14 Ocak 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

 ! İkinci î'îuhıb "ıu_ını l)evam bdıvor . Kaılın brkek Büıün lıınır- | lıler Seçime Büyük Bir Alâka Cöntenvorlar ve Reylerini Kullanıyorlar ar ReyıalN Oldu . Bankacılar İkinci Müntehibler Seçı- Bugğün BirTop- |— mine Dün Başlandı. 550 Bin Sar'lı Kadın ve Erkek Reyle-),ntı Yapacaklar. rini Kullanmak Hakkına Maliktir.. S'::âıfmvıllîin nı Alan Kadınlarımız Da Reyle- ——— .—— ——— — Dr Sar Hakkında Ingiliz Gazetelerinin Mütaleaları - Satışı Işini Konuşacak. rini Kullanmaktadırlar. j daza. , DUĞAA uuf A GÜ 0 a LAY P e Şavaa - Eszaram çimcediler | J pax (ikimei —amaillr ea . B GA A ! B O Saylav Seçmek ve Seçilmek Hakkı-
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yirmidördüncü Yıl No. 60113 Pazartesi 14 Künunusani 1935 Sar Reyiamı Ne Oldu? 550 Bin Sar'lı Kadın ve Erkek Reyle- Mradr EERTN vamn İ rini Kullanmak Hakkına Maliktir.. AT A * . Sar Hakkında Ingiliz Gazetelerinin Mütaleaları lstanbal, 13 (Hususi) — Sar- da reylerin toplanmasına baş: lanmıştır. Her tarafta sökün vardır. Berlin, 13 (AA) — Polis Fransız gazetelerinin bir çoğunu ve Taymls hariç olmak üzere bütün İngiliz gazetelerini mü AA Deik | Ü — — Yeni Görülen Bir Hareket! —a —- sadere etmiştir. Sar plebisiti münatebetile Berlin halkı ev- lerini donatmışlardır. Sarbrak, 13 (A.A) — Bugün ! 550 bin Sar'lı kadın ve erkek reylerini — küllanmak — bakkıma malik — bolunayorlar. — Plabisit neticosinin e olacağını ve fır: Konsey, Sar Halkına Bir Beyanname Neşretti. Çünkü Bu Seçime Bir Yolsuzluk Ka- rıştırılacağı Iddia Edildi. Konsey reisi " Bay Tevl'ik Cenevre, 13 (A. A) — Ulalar arumu konseyi dön sabah İt tifakla kabal etmilş olduğu be- Yünüemeyi dün akşam Ser hal- kına hitaben neşretmiştir. Ulus- lar karamu - teşekkölündenberi İlk defadır ki bir devlet halkına Rüştü Aras ve Bay Tardiyo | beb Sar hükümetinin konseye gönderdiği bir rapordar. Sar hükümeti memlekette heyecan olduğunu ve balka Plebist ida rzesinin gene konseyin — elinde bulunduğuna ve reylerin belli olmasile bunun neticesinde ve- doğrudan doğruya bir beyan- İrilecek karar arasında hiçbir fa: Dame İle hitab etmektedir. Konsey, ba beyannzmesinde Sar halkından sükünet ve yekar tıla olmıyacağına dair teminat yerilmesini İstemiştir. ile reyini bildirmesini istemekte Yahudî ler ve Sar'lıların bundan sonra da yakın kalacaklarını ve könseyce reylerin tesnifi netlcesinde en kıza bir zamanda verilecek ka. rarı — itimadla bekliyecekleri ümidi izhar olunmaktadır. Ba beyannamenin neşrine se Devletçilik Halkevinde verilmekte olan İnkılab konferanslarının dör: düncüsü de cuma günü Halk: €vİ salonunda verilecektir. Könferansn — mevzuu (Dev: letçilik) dir ve muallim Bey Hakkı Baha tarafından veri: lecektir. Konferansı dinlemek kaçırmıyalım. Telâşa Düştüler — Alıııınyı’da Medeni Hakları Tanınmıyacak Berlin, 12 (A.A) — İç ba- kanı bay Erikin Amerikan ga- zetelerine yaptığı beyanat, Al man Yabudi'lerinde şiddetli he- yecan uyandırmıştır. Bay Frik Ari irkıma mensup olmıyanların üçüncü Rayş devletinin kat'i teşkilât kananunca medeni bak- larını kaybederek ecnebi telükki edileceklerini bildirmiştir. Bulgaristan'da: Sofya, 12 (A.A) — İç bakanı Makedonya gençlik ve entitemit temayülâtı milliyetperver - ku: rümlarını dağıtmıştır. kalardan berbirinin toplıyacak- İarı reyin nlsbetini şimdiden kestirmek mümkün değildir. Tekmil fırkalar büyük bir faaliyet göstermekte ve son kozlarını oynamıya - hasırlan- maktadırlar. Sarburk 13 (ACA) — Plebi: &t bu şabah saat 7,30 da baş- lamıştır. Büyük bir kalabalık intihab dafrelerini doldurmak. tadır. Saat osu kadar biçbir hâdise olmuamıştır. Sarbruk, 13 (A.A) — Dün Lapa lspa yağan kar bugön de rey sandıklarını taşıyacak olan kamyonlara hele köy kisminda engel olacağa benzeyar, Gitgide artmakta olan coşkunluğu ya- tıştrmak kaygusu ile Ser hü- kümet kürümü bugün için Sar ülkesinin her bucağında gazete Hle Hbenâerlerinin :ıkııılıuııı yasak —ötmlştic. Londra, 13 (A.A) — Bütün İngiliz matbuatı, plebisitin Al- manya lehinde neticelenmesile Sar işinin acam barışının men- featina uygun olarak balledile- ceği mütalcasında — bolunmak. tadır. Borsada üzüm ve Pamuk Piyasası Çok Iyidir.. üzüm Yeniden Yirmi Para Fırladı . Pamuk Daha Çıkacaklır. Londra $ piyasasında — üzüm #stoküunun aralmasından f iatleria birden yükseldiğini yazmıştık. Perşembe günü 2 kuruş farkla 3700 çuval üzüm satıl. mıştı. Yükseklik yerinde dur- maktadır. Dün de piyasa hara: retli İdi ve sebahtan akşama kadar Borsada satılan üzüm mikdarı 3500 çavalı bulmuştur. Dün yeniden yirmi para küdar bir yükveliş görülmüştür. Son Bankacılaf Bugün Bir Top- lantı Yapacaklar. Sıvas - Erzürum Şi- mendifer Tahvilleri Satışı İşini Konuşacak. Savas - Erzarüm - şimendifer tahvllâtı satışı bu ayın — yirmi- sinde başlıyacaktır. Malüm oldağu - veçhile, bu tahvilât memlekette bütün va- tandaşlar ve bu meyanda — var: bkh olanlarla tecirler arasında

büyük bir alâka celbetmektedir. Çünkü tahvilâtın, manevi mü- lühazalarla berabet meddi bu- kımdan temin ettiği ve edeceği faydalar - Gerek şahsi, gerekse ulus bakımından- çok büyüktür. Bugün şehrimizdeki banka müdürleri, Cümhuriyet merkez bankasında bir içtima akdede- rzek tahvilât satışı otrafında ko nuşacaklardır. İ Balkan Konseyi Bu Defa Cenevre'de Bay Mak- simos'un Başkanlığı Al- tında Toplanıyor. ivVor - h:'fîıî'ı zi_':,.;:i—. İ İzmir- J A K CÜRAR YUPA 5084 ——————— S Ikinci Müntehibler Seçi- mine Dün Başlandı. Saylav Seçmek ve Seçilmek Hakkı- nı Alan Kadınlarımız Da Reyle- rini Kullanmaktadırlar. L ei Dân, İkinci müntehib seçi. minln ikiaci günü İdi. Hava- mın yağmurlu olmasına rağmen mıntakalardaki sandık buşlarına giderek halk reylerini kullan. mışlardır. Halkımız, seçime büyük bir alâka göstermekte ve bu suretle medeni ve siyasi hakkını kul: Janmaktadır. Saylav seçmek ve seçilmek bakkını da alan kadın- lanımız geçime — İştirak — husu: sunda derin bir alâka gösler: mektedirler. Dün reylerini kul. lananlar aratında kadınlar da mübim bir ekseriyet teşkil edi. yorlardı. Karşıyaka halkı da reylerini Soğuk Şiddetlidir. Bir Kişi Soğuktan Dondu... Bazı Yollar Kapalıdır. Bol Miktarda Yağmur Da Kütahya, 12 (A.A) — Kar'ın goakluğundan Kütahya , Gediz - Simav postası işliyememekte ve vw—rr a "—î Düşmüştür. gelib-gitmekte zsorluk çekilmek- tedir. Kastamonu, 12 (A.A) — Şid. detli soğuklar biraz haf iflemiş ve sıfırdan aşağı yirmiye kudar inen suhünet on saitıya kadar yükselmiştir. Kazalardan gele- bilen malümata göre soğuktan bir kişi ölmüştür. Kapanan ilk mektebler açılmıştır. Kar'dan kapanan İnebolu — Çankırı ve Ankara yollarının açılması için Naft terafından ameleler çalış tırılmaktadır. Şarkıkarahisar, 12 (ALA) — Kuzamızda 25, civarlarda 35 — Sönu 2 inci yözdedir — “ |Takdâb Konferansları Inkılâb Nedir, Niçin Inkılâbcıyız? n l aa (Kükür mecmuası yazanların: dan müfettiş Bay Amm Kültür'ün Hülkevinde — verdiği — konleransın baştarafını dün yazmıştık. Alt kas binası sekiz gün içinde borsada 16 bin çüval üzüm satılmıştır. Şimdiki balde İzmir üzüm pl. yasamı acun Özüm piyasasına bâkim bulunmaktadır ve fiat. ler daha yükselecektir. Pamak piyasası da yüksek vaziyetini muhafaza etmekte: dir. Dün borsada satılan pa- müklar 57,5 kuruştan müamele görinüştür. Pamuk fiatinin 60 kuruşa çıkacağı — kat'i ölarak anlaşılmaktadır. mıra da bugün - yazıyoruz.) İddiamızı diğer birçok misal. lerle canlandırmak mümkündür. Riyazide birden başlıyarak do- kuza kadar tabii bir - surette tedricen ilerleriz. Fakat on sa- yısına geldiğimiz zaman değiş- miş bir vak'a karşısındayız. On, doküz değildir. Dokuta kadar bir tedric vardır. Fakat onda birdenbire bir atlayış yapar. Yüzde 99 sayısına nazaran bir atlayış, binde 999 « nazaran bi sıçrayığtir. Musikide de | aynl şey karşısındayız. ——— kullanmaktadırlar. — Karşıyaka kadınlarından büyük bir kafile dün öğleden sonra rey sandı: gnn başına — giderek reylerini kullandıktan sonra, saylav seç- mek ve”seçilmek hakkısın ken- dilerine'de tanınmış olmasındun Saylar seçim beyeti başkanı Bay Behcet Uz dolayı — tezahörat — yapımışlar, Atatürk'e ve onun büyük eseri cümhuriyete karşı sousaz ve de- rin bağlılıklarını teyid etmişler: dir. Reylerini kullananların s4: yısı (700) dir. Ve bunun yarısı kadındır. $ — Saylav seçimi teftiş heyeti dün akşam belediyede Bay Behcet Uz'an başkanlığı altında — toplanmış ve — seçiim işleri üzerinde konuşmuştar. Maraş, 12 (AA) — CHF vilâyet başkanı Burdar saylavı başkanlığı altında ve belediye başkanı hazır. olduğu halde fırka binasında ikinci seçiciler yoklaması yapılmıştır. Bundan sonra fırkalı köylü ve şehirli- ler ülüsevinde verilen konser- de bülünarak halk şöirlerini zevkle dinlemişlerdir. Bu mantıki ve realiteye da- yanan tetkikler bizl — reddedil. mez bir surette şu — neticeyo, kanuna götürüyor: Tablatta ve cemliyette herşey bir tekâmüle tâbidir ve her tekâmül bir inkılâb doğurur. Tekâmülsüz inkılâb olmadığı gibi fakılâbaz tekâmül de ola- maz. Tohumsuz ürün, hamile kalınmadan çocuk — olamadığı, doğamadığı gibi. Fakat hayatın akışına kafa- sını uydaramıyan, — hâdiseleri İlmi bir surette anlamak, kav- | ramak küdretinden — mahram | olan, diğer taraftan günün hâ- diselerinden veya mazinin derin — Sonu Gıncı yüzdedir — FOKU Z0 CN S SN NSN NNN ADGA GAĞA CKKĞ NNĞN GNDN K FNK CK C GĞ

Aynı gün çıkan diğer gazeteler