9 Ağustos 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

9 Ağustos 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

dırarak müftüyi [..] verdiğini, "Ey... efendi ne o beni böyle tahkir ile mahkemeden dışarı uğradaydı, ne de ben onu [..] vereydim" diyerek kuşağının arasından mendilini çıkarub gözlerine tutarak yanımdan kalkdı getti. İmza: Mahfuzdur TELGRAF HAVADİSİ RUSYA İHTİLALLERİ Petersburg'dan, 26 Temmuz: & Krunştad'daki ihtilalden dolayı üçyüz kişi idama mahkum olmuş ve der'akab idam edilmişlerdir. Bunlar meyanında bir çoğu burjuva bulunduğu gibi Duma a'zalarından Mihayiçvatka biri de varmış. & [..] minister İstolipin bu bürokratlardan başka partilerden de minister tayin olunmasını istemişse de Terapof imparatoru bırakmamıştır. İstolipin Terapof'u bu hareketinden dolayı şimdi açıkdan açığa itham idiyormuş. & İstolipin Çara takdim ettiği yeni bir layihada, ba'dema teşkil edilecek kabinenin valiler ve rical-i hükümetden ibaret olmasını tavsıye etmiş. "BALKAN" Millet yine daraya çıkıyor galiba?!.. Fakat dara ağır basacak gibi görünüyor. &Viyana'dan tereşşüh eden rivayete göre Veyaborg'da bulunan Duma a'zaları hakkında Petersburg müdde-i umumiliğinin takipat-ı kanuniye icra eylemesi üzerine Duma a'zasından altmışiki kişi daha evvelkilere iltihak eylemiştir yani onlarda hükümete karşı ilan-ı husumet etmişlerdir. *** 26 Temmuz, İstanbul'dan: & Trablusgarb ve Tunus hududunda tehaddüs eden hudud meselesinden dolayı icra-yı tebligat edilmek üzere Bab-ı Ali Paris sefiri Münir Paşaya ahiran talimat göndermiştir. & Bundan bir hafta evvel Feyzi Paşa üzerine asiler tarafından bir hücum vakı' olduğunu ve Feyzi Paşanın pek müşkül bir vaz'ıyette kaldığını ecnebi gazeteleri haber vermişse de ahiren Makam-ı Seraskereden tereşşüh eden malumata göre Feyzi Paşa asileri bu def'ada cidden askerce bozmuş ve hattahayli telefat da verdirmiştir. & Zat-ı şahanenin bir haftadan beri esber-i firaş ve bir çok ahvalden dolayı endişenak olduğu ve geçen cum'a selamlığından sonra sadr-ı esbak Said Paşayı görmek istediği rivayet-i mevsukadandır. Ma'lumdurki Said Paşa Zat-ı Şahanenin eski başkatibi ve eski müşaveridir. Başı pek sıkılmadan Said paşayı yanına çağırmaz. Allahu a'lem bissavab. HAVADA BALIK TUNADA MANTIK Pazar ertesi günü intişar eden 267 numaralı Tuna'da İctihad -Tuna sernameli bir fıkra musadif nazar-ı hayretimiz oldu. İctihad mecmuası muharriri üstad Aziz ve muhterem doktor Abdullah Cevdet Beğ hakkında bir teşekkür yazılıyor. Teşekküre sebeb şu ki Abdullah Cevdet Beğ Rusya'dan vakı' olan bir istifsar üzerine Tuna ceridesi müdür-i mes'uli Mehmed Teftiş Efendi hakkında rast gu, rast-ı etvar bir müslüman olmakla ma'rufdur demiş. Herifler turnayı gözünden vuruyor! Madem ki Abdullah Cevdet Beğ Tuna müdürini rast gu, rast-ı etvar diye medh etmiş, hakim ve lebib olmağa, yalıboyu diplomatlarının teşekkürüne istihkak-ı kesb etmiş demektir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: