5 Ağustos 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

5 Ağustos 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

22 Temmuz, İstanbul: & Feyzi Paşa'nın son gelen telgrafından anlaşılmıştır ki Vehhabiler yeni hücumlara başlamıştır. & Makam-ı seraskeri redif techizatına başlamıştır. Üçüncü, ikinci, dördüncü, beşinci ordu redifleri toplanacakmış. & Cülus şenliği içün İstanbul'ca bir vukuat çıkmasından çok korkuluyor. Hafiyeler muttasıl Ermenileri ve sair şübheli kimseleri takip ve tevkif etmekdedir. & Filibe ve Varna'da Rumlar aleyhinde yapılan nümayişlerden dolayı Rum patriği Bab-ı Ali'yi protesto eylemiştir. DAHİLİ Filibe'de sokaklara yapıştırılan ilanlara göre bu güm İsnabmaga'da da Rumlar aleyhinde mi'tingler verilecekmiş. & Geçen pazar günü Filibe'de olan mi'tingde belediye doktorları Doktor Kesakof'la Gustof'da bulundular ithamıyla belediye reisi azillerini istemişse de bunun icra edilmemesiçün evvelki gün heyet-i sıhhıye belediye reisine müracat etmiştir. & Gazetelerin ilanına bakılırsa bu gün yine Sofya'da Rumlar aleyhinde bir mi'ting daha verilecekdir. Mi'tingde mevzu' bahis ve makal olacak mesele bizce atidir: "Rodop ile Rile Ballkanları arasında yaşayan kardaşlarımızın Rumlar elinden çekdiği mezalim gayri bizim muavenet ve himayetimizi celbe sezadır. Vatandaşlarımız Rumların bıçağı altında koyun gibi boğazlanıyor. Bu kan içici Yunan akıntıları zalim-i asır olan Türkiye hükümetiyle birlikte bu cinaayetleri irtikab idiyor. Maksadımız bu cinayetleri,bu faciaları protesto etmekdir." Mi'tingin mevzuu bu olacakmış. & Filibe'de yapılan nümayişlerden sonra hasara uğrayan Rum dükkanlarının bazıları Osmanlı tabi'yetinde bulunduklarından saltanat-ı seniyyenin Bulgaristan komiseri Sadık-ul Müeyyed Paşa hazretleri zarar ve ziyan iddiasıyla hariciyeye bir protesto vermiştir. SON HABER Bab-ı Ali Rum patriğinin protestosuna henüz cevab vermemiştir. Bab-ı Ali Rumlarla Bulgarlar arasında tehaddüs eden muhasameden endişededir. ROMANYA DA RUMLARIN ALEYHİNDE Bulgaristan'ın her tarafında olduğu gibi Romanya'da da Rumlar aleyhinde mi'tingler yapılmak istenmiş. Fakat hükumet bir vukuat hudusünden ihtirazen buna müsaade itmemiştir. Hükumet Rumlar müteneffizanını, büyük tüccarlarını Romanya'dan çıkaracağı va'diyle ahalinin heyecanını teskin eylemiştir. İLAN Gazetemiz Filibe'de cum'a önündeki gazete pavliyonunda daima satılmakdadır. Edhem Ruhi

Bu sayıdan diğer sayfalar: