13 Ocak 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

P A O AA e M n 14465 Numaraya 50 Bin Lira Çarptı. KÖT TT İzmırde Dünden İtibaren İkinci Mün- Halk_fî 1 me ç tehiblerin Seçilmesine Başlandı. — Yeni Idare He- —T Seçildi Niçin Inkılâbeıyız? C. Hâlk Fırkası Tarafından İkinci Mnnlehi_bliklere ;î:: [:;îı;“ eâ:gnı ç y Gösterilen Namzedler (4) ücü Yüzdedir. Vazifesine Başlıyacak.. Bay Asım Kültür'ün Konferansı Da B çei mk hi ” d F hutl Hülk- Fırkası T 'ııf:: ıa:: hqııti B.’kıın çOk Alâka Lvandırdı Yozgât saylavı Bay Avni Doğan Halkevinde inkılâb —dereleri eraleri ' l, cıgıın lnk Ilb ıedlr ılçlı İzmir halkevini yeniden kürmak | barâretli bir rhî almış ve mem- | :, Lolak..
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KA SA AAA di Bi KA AAA A AT Ö v Yirmidördüncü Yıl No. 60112 PAZAR 13 Kânunusani 1935 iZinmır C. Halk Fıfkası Tarafından İkinci Müntehibliklere aA iııılr’ıle hergün ııhıhlı;ı çıkar siyasal .;ıdediı. umaraya 950 ıi * ç Gösterilen Namzedler (4) ücü Yüzdedir. İsmir merkez kazası ve mül- hakstnda — dündei — itibaren Vilâyet Heyeti Dün Toplandı.: C H.F. vilâyet heyetine teçllem yeni üyeler dün öğle- tonra Bay Avni Doğa'nın ği altında toplanarak İt bölümü yapmışlardır. Öğren- dÜkimizö göre; Balkövi başkan: İğım da, bir müddet için, Bay AÂvni üzerine — almıştır. Yeni heyete tekrar — muvaffa- kiyetler dileriz. niler) saçimi başlamıştır. San- dıklar bayraklara sarılmış ve her intihab dalresinde âlâkadar Habeşistan - ziyafetten intibalar Foto: Hamza Rüstem teftiş ve intihap beyetleri hu: zurunda açılmıştır. Vatandaşlar — Sönü 3 üncü sabifede — Italya Arasında Tolef on: 2776 Bin Maarifte Teşkilât Muallimlerin Tekaüd Müddet- leri De Yirmi Seneye Tenzil Edilecektir. ÇERAEE AĞN Inkılâb Nedir, Niçin Inkılâbeıyız? Bay Asım Kültür'ün Konferansı Da Çok Alâka Uyandırdı. Halkevi ——— Yeni Idare He- . »Aa: yeti Dün Seçildi.. Yeni Heyet Buüğgüü Vazifesine Başlıyacak.. Cümhutiyet — Halk - Fırkanı vilâyet idare heyeti bajkanı Yozgât saylavı Bay Avni Doğan İzmir halkevini yeniden kürmak içim fırka' — genel kâtibliğinden tallmat alııştı. Bay Avni Do- gan ba fşi beşarmak için, hal kevi başkanlığını da — üzerine almıştır. Halkevinim yeni idare bheyeti, masrif müdürü Bay Hikmet, Hse edebiyat müallim! Esad, kız Hessl müdürü Bay Haydar, erkek lsesi müdürü Bay Hil- mi, musllim Mitat, İlse munl- Hmlerinden Bay Rabmi Bala- ban, doktor Bay — Kümrab, avukat Bay Mustafa Münir ve muallim mektebi müdürü Bay Refet'ten teşekkül etmiştir. Yeni heyer buüğgünden itiba- ren vazifesine başlıyacaktır. Mu- vaffakıyetler dileriz. Vali G. Kâzım Yali General Kâzım Dirik; dün Ticaret Odasına — giderek orada bir müddet meşgul — ol- | muştur. emrerere eee LALALALALALALALALA Müzakere Var Konsey, Bay T. Rüşdü Arasın Başkanlığında Toplandı. Almanya Konseye Girmiyor. Ingiliz2 Keşidede Kazananlar. Sefiri Almanya'dan Red Cevabı Aldı. Cenevre, 11 (A.A) — Ulus- lararası derneğinin S4 üncü Zelzelenin Zararı Büyüktür. Çöken, Yıkılan Evler Sa- yısızdır. İnsan ve Hayvan Telefatiı Da Vardır. 0*_:': ,MMJ AAARRA I GOĞT Zelzele mıntakasını gösterir harita.. Bahkesir, 11 (A.A) — Balı: K._" Etdek ve çavresindeki 'Pidağı ve Marmara nabiyesi adalarında hâülâ sürmekte olan zelzelenin tabribat bugüne ku- — Sönü 6 1oi vükilede — konseyini açan bü sabahki gizli Iopıl:z.ıdı umumi Kkâtib bay Avenel Habeş hükümetlüfn yeni Bay Tevfik Rüştü Aras bir iş'arda bülünuncya kadar İtalyan - Habeş ihtilâfının kon- seyin gündeliğine Konolmdam istemediğini bildiröniştir. İyi malümat alan mehafilde Adisababanın bu hareketi İtalya ile Habeşistan arasmda — yapıl- makta — olan Mmüzakerelerden ötürü olduğu söyleniyor. Bandan sonre Türkiye — Dış işleri Bakamı bay Tevfik Rüşdü Aras'ın başkanlığında omumi toplantı yapılmıştır. Bay Tevfik Rüşdü Âras Adat- Ciyi tezimile yadetmiş ve Sir Con Simon ile Massigli bu ta zime İştirak etmişlerdir. Kon- tey elde bulunan İşleri görmüş ve Sovyet murahhası Rozenber- glm genel katib — Muavinliğine tayinini tasdik etmilştir. Konsey püsattesi sababı top: Tanacaktır. Berlin, 11 (AA) — Al manya ülüslür derneği konee- yine İştirekten İnitina etmek. — Sonu 2 iaci sahifode — Niçin Devletçiyiz? Halkevinde verilmekte ölan inkılâb konferanıları, muhitte gittikçe Büyük bir alâka uyan- dirmaktadir. Önümüzdeki Cu- ma günü de muallim Bay Hakkı Baha, Cümhutiyet Halk Fırkannın altı okundan biri olan ,Devletçilik“ i izah ede cektir. Konferanı esat beyte bâşliyacaktır. Buy Hakkı Ba- ha'nın konferansını dinlemek büyük bir kazanç ve bir fır. sattır. Bu kazâücı ve bu fir satı Kaçırmıyalım, Halkevinde inkılâb barâretli bir şekil almış ve mem- leket — gençliği, münevverliği bu dersleri dikkatle takibe başlamıştır. Curha' günü soât — onbeşte ilk ee aa ni F ——”Bay Asım Kültür ——— Kültür, ürkamizin — “İokilâb,, üm- desini izeki etmiştir. Hatib, hüra. retli Bir lisanla bu wmde üzerinde işlemiş ve mütcaddit defilar dlkış: Tanmıştır. Konferans aynen yazı: yoruz: Arkadaşlar! Konferansıma bir İtirafla baş: . dersleri tedrisat müfettişlerinden Bay Asım$ hyacağım. İnkılâb nedir, niçin fakılâbeyas? — Mevzuunu — ilmi bir suürette size anlatmak için, bir ilkmekteb muallimi sıfatile lâzımgelen etiketten mahrum bulunuyorum. Ba mevzu çok derin, kökleşmiş, — dul - budak salmış ilmi bir salâbiyet İster. Bunun için bu konferansımla, bilgilerinize — yeni bilgiler kat- mıyacak, bilgi uf kanuzu geniş- letmiyeceğim. Fakat bu ceml- yente öyle büyük olaganlar ol- muşturki bunların — karşısında dürgün ve lâkayd kalmak an: cak kuru uğaç olmaktır. Büyük rüzgürlar ise kuru ağaçları da sallarlar. Bo yurd üstünde, bu cemi. yet içinde öyle büyük takılâp: lar olmuştür ki bunlar karşı: tında heyecan duymumak ancak taş olmak demektir. Büyük cereyanlar, büyük taşları da sü- rüb götürürler. Şu takdirde fakılâb heyocanı duymamak, ona kendini vermemek ancak yok olmak demektir. Biz lee, varız, — yaşıyoruz. ve — inkılâb için, onun yürümesi, hanile — Sonu Gımcı yüzdedir — 530,000 Lirahk Büyük Ikramiye 14465 Numaraya Düştü. Tstanbul, 12 (Husust) — Tay- yâre — piyangosunun — bugünkü ve dünkü keşidesiride ikramiye, mükülat, #mortl Kasanan dü- maraları bildiriyoram: 14465 Nö.ya 50 bin Lira 16641 No.ya 10 bin lira 4161 No.ya 5 bin lira 11725 Numaraya 4 bin lira 4770 — 6428 No. lara ikişer bin lir& 1500 Lira Kazananlar: 352 — 14388 17826 22054 600 Lira Kazananlar: 904 1644 4777 11653 14181 14516 109028 — 19156 19202 19775 20852 — 22214 23232 24148 173 1573 5868 6641 — 8146 9488 128319 12526 144i — 15838 15416 16618 18143 — 18770 20894 21473 200 Lita Kazananlar: 6160 1224 3637 4037 4052 — 4482 — 4524 4866 5406 — 6852 — 6537 7796 7882 — 9366 12049 — 14205 — Sonu 2 inci yüzdedir — Taşlar.... ——— Maşallah! —H— — Bir mavi boncuk ariyorum. — Ne yapacaksan? — Anadolu ajansının kapısına asicağım. — Neden? Ne olmuş genet — Haftalardanberi vörmediği İstanbul maçlarım bugün nasılsa vermiş.. — Elbette verir., — Sebep? — Fenerbahçe kazanimış ta onudan? — Fenerbahçeden âjünsü ne? — Onu benden değil, ajansın genel müdürü Fenerbahçeli Bay Muvaffak'tan sor a iki görüm,. Sapan

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler