1 Mart 1940 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

1 Mart 1940 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i Mart 1940 “Yeni yıl bütçesi dü Meclise verildi (Baş tarafı 1 set sabifede) Bütçenin umumi hatları Bu bütçenin şimdiden tebarüz ef &rilecek umumi batları i 1 — Sivil bütçelerde . 10 nis- betinde tenzilât yapılmıştır. ? — Gümrükte ve ithalât sırasında alınan vergilerdeki tenakus kısmen diğer o membalarımızdaki inkişafla kısmen de tabii halin avdetine kadar devam etmek üzere kazanç, muamele, iklâk, alkollü içkiler ve diğer bam erde yapılan bir miktar zam ve erle 78 milyon liralık bir vergi alınması düşünülmüştür. 2 — Adi bütçede geçen seneye DA” zaran yapılan zanilar yeni kredi ve istikrazların falg ve amorüleri Milli Müdafnanın kadro > tevsiatının icab ettiği maaş karşılığı ve köy muallim. leri yetiştirmek için açılacak enstitü- lerin istülzam ettiği teşkilât ile eski mütekald ve yetim maaşlarına hü- kümeçte xadedilmiş olan zammın karşılıklarından ibarettir. 4 — Avrupanın siyasi vaziyeti dola- ysile Türk vatanının midafaası için alınması Jâzım gelen ihtiyati tedbirler- le şimendifer ve yol inşaatının İstil zam ettiği 100 milyon liralık fevkalâde mahiyetteki masraflar ayrıca tanzim olunan fevkalâde tahsisat programın- da derpiş edilmiş ve bu masraflarn karşılığı da İngiltere ve Fransa hükü- metlerile yapılan mukavelelerle temin edilen 15 milyon sterlinlik altın muka- genin de muvaffakıyetle tatbik edile- eceğini kuvvetle umarım. «A» cedveli hülâsası Daireler Büyük Millet Meclisi Riyaseticlimhur Divanı muhasebat reisliği Başvekâlet Devlet şürüsı reisliği İstatistik umum müdürlüğü Devlet meteoroloji işleri üznum müdürlüğü Diyanet işleri riyaseti Maliye Vekâleti Düyunu umumiye Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti Ura 4,435,484 429,360 750,448 172,120 322,212 454,920 605,490 655,518 20,069,340 67,239,599 3.347,425 4,849,824 Emniyet işleri U, M. Jandarma genel komutanlığı Hariciye Vekâleti Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Adliye Vekâleti Tapu ve kadastro U. M. Maarif Vekâleti Nafia Vekâleti İktısad Vekâleti Münakalât Vekâleti Ticaret Vekâleti Ziraat Vekâleti Mil Müdafaa Vekâleti (© 73,000,000 Yekün 262.312,140 ve istihsal kudretine dayanan bu büt- ———— Welles bugün Berlin vasıl oluyor (Baş tarafı 1 nci sahifede) hürriyet ve emniyetlerinin temini, Çekos- lovakya ve Polonyanın yeniden tesisi.» Oeuvre gazetesi de şu satırları yazı yor: «Almanya iktisaden zannedildiğin- den daha fena vaziyettedir. Petrol sıkın- tasi çektiğinden bütün Rumen petrolleri- Bi almak için Romanyaya tecavüz etme- si de muhtemeldir. Burnu yaparım müttes fikleri karşısında bulacaktır.> Alman matbuat bürosu şefi ne diyor? Berlin 29 (A.A.) — (Havas): Wies- badende Alman gazetecilerine beyanat- ta bulunan matbuat bürosu şefi, bu se- menin kati netice senesi olacağını söy- lemişti AKŞAM Abone ücretleri Türkiye Ecnebi SENİLİK © 1400 Kuruş SAYLIK 759 » 3AYLIK Oo 49 1 AYLIK 150 > Posta Iktihadına dahil olmıyan ecneh memleketler; Seneliği 3600, attı aylığı 1000, üç aylığı 1900 kuruştur. Muhareb 21 — Kasım 115 5. İmsak Güneş Öğle İkinai Akşam Yata E. 1050 1337 626 Sak 10 Va. 488 635 1227 1535 1800 1929 Öİdarehane: Babrdli çivarı, Acımnsluk sokak No. 13 MAĞAZALARI Size Gabardin ve Tveed parde- sülerini, Trench - Gotları, en birin- ci İngiliz ve Fransız kumaşlarından #por ve fantazi kostümleri ber yer- den müsait şartlar ve ucuz fintlar- In takdim etmektedir. Doyçe Orient Bank Dresdner Bank Şubesi Merkozi: Berlin Türkiyede Şubeleri: İstanbul (Galata) Deposu: Tütün Gümrük İzmir Her türlü banka muamelâti Japon gazetelerinin mütalâaları Tokyo 29 (A.A.) — Japon gazete leri, Summer Wellesin seyahatini, mev- simsiz bir sulh misyonu telâkki etmek- tedirler, Hoşi Şimburn gazetesi, o Amerikanın sulh için çalışmalarına Avrupa harbi uzadıkça bu memleketin de harbe sü- rüklenmesi tehlikesinin artmasına atfet- mektedir. Kokumin gazetesi de, sulh için yapıla” cak gayretlere eğer Japonya ve Sovyet- ler Birliği gibi büyük bitarafların da da himmeti inzimem etmezse bu emeklerin boşa gideceğini yazmaktadır. Mahdut Mesuliyetli Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası memurlar ve işçiler istihlâk Kooperatifi İdare Meclisinden: Kooperatifin 1939 yılı alelâde hisse- derlar umumi heyeti toplantı aşağıda yazılı hususları görüşmek ve karar itti haz etmek üzere 20 Mart 1940 Çarşam- ba günü saat 11,30 da Beykozda fab- rikasındaki idare merkezinde yapılacak. tır. Ortakların mezkür gün ve saatte iç- tümada hazır bulunmaları ilân olunur. RUZNAME: 1 — İdare meclini ve murakıp Tapor- larımn okunması. 7 — Bilânço ve kir ve zarar hesap- i larının tetkik ve tasdiki. | 3 — İdare meclisi azaları ve murakıp- İ ların ibrası, 4 — Meclisi idare azalarile murakip- İerin seçimi, 5 — Kânn tevzi hususu. Göz Mütehassısı Dr. Şükrü Ertan (Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 5 doktor Osman Şerafeddin apartmanı) Telefon: 22506 Ev, Apartıman kiralamak Için «Akşam»ın KÜÇÜK İLANLARI En süratli ve en ucuz vasıtadır. Büyük Türkiye ya Gl ga Edremid asliye hukuk mahkemesinden: Böremldin soğan yimoz mahallesinden olup Balıkesirde Karabey okulu öğretmeni Ne- tahat Güngiç yanında oturan Celâi kımı #abahat Birsen tarafından kocası müddel- #leyh Edremidin Soğan yimez M. den kun- duracı Mehmet oğlu Hayri sleyhine açtığı boşanma davasında müddetal Mehmet oğ'u Hayri namına çikanlan vetiyada Hayrinin halen nerede olduğu b: olma- dığı meğruhatile bllâ tebliğ inde edilmiş ol- duğundan davetiyenin ilânen tebilğine ka” par verilerek muhakeme 22/1/p40 cuma sat 14 de bırakıldığından müddelnleyh Mehmet oğlu Hayrinin talik olunan işbu Günde Ya bizzat gelmesi veya bir vekili ka- Auni göndermesi işbu günde gelmediği ve- ya bir vekil de göndermediği takdirde mü- hakemenin gıyabında devam edeceği da- vetiye makamına kalım olmak üzere ilân olunur, FETHİYE Şirketi Madeniyesi Türk Anonim Şirketi Adi surette toplanacak hissedarlar umumi içtimama Davet Ticaret kanununun 361 ve esas muka- velenamenin 47 nci maddeleri mucibin- se, FETHİYE ŞİRKETİ MAD? Türk Anonim - Şirketinin hissedarları, aşağıdaki maddeleri görüşmek üzere, 29 Mart 1940 tarihli Cuma günü saat on altı buçukta şirketin Galatada eski şarap iskelesi #okak Muradiye hanının beşinci katındaki merkezinde yapılacak hissedarlar adi heyeti umumiye içtima- wa davet olunurlar. I — İdare meclisi ve murakıp rapor- larının dinlenmesi. 2 — 1939 senesi hesaplarının tasdi- ki, bu devre neticeleri hakkında meclisi kliflerinin onaylanması ve şirket mı tedvirlerinden dolayı ida» re meclisi azalarının ibrası, 3 — Meclis tarafından yapılan idare meclisi azası intihabının tasdiki, 4 — İdare meclisinin yenilenmesi. 3 — İdare meclisi azalarna 1940 için verilecek hakkı huzurlarının tesbiti, 6 — 1940 senesi bir murakıp tayini ve ücretinin te: 7 — Şirketin uzum işl mükellef idare meclisi a; re verilecek ücretlerin te: meclisine salâhiyet verilmesi. 8 — Gerek şahsan kendi namları ve gerekse başka şirketlerin idare meclisi azası veya müdürü sfatile şirketle akdı muamele yapabilmeleri için idare mec- İsi aralarına salâhiyet verilmesi. Bu toplantıda hazır bulunmak için, was mukavelenin 52 nci maddesi muci- bince en az 250 hisse senedine malik bulunmak ve ticaret kanununun 371 İnci maddesi mucibince de bu hisse se- metlerinin toplantıdan en az bir hafta ev- vel şirketin Galatadaki merkezine yatı nimiş olmaları lâzımdır. Her hissedar, toplantıya giren başka bir hissedarı tevkil edebilir. ” Hisse senetlerinin yatırıldığına © dair mali müesseseler tarafından verilen ser- tifikalar hisse senedi gibi telâkki ve ka- bul olunurlar. 1 Mart 1940 ARE MECLİSİ Süngercilik Türk Anonim şirketi idare meclisinden Şirketimizin umumi heyeti 25 Mart 1940 tarihine müsadif O Pazartesi günü sanat 14 de Galatada Sümerbank bina sındaki merkezinde adiyen toplanaca- İından şirket esas mukavelenamesi mu sibince en az kırk hisseye malik hisse || darların mezkör gün ve santte şirket merkezinde (asaleten veya vekâleten hazır bulunmaları ve içtimaa tekaddüm eden on gün zarfında malik oldukları hisse senetlerini Sümerbanka veya İş bankasına tevdi ederek mukabilinde du» huliye varakası almaları ilân olunur. MÜZAKERE RUZNAMESİ 1 — 1939 senesi muamele ve hesap- ları hakkında idare meolisi ve murakıp raporlarının okunması, 27 — Mezkâr yıla ait bilânço ve kâr ve zarar hesaplarının tetkik ve kabulile idare meclisi azalarının ibrası, 3 — İdare meclisine intihap edilmiş olan muvakkat azanın tayini ve keyfiye- tin tasdiki. 4 — Şirket esas mukavelenamesinin yirmi dördüncü şnaddesinin son fıkrası mucibince kıdem itibarile çıkan azanın yerine seçim yapılması. 5 — Murakıp intihabı. Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum idaresi ilânları Muhammen bedeli (45,000) kırkbeşbin lira olan 10 ton külçe kalay 15 Nisan 1940 tarihinde Pazartesi günü saat 1570 da kapalı zari usulile Ankarada İdare binasında sakın alhnacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin (3375) üçbin üçyüz yetmiş beş liralık muvakkat teminat kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün sanat 1430 « kadar komisyon İndiği vermeleri lâzımdır. Şartnameler (226) ikiyüz yirmi beş kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vemmelerinde sa- talmaktadır. (1539) * İdaremizin Haydarpaşa Limanma bir sene zarfında deniz vesaitinden 5: şapalandan vinçle veya arka ile vagonlara verilmek “eretile gelecek olan tahminen (ii ton maden kömürü ile 3313 ton briket ve kok kömürünün tahmil ve tahliye işl 11/3/9140 terihine müsadif Perşembe günü saat 11 de Haydarpaşa garı binası dahilin- deki birinci işletme komisyonu tarafından kapah zarf usulilâ ihale edilecektir. Bir s8- melik maden, briket ve kok kömürü tahmil ve tahliyesi için 412643 Ilm e1ö» kuruş mu- bammen bedel konulmuştur. «927» lira «S8» Kuruş muvakkai teminat İle bu işe aid ch- Myetname ve kanunen ibrazı lâzım gelen vesaik ve teklifleri aynı günde saat 10 a ka- dar komisyon reliliğine vermek lâsumdır. Şarinameler Haydarpaşa Liman ve Rıhtım Başmüfettişliğinden parasız olarak verilir. (4518) Gümrük muhafaza genel komutanlığı Istanbul Lv. A. Satınalma komisyonundan : 1 — Mazotla çalışır 65 - 70 beygir kuvvetinde dört adet tam Dizel motörünün 11/8/948 pazartesi günü Sant 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 2 — Tasarlanmış tutarı 17/770 lira ve ilk teminatı 1333 Jiradır. Şartnameleri komiş- yondadır. Almabilir. $ — İstekliler kanuni vesikalarile iek teminat makbuzlürını veya vezne makburlaris mı havi kapalı zarflarını o güu saat 14 e kadar Galata Mumhane caddesi İbrahim Ri- fat kan ikinci kattaki komisyona getirmelidirler. 4290) vw * İstanbal Belediyesi ilânları * İstanbul Belediyesine müsabaka imtihanı ile dört müfettiş muavini alınacaktır İmtihana girebilmek için 1 — Türkiye Cümhuriyeti tabaasından olmak, 2 — 6innen 35 den yukarı olmamak, 3 — Her türlü sahhi ve bedeni ârızalardan salim bulunmak, tayin edilecek olan sıhhi heyetten rapor alınacaktır.) 4 — Hüsnühal eshabından olup fena bir şöhreti haiz bulunmadığını polis tahkika- Hile tevsik etmek, $ — Askerlik vazifesini fillen ifa etmiş olmak, 8 — Azkerlik vesikası ile nüfus tezkeresinin ve hümühal varakasının asıllarını ve- yahud Belediyece tasdikli suretlerini ve 6/9 ebadında üç adet fotoğraf vermek 7 — Yüksek bir mektep mezunu olmak, Yukanda zikredilen vasıfları haiz olup imtihana girmek arzusunda bulunanlar 0/8/940 tarihine kadar istida ile İstanbul Belediye relsilğine müracaat etmelidirler. İmtihan 6 ve 7/3/0940 çarşamba ve perşembe günleri sant 14 de İstanbul umumi meç- Mal sslonunda yapılacaktır. İmtihan programı: 1 — Hukuki ve iktisadi malümat, 4 — Devlet ve Belediyelere dair mali mevzuat, 3 — Belediyelerin şahsiyeti hükümleri ve hakkı kazaları, 4 — Şehircilikten maksat ve gaye, Belediyeci gözle şehir işleri hakkındaki düşün. seler. (8 Sual tahıriri, dördüncüsü sözlüdür,) İmtihsr.da muvaffak olanlar arasında müsavat vukua geldiği takdirde garp llsın- larıns vukufu olan tereih edilecektir. Müfettiş muavinliğine tayin edilecek olanlardan ikisine tere: verilecektir. aş ve ücret miktarları Devlet memurlar aylıklarının ilme dair olan 2656 numaralı kanun hükümlerine göre tesbit edilecektir. Türkiye Cümhuriyet merkez bankası Istanbul şubesi müdürlüğünden: Bay 'Tahir adına yazılı «D. sinifından Birlik 3658 No, hı bir adet bankamız hisse #eneii kaybedilmiş olduğundan artık hükmü kalmadığı ve #ahibine başka No. lı yeni bir senet verileceği bildirilir. (1000) Maarif matbaası müdürlüğünden: Matbaanın Sa ala gez Üzere dana min ağ Askerlik vazifesini yapınış ve en az mezunu bulunmuş olmak şarttır. ir20i, ellerindeki vesikalarile müraenedinrı. des) a imi Çamlıca Kız lisesinden: Parası yatılı talebenin elbiseleri için lümumu olan ve beher metrosuna (450 kürüg fat tahmin edilen 275 metre İhciveri kumaş 16/3/1940 cuma günü saat 14 de ihalesi yapılmak üzere eksiltmeye konmuştur. İlk teminatı 92 lire 8i kuruştur. Eksilimeye girecekler bu nevi kumaş imal ettiklerine dair ticare$ odası vesikası ve taminat makbuzu ile Beyoğlu İstiklâ! caddesinde liseler muhasebeciliğine muayyen gün ye saatte gelmleri ilân olunur. (1574) Vakıf menba suları işletme müdürlüğünden İdarenin tayin ettiği şartlar dahilinde Alemdağına Taşdelen Suyu membülndaki kahvehanenin senelik icar indelicap üç seneye kadar şâmil olmak üzere ve pazarlık #eretile müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin şeralti anlamak ve tekliflerini bildirmek üzere Martın on beşinci cuma gününe kadar her patârtesi ve cuma günleri öğleye kadar Çemberlitaşda Vakıflar Baş- müdüriyetine Vakıf Memba Suları Müdüriyetino müracaatları ilân olunur. Kapalı zarf usulile eksiltme ilânı Ankara dıl ve tarih - coğrafya fakültesi direktörlüğünden 7/3/940 perşembe günü saat 15 de Ankara mektepler muhasebeciliğinde toplana- ank olan eksilme komisyonunda 2910 lira muhammen bedelli iskemle, etaler, podyom ve sairenin kupalı garf usulle müni yapılacaktır. Eksilime şartnamesi ve tefef- rüalı Ankara Mektepler (Om yaptırılacak 5 lira bedel mukabilinde Fa- külte hesap memurluğundan iş Muvakkat teni'nat 218.25 kuruştur. İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesika- larla birlikte ayni gün ve saat İde kadar makbuz mukabilinde komisyona vermeleri, “ “ör siğlir Ticaret vekâleti iç ticaret umum müuürlüğünden: 30 ikinciteşrin 1330 tarihli «Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama münka- man Şirketler kanunuz hükümlerine tevfikan Türkiyede çalışmasına izin verilmiş olan ecnebi şirketlerinden Doyçe Levante Linye Şirketinin Türkiye umumi vekili bu defn müracaatla haiz olduğu salâhiyete binaen, Şirketin İneboludan (İnebolu dahil Göreleye (Görele dahil) kadar olan mıntaka acentalığına, Şirket namına yapacağı işlerden doğacak davalarda dava eden, edilen ve üçüncü şahıs sıfatla rile hazir bulunmak salâhiyetini de haiz olmak üzere, Alman tebaasından P, P. Danielseni tayin ettiğini bildirmiş ve lâzım gelen vesaiki vermiştir. z Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hükümlere uygun görülmüş olmakla ilân olunur. Ticaret vekâleti iç ticaret umum müdürlüğünden: 30 ikinciteşrin 1330 tarihli «Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama münker sım Şirketler kanunur hükümlerine tevfikan Türkiyede çalışmasına izin olan ecnebi şirketlerinden Doyçe Levante Linye Şirketinin Türkiv: bu defa müracaatla haiz olduğu salâhiyete binaen, Şirketin Tı elli ledi Ma EM ve ee b elti d in dava eden, ye le salâhiyetini de haiz olmak üzere, İsviçre tebansından Hans Hochatrasseri tayin ettiğini bildirmiz ve lâzm gelen vesaiki vermiştir, Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hükümlere uygun görülmüş olmakla iliş (Belediye tarafından maaş ve Te een EYL

Bu sayıdan diğer sayfalar: