11 Ağustos 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

11 Ağustos 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

-ler üzerine hükümet-i seniye İran hududunda bulunan askeri tezyid ve teksire başlamıştır. Son telgraflar İran hükümetinin iddi'asında musırr olduğunu ve Hükümet-i Osmaniye ile İran hükümeti arasında ani bir muhasamenin kabarması ihtimali çoğaldığını bildiriyor. & Osmanlı ve Bulgaristan gümrük mukavelatını müzakere ile yeni komisyonun mukarreratı her iki memleket menafi'-ı ticariyesine müvafık bir suret-i hasenede cereyan ettiği ve bunun aksini rivayet eden bazı ecnebi gazetelerinin mütalaatı sahih olmadığı son müstahberat-ı telgrafiyedendir. & Nuviye Feraye press Osmanlı ve Bulgaristan gümrük mukavelatını müzakereye memur komisyon riyasetinden dahiliye Nazırı Memduh Paşa'nın azl idilüp Necib Melhame Paşa'nın nasb olunduğunu yazmışsa da bunun da aslı çıkmadı. & Geçen cum'a selamlığından sonra İngiltere sefiri Sör Okanır huzur-u şahaneye kabul olunmuş ve bir saatden ziyade zat-ı şahane ile görüşmüştür. & Yeni inşa ettirilen "Sultan Hisar" torpidosu geçen hafta İstanbul'a gelmiş ve Haliç dersaadetde temizlenmekdedir. & Dersaadetde Rum patriği düvel-i mu'azzama süferasına yeni bir nota vermiştir. Rum patriği notasında, Bulgaristan'da ve bilhassa Filibe'de Rumlar aleyhinde yapılan fenalıklar ve Rum kiliselerinin Bulgarlar tarafından zabtı Berlin Muahedesinin beşinci maddesi ahkamına münafi olduğunu iddi'a iderek Düvel-i Muazzama'nın Bulgaristan'a lazım gelen tebliğatı icra eylemesini istid'a eylemiştir. TEESSÜF-Ü AZIM & Son telgraflar Yanya valisi ve Yunan harb-i ahiri kahramanı Seyfullah Paşa'nın bir cahil Arnavud tarafından hainane bir suretde telef idildiğini bildirdi. YENİ MİTİNG Sofya miting komitesi umum kasabalara gönderdiği bir beyannamede, ağustos altıda Filibe'de yapılacak umum mitinge gelecek fırak-ı siyasiye meb'uslarının ağustos dörtde Filibe'de hazır olunmaları tebliğ edilmiştir. Gelecek meb'uslar içün bir heyet Filibe'de evleri dolaşub yer hazırlıyor. & Bulgar Nuve Epuha gezetesinin beyanına göre İnhayalu kasabasında -ki Burgaz'a mülhakdır- Rumlar Bulgarlar tarafından vakı' olacak hücumlara karşı durmak üzere hazırlık yapmışlar. Hükümet bu haberi alınca asker gönderüb Rumları teslim-i silah ettirmiştir. Kasabayı ve Rum manastırı, muayene idildiğinde bir silah deposu ile bir de gemi topu bulmuşlardır. & Şehr-i halin yirmiyedisinde Bulgaristan istiklalinin sene-i devriyesi olmak münasebetiyle Varna kiliselerinde büyük bir şehr-i ayin icra edilmiştir. Şehr-i ayininden sonra hususi bi davetle mutasarrıfdan Rum memurlarının azlini, Rumca ve Türkçe lisanlarının isti'mali men' olunmasını heyecanla taleb etmişler. Mutasarrıf ahalinin heyecanını görerek derhal Rum memurlarının azlini emir etmiştir. MEKTUB Burgaz'dan: Geçenlerde Filibe'ye geldiğini ve evkaf-ı islamiye hesabatını nazar-ı tetkikden geçirdiğini "Rumeli" de yazdığınız maliye müfettişi Gospodin Karaçof onbeş günden beri şehrimizde bulunmakdadır. Mumaileyh beledi idaresinin hesabatını nazar-ı tetkikden geçirdiğinde hayli yolsuzluk ve sui isti'malat bulmuş olduğu rivayet olunmakdadır. Bu meyanda müfettiş mumaileyh kasabamız cem'iyet ve evkaf

Bu sayıdan diğer sayfalar: