11 Ağustos 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

11 Ağustos 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İslamiyesinin muhasebesini dahi rü'yet iderek evkaf-ı islamiye muamelatında içinden çıkılmaz bir mu'amma gibi dolaşık, arabsaçı gibi karmakrışık bir işi meydan-ı aleniyete çıkarmıştır. İşden malumatı olanlar şu türlü hükmiye idiyor: Burgaz beledi idaresi tarafından tesviye-i turuk nizamnamesine istinaden istimlak ettiği emlak-ı vakfiyenin bedeli yirmibeşbin küsur franga baliğ olmuş imiş. Menbağ-ı mezkurun istifa ve istihsali zımnında cem'iyet-i islamiye heyeti yaptığı bir karar, müftü-i sabık Ali Rıza Efendiye selahiyetname vermiş ahiran bu mühim kararın satırları meyanına bedel-i mezkurün nısfiyyet üzere istihlakına kadar me'zuniyet i'ta idildiği ilave edilmiş her nasılsa husus-u mezkur bir dava vekiline münasafeten tevdi' idilerek paralar beledi idaresinden kamilen çekilmiş fakat evkaf-ı islamiye kasasına habbe-i vahide girmemiş. Şimdi müfettiş müma ileyhin tahkikat ve tedkikat-ı muşikafanesiyle meblağ-ı mezkurenin suret-i istifa ve taksimatı meydan-ı aleniyeye çıkmış bu meyanda evkaf-ı islamiye hissesine müftü-i lahık namına yatırıldığı ve mukabilinde alınan makbuz senedi müftü-i muma ileyh nezdinde bulunduğu anlaşılması üzerine müfettiş tarafından ahz edilmiş, işin ne renk olacağı müfettişin Sofya'ya avdetinden sonra anlaşılaşılacağı çuvalın ağzı durur iken dibini kim deldiği tezahür ideceği müfettiş müma ileyin cümle-i beyanatındandır. İmza: Mahfuzdur GÜLMELİK Geçenlerde doksan yaşında vefat eden bir Fransız kadın şöyle bir vasıyetname bırakır: "Yatağımın altında, çekmecemin içinde her ne zuhur iderse hapsi nesayih-i müfidesi beni bu yaşa kadar yaşadan dokdoruma terk ettim." Bu vasi'yetname üzerine bit-tabi' verese, miraslarından bir kısmının yabancıya gideceğinden, hayli telaşa, infiale düşer. Doktoru çağırırlar. Müteveffanın vekili anahtarı doktora teslim ider, doktor çekmeceyi açar.... Ne bulsa beğenirsiniz?.. Meğer nazlının çekmecesinde sakladığı şeyler doktorun yirmi senedenberi kendisine yazdığı reçeteler değil mi imiş!.. *** --SARF DERSİNDE-- Hoca: Eşek dediğim vakit bu bir fiil midir? Çocuk: Evet efendim fiildir. Hoca: (Hiddetle) Nasıl fiil? İşin tasrifi olunur mu? Çocuk: (Korkarak) Olunur efendim. Hoca: Nasıl?.. Çocuk: Ben eşek, sen eşek, o eşek. İHTAR Bir çok satıcılarımız altı ay evvelden neşr eylediğimiz yevmi telgraflardan olan hesablarını bile göndermediler. Bu zevat kendilerini bilirler. Gelecek ayın başına kadar hesablarını kesmeyecekleri birer dolandırıcı gibi gazete ile resmen teşhir eyledikden sonra hükümetce de lazım gelen tedabire müraca'at idileceği şimdeden ihtar olunur. *** İLAN Biri Rüşdiye müdürliğine diğeri sınıf mu'allimliğine olmak üzere iki mu'allime ihtiyacımız var. Talib olan zirdeki adrese müraca'at buyursun. Adres: Balçık'da Reis-i encümen Hafız Murad Mazlum *** Gazetemiz Filibe'de cum'a önündeki gazete pavliyonunda daima satılmakdadır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: