29 Temmuz 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

29 Temmuz 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

babda tanzim eylemiş oldukları i'tiraznameyi Nafi'a Nazırına takdim etmişlerdir. & Edirne Vilayetinde vebay-ı bakra icray-ı hüküm etmekde olduğundan İstanbul'dan gelen trenler Mustafa Paşa'da muayene edildiği içün biraz gecikmekdedir. Mümkün mertebe vuku' bulan işbu teahhürün azaltılması içün hayvan tüccarlarını yakinen tanıyan ve hal-i hazırda Goçarinova'da bulunan baytar Mihailof'un Habipçe'ye gönderilmesine şark şimendiferleri kumpanyasının tavassut edeceğini imaret tarafından mezbur şark şimendiferleri üzerine tayin edilen komiser Nafia Nezaretine bildirmiştir. & Şimendifer hattının güzergahına tesadüf eden [..] muhtarlarına Dahiliye Nezareti tarafından gönderilen tahrirat-ı umumiyelerde trenlerin gelüp geçmesinden tarlalarda istif edilen ekin demetlerinin gazaen işti'al etmemesi içün kaldırılmaları hakkında köylülere beyan-ı keyfiyet edilmesi emir ve tenbih olunmuştur. SON HAVADİS & Viyana: Çaytong gazetesinin beyanatına göre Almanya imparatorunun arzusu üzerine Berlin bankerleri Rusya hükümetine beşyüz milyon mark ikraz etmeyi va'd ediyorlarmış, mezkur bankerler meyanında Meldilson da dahil imiş. & Petersburg'da lokal Atçaygir gazetesine yazılıyor. Çarın hal ve vazi'yeti hoş görünüyor. Duma'nın lağvı kendi üzerinde bilahare fena tesir hasıl etmemiş. Meclis daha ibtidayi küşadında lağv etmek içün pek çok sebebler mevcud iken Çar [..] göstererek lağv etmemiş. Ancak Duma meclisinin artık işleyemeyecek kadar a'zası meyanında şiddetli ihtilaf ve hükümete karşı muhalefet-i şedide zuhur edince kapanmasına emir verilmiş ve emr-i mezkurun ısrarına hayleden hayliye İstolpin de sebeb olmuş imiş. & Rusya'nın Besarabya havalisinde ve ba-husus İsmaile kasabasında karışıklık zuhur ettiğinden ve Besarabya ile Odaesa'dan bir çok ferayının bu cihetden Romanya memleketine girmelerinden hükümet-i mezbure Rusya hududunu şiddetle tahkim ve takviye eylemekdedir. & Viyana: News Veyener Tağbilat gazetesinin Petersburg muhbir-i mahsusı Rusya'nın reis-i nuzzarı Stalin ile mülakat ettiğinde nazır muhbire şu yolda beyan mütala'a etmiştir. Cumhuriyet tarafdarı olmadığım gibi ihtilal perveran da değilim. Hakiki esaslara istinaden ıslahat-ı ciddi-e eylemek niyet ve arzusundayım. Evvel emre maksadım zürra' meselesini hal etmek idiyse de bazı mevaniın hayluletiyle bunun henüz daha zamanı gelmediğini i'tiraf ederim. Hükümet hiç bir vechile ihtilal istemiyor. Çar intizar edilen ıslahat ve tensigat hürriyetpervarane hayyiz ara-yı husul olması içün kuvvetli bir kabinenin meydana gelmesini arzu ediyor. O vakit matbuata da hürriyet-i kamile-i ı'ta edilecektir. Ciddi ve esaslı ıslahat icra edilebilmek içün biraz zamana ihtiyac vardır. Ancak yeni teşkil olunacak kabine her halde ıslahat tafardaranından ibaret olub eski idareden kalma ekabir--i lütuf dide memurinden teşkil etmeyecektir. İLAN Gazetemiz Filibe de cum'a önündeki gazete pavliyonunda daima satılmakdadır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: