15 Ocak 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

 Sar’da Alman lavr MıMKazanıy BADT CZ AD L L AA NMŞN 9. YANİNDINET , AAA DGĞAĞANMİAN CÜN DNUT LAĞAĞ — Sar'da Bir Bomba Patladı -- Bır Kişi Yaralandı -- 75 Yaşında Ihtiyar -- Bir Kadın, Rey ırırkm. sessür Ve Heyecanından Düşüb Bayıldı GEZESLATARECACE AÇT EDEL K TT ZEREEMEZE GEARE AA D Kültür Zelzelenin Buyuk erı.; mahemitede — Yıkilân ve Harab Olan Köyler Yeni- ylav Seçımi Hazırlığı Sandik Başları Reylerini BC Haai t A nlmm
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

l 5, a üSA aa D d Z B RESARN A r" Yirmidördüncü Yıl No, 60114 SALI 15 Kânunusani 1935 Dil Kurumu Dün De Atatürk'ün Başkanlı- ğında Toplanarak öz Türkçe Kelimeler üzerinde Konuşuldu. Sar'da Alman’lar_ VMı Kazanıyor? mamamı X ETİŞEMA zi S0 SF RAMİN ünöreDelel ĞMEZ KOYT ADAĞ A GÜ DÜRÜTÜLEMT M GÜ , - x ı .* a i9 j , " w ti  ; isilndla ANUYVGdIl j 4 M " * Hley , b Bayıldı EEZEELAPAKEÖEELEEŞEEE Zelzelenin Büyük Zararları. Yıkilan ve Haârab Olan Köyler Yeni- den ve Sıhhi Bir Şekilde Yapılacaktır. Içeriişler Bakanlığı, Zelzelelerin Yaptığı Zararları ve Hükümetçe: Alınan Tedbirleri - Anlatıyor. Balıkesir Kültür Bakanı ğ a üniversitede , i 4 I BE. | Ü Sandıklar Sabah Saat (8) den Ak- şam (18) e Kadar Açık Olacak. Saylay seçimine temeljhazırlık olan ikinci mügtehib erçimi devam ediyor. Halkımızın, se Çime katılarak siyasal ve soysal hakkını kullanmakta gösterdiği alâka, sevincle — karşılanımıya değer bir Iştir. Dün, seçimin üçüncü günü idi. Dün de, kadın erkek İzmir halkından pekçoğu, mıntakala- rimdaki sandık başlarına gide- rek reylerini küallanmışlardır. Gidişten — anlaşıldığına — göre, t#eçmek hakkını halz yurddaşlar, tayin edilen müddetten evvel, rTeylerini tamamen — kullanmış slacaklardır. Biz, bu neticeyi geayet tabli Börüyoruz, Türk ulusu, Cüm- huriyet rejiminin kendisine ta Bıtdiği yüksek bakları kullan- mak #aretile de, yurda” borcla olduğa — vazifesini her — zaman Yapmıştır, yapmaktadır. ve yap makta devam edecektir. Belediyeye aza seçmek ve seçilmek hakkından sonra, say- lav sşeçmek ve seçilmek bakkını da alan kadınlarımız da, ikinci Müntehib seçimine karşı, yük- sek alâkalarını göstermektedir. ler, Sandık başlarına — giderek reylerini kullanan kadınlarımızı görüb te, sevibmemek mümkün değildir. Rey kullanmada ka- dinların erkekleri geçeceği im- diden kestirilebilir. İşleri, güçleri müsald olma diğı için reylerini kullanamamış olan — yurddaşlarımızın da reylerini önümüzdeki cuma gü nü kullanacakları anlaşılmıkta- dir. Bü Tübarla eüma gönü büyük bir intilab şenliği ya prlacak ve bu süretle kadın erkek bütün — İzmir'liler reyle rini kullanmak zevkini tadır caklardır. Saylây seçlin teftiş; beyeti dün öğleden sonra belediyede Yaptığı toplantısında işçilere ve Momurlara reylerini — atmaları! için bir kolayi k olmak üzere Sandıkların saat sekizden on tekire kadar açık bulundurul- Tütini ve fatibab encümenle Tiğln sündik - başlarında vazife Börmelerini kestirmiştir. Şimdiye — kadar — gandıklâr tüt dokuzdan on yediye kadar AÇik tutulayordu. Yeni kesime göre bügün sandık- başlarının “ba Kalabilik oladüğı tabitdir. Belediye memurları reylerini perşembe günü kullanscaklardır. Karşıyaka'da Dün Karşıyaka'da donanmacı mahallesi 21 inci İntihab deire- sinde fasliyet - daha fazla idi. Rey atanların — sayısı” dün 'de pek”çoktu. Kadınların reyleri, erkeklerinkine müsavi bir de receyl bulmuştur. Karpyaka'daki Ankara, Cüm huriyet, Türkbirliği mektebleri talebesi, — başmuallimleri Bay Hüseyin Sabri, Bay Daniş ve Bay İsmsit Hakkı ile Bayan muallimlerinin nezaretl altında sandık başına gelerek seçlm et- rafında izabat (almışlar ve mü- allimler de reylerini kullan- mışlardır. Kültür Bâkanı Bay Zeynelâbidin İstanbul, 14 (Hususi) — Şebrimizde bulaumakta olan kültür bakamı Bay Zeynelâbidin bugün Üniversitede "yenl yapı- lan Tasethaceyi — meratimle aç mıştır. Valisi Emrine Derhal (10) Bin Lira Gönderildi. Ankara, ; 13 ÇALA) — İçerl işleri bakanlığından tebliğ edil. miştir: 1 — Erdek, Kapıdağ, Mar- mara yer sarsınlıları ve netice: leri hakkında Balıkesir -— valisi ile -dahiliye —teftiş. heyeti relşi yve tihhiye başmülettişi tarafın. dan birlikte devlet merkesine gönderilen telgraf ikinci mad. dededir. 2 — Yer teprentisinden - fe lükete uğryan Marmara adala: rındeki köşler beyetçe gezilerek tetkikat yapıldı. Yer teprentisi en ziyade Erdek kazası merkez ve mülbakatile Marmara adala- rında - temerküz — etmiş ive iik Bakalım Neler Olacak? Alman Gazeteleri, Sar Plebisitini Al man'ların Kazanacağını Yazıyorlar. Sarbrük, 14 (A.A) — Havan Ajansından: Meçhul bir adati saat 21.30'da nazl fırkasım dierkezinin bü- Tunduğu ötomobil kalübüne bir bomba atmış ve bir kişinin yaralanmasına sebeb olmuştur. Bu adam kendistai tutmatdaları için etrafa ateş ederek kaçına- a başlamıştır. Kurşunlar hiçbir kimseye İsabet etmemiştir. 76 yaşında ihtiyar bir kadın Fey verirken tetikür ve beyeca: mından ölmüştür. Lüdveller de Kömünletlerle Alman ceplisil Sar plebicitine ait bir görünüş. taraf tarlari — aratünde — kavgülar olmuşdn da — yülniz bafif yarı- Erzürüm - Sıvas Demir- yolu İstikrazı.. Banka Müdürleri Dün Toplandılar. hlar vardır. İstatokoya taraftar — Sonu 2 İnci yüzdedir — Müddet Bugün Bitiyor. Erzurum * Sıvne demiryolu is- tikraz tahvlilerinin satışına şeh- rimiz — bankalarında — huraretle onda bu satışlar İçin cümhurl- — Sönu Guncı yözdedir — bareket 4-11936 Cuma günü saat 443 do başlamış ve fasıla: larla bugüne kadar devam ot- miştir. Bügünkü sarsıntılar ha fifdir, İlk taramtıyı müteakib? İçeriişler Bukanı” Bay Şükrü Kaya | vilüyetçe Erdek kaymakamile bir heyet adalara gönderildiği gibi vali de müteakıben adalara Türk Halk Şarkıları giderek İcab eden tertibastı al: dirmiş ve İlk yardımlar yapıl- maştır. Yer — teprentisinden — Erdek merkezinde birçok — binaların | dıvarları çatlarmış ve İki baraka yıkılmıştır. — Narlı, Alaklar ve Tara köylerinde 23 ev tama: mile yıkılmıştır. Marmara adalarında meskün olan 570 evden 4BÜĞi tama- men ve diğerleri kaşmen ve gayzl meskün evler de — tama, ten yıkılmıştır. Nüfos zaylatı dört ölü 13 yaralıdan ibarettir. Hayvanlardan 6 ölü ve 36 ya: ralı vardır. Balkın zararları ve âcil ih- | tiyaçları tesbit edildi ve derhal alınması gerekli olan tedbirler kararlaştırıldı ve halk — doğru- dan doğruya yapabilecekler! iş: lerin Wasına başlattırıldı. Adalardak| manzara çok fe, eldir. Halkın yiyecekleri ve — Sonu G uncı sahifede — : Türk Musikisi Yontulma- mış Bir Elmastır. Sovyet San'at Mecmuasında Musi- kimiz Hakkında Çıkan Yazılar. Moskova, 13 (A.LA) — ajansı bildiriyor: Tas İstambul Konseevatuvar müdürü Bay Yutuf Ziya e Sovyet san'at meomuası (Yeni devam - edilmektedir. Dün saat | bir kültür. membaları ) namı altında neşrettiği bir makalede profesör Veprik diyor ki; “Türk halk şarkıları büyük bir alâka ile karşılanmıya lâ- yiktir. Ve bu muhakkaktır. ki bu şarkılar yeni bir Türk musl: kisinlu. vücuda. getirilmesi içim bir malzeme toşkil — edecektir. Ben şahsen İstanbul könserya- tuvarı tarafındander lenen halk şarkılarını tetkike fırsat buldum, Düşüncem Türk musiklsine hâs — Sonu 6 ıncı sahifede — Devletçilik Mti Halkevinde verilmekte olan iakılâb konferanslarının dör. düncüsü de cuma günü Hal: kevi salonunda - verilecektir, Konferansın mevzan (Dev. letçilik) dir ve muallim Bay Hakkı Baha tarafından veri lecektir. Konferansı divlemek fırsatını kaçırmıyalım.

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler