7 Ağustos 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

7 Ağustos 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

-eylemek üzere Filibe'ye gitmesi içün Atina'dan emir almıştır. & Yunanistan Hariciye Nezareti düvel-i mu'azzama süferasına bir nota vermiş ve bu notada Bulgar hükümetinin bir takım fena hallere meydan verdiğini ve bu yüzden bir takım Rum ahalisinin beş milyon franka karib zarar ve ziyanı olduğunu iddi'a eylemiştir. TELGRAF HAVADİSİ RUSYA İHTİLALLERİ 24 Temmuz, Petersburg'dan: & Geçen gün çar hazretleri Amerika sefirini Petersburg'da huzuruna kabul ettiğinde Rusya'yı konstitusyonla idare edilir bir şekl-i hükümete ifrağa karar vermiş olduğunu söylemiştir. & Eş'atudan kışlasında da ihtilal başlamış ve bütün zabitanı esir edilmiştir. & Duma'nın sabık a'zalarından ikiyiz kişi ki el-yevm Veyaborg'da bulunan hükümete karşı beyanname neşr ediyorlar. Petersburg müdde-i umumiliği bunların tevkifatı hakkında emir ısdar ile ikame-i dava eylemiştir. & Şu son hafta zarfında Rusya'nın muhtelif cihetlerinde ihtilalciler tarafından bir çok hükümet memurları idam olunmuştur. & Petersburg'da mechul bir çete Botessel matba'asını basar. Veyaborg'da Duma a'zaları tarafından yazılan beyannamelerden yüz bin dane zorla tab' ettirir, gaib olurlar. & Helsinkefur'dan iki gün evvel bildirildiğine göre İkanur kal'asında da ihtilal, topçu askerleri dahi ihtilaleiştirak ile top endahtına başlamıştır. Beşyüz kadar ölü ve mecruh var imiş. *** 24 Temmuz 1323 Çetine & Osmanlı ve Karadağ hududunda bir vak'a olmuştur. Vak'aya Türklerin hudud boyunda inşa etmekde oldukları yeni bir kal'a sebeb olmuştur. Şöyle ki 700 kadar Karadağlı cüz'i asker bulunan bu kaleye hücum ile Karadğlıları perişan iderler. Telgraf havadisine bakılırsa 700 kişeden beş kişi kurtulabilmiştir. Vukuatı Karlspad'da bulunan Karadağ prensi duyar duymaz Çetine'ye avdet etmiştir. & Geçen gün İngiltere sefareti, Necib Melhame Paşanın yalan ve desise ihtira'ıyle bazı ecnebiler hakkında hükümet-i seniyyeye sui telkinatda bulunduğundan dolayı Bab-ı Aliye bir şikayetname göndermiştir. & Amerika sefirinin büyükelçilik tavsiyenamesini Bab-ı Ali tanımamış olduğuçün Amerika sefirinin İstanbul'u tek edeceği söyleniyor. & Rum patriğinin Bulgaristan'da Rumlar hakkında icra edilen nümayişler üzerine Bab-ı Aliye verdiği protestonameye Avusturya sefiri zahir olmağa başlamıştır. Revş-i hale bakılırsa Avusturya hükümetinin Yunanlılara tarafdar ve muzahir olacağı anlaşılıyor. Avusturya'nın bundan maksadı aşikardır. Böylelikle Bulgarlar ve Rumlar arasındaki kin ve adaveti, Makedonya'da iğtişaşı arttırarak kendisinin Makedonya'ya asker sevk itmesi içün yol açılmasını bekleyecek. & Rum patrikhanesi Petersburg'a bir heyet göndermiştir. Bu heyet Bulgaristan dahilinde Bulgarlar tarafından zabt edilen Rum kiliselerine, mekteblerine ve hastahanelerine mahsus maaşların Bulgarlara verilmesini ve sair bazı türlü muavenetleri reca idecekmiş.

Bu sayıdan diğer sayfalar: