24 Temmuz 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

24 Temmuz 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

makam-ı seraskeri hem dördüncü ordu müşiriyetine Erzurum'a ve hem de Erzincan'da bulunan erkan-ı harbiye riyasetine emir telgrafı vermiştir. &Ermeni patriği Ormanyan Efendi Bab-ı Aliye arz etmiş olduğu müsaadata mazhar olmadıkça istifasını geri almayacağını bildirmesi üzerine patrik efendinin umur-u matlubesini tetkik ve müzakere eylemek üzere Dahiliye Nazırı Memduh, Zabtiye Nazırı Şefik Necib Melhame şehr-emini Rıdvan Paşalarla Beyoğlu mutasarrıfı Hamdi Beyden mürekkeb bir komisyon teşekkül etmiştir. HAVADIS-İ DAHİLİYE Milan'da beyne-l milel şimendifer kumpanyaları namına in-ıkad edecek kongreye Bulgaristan tarafından murahhas olarak şimendiferler müdür-i umumiyesi Mösyö Ontbezg ve şark demir yolları üzerine hükümet imaret komiseri Filibe'de mukim goşpudin Mihailof ve Nafi'anezareti rical-i memurininden Gospudin Tikolof tayin olunmuştur. & Bulgaristan ve Devlet-i Aliye gümrük müzakeratiçün İstanbul'a geden Bulgar murahhaslarından Goşpudin Koses evvelki gün Sofya'ya dönmüştür. & Prens hazretlerinin baş mabeyincisi Gospudin Dobroviç geçen perşembe günü ekspers treniyle prens hazretleri nezdine vasıl olmak üzere "[..]" getmiştir. &b İtalya hükümetiyle Bulgristan arasına mün'akid ticaret mukavelenamesi İtalya Kralı tarafından tasdik edildiğini geçen hafta Sofya'da bulunan İtalya Konsolosu hariciye nezaretine tebliğ eylemiştir. & Beray-ı tahkikat İstanbul'dan Sofya'ya gelüp avdet eylediği bildirilen Selim Ra'd Efendinin memuriyeti Bab-ı Ali tarafından resmen musaddak imiş. Selim Ra'd Efendinin Sofya'ya hariciye Nazırı gospudin Raçupterofa mülaki olmak üzere gelmiş olduğu menabi-ı mevsügadan tevatür ediliyorsa e iki memur-u devlet arasında mevzuu' bahis ve mukal olan esrar-ı siyasiyeyi bilemeyiz. & Sofya'ya garib "Parnik" ma'den ocağında bin adet işçi terk-i iştiğal ettiklerinden ve bu ma'den ocağı hükümete aid olduğundan dolayı işçiler hakkında reva görülen bazı fena mu'amelat üzerine umum Sofya sosyalistleri gibi Filibe sosyalist fırkaları da geçen pazar günü minister soye telgrafla bir protestoname göndermişlerdir. NASİHAT İnsan gibi yaşamak içün bir insanın hayatından düstur-u ahlakıyesi ne olmalı, insan ne yapmalıdır? Birincisi: Akl-ı selimin his ve idrak ettirdiği bir hakikate karşı insan kendi kendisini aldatmamalıdır. İkincisi: İnsan kendisini herkesin fevkinde görmemeli yani insan sade kendi kendisini beğenmemelidir. Üçüncüsü: Her bir ihtiyaca karşı sıkılmayıp bıkmaksızın, kanunu ebedi-i hayata imtisalen, insan kendi hayatını kazanmağa çalışmaktan utanmamalıdır. "Tolstoy" ************* On saat bir ma'den ocağında çalışmak veya uzun müddet mahbesde kapanmak veya bilerek bilmeyerek ettiğin bir hatadan dolayı duçar-ı ıtab olmak nasıl kendi izzeti nefsine ağır geliyorsa başkaları için de bu hukuka ri'ayet et. Bunun Türkçesi: İğneyi kendine batır da ondan sonra çuvaldızı aleme badır. "Tolstoy"

Bu sayıdan diğer sayfalar: