6 Temmuz 1935 Tarihli Anadolu Dergisi Sayfa 5

6 Temmuz 1935 Tarihli Anadolu Dergisi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Meşrutiyetten Evvel ve Sonra.. Başımızdan Geçenler.. |* 34 Y zan : M. Dıı,,ın Batu Tam Bu Sırada Kiliseye Bitişik Olan Kârgir Binanın Pençereleri Açıldı. Müstafa bey, “eabaha — kadar devam eden müsademede çete: ler turafından (Teslim olacağız) denildikçe ateş kestirilib köye ihtiyar hoyetini — gönderdiğine ve teslim olunların çoluk çocuk kız ve kadınlardan — ibaret ol- duğunü ve bunlara hiçbir fena | mosmele ber teslim yapılmadığına — düir bakkında lâztimgelen zabitvarakalarını al mişti. Bu sefer de teslim olmularına datr tarafından gönderilen heyetlnia ancak — beş kişi evdet ettiklerini ve bu beş ki şiden ikisinin hasta, üçünün de yaralı olduğunu ve başka hiç bir. kimsenin tolmak üzere karşılarına çıkmadıklarını halbuki deha yarım saat evvel köyden şiddetli ateşler edildiğine nezaran çetenin kaçınış olduğu kanasti hâsl olduğuna dalr yapılan gözel bir zabıt varaka: snı da almıştı. Ve bu zabit varakası da diğerleri gibi bü yük çantasının İçine koauldu. Güneş doğmak üzere Köyde araştırma yapılmak üze- re birkeç koldan — birkaç müf. reze köyün İçine gönderlldi. Şurada burada kurşun İsabetile Ölen çeteler tesbit edilerek »l- lâbları İle beraber oldukları gibi bulandukları yere — bira kılmıştı. Bunlar heman yüzel liden — fuzla İdi. O — kadarının da yanan evlerin enkazı altında yanorak can verdikleri anlaşıl di. Bunlardan - bir bâlâ dumanları tütüyordu. Mustafa bey de kilise mey- danına gelmişti. Tam bu sıra- da da kiliseye — bitişik — olan kârgir bir binanın pençereleri açıldı. Üç kadın ellerindeki nagant tabancaları pençereden ozatarak — Mastafa beyle arka- sından gelen İkl neferin üzerl me ateş etmeğe başladılar. Bunların — muallime — olduk. vuk'an kendi ibtiyar teslim kısmmının ları üçü de son kurşunlarını beyin: lerine & k suretile öldüler. Tam bu sırada İştib kaymakamı Tahsin bey köye gelmiş ve Bulgar kadınlarının ateş açlık- larını görmüştü. Mustafa Beyle görüşen Tahsin bey müsademe- nin evvelinden sonuna kadar bütün tafallâtını öğrendi. Zabıt yarakalarını gördü, okudu ve memnun oldu. (Mazlüm millete) zülüm edilmek şöyle —dursun, ANADOLU Vi sğle di a Günlük Siyasal Gazeta Sahip ve Başyazganı Haydar Rüşdü ÖKTEM Umumi neşriyat ve yazı işleri müdürü: Hamdi Nüzhet İdarehanesi: YT İzmir İkinci Beyler sokağı C. Halk Partisi binam içinde Telgraf; İzmir — ANADOLU 'Telefonı 2776 » Posta kutusu 405 ABONE ŞERAİTİ: Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, Üç aylığı 500 kuruştur. Yabancı memleketler için senelik #abone ücreti 27 liradır, | mühtemel olduğonu çetelerin | | dü. Bu nefer Rua | hiddetli görünüyordu. Yanında | ğını sormuştu. iâi. | | darda bile bir konsolosun - bir | vardır. sonradan anlaşıldı, Her | | nelerinin prf -.. bilâkla elden gelen babaca mua- amelelerin — yopılmış — oldoğa laşılıyordu. Tehsin bey tabur kumandan vekili Mustafa beyi tebrik etik Tahtin bey Üsküb Ras konsolosunun İştip te bulunduğumnu ve müsademe töz — arasında berede İse yerine — gelmesinin söylemişti. Yol terafından bir posta nefe. rinin koşa koşu geldiği görül kansolosa kadar — geldiğini haber veriyordu. Mustafa bey ecnebilerden klm olaran olsun ateş hattı olan köye Bun g Beya sokulmu yacaklarını — emretmişti. Kaymakam ile Mustafa Bey ve ihtiyar heyetl şoseye geldi ler. (Konsolos cenapları) pek bir de tercüman vardı. Mustafa Beyin yanında da Slavca bilen Iki nefer vardı. Konsolos - pek hiddetii bir vaziyetle ve tercü man vasıtasile; — Köye niçin bırakılmadı: Müastafa Bey de adi zaman yere geliş ve gidişinin hüküme- tin malümatı altında kabil ol- duğunu ve böyle gelişi gözel hiçbir ecnebinin — istedifi yere İstediği zamanda serbest gide miyeceğini söylemekle beruber: — Konsolos beyin girmek İstediği köy bir ateş hattıdır bu ateş buttına hiçbir. ecnebinin sokulmaması emir icabındandır. Ve verilen emir askerce tatbik edilmiştir. Dedi. Bu muameleyi hazmedeme dipi çatıklığından anlaşılan konsolos, gene kaşlarımın tercü mün vazıtasile; — Bu büyük köyün baştan gı bir gecenin İçinde yandığı | görülüyor. Siz eşkıya takib Ede bilirsiniz fakat bütün bir köyü yakamazsınız. Koca köyün aha Helde mi eşkiya oldu. Çolük çecoklar ne oldu? Bu susller ve cevablar tercü man — vantasile söylendiği İçin söylenilen sözleri ihtiyar heya w de İşltiyordu. Mastafa bey tebessüm etti ve cevaben: — Ben konsolos beye iza- hat vermeye mecbur. değilim ve esasen kendileri benim mu hatabım da olamazlar. — Fakat kendilerile — hasbihul — tarzında ahbabca görüşebiliriz. Çete bütün köyün evlerine sığındıklarından eli silâh tatan bütün köylü * bunlara iltihak etmişti. Mustafa bey (İşte) diye ehle Ahtiyar heyetini! gösterdi. İhtiyar heyetl hep birden tasdik makamında — başlarım eğdiler, İki tan samnula n açtığı âleşten otlar, yanmıya — baş ladı. Fazla olarak her yanan samaa yığım altındaki saklı bombalar patlamıya başladı. Yangın bü yüdükçe büyüdü. Köy olduğu gibi yandı. — Devam Edecek — Kuşadasında AN ADOLU ——— ..—— — Başı 4 üncü yüzde — zeytinyağı tasfiye fabrikaslle Hasan relsin prina sabun fab rikası ve bunlurdan başka iki tane de yoğ ve un — fabrikası Aydın ilinin zeytioyoğlarının çoğu soka fabrikasında tasfiye edilerek Avrupaya — çıkarıldığı gibi, Aydın'ın bir ikf fabrika: sından başka bütün İlçe yağba- ları Hasan relsin fabrikasında İşleniyor. Tarım: Kuşadasının — başlıca —ürünü tütün ve zeytindir. Zahire az ekilir. Bundan başka Selçuk'ta Iocir bahçeleri çoktur. — Fakat, kalite noktasından Selçuk İncir leri Aydın İncirlerine uymaz Kışın kurak gitmesine nazaran çiğ tesirile bu yı! Kuşadası tü töncülükte en İlerldir. Aydın ilinin tabiiğ bir dake: lesidir. Bu bakımdan öteden: beri Kuşadasını ister. Kuşada sında da büyük bir çoklak Aydın'a bağlanmayı İster, İlçe nin ekonomsal — noktalardan iİlerlemesi için İstiyorlar. Filbakika Aydın demiryolu nun devlet eline — geçmesile tarifelerde yapılacak İndirmeler iki üç yı!d.ır Kuşadasına akan Aydın örünlerini ve bayvanla rını İzmir'e çevirince Kuşuda tıvda bugünkü kalkınma gene duracaktır. Anadoluda okudu- ğemur mütalenler de — bunu gösteriyor Selçuk: Selçak, (Özel) — —Aydın demliyolu üzerinde Kuşadasına bağlı ve Kuşadası'nın İstasyonu bir kamun oturağıdır. Evelce burada birkaç Rum evi vardı. Çokluk nüfusü bir buçuk &a: at ozakta Şirince — köyünde imiş Sıtmadan — Selçuk'ta barı mlamamış. — Fakst comurluk çağında sıtma mücadele kuru mu Selçak'u da sutmadan kur- tarmıştır. — Şirince'ye yerleşen göçmenler hep Selçuk'a yer- leşalye başlamışlar. Bugün nü- fusu 3000 1 geçmiştir.

Her yıl yapılan — yapılarla | Selçak gittikçe büyüyar ve gü Köy bütcesinin 14 olması buna işi bir zelleşiyor. bin iira belgedir. Köy hbeyeti, köyün bayın- dırlıği için çok- çalışıyor. İlçe- lerde eşi olmiyan gözel bir park yapmışlar, Şimdi de bir müze yupıyorlur. Eğgenin en zengin eakl eser: leribi — saklıyan Selçuk'ta — bu çok gerekli bir iş olmuştur.. Selçuk'un başlıca geliri focir ve karpuzdur. Fakat bü yıl kuraklık karpuz ürününe do kuamuştur. Rekolte geçen yıl lara göre çok ekülktir. Taarruz ve Tehdit Çükürçeşme'de sarhoş - olan ve belediyo mıntaka binssına taarraz ederok memurları teh kir eden Osmen oğlu Riıza ya kelecarıştır. Böylelikle yangın çıktı. | | rar edilecektir. Tayyare Kupası Final " Maçı Yarın Yapılacak. Göztepe Takımı Atletizee müsabakalarından sonra hava kuramu adıva konulan kupa İçin Finle kalan Göztepe Altunordu takımları yarın final maçını yopseaklardır. Her İkl takım kupayi kazsnmak için en kuvvetli kadrolarile ba oyuna İştirak edeceklerdir. Lik maçlarının ikloci devresinde Göztepe'liler Iyi bir oyunla ve büyük bir farkla Alımordu. takımını yenmişlerdi. Yarınki müsabaka — Altınordu takımı İçin revenş mahiyetini belz olduğu gibi lik şamplyonaamı kaybeden Göztepe'liler de hiç caklardır. olmasa kupayı almak için ç —— .4 —— Atletizm Müsabakaları. —— . :. ——— Atletizm kuürülü - tarafından | terlib edildn teşvik müsubaka | larına bu hafta da devam olu: nacaktır. Müsabakalara Alsancak sabasında tam saat 16 da baş Tabacaktır. GCeçen hafta yapılan ve aocak Altınordu atletlerinin İştirakile neticelenen 4X 100 bayrak yarışı bu hafta da tek- Tanzim edilen programa göre aşağıdaki müsa bakalar yapılacaktır. 110 metce, manlalı - koşu, elrld, üç adım, 200 — metre sür'at, gülle, sırık, 1600 metre yarım mükevemet, 400 — metre sür'at, 4X400 bayrak, yüksek atlama, 4X 1500 bayrak, Orta Avrupa Kupası Maçın- da Slavya Kazandı Praga: Orta Avropa — küpası içia Avusturyanın Viyane takı: mı İle Slavya Takımı aratında Prağ'da yapılan futbol müsa bakasın da Slavya takımı | sayı He kazanmtştır. 25 Bin seyirci busurunda yapılan bu maç çok Borl heyecanlı - olmuştur. Avasturya takımının san'atkâ- Tane oy_uıın Slavya müdafalorı karşısında - kırılidiştir. Bü mü- ve sabakanın revanşı Viyanada ya pılacaktır. Gayrifedereler Şampiyonası İki defa berabere kalarak gayrifedereler şampiyonlağunu halledemiyen Burnava Eşrefpaşa takımları yarın Helk sahasında son bir yarışma daha yapacak- lardır. Oyun gene berabere biterse ozaman oyün — birer çeyrek daha - uzrtılacaktır. Isviçre'liler 9-2 Mağlâh.. Belgrad: Sırp Beoğratakl ta kımı İsviçre'nin Seroot takı mile — yaptığı müsabakada İsviçre'liler 29 gibi büyük bir farkle mağlüb olunuşlardır. lBisiklel Yarışı.. —— .. .—— Gelecek hafta yapı kilometrelik — bisiklet bazırlık olmak — üzere Kızılçullu'dan başlamak ve ge ne Kımzılçulla'da birmek şartlle 50 kilometrelik bir bisiklet yarışımın yapılmasına karer ve rilmiştir. Yarışçılar pazar sabalı szat B de Eşrefpaşa camli kar- şısndaki meydaalıkta toplana: caklardır. Manisa Lik Müsabakaları Sakarya - Salihli Takımları Karşı- laşacaklar Manlaa — (Özel) Geçen hafta burada birinci devre İlk maçları bitmiştir. Yarın ikinci devre İik — maçlarına devam olunacaktır. İlk müsabaka Sa- karya takımı İle » Selihli Gür bözler takımı azasında yapıla- caktır. Bir paao farkla birinci devre şampiyonlağuna kazanan Sakarya takımı yarınki — maçı da kazanırsa şampiyonluğun en kuvvetli Damzedi olacaktır. Sa karya'nın en küvvetli Takibi olan Salihli takımı — İse Sakar ya'yı yenebilmek — için — bütün enerjisini sarfedecektir. Bunu tekdir eden Sakarya'lılar AF yon'da bulünan #ol — haflerıi Fethi ile sol içleri Orbanı bil: bassa bu oyun İçin — çağırmış lordır. Bu ikl elemanın girmesişle Sakarya takımı n — küvvetli kadrosunu bülmüş — demektir. Bu oyunun ehemmiyetini na- zarı itibare alan Mahisa f utbol beyeti İzmir'den bakem — İstet: mİştir. Yunanistan il'lavn Kuv- ıveunı Artırıyor ı Yunan bava — erkânı harbiye | telsinin bir tebliğine göre Yu- ı Banlıtan yeni 63 harb tayyare- | &ile SO mekteb teyyuresl elme: [ yı barerleştırmıştır. yarın | Beş Kelime. — Kırkdördüncü Liste - 1 — Müşahede — Görüm Tarn rüyet — Görüş Örnekler: | — Son Almanya gezinizdeki görümleriniz hak- kında bir. konferana — verir misinbiz? | 2 — Bu mes'elede — görüş- lerimiz aytıdır. Mecmua — Dergi Örnek: n bizde (ikir dergileri az çıkıyor. Mazzanci #ü — Karalı Örnek: — Dün — tutulduğuna yazdığımız — adamın — karalı | takımıodan olduğu, — saptan: muşür, Mouaf — Bağışık Mnafiyet — Bağışıklık Örnek; Gazete — küğıdlarının gümrük bağışıklığı — kalku, Muayene — Balı Örnek: Evlane:k — olanlar doktor. bakısından uçeılcr. NOT: Gazetemize gön derilecek — yazılarda — bu. kelimelerin — Osmanlıca- ları kullanılmamasını ri- ca ederiz. Ayvalık'ta Deniz Şenliği. —.. .— &Â Ayvalık, (Özel) — — Burada — da denizcilik bayramı çok zel geçti. Hava müsattti. Deniz — gözeldi. Taşkahve önünde de- mirli Söleyman — kaptanın ma: töründe hakem heyetl vardı, ve heyet, Ayvalık İman relel Sallh, Tavilzade acentesı Feyzi ve Halkevlüden terzi Nuri'den teşekkül — etmişti. Kaymakam — Büanü de orada Taşkahve önün: deki kameriyede de vali ve mektubeasu, belediye relsi, — Midillf konso. losumuz, bazı - Yünan — saylav. ları seyirel olarak — bulunuyor- lardı. — Halk, rıhtimi, İ doldurmuştu. — Mahtelif kayıl yelkenli, yüzme yarışları pildi. Gece, mavunalarda meş: aleler yakıldı. Mersin vapara Umanımızda idi. Orada da ba: lo verildi. ve güzel bir gün — geçti. Erzurum'da Atatürk Günü, Erzuram 4 (AA) — H: kevi tarafından — aylardanberi — bazırlıkları yapılan 3 temmuz — Atetörk günü kuatlalanmıştır. — Şarbay — ve bir öğretmen tara: findan heyecanlı söylevler ve- rilmiştir. Bagünün Türk var. — lğı ve hayatı üzerindekl öne.: —— mini tamamile kavramış ve — benimsemiş olan i]nırın'lılı“ı'( Atatürk günüaü bakikiğ bir — bayram olarak yaşamışlardır. Ögleden tonra Aziziye me: zarlığına — gidilerek — çehidler — anılmıştır. Göndüz kl törenden — başka gece de şemlikler ya- — pılmıştır. K Ç Çeşme'ye Oto- — büs Işliyecektir. — Şarbaylık * Pazar Günleri Için Buna Izin Verdi. Şarbaylık haf ta tatili günleri çolan pazar günlerinde Çeşme'ye sabah snat altıde ve sekizde İki otobüs İşlemesine - müsaade et- miştir. Çeşme'ye gidib - gelma 150 koruş otobüs ücreti alına- caktır, e j Balkın lmyıludni rabatsız olmamasıdı düşünen | ) betediye; fazla yılm o'lı!l j etotrür ıyınm arlır muır ü

Aynı gün çıkan diğer gazeteler