7 Ağustos 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

7 Ağustos 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

24 Temmuz 1322 İstanbul'dan: Osmanlı ve Bulgar gümrük mukavelenamesi henüz hitame irmemiştir. Pasaportlar, ticaret müsseseleri, hudud meseleleri üzerine yeneden müzakerat cereyan idecekmiş. & Rüsumat Nezareti gümrüklere yüzde üç zammına gümrüklere yüzde üç zammına eylül ibtidasında başlayacağını ilan etmiştir. & Üç dört gün evvel Kostura dağlarında üç Rum çetesi türemiş ise de Osmanlı askeri tarafından takip edilerek çete efradından yedi kişi telef olmuştur. Asker çeteleri Yunan hududuna kadar takip etmiştir. &Zat-ı şahanenin mi'deden son derece Rahatsız olduğunu ajans telgrafları te'kid ediyor. BULGARİSTANDA MİTİNGLER Evvelki pazar günü Filibe'ye mülhak ve Rumların ekseriyetle bulunduğu İstanmaga kasabasında da yeni bir miting verileceğini yazmıştır. Bu iki gün zarfında hükümet Filibe ile İstanmaga yolunu adeta kesdi. Kimse İstanmaga'ya salıverilmedi. Fakat hükümetin bütün şiddetine rağmen nümayişciler İstanmaga'da göründüler. Öğleden evvel Esutatrovitsa kilisesini Bulgarlar zabt ederler. Saat ona doğru onbin kişiye varan Bulgar nümayişcileri Rum mekteblerine sarkındılığa başladılar. Esveta Atanas kilisesi yanındaki kilise ve kara köprüyü tahrib ettiler. Bunun üzerine bazı Rum delikanlıları Debağ mahallesinde bir yangın verdiler. Bu yangından sonra büsbütün galeyana gelen ahali bazı Rum dükkanlarını da hedm ve tahrib ederler ve muhtar mu'avini Nagu Haci Eşteryo'yı memuriyetinden azl ederler. & Vaçarna Peşte Bulgar nümayişcileri tarafından mitingde azillerine karar verilen bazı Rum memurlarının bir listesini yapmış ki bunlar arasında mister Nikolaki Kenadiyof, Gospudin Haritun Kenadiyof ve teallugatı da bulunuyor. & Evvelki pazar günü Sofya'da dahi bir miting verilmiştir. Bu mitingde hükümet şiddetli tedbir almıştır. Yunan Yunan konsolsohanesi kilitli askerle abluka edilmiş ve hatta nümayişcilerin konsoloshaneye doğru yürümesinden havfen asker ateş etmeğe başlamış ve bunun üzerine nümayişciler biraz dağılmışlardır. Odesa ile İstanbul arasındaki münakalat-ı bahriye munkatı' olmuştur. Bir takım Rus yahutileri Rusya'dan firar ile İstanbul'a iltica eylemişlerdir. & Yeni Disam Beyliğine tayin olunan Kara Teodori Efendi mahall-i memuriyetine azimet etmiştir. İHTAR Bir çok satıcılarımız ta altı ay evvelden olan hesabların geciktirilmeyüb tesviye edilmesini ve bilahare haklarında acı muamelelere meydan verilmemesini bilhassa reca ideriz. ---oOo--- İLAN Gazetemiz Filibe'de cum'a önündeki gazete pavliyonunda daima satılmakdadır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: