhur Alman şairi Sehillerin beş perde- resunda selseleler olmuştur. Hasar yoktur. | ilik manzum dramıdır. Evvelâ 1781 de Le- Patan 71 (AA) — Bu gece saat 030 de | İpmie'de basılmış olan bu eser 1801 yılında en sanly Ören siddetli bir zeleele olmuştuz | tashih ve Müvelere maruz kaldıktan sonra Masur yoktur. bugünkü nihal şeklini atmıştır. Ordu 27 (Akşam) — Dün gece sasi | ( Sehiller, mevzuunu İspanya krah ikinei 22 de dört saniye süren orta şiddette 2 a bir zelzele olmuştur. Hasar yoktur. e ... 2-7-2 Eki Sy Tarihte «Avusturyalı Don Carlos diye tanınan bu prens için, babası 1568 Catenu- Yangın Sal eke, Ki MERE Dün mubtelif saatlerde plan İa mi sym ri Ye ye rare eğme Marzmn —Philippe'e kinlendi. Delikanlı çok geçme- Dün saat 14 ie, Diranyolanda İnelliçavaş | den cinnet alimi gösterdi. Albe düküne sokağında bazan Gandete sit 71 memek. 3 katlı ahşap evde, mangaldan sışrıyan z : vicımlar yözünden yangın çıkmıştır. Erin | İzmitte bir çocuk cereyana bağdadi kınımları yanmıştır. İtfaiye ateşin is 3549 ta Kadıköyde Böğütlüçeşme cndde- | İzmit 27 (Akşam) — Afyonlu Mi sinde: 123 mamarada -hallng amin SEE. -medin 9 yaşındaki Ahmed. bir & tesi” tataşmun, Ktniye tarafıdan söndürülmüş- m amana erlere , Küçükpazarda Kerastesiler ond- | ti. Ahmed kurterilmrak eczaneye götü denli İTE Bumamlı ceviz ardiyende | rülürken yolda ölmüştür. yang gm. gekebedilze e be. ———- yerse 80 - 200 kadar boş pet yan Son fırtmanın İzmir muştır. falye yangını söndürmüş bavalisinde zararları yapılıyor. k e İzmir 27 (AA) — Son fırtınanın 19,10 da Kadıköyde Urunhafış sokağında | mülhakatta sebep zararlar hak 58 numarah, Ayse Sıdıkaya alt evin ba emeyi mamında yakılan sobadan bağdadiler tu- | kümet ve birçok evlerin saçak Suşmuş, itfaiye vaktinde yetişmiş ise da ta- | ve kiremitleri uçmuş, camları kırılmış van ve bağdadi kısımlar yanmıştar. tır. Bazı zeytin ağaçları devrilmiş, tele a yda Kurbağahdere- | graf ve telefon tesisatı da harap olmuş de Hamama kane yama erine | tur. Çeşmede birçok telefon direkleri iyide bana İken” sinama; | devrilmiş, Url ile ve köylerle izlefon | 5 araba yanmıştır. muhaberatı inkıtna uğramıştır. OAlaçan yalar Bahiyesinde da bir çok ağaçlar devri Apartıman sahipleri Boş dalrelerinize bemen iyi kiracı bulmak için «Akşam» ın KÜÇÜK isti- fade ediniz. 15000 çuval kahve geldi Yeniden 15,000 çuval kahve gelmiştir. Be- velve de 1080 çuval gelmişti. Kahveler Zira at bankası vasıkasila birliklere tevzi otdiri- | cağını haber verdiler. Ertesi gün e 108 tevkif olundu Dük de Perla'nın eline teslim edilip hapse atıldı. İdama mahküm olup rindanda ya yeise kapıldığından, ya- hud da başka sebple öldü veya öldürüldü. Müziği Verdi'nin ve sözleri Mery'nin mak Üzere beş perdelik bir de Don Carlog operası vardır ki, mevrsan Sehiller'den mülhem olduğu hlasi uyanır. Verdi, bu es9- rinde Fransız gustosuna yaklaşmışlar. iştirak etmişlerdir. Yugoslav elçisi Milanoviç dün öğle- den sonra bir çay ziyafeti vermiştir. Bu ziyafette hükümet erkânından bir çok zevat ile Yugoslav misafirler ve İzmirin sivil hava meydanı İrmir 27 (A.A.) — İzmirin yeni sivil hava meydanının . Bornova civarında Hacılar mevkiinde kurulma £ tekarrür etmiştir. Ankaradan gelen bir mütehas- me, 'mâydan yerinde tetikler yapmak» tadır. Meydan tesisatı ven kısa bir zamanda ikmal edilecektir,

Bu sayıdan diğer sayfalar: