7 Ağustos 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 1

7 Ağustos 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YİNE MAKEDONYA Geçenlerde Avusturya parlamentosunda başvekil Kont Kalohofski'nin matbuat tarafından sabırsızlıkla beklenen nutukları ve ale-l husus Balkan mesaili, Makedonya ahvali üzerine olan efkar ve mutalaatı Avrupa fikr-i umumiyesince bir çok münakaşaya sebeb oldu. Kont Kalohofski Makedonya hakkında gayet [.]rane idare-i efkar eylemişti. "Avusturya ve Rusya hükümetlerinin tertibkerdesi olan "......." ıslahat proğramının netayic-i hayriyesi Makedonya'da görülmeğe başlamış ve bundan böyle de Makedonya umurinin bu emr-i intizam ve müsalemet ile cereyanı temmeni olunur" demişti. Kalohofski'nin bu nutku Fransız ve İngiliz matbuatının pek hoşuna gitmedi. Matbuat-ı mezkure Kalohofski'nin nutuklarını hayli tenkidata uğratdılar ki bunlar içinde mu'teber bir Fransız gazetesinin dermeyan eylemiş olduğu mutalaat-ı atiyeyi ehemmiyet-i münderecatına mebni nakl ve tercüme etmeden geçemedik: Fransız gazetesi diyor ki: "Avusturya ve Macaristan meb'usanının ictima'-i ahirinde Kont Kalohofski Makedonya'da mer-i-l icra olan "......" ıslahat proğramının netayic-i nafiaya müncer olduğunu iddia etti. Halbuki biz hakikat-i halin daima aksi suretde olduğunu isbatden kendimizi alamayız." "Kont Kalohofski Makedonya'da şimdi her şeyi cennet misali addediyor her şey intizam [....] bu iddiası kendi eseri olan Mevrista' proğramının derece-i ehemmiyeti, takdir ve ilan idülsün maksad-ı mübteni olacağı aşikardır." Avusturya ve Rusya'nın makasıdı malumdu. Ancak Balkan [..] ceziresinde kendi nüfuzlarını taksim ile.[..] ve diğer hukumat-ı mu'azzamayı bu cihetde müdahale ettirmemekten başka bir fikre hizmet etmediler ve etmezler. Kont Kalohofski kendi yalanının hayr-ı fi'le çıkması içün bit-tabi' Makedonya'da mer'i-l icra-ı ıslahat proğramının diğer hükumeti mu'azzama tarafından tevsi-'i taleb edildiğini istemez. Anınçün ki Makedonya'da her şeyi intizamında, müsalemetde görülüyor diyor." "Fakat bu diplomasi artık payidar olmaz. Zira Makedonya'da ahval her gün vahimleşiyor. Anasır-ı muhtelife arasında netekim Rumlarla Bulgarlar arasında muhasame büyüyor. Bu muhasame Makedonya'da emniyet ve asayiş-i umumiyi daima ihlal etmekdedir. Kimse ırz ve malından, canından emin değildir. Bu yüzden memleketde sefalet de artmakdadır." "Evlah-ı unsurine mensub bir Makedonlu Frankfurt Zeytung muhbirlerinden birine memleketin halini şu yolda tesver ediyor: Avrupa murakabesi, Avrupa polisi memleketin huzur ve asayişini hiç bir vakit te'min eylelememiştir. Başlarında fes taşıyan Avrupa zabitanı ve jandarmaları da bu [-sayfa bitti-]

Bu sayıdan diğer sayfalar: